شهدای زنجانرود این وبلاگ نذر سلامتی امام زمان (عج)است . http://aznooo.mihanblog.com 2020-06-02T22:58:07+01:00 text/html 2014-11-24T09:56:33+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) حال خوف http://aznooo.mihanblog.com/post/151 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#339966;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شهید علی شیبانی</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA"><br> <span dir="RTL" lang="FA">یک روز وقتی حاجی واعظی به تفسیر آیه ی «خُذُوهُ فَغُلُّوهُ‌ * ثُمَّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ‌» رسید، مجلس از دستش خارج شد. هم خودش، هم بچه ها چنان داد و فریادی راه انداخته بودند که بیا و ببین! هیچ وقت حال خوفی را که بعد از آن روز داشتم، فراموش نمی کنم. تا مدت ها با خودم زمزمه می کردم </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>«<span dir="RTL" lang="FA">خذوه...» و از خوف خدا می لرزیدم! همان شب بعد از شام، علی شیبانی را دیدم که در محوطه راه می رفت و زمزمه می کرد و اشک می ریخت. شادکام هم سرسفره به گوشه ای خیره می ماند و بعد یواشکی اشک خود را پاک می کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <span dir="RTL" lang="FA">در نمازها لحظه ای صدای گریه قطع نمی شد. شروع گریه هم از آیه ی «إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ‌» بود. اول کسی که می زد زیر گریه، «علی تشکری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>» <span dir="RTL" lang="FA">بود. بعد «سید هاشم سادات» و بعد «محمد رضا رنجبر،» معاون گروهان ما، البته این ترتیب همیشه رعایت نمی شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<br> <span dir="RTL" lang="FA">یک روز ، در نماز جماعت بین صدای ناله و گریه ی بچه ها، اتفاقی افتاد که تا مدت ها بچه ها دست گرفته بودند. یکی از بچه ها وسط گریه با صدای بلند ناله کرد و گفت: «ای خدا!» بعد از نماز، همه ی نگاهها سمت او که در وسط قنوت گفته بود: «ای خدا»، تا مدت ها هر وقت او را از دور می دیدیم، داد می زدیم: «چطوری ای خدا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!»<br> <span dir="RTL" lang="FA">طرف هم می گفت: «چه غلطی کردیم ها!» بابا ولم کنید. با خدا بودم؛ با شما که نبودم!»</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-11-12T08:20:13+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) مهمان نوازى حضرت http://aznooo.mihanblog.com/post/150 <div align="justify"><span style="font-family: Tahoma"><font size="2"><font size="4"><font color="darkred"><b>مهمان نوازى حضرت </b></font></font></font></span><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> <font color="darkred"> <img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"></font></font><br><font size="2"><font color="darkred"> </font></font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> <span style="font-family: Tahoma"><font size="4"><font color="darkred">آقاى حاج سیدعبدالرسول خادم نقل فرمود: از سید عبدالحسین كلیددار حضرت سیّدالشّهداء (ع ) پدر كلیددار فعلى كه آن مرحوم اهل فضل و از خوبان بود.</font></font></span></font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> <font size="4"><span style="font-family: Tahoma"><font color="black">شبى در حرم مطهر مى بیند عربى پابرهنه خون آلود پاى خونین و كثیف خود رابه ضریح زده و عرض حال مى كند. آن مرحوم او را نهیب مى دهد و بالاخره امر مى كند كه او را از حرم بیرون نمایند در حال بیرون رفتن آن عرب رو به ضریح حضرت امام حسین (ع ) كرد و گفت : یا حسین من گمان مى كردم این خانه تو است حالا معلوم شد خانه دیگریست و با حال منقلب از در حرم بیرون رفت .</font></span></font></font><br><font size="2"> </font><br><br><font size="2"> <span style="font-family: Tahoma"><font size="4"><font color="darkred">همان شب آن مرحوم در خواب مى بیند آقا حضرت امام حسین (ع ) روى منبر در صحن مقدس تشریف دارند در حالى كه ارواح مؤ منین در خدمت هستند حضرت از خادم خود شكایت مى كند كلیددار مى ایستد و عرض ‍ مى كند یا جدا مگر چه خلاف ادبى از ما صادر شده ؟</font></font></span></font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> <span style="font-family: Tahoma"><font size="4"><font color="black">حضرت مى فرماید امشب عزیزترین مهمانان مرا از حرم من با زجر بیرون كردى و من از تو راضى نیستم و خدا هم از تو راضى نیست مگر اینكه او را راضى كنى . عرض كردم یا جداه او را نمى شناسم و نمى دانم كجاست ؟</font></font></span></font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> <span style="font-family: Tahoma"><font size="4"><font color="darkred">حضرت فرمود: الان در خان حسین پاشا (نزدیك خیمه گاه ) خوابیده و به حرم ما آمده بود زیرا او را با ما كارى بود كه انجام دادیم و آن شفاى فرزندش ‍ كه مفلوج بوده و فردا با قبیله اش مى آیند آنان را استقبال كن .</font></font></span></font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> <span style="font-family: Tahoma"><font size="4"><font color="black">چون بیدار مى شود با چند نفر از خادمها به سوى خان پاشا مى رود و آن غریب را در همانجائى كه حضرت فرموده بود مى یابد و دستش را مى بوسد و با احترام بخانه خود مى آورد و از او بخوبى پذیرائى مى نماید. فردا هم به اتفاق سى نفر از خدام به استقبال مى رود چون مقدارى راه مى رود مى بیند جمعى هوسه كنان (شادى كنان ) مى آیند و آن بچه مفلوج را كه شفا یافته بود همراه آوردند و به اتفاق به حرم مطهر آقا امام حسین (ع ) مشرف مى شوند</font></font></span></font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> </font><br><font size="2"> <img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"></font></div> text/html 2014-11-12T08:17:32+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) سوء ظن به عزادار حسینى (ع ) http://aznooo.mihanblog.com/post/149 <div align="justify"><font size="4"><font color="black"><b>سوء ظن به عزادار حسینى (ع ) </b></font></font><br><br><font color="black"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"></font><br><font color="black"> </font><br><font color="black"> </font><br><br><font size="4"><font color="black">سید بزرگوار عالم ربانى مرحوم سید محمود عطاران رضوان اللّه تعالى علیه فرمود:</font></font><br><font size="4"><font color="black">سالى در ایام عاشورا جزء دسته سینه زنان محله سردزك بودم . جوانى زیبا در اثناء زنجیر زدن بزنان نگاه مى كرد من طاقت نیاورده و غیرت كردم و او را سیلى زدم و از صف خارجش كردم .</font></font><br><br><font size="4"><font color="darkred">چند دقیقه بعد دستم درد گرفت و تدریجا شدت كرد تا اینكه به ناچار به دكتر مراجعه كردم . دكتر گفت :اثر درد و جهت آن را نفهمیدم ولى روغنى است كه دردش را ساكت مى كند.</font></font><br><br><br><font size="4"><font color="black">روغن را به كار بردم نفعى نبخشید بلكه دیدم هر لحظه دردش شدیدتر و ورمش و آماسش بیشتر مى شود.</font></font><br><font size="4"><font color="black">به خانه آمدم و فریاد مى زدم ، شب خواب نرفتم ، آخر شب لحظه اى خوابم برد. حضرت شاهچراغ (ع ) را دیدم ، فرمود: باید آن جوان را راضى كنى .</font></font><br><br><font size="4"><font color="darkred">چون بخود آمدم دانستم سبب درد چیست . رفتم جوان را پیدا كردم و معذرت خواستم و بالاخره راضیش كردم در همان لحظه درد ساكت و ورمها تمام شد و معلوم شد كه من خطا كرده بودم و سوء ظن بوده است و به عزادار حضرت سیدالشهداء (ع ) توهین كرده بودم </font></font><br><br><br><font color="black"> <img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"></font><br><font color="black"> </font></div> text/html 2014-11-12T08:11:28+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) تربت خونین در کفن http://aznooo.mihanblog.com/post/148 <div align="justify"><font color="black"><font size="4"><b>تربت خونین در کفن</b></font></font><br><font color="black"> </font><br><font color="black"> </font><font color="black"><b><font size="4"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"></font></b></font><br><font color="black"><b><font size="4"> </font></b></font><br></div><div align="justify"><font color="black"> <font size="4">مرحوم مغفور جنت مكان حاجى مؤ من رحمة اللّه علیه فرمود:</font></font><br><font color="black"> <font size="4">مخدره محترمه اى (كه نماز جمعه اش را ترك نمى كرد) بمن خبر داد كه مقدار نخودى تربت اصلى حضرت امام حسین (ع ) بمن رسیده و آنرا جوف كفن خود گذارده ام و هر سال روز عاشورا خونى مى شود بطورى كه رطوبت خون ها به كفن سرایت مى كند و بعد تدریجا خشك مى شود.</font></font><br><font color="black"> </font><br><font color="black"> <font color="darkred"><font size="4">از آن مخدره خواهش كردم ، كه روز عاشورا به منزلش بروم و آن را ببینم قبول كرد.</font></font></font><br><font color="black"><font color="darkred"> <font size="4">روز عاشورا رفتم بمنزل آن مخدره بقچه كفنش را آورد و باز كرد.</font></font></font><br><font color="black"><font color="darkred"> <font size="4">حلقه اى از حلقه خون در كفن مشاهده نمودم و تربت مبارك را دیدم همانطورى كه آن مخدره گفته بود تر و خونین و علاوه لرزان است .</font></font></font><br><font color="black"><font color="darkred"> <font size="4">از دیدن آن منظره و تصور بزرگى مصیبت آن حضرت سخت گریان و نالان و از خود بیخود شدم .</font></font></font><br><font color="black"><font color="darkred"> </font></font><br><font color="black"> </font><br><font color="black"> <img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"></font><br><font color="black"> </font><br><font color="black"> </font><br><div><font color="black"> </font><br></div><font color="black"> <font size="4"><b>اى حسین جانم سفر تا كوى جانان كرده اى</b></font></font><br><font color="black"> </font><br><font color="black"> <font color="darkred"><font size="4"><b>خاك گرم كربلا را بوسه باران كرده اى</b></font></font></font><br><font color="black"><font color="darkred"> </font></font><br><font color="black"> <font size="4"><b>خاتم انگشترى را نوش كردى جاى آب</b></font></font><br><font color="black"> </font><br><font color="black"> </font><font size="4"><font color="darkred"><b>با سر از تن جدایت ذكر قرآن كرده اى</b></font></font><br><br><font color="darkred"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"><img src="http://www.askdin.com/images/smilies/Small/Sham.gif" alt="" title="Sham" class="inlineimg" border="0"></font></div> text/html 2014-11-12T08:01:05+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) زیارت عاشورا كرامت، معجزات http://aznooo.mihanblog.com/post/147 <span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="green"><span style="font-family: nasim mazar">اهمیت زیارت عاشورا و فواید آن</span></font></b></font></span><font size="3"><br></font><div align="justify"><font size="3"> <span style="font-family: times new roman"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">درباره زیارت حضرت سیدالشهدا روایات فراوانى وجود دارد(1) و در خصوص زیارت</span></font></b></span></font><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar"> عاشوراى معروف، احادیث متعددى از امام باقر و امام صادق علیهم<font size="3"> </font>‏السلام نقل شده</span></font></b></font></span><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">است.(2) امام باقر علیه‏السلام این زیارت را به یكى از اصحابش به نام «علقمة بن</span></font></b></font></span><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">محمد حضرى» آموزش داده است.</span></font></b></font></span><br><font size="3"> <span style="font-family: times new roman"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">از آن جا كه زیارت، نوعى اعلام موضع و مشخص كردن خط فكرى است و آثار سازنده</span></font></b></span></font><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar"> عجیبى دارد، آن چه به عنوان متن زیارتى خوانده مى‏شود، از نظر محتوا و جهت ‏دهى، از</span></font></b></font></span><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">حساسیتى ویژه برخوردار است. به همین جهت، ائمه علیهم ‏السلام با آموختن نحوه زیارت </span></font></b></font></span><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">به یاران خود، به این عمل سازنده جهت و غناى بیشترى بخشیده‏اند؛ به گونه‏اى كه </span></font></b></font></span><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">زیارت‏نامه‏ هاى رسیده از معصومان علیهم‏ السلام - مانند زیارت جامعه كبیره، عاشورا،</span></font></b></font></span><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">آل یاسین و ناحیه مقدسه - گنجینه‏اى از تعالیم و آموزش‏هاى عالى آنان است.</span></font></b></font></span><br><font size="3"> <span style="font-family: times new roman"><b><font color="#993300"><span style="font-family: koodak mazar">زیارت عاشورا - كه از تعالیم امام باقر علیه‏السلام است </span></font></b><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">- به سبب آثار سازنده </span></font></b></span></font><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">فردى و اجتماعى و بیان مواضع فكرى و عقیدتى شیعه و نشانه گرفتن خط انحراف، اهمیت</span></font></b></font></span><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">ویژه‏اى دارد. شمارى از دستاوردهاى این زیارت عبارت است از:</span></font></b></font></span><br><font size="3"> </font><br><font size="3"> <b><font color="green"><span style="font-family: tahoma">1.</span></font></b></font><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="green"><span style="font-family: nasim mazar">ایجاد پیوند معنوى با خاندان عصمت و تشدید علاقه و محبت به آنان</span></font></b></font></span><br><font size="3"> <span style="font-family: times new roman"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">این محبت موجب مى‏شود كه زائر، آن بزرگان را الگوى خویش سازد و در جهت همسویى</span></font></b></span></font><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar"> فكرى و عملى با آنان بكوشد؛ همچنان كه در قسمتى از زیارت، از خدا مى‏خواهد كه زندگى</span></font></b></font></span><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">و مرگش را یك‏سره همانند آنان قرار دهد؛</span></font></b></font></span><font size="3"><b><span style="font-family: arial unicode ms">«</span></b><span style="font-family: times new roman"><b><span style="font-family: koodak mazar">اللهم اجعل محیاى محیا محمد و آل</span></b></span><span style="font-family: times new roman"><b><span style="font-family: koodak mazar">محمد و مماتى ممات محمد و آل محمد.»</span></b></span></font><br><font size="3"> <span style="font-family: times new roman"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">از آن جا كه این محبت به خاطر خداوند است - و خاندان عصمت از آن جهت كه‏ الهى و</span></font></b></span></font><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">منسوب به اویند، محبوب واقع شده‏ اند - مایه تقّرب به خداوند است. در قسمتى از این</span></font></b></font></span><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">زیارت چنین مى‏خوانیم:</span></font></b></font></span><font size="3"><b><span style="font-family: arial unicode ms">«</span></b><span style="font-family: times new roman"><b><span style="font-family: koodak mazar">اللهم انى اتقرب الیك بالموالاة لنبیك و آل</span></b></span><span style="font-family: times new roman"><b><span style="font-family: koodak mazar">نبیك.»</span></b></span></font><br></div> <font size="3"> <br></font><div align="justify"><font size="3"> <b><font color="green"><span style="font-family: tahoma">2.</span></font></b></font><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="green"><span style="font-family: nasim mazar">پیدایش روحیه ظلم ستیزى در زائر</span></font></b></font></span><br><font size="3"> <span style="font-family: times new roman"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">تكرار لعن و نفرین بر ستمگران در این زیارت، موجب پیدایش روحیه ظلم‏ ستیزى در</span></font></b></span></font><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">زائر مى‏شود. او با اعلام برائت و نفرت از ستمگران و ابراز محبت به پیروان حق و</span></font></b></font></span><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">دوستان خاندان عصمت، پایه‏ هاى ایمان دینى خود را مستحكم مى‏كند. مگر ایمان چیزى جز</span></font></b></font></span><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">حب و بغض در راه خداست؛ «هل الایمان الاّ الحب و البغض»؟ مومن واقعى در برابر ستم،</span></font></b></font></span><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">بى‏موضع نیست؛ از ستمگر، نفرت و انزجار آشكارى دارد و با مظلوم و جبهه حق، اعلام </span></font></b></font></span><span style="font-family: times new roman"><font size="3"><b><font color="#4c4c4c"><span style="font-family: koodak mazar">همراهى مى‏كند؛</span></font></b></font></span><font size="3"><b><span style="font-family: arial unicode ms">«</span></b><span style="font-family: times new roman"><b><span style="font-family: koodak mazar">یا ابا عبدالله! انى سلم لمن سالمكم و حرب لمن</span></b></span><span style="font-family: times new roman"><b><span style="font-family: koodak mazar">حاربكم.»</span></b></span></font></div> text/html 2014-02-25T03:47:35+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) گمنامی http://aznooo.mihanblog.com/post/142 <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAQDAwQDAwQEBAQFBQQFBwsHBwYGBw4KCggLEA4RERAOEA8SFBoWEhMYEw8QFh8XGBsbHR0dERYgIh8cIhocHRz/2wBDAQUFBQcGBw0HBw0cEhASHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBz/wAARCAE9AcADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD6ijjHpUgQHtTlIFPI29Rg/SvoZPU+vchgQc8Cl8sHsPyqRcd6djApEuRVkhz6VSltwPetZhlc9q4Pxr8WPBHgGVrfxF4lsLG7UZNrlpZwCMgmKMMwB7EjmqVWMV7zBV4w1k7GpcQgZOP0qk0G0nAH5V47qn7YXwztpikH9tXyD/lpbWYVT/38ZD+lO0b9q/4ZaxN5U9/qGllmwrX1m20/jHvx+NawxlLbmRvTzGh/Oj17yflOQOlM8sA9PejSNW03xFp0WpaRf2t/YTZ8u4tpRIhI6jI7juOoq2YlOTjpxXdCaauj0YVVJXTKm08VOIhtzUmwelOJAXgChtspyISFB6D8hShdw6DH0pqIS+TVhFz6VJlKRXaIDkAce1KqgsMIKs7Qu4nkYpqxjPH5UX0I57EQjHoKCigcoDVkQgDoaYYtpqeZEc6ZEkY3D5Rz7U6VUVPuDk5qYIcgfrTZ1ywHoKSd2ZuprZFbaq87R+NHlqc/KKlKjFG3J64x602xSnZEWwKpIQVIsRPYAelSqhbgcnPGK0oLQBQzctWc6lkc8qtilFaNIR8uFPtV1IEjGFUD14q3syhOOnSoyuAM9K5pVLnPKo5bDAmOnWnAD0p23Izg0qrx9KzbMlKwipuPvSsAMDGKlWNlGdrfXFRsp3ZPTNTe5lKQgXPWnKg5+tIOuM1Kq9M8UmQ5DPKyc4zShal6cZpI13N/OobMpSGx/f6mplXJ7UoQdSBTsAGpZEmCAY7Z9xTV5Y56GnEcjFOVfmXgmsmYSdyRRlaco/GgHaKXk9OKzuZMCoUYxS7NwHPSlOCT6dqVM57Vm2ZNjgDjtSjrSc0pPvSEB5bgU4UzFOU5z296VwHLwckAj0qRyONox64qMHAyTSA4OetQ1YB33f8A61SA45xwe1NX5hzTscUgHFgADgU3knJx+ApGbDYPSnDn6VDQCZ2kkdTUo5+pqPGKfkKfapAcTimk0m7PanfhQBz0TBA24Ehh26ileQykZwSB16ZpqDIGan8sDHH0r6BuKZ9W7J3IwuCDnJrP8Q6ymg6Nc6hLEZFiKKFztUs7hFy2DtXLDJwcDJwcVpFcdRXg3jjxoNf8UWljIzDRre7VbQRRlvNkVtvnvlgCu7dt6jC7x1GOXHV/YUpTW9nYlTi6sacna7sXvESeK/F+hy6RD4putOhu2UzXllEiybOQ6I2Mopz1GW4A3Yzn4p+NPwquPAN+1xp8M0ukIqrJOzFyHzgO5xxuz16ZGOOBX3LqMU801laeHrmRYIcfawgyvPOCexJx0J4zhR3wvHHw5k+KtjJpRuri30xLiMaj9kMe5rdDuKIXBK5YKc4529DnFflOV8Q42pjFDFyvT11elu1+1+m56OOwWHq0Kj9mou2j2em179+3zPzUa4bPfihbj1r6r+IX7G2oW9st94He4u/McIllqU8Ubyc4JWUhEBHo2M84OQAfnzxx8LfGHw4u1tvFHh+701nYqkkgV4pD1wsiko3HoTX29HG4etZU5pt7K6u/Q+NxGFqUJONRfqavwv8AinrXww8Qw6rpc0jWzEC7si+I7qMdVPBAPo2CQenUg/pT4R8V6Z448M6br+kSGWwv4w6bxh0PRkYdmVgVOOMjjIwa/JeJivXtxX2B+xN4yCXviDwjcOxSdF1G1UtwHX5ZRjuSpQ8dozXt5fiHCapvZnbleLlTqKk9mfYW1MZNI0KHGPrUrQc8ioXiwxOa9+6fU+o57gsGOhqRLYsTt7cnA6VHtYdCalTeBjPWpb7GcpPuL9mJ5606O3bg7TRvcdhUqXBA6VDbMXKSDyTg8daheFs5ANWTckjG2pBcgjBQ8VN2Z87KYQ+lV5QzSMce1a6zx4yVPA9KiEsDdQR+FCm+xCqNPYyvLJ6A1KkDuxCjmtWJIJCcYx3OKuRR26jAqZVraWM6lfpYzYLVYl9T61ZQ7BjHFXgkHrS+TCf4hXPKpfcwdS+5S3krjGB61Eoy/qK0hDDg/OM0i2sX/PQfnU86IdRIpAZ9akiXMgGO1XVgjP8Ay0FILdVJIlFQ5GbmhOuailTJIHSk1O4Fjp17cq6AwRPJlkdwMDP3UBZv91Rk9ByRXLeKPH9h4b1q0sJbbUp0Zs3ctrptzOtvGUcoQY42DEuFXaCWGckAc1Kd2ZJ3eh0AQ5qZEPTNcdZfE7Q9V1KxsdOttbuJ7uTbl9HuoURcMS5eSNVCgBSeR94YzzVJvi7pH9pajbCw19RptxNZzRpotxK8sqhTGY3QFArgsRu5PBOxSC1tSfQpqVjviDnBpY85yBWH4a8X2firUNSitbLUre1sxF5dze2UtstzvVidiSqr/LsOcgdQayrj4seEreaaNbjVrgwyPCzWui3ksZdWwVDLCVbnAyCRz1xzUO/YxalfY7bOBRzjJrybxf8AFFp7SeDw5ba9HK9rKsckug3iu0rSQ+UEJi+Vmi88ozDarYLjoDqeHfFtzqdz4etNOGs3NjFfCG9utT02SCRk+xXDEOWVckTJFudQFy6KCc8pppXYODSuz0hEyBnOfSpSuztxWLN4s0u316DQlS8m1KZQ4SO3dkRMMd7SY2KPkI65yDx1I5m3+NGh3ltKyaR4la5jkeL7KmiXLOXVtoXcF2ZOc/ewMclTjObjJvYx9nN7I9CVckClx27V5ZpnxZuUv7HS7jw5r19cEtHd3EGmzIIZPMYL96NY2jxg+YrnqODyR0/jjxtbeErIrNHfm8vIpVs/sVpJcbplXIX5EfaTngspXg56YMShJO1jOVKfMlbc63ZkDvTgpB6V5FN8ckXQC9n4b8Q3OvC0ikitpdKukillP318wRfwYbJ2gHHy+tdxqfi+1sfCFlrt2moWEd/FEUH2GS4mtnlX5A8MYLEhmCkDPPFTOlNLYUqM1ujqNpph6155H8YdBgRYrmLX5LjOJGHh69UKcnPHlngY7ZPzADPO3pfCfimPxZBfzw6dqFlDa3TW8Zv7V7drhQqMJFRwGCnfgZGeOcHiodOSV2iXSnFXaN/29acBikxjt+VOOMCs2QNJJGKMn060HNODA445o0YDkJB6VI5KrnFR4x35pd2W5NQIbgk1IpI603AHI/lTgD6UAOH3c+tITzijoMc5orNqwADg89KeppnUe1OU44pAYvkmM896njHyYNTuFdemD7VU8zBYccV60KjqrXc+kUnM5H4meKbbwv4dImvDZS6lJ9ihuBII2iZlYl1Oc7gqttx/Ft6DJr5v1+3a6laXy9kYACIo4RRwAPpX1H4q8OWPi/STY3ixJPE63FpNPCJRBOp+V9pIDjqGXI3KzKSATXH+FPhR4XvNPutK1PQrOx1ezuJZi+kPLBGVmkd42UqEEihfkAkU4MbADABPHjG46y2PLxlKpKpofOdj4q1fw6BbwTyfYRN57xISGlPGVJY7QDjsB1PIzmvpbwbdvLoK6jYqDJJEeAvyMO2PbGPpXCfEb9nu9tLK7utInOp2SoS1s64uguOdpUBZDnsApxwNzD5vPNH+K/iDw55NvfXE9/pkZLPBEY4jICOBkLjrj37CvjuIsonjsHKGEsnvot+tum+256GEzN8jpYqTbbVm9ra31+7/ADPpbQdQ1DxVpjxXdrNbBGfYtvKMhhkANg9cc/U47V8nfG34rfEH4feJp9I8ZaRYa78PtTZ4YdN1C3ijNwqohlKunzq6tL8rndg4IAPTpvEX7XmkeHde0LSrS1urW2lSIajNHktZhgOcMoMpAJJAwCOhyePn/wDazh8Tx/FCVda1SfVNJkhS40e8YqY5reQA5TaAD82VJxk7QeQVJ8vh/JJ4Zqjj7PmTcY/y2ts+/XR3JzCrT5HGm1vstbfPbbszzjx54bsNP+w634faRvDWsh5LVZW3yWkikCS2kbAy6Fl5wNysjYG7APhf42l8A+OdB8QoJGTT7pXmSM4aSE/LKg7ZZCw/EelM8G/a/EFzB4Na7EdrqtwvkJK5VEu9rLCQf4dzMEY4PDZPKgjmru2uLC+ntrpHhuYHaOWNxhkZTggjsQQeK+6h7rUb6o8O9nzI/YdWiuIUmhcPFIoZHHRlPQ1A8bZyCK82/Z08Yx+MPg34auPOElxp1uNMuMMCUeABVB9zH5bfRhzXprTIc9R9a+qo1OeCkfWUqrnBS7jSpOOAMDHFJuI4PT6U5ZFbowNSA9OfxrR6FOb6jM5p20VKoQsOAcVWvte07QLqxhu5hFNfyeTApUne2QMDA9SP8g1nKdjOU9CZUFSJGG+lR2k8N9PcRRrcK8TBSZIXRZCRu+QsAH4znbnGOatrBtXJYKMhdzDHJIA/MkfnUe0RlzkLx/IQOhpIbUvxkgetJbXEV3a2dx5ixpdAFA7qSWIyUypILDBztJHBOSOawR49trU+IJruxmttK0SVbaS4I3yzTNt2pHAgZyDvG0nBYsMKRzUuouhDnpodasO3GOlTbCCKoX2t2emxpNds8EDvDGsroQu+VxGi+xLMBz03DOKo6B4oGv2OgXcem3kUWradHqKuVGyHeqssbNx853ccY+XtkZxbMW76m6VyO1OCEnoMVk6Hr8Guh5LeN1XbGx3sjYZ0DbcozKSM4+ViMg4JGCbg1nTn06TUVv7RtOiDM92symFQhIYl84ABBB54wfQ1DZDbLPl89BUqRDPQVhT+MtGtLLV76a4kjt9In8i9L28oMB+XLMu3d5YDhjIBsC5YnAJGvpF//alhBdLC8aTKSFk+8Oeh7dqlszbJymOgFMMXcgYrnLbx7plxow1VWb7JFeGzuXCyMIDuxuPydMFW3EBcNkkAZrT1HxJpmnSQxTXVv5r3kViYxOgZJpR+7RgTnJyMLySDkDHNLUhuRoqjc5A60BGGAT7Vkt4y0eBNAE1x5U+u7RZ24KyuxIXOTGWTClgCwYrkgBjuXLfC3ilPFtvqF1HYXNpBZ3L2yx3O0TsU+8XjUlo85BVWwxUqSACBSuyLS3L2oaRa6nEsd3AsqIwZQ3O1gchh6EHGD1GKqab4X0zSNMfTrO1C2kkjSyLI7SNLIxyzu7Es7EgfMxJ4HoKuW2tWl5FYzWqzz29+kUkMscRKMsgLI2fTbzn39cgGv69pvhnSrnUtUultrG2KiSRlYkFiAowASSSQAAMkngUr9hXlsVdS8N6brGmLpl3aqbFNuyOMmPZt+6FKkFce2OKu6VpFlolnHZ6baQ2lrHnbFCgVRk5JwO5JJJ7k81Q1fxdo+jWFxdPeQ3EkVk1/Ha2sqPPcwhSd0SFhuBxwenPWqtv480e1g0pddvtO0m+1KLz4YHvVkjZCfkPnYCfMOQM/NztLYNS22rEtSaNu20y2sBL9mt44BI5lcRqFDuQAWOOpIAyT6CpmgW6jkicbo3BUj1B4xSw39pdSTR291BM8Mpt5FikDmOULuKNg8MAc4POKybrxro+kalqlpczLEmmW0U95KMv5W9sLGUUFt2NrYwDh1PfiLszfNslqN0rwZpehabcafp8E0EFx/rHFzK0p9P3hYuMdsH5e2KvaNodlodhFYadbiC0iztQEkksSzMSSSzFiSWJJJJJJzUEfjrwrdR2bweItJkS9JW3eO7QrIy4yoOcbvmHy9eelO8S+KdO8JaTNqWoOfLjSR0jQZeYojOVX6hTyeOab5nuTLn2fU1DZJK8crjLREshz91iCCR6HBI+hPrVBPDdhbazNrUcJOpSxeQ07uzlYyQSqAnCAlVJCgZ2rnOBiS+8R2VhcabayuDNfSiJEBGV+R5NzDrtxGw4B5IHrhlr4p0y90WHWIJXOnSxvIZmjZPKVA2/zAwBRlKFWUjcGBBAIOM/e3M7SS0NFk3dSTk+vWqc2gafd6taatPAZL60DCFmdiseQQSFztDYJG7GcMwzyc8pN8RY5tEjvLCJUafUl0+N5yHRlOoLZtIFDBiMsG6gAMOSflO94j8W6f4cti92SJXl8i3h6Gd9m8hT6ABsk/wB1uuKnlaFySjsbcnJGCTt98fypFGAASfY1mDW4mghnWNjA9ybVnaSMCNg7R5OWwcyKE2jLZcAgHIDPDnifTPF2mLqWj3H2izLmPzPLZPmHUYYCo5Whcrtdo2MexprcMfSl3YGOKYPoaQrD/wAaCcU0KR64pc8YpAP3gLnvTVOeD0pgYbqcTnoO9FgJQeQDnFSdKq5JPWn7iFOTUiFaTmnhxgmqxdUGc4qrNeLHk559aANBpwCRUL3QH8Vc/dasqE/MKzjriu/Xis2rAdXL8rg9ATgVHcxP5e9Fz7dM0RTLdoUYYbHIHeo5bi6ifaUDwnuBzn1NevFSiz6JXTt1CyupWfy/s7jd3YjAP4Gq+tQ/ZzbalH5ZvbVwgkZc5id1EkYxg4IUHGcFkQnIGKhu3uVYY+WN+Mgf1NX57dtT00IsmyYPG5IXdgq4YZHcHGD7E0sVT5o3XUVePu8yMa1g8R6vr91uupNH0WKQLHBGI5bi5IY7yXO5UicYwAPMHJ3JwK8y+OXwwiC3HiXTYFQDdJqEaIRx3mAUHkdX6DGWJGGJ9i8M6/DPJ9kvYZ4NViUmYSwtGkmG2mSNjw6EgEFSSAyhsHirviLUbK3sJbibE0f3PJjXzGlJH3AvckdjxjrxmvnoqcHbqcM4QqPlsfkd8Z7Y2XjEDGHa3Vif73LAfyxW/wCCf2jvE/hrw4PC+sW1h4n8KKAiaZrEIlEKjOBGxzjHVQwYKQMAc51v2rvC58O+OtMkSEw2d1py+WBIZEVld8orH5mChk5bk5BNeC10V8PGp+7rRvb8P8vkcEoyoycXuj6e1XwN4D+MvgzWvF3wz0650Dxd4fjF3qHhvzvNWaActLCepI/2QBlcbFLKWw/iL4Z/4Wv4Lsfin4fj+06okRt/EunQIxe2li2qLhV/55lDHnGQoxySJCuD+y74km8P/Gnw64u3t7S5862u/n2pJEYmO1+xUMqtz0Kg9QCON8GfE7xN8NNWu73wlqs2nPcHbIqhXjlUE7Q0bAq2MnGRkZOMZNeSsPiKVSUaM78tnHm10d04N7va6erWm9iudNa9T6F/Yo8cLpus694TuBmO/Rb6Fi5Gx0O1124/iVwc5GPLx34+1GmtWk8v7RH5h4Cbxu/Kvz+8O/tPT3et6YNZ8HeCrdXuVF1qttpAS5WNmG98hgSQuTwRnH1r7msNJ1G2tGRtXtr+KSEKT9kwXfJYSK/mMAdxB+6wyoOK9OlmebRio0MIp2ev7xLTyuv8j2cBUXseWLu0bTWwIBDYpghkUkqxwOnNMUToimT7+BuIB2k98ZJOPqSfrSXF/Ja2s0qxGZ40Z1iTguQMhRnjJ6c19kr2PQbkSh7mNsjOffmq9skdpPcyLaxiW5k82VsHLvtVM/8AfKKPoK5DT9a8VeJdegmewk0Tw1BOhWG6iBu5v3bl2bbNtVN21cFGJzn5cZrVtzqN78QZbl49Qh0W3sTbkXEsf2aaVnBVkjViScZyzhSNoABDHEtrqjKc+liCT4eeEL2NIr3RftMcQxCs9zLIsC+kYL/uxx0XHHHTiqdj8MfhtqkzDT9NsXa2l8u5MUxmCMFACN852MBtIxgjaPxlh0jxBoVjeWVrcC+1rWtQE8dzb2T/AGOxU7N5dJJj8uEZiFYEljsUHmtBfC1z4O+Hmo2Mmsz+YrEx3Ol2bobKJio2Qxb5H2oMkDcTyQuPkAxnOOxhJx2LfiLR7mw0aGx8PajoWjeHra1kguYdSs3nRIiOWB81APlLZ3E5yST1zHZfB34dWiW1u+g2V1cLEMyXLFpZwuMvICfnIJByRhSRjHFY9xoeoeJfCWleG7Btde31GEtea1e7F2xMH8yNlYJIzHIVSI1G0q2SARWxpPgDxJb68ur6l4u+0BsiaztbRo7eUYwPlkll2EEA5i2ZxznNZJR72Mmo9zU1PwlpV94ohv8AUfEWoKt1IsyaO16I7aeSJQQdnDNgKrFQdpxypBOalv8AB34bXFtFd2+gWf2SWNZY3iuJBGUPzKy4fGPukEeikdBWDY+EfFfiRNUvL3xClta3GpSLbWcthiSxhglkhJilDqSZUjjbLAqB/C4JB0dN8DeL7LRLbRZfE1hNpUNmtl5cellJXjVAi5kMxG7Crk7MHnAXIK58vaRk/KRs6h8GvBOptatJodmFt0WPJBJKKcgZ3cH7w3dfmPPJq5qPgPStS8MN4Z0aW20vQiXt7u2toQ5MbHMkSknEZbcQTtJG7jBwazdbs/GkN7C2i6nYpZyLHC8N5YGcx4JzICJouNpGQc/dGOeDzd78PPFptoLeLxbdi3tyGSS2SWG7eUoiNI8qzhJCWXcQ8b/eYc5NTyP+Ymz/AJjuW+EHgyXSW0p9DhfT5bn7ZJAzsyyS7du5+fm+XjByMcVnan8HPh5Pfyve6XYi7umad1kuWQyFnwzbd4yN8uPrJj+PnK0Lwt4v03V7O+v/ABlcXIiWNJ7eC1ZY7lVUA70lklVWOMlohGSSc9ateJn1vxTrdnp8dreWGm2EkVxcXshiaK82SxSLGiAlyQYzljtC+jZBqXCon7srkOM76SNo/CvwdLaQ6Kum2skGnzLfratK7bJSCEkcbstna33sg7T6VixfAnRdV1nVNa8VWthqmr6hOsge3SWBIUQfLtHmEl+Tl8jOeAO7vEM+raa+v3OkW19NqOvxRW0clu0UaWLRo6iZndh3fPyqxG0cHpT/ABbf+KtU1K4tdJstKitLm2FsmrPcvHeWQdv3uxFjJbO2MgCRPmjGc4pJVr6MLVe50F/4R8LT+GDBeWunNoNjAwLyMNlvFHyx8wnK7duS2c8ZJpkfwt8NReHp9Cj0WAaLcyi4mtg74mf5fmc53Nwq9T0AHSuLvvCPii/sbnSH8ZW66JdQXFnJZnSc/uZWJYhvOH73BK7z8oHSPO7dvRx/EGW4jkfxroyQq+WSPw83zgrjGTckjHLDnOQuSVypHCouv5kNSX2vzJD8C/AgUg+FrJVP90soHORjB4wemMYyQMAmoD8E/h/b3MUbaBZLdSKWijknfcyrjJCl+QuV6DC/KOOKuTHxBo3h3SbG2trDxVewTmWWXVbh7dlwxeN1bZKSyHaoJ+Y7Qcg0zRNQ16yu/DWlXMd5KmnI82o6szx+RdFopAIEy5lbEjo2WVciHJOTg53qrqRepvcg/wCFL+Hb+81CTVdGt7uJ5k+yKS4aGFbeGIRlgQSMxMcE4+b606x+DvgCaEXNp4b06W3uU3xSR5ZNrjO6LBwgIPBTHBpur2fiuXXE1C38RRfZpLmMNa2ellXW2jkMqpva5Ubjlo2fG0iTmPGTRoOh+JNE8N61pqeIYppPsUWn6S/2ZoY7ZY42USkiViXO9dxXZzECFGRT5qlt/wAwc5b835l5/hR4aGkf2XaaPHaW63Bu4zbs8bJOU2ebuVg27bwTnnJz1NMX4NeB7iKEP4ZtSkLEqCWYkkgne2795yP4s9KoWvh/xZZy6ZNa+L7CKWwsvsMayabNcEoyxmTc73G523xIUY8qAQ3mkk1qaN4TuLHwVe+Gn8QSWyzs3kXOj2wtGtI2wSkYd5SMncckk4fHbJiTl/N+ZEm19r8zLHws+HFnd2Gm3mmaNcajdx7YLa42KbgKpLGO3BCgYUk7EAGDxgVY1n4Y6bqOvRaxreo3U9jA5Fvp8ywpbQtNEtsQG2iTDgKNocAsRwad4M8F3vhLWba7n1yC7sLLTU0uC2hsnikeGMjyvOczMshRQwBEan525wSKo3tl4n8Za9JJqRj0jSYBGIPKuGmfzIrtJklEefLwyRgEspZTjGRuDO829x8z5tJ6Gve+ALLV9alu/EEsV9JLA9pZW3l+T9ngIPmBSGLMxB5bOBtXaFO4tHefCqxmtLDTrC91fRdItY2hNhpdz5EU6M25gxALAnJyykMdxOcmsKLwX4j0CG1TSvFbT21i0rQm600T3kjS58xnlMqRs25mYEx8E5O7lW3tNn8aWrW+p6xrFvqEMMZll0qw0lYJJSYyBEJHuGXhjn72Mr97aw2y+ZbS/r7iG7JNT/P/ACL1l8L/AAxp19Pe2ug2sNzO6SO6AgbklSVTjOB+8iRzgclBnOKzIPhdZ399qEusT63qVpK8yx2GqXSvbIJM7zGiY4IJA3kkA4AFL4M1fW/D3hS4utctdXvbp55Z4rSQ/aboKT8qHaSAzY3bQ21N+0EBeMrwt4Y8WReJtP8AFOua+ZLsWQtrmwS28vzExlY5NsrR71dmYuijJJC4U8iUtW5bD1Tk3M6T/hXkFvBo+m6c8dloGnXS3jWaQ+Y88qyeYuZXYlQHwxIBY9MgEg9WlpsUIoCqOgHAFedW3hfxLpety3Fl4lnlsNQ1BL27iu7dZJQA2THFIHQRxbVC4KucdK6Xwp4fg8G6HFpGnSTvaxMzK1zKZGyevPQD2UADsBWcvW5lO1viv/XU6A2rHjIpy2/GCeR6VU8+4PBcD6U7fJ/z0P4VFjItmEAZyKhaNR/FURJbHzGoTHk56n60rDJ8ICfmH50GSNep4qq8qIp6ZFZ1xfqgPIFAjXa4jQZ6mqM+phc4A/E1zt5ryorAuM1zV/4iABG76n0qWB2F1rar0P1rn9Q8QYB+b8qh0nwv4g8RlJYrY29m43faLjKKR2IGMnPYgY967fS/hrptlte83ahPjBMoAj/BP8SalsDzOD+1dclK2FtJKgbDSDhF+rHj+f0NdtofhNNP2y3ki3N11GAdifTPX6n8q7k2IVQiqFQAAKOAMegoSyx0FQ3cDkhcIrHLGOReSG4P4etX7PV7O6byWlXz+gx/F/8AXpI7cXSHaA23qD2qCbRLaQ+YYtsh7gkAmvSli6fNyVtPM+mm6ctJbmkq/ai0My8fw89v8aqsZNMuELZ8tlCk9vSobPVwt5Ja3K7CjYST29z/AFrobm3E0Dsq7pB/D602/ZStP4Wc8m6UuWa0Zmah4e0vXbSL+0NMsr1YX8yIXNukoRh0ZdwOD7ivLfHd/pumeItFs9H0+1l1lLaaaKC3t1VIC7RqLiaRR+6jAjkUkn5gGChmCivR/EPjbSvBPh691bXLmO2srSMtl3VTK2CRGm4gFzggDPNfJvhX4q6LrHiW4067u9d1BtUnmvWYwbLbcG3+WFVRO8e35AsuRtVUCgHFZwnFT5ZNeRnRaVS0naxhftTeDzr3w6sPENtM08ukTvLNPMMPdJMVV5RyeCyxkIfupjGAAD8UEYYD1NfpX491S28QfCjxBqMkU9rbXOl33m29yu2aLakilWXJIIKnuSD1r81CcOueCDzWeMglJSXVGOaU4xnGUXujqPhz4evfFfilNI02KSa/u7S8WCGM4aVxaykKPrjGO+cVy8ikNggg9wa7H4XeLv8AhXfxI8P+ImSR4tOuw8qx8O0RBVwvuUZsdOe4r1X9p/wZ4Ds/ET+JvB3iXTJV1hxPLpFu24qzgP5se0FURt2drlcE/LuHC+JLGSp42OGlF8s43TW109U+2jTXzPPUbwuuh88owVs1+nf7OXjBvG3wc8N3kzKbqxjOmzkE/eh+Rc57mPy2Pua/MCvs/wDYT8Tgp4s8MSzfN+71K3i7Y/1crf8AokV7mAqctZLudOAqctVLufX7xntmoZS6I5Ee8gEqp43HHTNXH4JHaql/cfZbO4uCu4QxtJtzjOAT/Svobnv855ZDqXja81nR7DU9KvrdY7wG7l04ItpLAyrg+aX8xfLOcgDLkdQDkdbeTeIh4hSK3tIV0FWjL3HDOF2MW6sMHcFHThQSN5YKsdx8QdEtLDSJ7m7t2utTMMaQQSoxV3j8z5mJAUBQxyxGcADk1trrumNq8+h3bRJNJKttDGx3G4LQmUgjHyjaH68ErjOWxUSlZGUpWMbUPGE2ma5YaPFpxuJrl13zRXEYhhhdnCMzMQd5CA7ApzyATiodX8fXHhiz8O6LclZfE+o/Y45baRlMih8rI+zI34KsDtzjIPQYOp4asfBmnaxq2h+H7HS7TUNLMM13BaWqxeU0ikxkkKAWwM5BOAVyRkVBrfxC0rS762hgZZ5JZkt/O4Eat9qS3lUk8gqWY9MHYeelZXUmZN3ZBrHxD1LwbomjRXWkXmqa3e2IcwpLFGfNVUDFyzDahdwC4BALD1ArZ0TX/FMviC/XVbKCPRo1cQSphXciVth2hm5KfeyQABGfvM6x0NH8YeD7rVdWktJ9PTV4kZr5pIfIuGii6ud4DPGP7wyvJweuegttcs7m+axlgMN6I3lEUjR7mjQoC+UZgq5dcZIPtUuC6xIkvI890/4q65L4rh8MXPh/UmkjFt9pkbykIQyMksznex8oqdy4AYlMZ5wuxp/jmy8G+GvDOkajLNY65HpkTpYw6c7peTmMr5YEUZwVfkqm08r1GRW/F4r8I3DWjf2tZpJe2q3sHmv5bPAxAV/mwVUlhgHBzkY44pTeOfDMWiajrNtqM09vaTi1dVhdGklYqFRfMChgS6Hdnbj+LANQ6cH0ZDjF7okHjzULfTfGeoaratYWellDpxuylqbh1BBQOC5Ks6ptfYCRNtCErzpeIvGUFxd2mhaZc3EfiD7ZZM1tDAzM0HnI0pJAwE8sOCxIGQV6kCq91JompiAJf6fcPG8UkbMVJRnz5RU9NzbWxg/wn8Oc1HxTZ6Lr76dLcLJGmnXN3M0BLupjaBRGqgcsRMeByMDj0n2EGr3M/ZRY5/Euv+M/ibbaVBomsQaJoWpy2948MsQt5wIkkimd9wYEHpCAQVkBJzgDY1f4jtrHiiPw34TAu7yCRlv3iQM1t5dwiOrAsCmV3/MVIIKlTyDWBoPxH8F6boVrJpOo21rpctxJHiC1khjhlBy/mjYBFk8ln2g8nJGSN67+INnpWp2NikwnutSg+1xrEIykkRRyj7iQG3eWwXGegJIyMzLDvZClSd9DoLnxtDH45tPCsWjXEjtKI5795IxBGDbyTKo+bc0vyD93tBCNvJxjPP3OueKtNhhs18L61eTfa7t7i7gt4JAtu01wtuIt8q5cD7O2CCNgOeTxmeFPHsGneELHVf7IstLtry8aMWunfOIXaURuZDtQl1cHeQDzyC3WtrxL8ULrQbnTLO2trS4nvbpLWR57nyo7bd90thWYljgKNoBJ5ZRycvYT6amLpyT0Rc8E6vqnifUlS90a706PT0lt76K7MHmeeVt3TcsRIX5ZH29MqQ2ORUaeLb641D4hWkGhmZfDpt0sZLIrdPcvLESwaIOuGRgGKFlbYwORlWa5D8VNDN9c6edRsBeW7hZovNUBGYgAbjwTnA29QSBjkZwrL4z+GLC0gmsI7WHTZLa5vpFiXy5Asciq7eWFwePMYZILbRtDZyJdKrq7C5J3+ETU/H+v6GNB0+bwPeahrmo6K2oSW1rcRK0dwuwNEVJOEDN8z5cqWUDeTVjUfEXiLT/A9nqkHh2U6xLdfZxaa3cR2jmIbi0jsgKISqE4OB1wSdqtHqHxU8J+Dda1W+1LT7axvGu4LGa9ijVppA8SyB5WGD5ahjznA2k+1O+JfiPRdcs9L0q/huVnmvYJothdGCC5hhZ0ljf5CVuMjnJXdwDyJ5Z6PlJs/d90seFvEtz4hu11i/tBo2hWdneRX0dzcwkW9zHJb8SMrEIQPPGCRgLlgMgVLrPjnS9O0XQLu5uHtdR1Sy+2WtlDZy3SXcjRfLECke44d1PAVjgdsgyWfxJ8F3l3qmgC1tVtdOkgjdJIFMbzNI0QVV65V0ALYAHBBK/NXQXfxN8Padf/AGK4v0jmEXmEYBwvmCPovP3mUH+6OSRUONS92mQ029Ys87S78bRiUS+HPEDSWd0t3O8bwFLiH7fE/kQncGk/0dpEOSi4jIwd1X4PHHil9VEtz8N/FNvZ24nhMMP2eTzcmNoZDmQDO1ZAwBYKSBk547bSviRoupRuDewxywwpNMpfiNXZ1Xc33c5jcYBzx0HGST4l6P8A20NIhuLeS6iljS4VpQpiEiybCF53EvHt28Y3Zzxgp897uIuZ9Yfmc5D428QX17YW1n8OfEMaT3kMNxc6i0ECW8DOFeUBZGZyo52AZ68jFV/FHjxrHVV0jwwNN1/XllaOXSBPsubdY4pXdmAz1KoqqwQbmGXG7A6u++I+nw6rNpdtJA88FvPJM8shjSF08jajHHRhcKcjIGMdeBwg+K2geJ9QlTUI9BTwj/ZUWrXTXxMs9wrpvBWIAoVQgBsksGXhQNrFJTb+EUY315TrtG8TRXvgy68T6lFDpVrbyXSvHd3MYEQildAJJFLKjfJhl5Ktkckc4mg6x4u8S6R4lmfQrzTCtrG2nCeERSNM0bCRVIkbcodVIchD+8xj5c11XifxPomm2tmL+O0kL3KLbxTAY35BLDIwNq5bPpn1rIt/i3DqXizTtE0+1ge1uBcM95JchgWhd0McaxBwXzGGIdkIUnGWVlCSm7tREk2m1E1P+EksYvEmsaY9xaR2umR2nmXHnDKTzu6JE64whOItozk7/uqNpbhNe+I95rGry6P4U0XVL7+yr2N7y5tpIkMsdvcWzTxRKzhpMxy7T90fOvPzCu2HiHwvNoVvFd2thBY6wzj7I0S+XM+xnfcMYPyxuSTx8vPOKo6r4+8OeCNP0W202Kxgjvry1s7eCBVijWOWZEaQFRgBVYtzgHAGec0kpfy3FFK9uW7OJ/4WL8QBeahar8PpZG2mS3jWeL7RaoxIiaeASE7W2Phy6BjG4CjbmvTPB11reuaIlxr3h2XQdQDlDay3Ec+4YB3qyHoc4w2DwfYnCh+OfhCa51S3TUJheaaGeaA2kokZQcB0AQ+YpIwCmcjnoed7RfHmk+JbRrzRr2K+tlfYzxNyjYB2sDyrYIJU4IzzVVIytrC33lVU1HWFvvNs2LDjil+yEdxVL+2S5Pynj3qtPrMiAkJ+tYpM5jSaAJySKpXJSME7setc1qXimaJDshJP41xGreMNSO4rEQPXbSswO81DUY4wf3gH41yeoa1EWCq5Z2OABySewxWJ4f8AD3i3x3MrRN9g03I3XcibgR/sLxuP5D1Ir27wf8OdN8MqJERri+xh7qchnJ77eyj/AHQPxqHKwHn+k/DrW9eZZLr/AIl1qTyZhmQj2Tt+OPxr0nw98O9D0Fo5o7UXF4vP2i4w7A+qjov4AGutWELgAYqUIBWbk2BUaCo2i61oFQaiZBg5pAZjRc9KZ5JzyPzq88ZGDimFfagDzlv9HcSW8u5fUdfxrRtdctHkjt7vassh2rxw3+FcpBfRrZBLaQSTRpgDuT9D1qpbMr3CT3SGOYHjHWQ/7vX8a9uthOdNVldLr1+a/r0PqJ4VTi+b7+p6Dd6LHPCyqFKsMcdq8O+L/wAfx8DLaLTJNPOp65dRebaRSMUhSPLLvd+pG4HCrzxyVG0n12w1S5swqsQ6d17fga+Q/wBu2aOXVvBN2ikFoLgZI5+R4sg59PMH5mvLqQq4em4xd4vbyPMre0pxcJarufOHjH4nav468Ttq3iXUWudSbIhjKbYrcHgrHGOEHAHHLdWJJzXonwP1AWHxU8GzliiHUjExJAILQOqnn1Lge/avnK9Iu1u5QpeRZVRWA4C4IHv2H517n8OPA/jiybQNcbw9elLG6g1TDmNJNlvcQlj5bMH5XbhQvzDJAYDjhdGUpKcdWcKndNM9d/aI8Xw+FPhvrOl/aAmpapqWpWcEMfH7o3spkJz28tgpxzlx2zXws2K9L+P3iqTxd8W/FGpLb3tpZteP9mtbtHjeKP1MbcoWOXK+rn615kTmuupUc7X6KwV67q2v0ViyzebAGA+eMYP07GoCxPNPtziVQejcH6UwjBI9KgwEJr1z9mrxb/wiPxf8PTNJtgv3Onyf9tRtXPsJNh/CvIqmtbiW1uIp4JWimiYOkiHDIwOQQR0INVTlySUuxUJcslI/XxNQlIBKI/H8J5pTeo6sphkLMMFNma5H4feNbT4h+DNI8RwrGv2+EPKsK7fLmBKyLj2cEdBnAI4IrsopHtYHneZWt4xuLPxsHcn0/WvrFKMoKa6n03NFxUl1Mez+HXhsz+c/hvSEwcoDZRFl9QDtzjPPuSa3bjw5YTatbasLW3TUYEKC5FvE020/wiRkLAdRwRwxqWz1e3vkZrVhOquYy0JDruHUbhwce3+NRW/iHTLjU103+1bD+0ZN5jskuUadghZXO3OeGRweOCpz0Nc09dznk7lSy8JpZXmsaiupXjanqaJG10yxboETdtWNRGFwN7csrE8ZJwAKVh4B8PW0Eqz6bbX9zOjR3F5fQpNcXAZy7B3I5BYltowvoAMAbtrrem6lFctY6ja3ItpDBMYJlkETjqrY6EZHHuPWpIWLx+YVIGT14wKEupF9LmHpvgzTNLk1FI7HTlsLpBElrFZRxqiY+ZTgYYE4PI7c5oh8D6Rptjc2ug20GgNcDa9xpNrDFKR6ZKEfQkEjnGOtJL498NQXJgm8QaRGyorkPexAhSQoJG7IBLAA+pA71paV4j0fWvtA03VbK8a2OJ1t50kaE88OATtPB6+lN6bifMc43wu0q61KO71OK31SG1tfsVnbXlukghjJG4tIwLyMQMZY9C3dmJ2NP8O6ZotubXTbC2s7XduMVrEsaEnqcAAZ98c4Fal1e2NvHFLdXkVvHK2yMvIFDtjOFz1OATgehq6LeNBzk496SnyolSa3OO/4QDQWsryx/sqy+xXsiyyW32WPyS4AGSgGCcjOT3JrRtvh/wCHbewtbF9B0ma3tzuRJLCHaGIAZ9oTaGOBkgDoOgAA0JdStIIrm7a6ijtbPzPNnkbakXl/fLMcABcHJ6YHWr+napDqMMTxScyJvCkFGxx1VsFeo6juKmpJtXREpN7GXb+DNDST7RJoGk3F2OPtM1nG0mOy7sZwBgAdAAB2rZ1C0sdTslsdR0izvbP5f3FxCrx8DA+UgjgdPpTk1C0NrJdG4hW1jL+ZMzAImzIfJPQDBznpirxTacFcH0xg1zOz3Ri9dzH/ALH8Ovb2EEnhzTvI05jJZx/ZYyts/wDejGMIc85XB71T0nwnocGpy6xrEcWsa67qyajd2UIkgVfuJHsUbQuScjkknJ6Y6G2aG6iSaB0lhckKyNuBwccY6/hUaXVjLZi8SeJrRwWEwbKEA9Qe4PY9D2J4NZ2iiGznx8PvCl1ZtHe2djcXTXN1ObuSxheQpNcSzeXmRG4HnFfcD3IqTRPhL8O9FsobSHw9pU6RuXWS7tY5ZMliR8zLnjOB7fnXTi0ibBC8f/XxUMwsrd0WW4ijd2VFVnAJZs7RjrztOPXB9Km9lbmZDlK1rsj1DwV4T1i6N3faPpd5dlQnnT28cj7QcgFiCcZ5rM0D4T+E/DsslxZWsssrAIr3t3LdGNAwYKnmM2wblU4XA+VeuBjStpdPvobea2v4J4boFoJIpA6yqBklSOGGO4yPeo4Z7Ce8eyg1CN7qNSzxIdzIAxX5sfd+YEc4yQcdDhXdrKTJ5pdGyfUvAHh/V7qzu7qwtZbqzkWWGZ4UaSNlIYbWYEgZHOMH3FUr74XeGb2b7QNOsor3zxcG7W0heUvgDcS6NlvcjIxxitZbF1/5bsDThZzgYW5wffNS+b+Yhya2ZmxeA/DGmXFwIrLT4JdUkV5IVijXz5Ey2cBcyEHLc5/CmWfw88Ji7e80/TdKF9bSPm4ghiLwytyx3AZDHcCT1ORnOap3vgOO+1BdYa8lXxBHbSWsGpqdssKOWO3aBsZV38BgeQCctzWbB4A8T2Uci23ju8tXl3GT7Lp9miuxA+bBhJ3fKOSSeMDGTSfN/OF7682vzNYfDTQbLT7yTWnGqrKzT3VzrAjcYAXggKqIgEacBVHygnLZJg1z4e+BNKs2utS0jRbWE3EZ897SIjzXdQGY7SMklQWPABzkYzWLfeBfHUs8Vsnj3VJ7OaRzcSOlpEY1ZcYRVtznOTxlQCAR7WpPCPiHW/EniCSTWb6105LVNLtoHxLbTIyK7zNG4w8m52XdwMDBBwaT5v5ytd+f8zcXwfo/iu/l1CbULnUdPiae0GnTBfsqSKzRSnaUDM2VdfmZlwW28HNTaT4P8HWjRappWm6RA0v+ix3MECRs5B8sIGAHHy7R64GM1z1n8M9Z0+3FhZ+MtbtdKEjyfZoBbq5Lyb5CZTHvLM+9i2ed56DIMmrfCiHVLbREXUL+1vdEme5sLqCQHyZnk3s/lsCjckgBgcKSO+aT7c+gnbZy0/r0N/UPCOkxa7pl1f6jceXI72tlpzlBbeaYnLHaFDM3lJL99ioGSACRTLH4S+DdNS9jt/D2jpHenEka2UKgphf3ZwgLKSpbDZ5J7YA5XUPhTqmtaBo+l3ninVoWsbme9lmjaN5ZpJWkY5fYAFAlZQgULt+UggVTu/BXinUvF1p9n1DxDYeH9KtLaz23F/GRfGOdJDIoBkYnahzI+x3O1eAXNCT/AJ/zKiv79vvO4b4X+EFAR/D2kvbpzFA1lH5cLAcsi7cKTxk9The4FbNloOmaXD5VlZ29rFkkxwRBFz64HGeOtcGPDviTxXftf6nqWt6Fp0F5BNbaVFLbb5BEwYtMyBvlc5HliRgAAeuMdQltd2puWkvLicyymRQ5UCMEABFAAwBj3OST3AEyvbWVzOf+K/3my8UEYzlRWRf3VtGrHeM/hWXfPPg5Z8f71cxcwXt3cCG2iklmfhVDkk/rWT0Mi3qd/b8/OAD6963/AA18PYbsrfatBvz80dtJ0HoXH/spz7+lW/CXw6j06ZNR1QRzX4IZE6pCeuc926c9PT1rM+KfxQn8L6TMvh57Zp45VjvL+VGmj0+LOHm8teZSmeQDxkE5AbGUpWTl2Low9rVjRi1eTsr6a/18z1O1ighwiBAEAARR0HbjtV9uFzwB3r5L0fWJvB17d+LbC6v7nU4oBeava3tz5kmqWR24nkUDy7OQFsxRZDFNy4ySK+nNA8R6f4o0Wz1XS7tbmwvEEkMoGNwPbB5BB4IPIPBrnhU5tOp2YzATw1p3vHa/n2/Vd15ppQ+IfFul+GbZJb+42yTHZDbxrvmnbIAVEHLHJHsM8kDmuX0/xhrsOo2t1rukQ6doOoOtvAPM33FvKx+Tz8fKofIAAztbAJ5rMh0a18PeLL641MpPd3zG5tdSu5XDiLo1vkZClSxwowGV89UJrpJwuo2UlhdwmWyu4yslmbfbkMAThty4zkn1BI5zxXdy04JK179f8l/n+B5F5S1va3T/ADO2iO5AafiuM8IavdQudC1GSRru1UNDNMm1rqDJCuc/xDBDDqcA9CK7JTmsJR5XY2jLmVxjoDzURjqzSFQako+cLqJY3Xy+VJ5U9UPoa0dEMYuCsi/vv4S3b1FM1KOQQQxtGrXEjksY16/X881oQ6eqzxzsxEgALL2LYr7OU06dmfZTqpw1NdGI6dDXzp+2T4ehv/h7pev+WTPo17sZuywTKQ4I95EgA9/rX0MrH1P51wvxqso9T+EXja1mCNGdLnfDjKhkUupxg9GUEe4rysTQU6ckjzK6UoNHyz+zL8OINM0A+L9UsVmvL9gumxumWhRW+afkZBJXCkDIAJHDZH0Tp9oljNqF6xlZroRW4TPyrGhdsheoYtKQx7hE9DnmfCVnJpvhTQLKKJkNtZwQuhPPyRqueOxx1+mfWqHxC+LehfDK1aTVrhLi/Zd9rp8DAzSdhk4winn5jnjOMnAraFOnQoq/zPAPl/8Aaz1CO/8AjLfiMg+Rp9hGSGByTaxv+BAfBB7qfavDa1/E+vXHinxBqWs3SRRz387zukK7UUsc4Ueg/OsivnHvoNu7uPiOJEPoRSEcn600HBpzdc+tIQ2lBo/CkoA+rv2OfifDp+qXfgfU7gR2+oP9o04ucDz8APFn/bABA9VIHLc/cESMASOAwIII+8OhHpX48W1zLaTJPBI8c0bB0dGKsrDoQR0NfpP+zl8Z4fiv4Njtb+VB4n0zEd8mMGUYwk6gdmwQ2OjZ4AK59fA4puPsZfI9HC4h29m2eiP4C0GHQr/RILe4s9O1CSOaeOGQkZRY1AG7O0ARqPlweAQcgEaq2Glw+b5Fp5TTxtCzQsY2KM7OQGByPmdjkcgk4p7lmG08AH7vTH4VahtYyhcvuHXAHFeiqcY6s63bqc7e6El6j2Vkx0+ylnNxdCzzG8rk5J3qQQTwCRzgYGKp6X8LPC+irEbGyuYzDDLBEDqFwREshJfZmT5CxOSy4OeeOK7BVUZAGPapE6d6ba2Qm30OZPhXSXhu7OfSrNoNQ4niMYZZBveTBHP8ckjf8CrYbR4rmzu4JC6C8ZnnaCV43kLLtJ3KQc7eAQeMD0GLpZcgHq3b1qZexqZO+hLn0OZHgDSXPzSalIu+F8T6jcSndE++M7mcsMMBwCAcY6YAkTwFp/2DT7CS6vza2VzcXarHOYmeWZpS5Z02uB+/kACleDzmunQDJOBUoXNYyMnM4yT4b6d9k/su0uLuz0aWVp7mCG5l825kZtzF5yxkIPcbufXrmxH8N9Kt7iS8sZdQt9UaB7Rb176eeSKJ8bggkdlU8DBwcEA4OMV1qrzmpAalshzZxw+GeieVYWZSeTR7JJVTTZpDLCzyeZvkfflnJE0nDEr83SrZ+H+k5O6511w4wyvr1+Qw9D++9z+ddSoyvIpcE1DIc2c1p/geytDqkz3N495qglWaYXEgEayY3LEhYiMfKuNvIxwQMAWbvwRpF5Iodb2K2WD7OlpbX08FsiAbV2xRuqAgcAgccEchcdACPT9KlArORm5s4vR/hN4U0S9t72zsJkubV2e3Y3kxERYAMQpfDM20ZZsk9M4AAkT4Y6Ct09wJtd+0Sqsckv8Abt6GdFLFUJ877o8x8DtuY9zXZcHvxQqjPbms3Jkucu5zB8A6LHb28FudUtoraN0QW+rXcfLsWZmKyguxYk5Yk1Tb4S+FbqNI7m1vJkURgoNRuUjcp90lEkCkg5bp95mPUkntwo9OKMenFK7J55dwSNYUSNOFUYHf/wDXUwbg1HjNKB79alkNkwYVIBnnNRou3rzUhII6fSs2TuPwD0pxO0ioQT70/PHqfeosS0PP1pR0/rTQc5yKazgZ9KAJNwX/ABqCWfb3qOW4AHWsq6vgucHJpMdi1cXm3J59Kx7rUQAcHFch40+IuleEkgW8knn1G8Yx2em2MRnvLxwM7Y4l5b68AZGSKPBHhn4h+JtYtta8RfYvDGhwuJYtFhVLu9uRzgXEzAxxDo2yMFuxcY5hysB0tppeo6048lfLhJ/10nC/h6/h+ld5onh210iLbCm6Vvvyt95vb2HsP1rSiiVF57DGBzivNvF3xWk0LxLBpWn2gv43lhhkaMMGR/ORZVG7aj/I4AKsdsg2ty6AzGMqr5YIyrVoUVzTZ23ivSrvU9Fmt7Kcxy8EorbfNUdULdQCOMg/pXnrRxXelXEbW7otuhCwxxf8e7gNmNIgCSp3Ykd+DnHcY9chmWWCOQgruUMRIu0j6g9K85k1jQPFU2p6p4T1Oy1eXTLgWupQWUwf94mGHKnh0OCCOuCO3GlKokuVnFjMO2/bR+f+a9DxZvD8Hgq5k0K5G3wtqV3C9sIldksLlmDMFKEOWdVBgnYsUKKh/iLavhnx1B4A8Ua3exanFd6BJNC2t6fEqs+lyuFT7UZIx5UjvID50cXCsw27tpNd3q9hb+LtMvQ+mC6tJ4/LTemDeLuG6NYl6RgAMGHKsqtncTjxia0uPBun33hSaXw/HpzSxSaYNdhMFrcqrOZxcEABrpcwAb+NqgqATzx4mg6TvFWX5Pt6f8MfYZHmFPNKbpYhtz0vtacbpOWq+NWu7f4725k/e7nRNYbxFe6zY41C01KGI29xbzKsltgZXaCQrLznGcHIJzyDv6zJfQ6VNqFxbLaLDH5knk4kuGIGBtyNqHpz8+B+deU+DPGjfDfxNF4a1ZBZeEtdndtBklkbfakBC0bK3KxM7ny8nIBGQARj6E3Ar65rdYr2lnJbWX9f1+J4+Ky+WFdk7xlrF91/mno1fRnF+G9OtNR07+0ILqG480ZkihclGOMbZWPzSNjI+Y45B2jFdrZPG8K+UNqAYC/3fbHbHTFeNeLbLS7W71OezGqpr1wweOz8oq7MGB3QyiNjn/db26cV6J4Nl1WfS7SXUrU2ty6fvIfNLlcHCkt3YrjPuO3IratStH2iej777fl5nFSnryNanVUUi9BS1zG54zgY5/GoUuYnkZUdWdPvDPSlSRZ4w6cqwzn2rLmsHiuXl8iK4jkOSjkjB/MV9dFLY+kVtpGu9zHCu53UD3Ncn44eTVvDmp2iW0lxDJbsGtlHz3KYO5AD/eXKj61rOy20e/7NBaD1yZH/AOA54FVHR1CSSJgS8jcTyPeqjT5r3Dki00+p82/Fjx1rfhvwVc614YkhaImNZL6cFmVHwBJEhGOrgfN0z908kfE2oajd6reT3l9cS3N3O5klmmYs7sTkkk8k1+ifxc+Hip4O8Qra2nm6br0b7oRgC2vWJaNx6JJLtOO0h6nzBs/ONuvHSvBzJtzTvofPVKbpy5WJmiiivNIClFJRQA6kNIOKU0AJXUeAPHWrfDvxVp2v6PLtubSTLRsfkmjP343H91hwe44IwQCOXopptO6GnbVH6zeBvH+kfErw3Z+IdFkzb3Q/eQFgZLeT+KNgOhB/MYI4IrcuLh4CqxtyeT6H0r88v2Yvi63w28ax6fqFxs8N606w3W8/JBJ0jm9sE4Y/3WPXAr9BvNDT75VBDHBU9q+lwVdV4Xe6PWw9ZTjd9CePU3UYeIE9sHFSpfzzHZDGAfXrirC2VuDnygT6mrKAKCAuAOwrdyj0Rcpx7DLaFoxudy0p6n/D2q2vp2qMDbzT1OKxepg3dk6AVIDjrTF9akP3RWD3M2KPqfwp6qaReBUidBUMiTHIDtpwFKpwMUegqGZ3BRlgKmFIBilAz0rNiYpwT0xT9vTnim4wCKcFzxUNEtjgMUi9/rTlGPpUsUO45PApNkN3I1Bbp+dSouOOvvUgUDAHQULy3TrUNgIBjvTjwRTTxx1pcEmpAXGR1pMYOKCcCoWmIpMTJzJxVSacIOTVa4vQinmsi51Ic84xUN2JLN3dnnDflXk/jXx3q1zrSeD/AAJZxav4xuMGYMc22lRN/wAt7lh90cjCfeY9AeAWP4i8QfFXUp9E+HcqQabA/l6j4skQSW1seMxWyniebGckfInc5IFeueCPAPhj4TeH5odOjMEUpE17f3cnm3N7LjBkmkIy7Hk8YAyQoArKUkldg3bUpfDH4P6Z4BNzqU9zPrPi3UFA1HXr0Dz7kjHyqBkRRDA2xrwABncQDXot9eWmjWU17f3EUFtEN0k0zhVUe5PrwPriud0PxtZ6jq95pM8L2N3HJ5cCzOpM527iFxkFgOSoJwOfXHFt4I8Yaxf22naxqspsbKYFrtLh1+0Q7g8bKg/5bBlOSduwiJk43I0UXCsubmsjnq4iUUnTi3cydY8WeJPHWsaloeifaV0u6lNuVlt40mhUN5UhJ3giL5ZGBKli6tG2M7R1Caf4N+Cfh+bxH4j1KxshbKyvfyh0RQ2P3cURZ2+6qqFXcxWNR0VQOT+Mf7Qvgj9nbSpbLedW8VzL5kemJNvmdiMiS4kOdi8jGecfdXA4+Kjb+N/2pZta+IXj3WpLDwJ4bkKTGzi3i2DfMIbeAHhvnQGaUhVXDO5CYrapXbjyQVkZ0cJyy9rVfNL8vQ7X4l/tG/EH9pvxDL4E+FOnahYaDMrecysI7i4h4V3nkB2ww5YArnB3AMTkKOs+Evwq1z4JeHI/iB4D1HVvEs9ptfXtPNq0Fjrdiy7i9hvAaRouSkpGJAcpkNtfrNC8L+E/C2iap/wrHS7uO60mGXSvGXgp76GXUb+0XKvOPLkdTcRl2ZShw25o+DtUN8YftAQ/C3wb4U+0+ONI1jSoIYbrSoPDyvHqGsxRD90tzuJS1iJULKRuZ8MqqvKjA7T2s6hoXiXwwvi7w7MNR8La9Ekkktq21o8PncAwOMOGV0IBDZzgg4zvG3gy28V2VxZ+Rc3bK8aTNFgtAY4wYpI3YZeQBs57gkYwxNeffsk+H/iSdQ8W+KPE2l2nh3wj4nna9tvD3lMhSdyMyxxscxIVyGDcucHAAGfa7/wdLpkkclnDZy2NrObuA3Fy0Jt3+XO4gHeuVB5wex9+qnVUo8k/+H/4J5lSlVw9ZYjDtpppq26a108t9/1PnySN7K5sYfEosZpb25u59YibRGnfxAJCTEbWQRHBC4XYGQxsuWzX0Z8ML2fTfDfh3w94h1G2Hi0actxJYS3KNdCINtDMuctt+VGcZG4Hk9Ti3Hj6LwJqmheEruyvgutSC1tPEASJ7F76YSusTIsolGSjdFA5AyM5q38Nvgzb+EdUuPFGvarceJvHl7H5Vzrd4oTy4zj9zbxD5YYhj7o5JJyew4o0uSTsz6PFZlLF0YxnBRe79ddlZW389LLZI9Ke3EhGSdo6qOh+tTpGFFAYLwetYWv+NvD/AIYn0+21jWLGwutSmWCyguJ1WS6kZgoWNM5c5YDAB6irPPOgopqsGAx3p1AHzjBqX9nyMsb+ZAedrjaRU82tyPEzQwNgdXbkD8qkkOm2b7GTLjqAC2KtLJb3tsyJh4iMELx/+qvtm4/Fyn0jmt7Fezs3mkM95lm4KD+HGM/1rXkgSePY44PQ+hqsvybUAwAMCrMTccmsJO+pjObbuQ3qGSxlsrqGK4sriJoJEYEB0ZdrKcdiCR+NflB8T/DH/CHfEDxHoeyVY7K9kSISkljETujYk9coVOfev1rkjWeJkJ69D71+ff7afhSTR/iPp+thMW+s2SgnIz50PyMMemzyue+T6V5WYwTpqfVHDi0pR5up80mig0V4p54UUUUAFFFKOlACUc0oozQABivQ4r9Gv2a/iTD8S/AkVrc3n/FQ6IiW92kjDdKmMRyjuQQME8/MDnGRn85K7b4W/ETUfhh4007xDp2X8l9lxbb9i3MLcPGx6cjoSCAwU44rqwmIdCpzLY1pVHTlc/Vu3WVE2SEHHGQf/rVOCOlYnhDxXpnjbw7p2u6PMZtPvoy6MRhgQSrKR2IYFT7g4yOa15A3lSFPvYOK95SUtUdvNfYlWVS20uu70zVhQK5dOMnGD1rdsJ2lgO45ZP1p1IcuqFPQstcCMherdcDircbiQA44NV44F53AM56k1OzmNScA47VzMyckS98CpkFUo58oWIHHYVbhk3rnGPbNTJWIZIAeT2p4HrnNNB4NSLz1FZMlhk4qQLnHpSDB4Jp+cZxUXJA9Rinpy2KaoLNgfnVmOMJg/wAXrWZLHRQgHLflUjEjp1pGY+oNJuOBUCF4zSMQKaW3DH6UxvrmiwhSec54pjzbehwajkfC9eay7u98sEZ6UuULl6W8CKcnmse81dVB56Vzet+JI7KCWaWVY4owWeRzhVA7k9h7mvOW8bah4q1BtN8H2B1m6UgSXQcx2NuDjmS4wQTyDsjDv/sgZImTsgszuPE/jjTfDemz6jql9DaWcPDSSHgk9FA6lj2UcntXNaJ4Q8SfGuJbjXl1Dwx4Elb5dMw0WpatHk5848NbwtgfIvzupJJUEZ6zwL8FrfT9Ug8Q+KL4+IfE0Bzbyyx7LSw/694CSFb/AKaMWc88qCRXqWr6rZ+G7NLu/kVI5JFgjBZVMsrnCRgsQu92wqgkbmIGckZ55TuIxb3VvDnwu0LT9PjtxaWccZjs9PsYi7CNMbtqL/CCwGf4neNF3SSRo3iWv/tATa++neHZPDs2p6ncajEk9joyfaIpLV4xIJBc7h5ZRGEqyYKSxhW+QPIsOL8TPiP4m+IOseKPAWnaXrWm+IrTS2eCzEULwSzsu2W1cTSCO5jZVE0U6hXTBIB+ZG+gPhb8NNE+H2kltNt2l1vUo4ZNU1S5QC5vJlRQXkIJAOQWwCRuZmyWZmbKUVJNNaEySkrM8/8ADfwW1vUPFdrq/im/h+zaRcibT305pFe5CnMe7LHyolBGY05dgS7PgZ9h8eaV4g1rwXrGn+GNXXR/Ec9uy2V+8YdIZeo3Ag4BxjOCVzkAkAV0MUQiQ8k9znvXnl/8bNBsdUNsYbmSxgvl064v4WhaK1mZzGPNUPvjQurLvZQCV9MElKioq0EddWrVxNtNIrorJHw38N/gHHpFje/ED4iLDr2qWGuiw1XTL+Z3TRxvG+9v/wCOZRw2xfkZHV2fZu2/QcHiGTUIZPiDpPhafTNa07SYP+Eu8JS2rRw6xpLCVY5okkCh5EWKXyywDFVaJuNterfEjwjqOnakfHfhWzW61iGAWus6KADHr1h3iKngzxgsYmPqyN8r8fHfhbwj43/aQmvdF8H6XP4C+EJuALq6nLvc34jyiRvIx3TBFGxYgRFEoA5KjLOYmn+LAj8S2XhP9n8ap4l1cW81ppN3cWqpb6BZTSRySRxKUBkIdVDT3GQqogGfmY+tfCr9mfwd8CrN/H/xN1a21bxUW+0NdXXzQW0zAswiVuZpSSx3EFiQCqg5NbD+I/ht+y1oZ8J+BtMTU/FM7JFJCj+ZcTSk4U3EoGS2ScRqO4AVA26vn3xN4m13xpqFzr3jW6u2NosjfY3tpVhsyrBPJCAHy5MgZUjPzIzbt21salZR0jqz1cFlc669pV92H4v0X6nrnjT9pDxd4puRP4PjXRdAs2aZru8iJaZYyu9pG2lVQckqpJADFyoFfRXw98dab8UfD13Fc2sUeo2paz1fSZmWUQycqyns8bYbDchgCOoIHwx4P0jxj8RNZbS/CNrEEiIRr+MNFHaIWB/1vVU3jKDBkUcAnaa+tPAPw48E/s46Dd6/reuwx3jxiO81W/lEMZB+YRxx5wCdvTlmI+gGdGc5O/Q7M1oYWjSUIpKS2S1fnzP+mX/hv+zL4A+GmsT6lYaJZT3Udy8+nTXFurT2COOYxJ1cA7trNlgDjcQK6H4jfGrwv8M5Lax1G6nvdeu/+PXQ9Li+06hc9T8kI5AwrfM2F461xsniz4h/GRHh8G2U/gzwi+VbxHrFvi/uk/6dbVv9Wp/56y9jkJkV1Hhr4a+G/hxY3MHh6SGDxTqcbodZ1V/td9ey4+9K7MHlxwdgIHoB26kr6HzuvQ84u9d+MnxISye6utN+E3h2+fy4hMy3ms3ZbARFQgJGSOSPvqcdecVtS+Alr8O9Ou9Z8Azz6p8QQmL7WNYuzd6jJAQS/llsqshYJghQcZGfXD1b4h+MvAOsWWn+PLNtRnsNQGpaffIq7JlIaOVFPyggxyybRgFW2gjaRj3DwhHo2u+X410W+ea1vvMMKT5jAkLlGU5Gfv5HQ84wTwa6sRg50oKUtns1sebTxcMYp0U3GXbZrzPPPhx8fLvTJbLQviAGtLmaFJrbVZF2xzROMo8h6AEfxDjg7sEE19GxuXTdnr0rgvCfgmwg0bS4dRii1W406WSe2u7m2VWiaRi58tTkooJAGTn5RzwK6ODWI49XuNNndEnwJLdCcGWPAyR2JDZBA6DBPXng5/Z253ub4GjXhT5asub8/n39TwjTdOm1a58iEqHwXZm6YzV2LT7myW4iSVFnD7WPUAD09+RV2eXR7RUvtMn2XUIz5J3HzRjkEHkHmqmhzHUpFtFOxwGcyMc7ufcdST7191KtOactoo+sc3LVbFC51C83i2LDzM4Jj/ip8Vje24Mo3ZHJw3NEtrNbaw0bKn2obQCGJXLYAJJ9yB261NY3BgsWupJHkL87ScjOcD6Vrzrl9xf0xtq2hv2Fw9xaJJuUORgk9K+cf20fCMut/DK018TrJLoV6pbBGBFNhG47HcIvbAb2r2tLp52G88ZyFAwB9BV7xj4atPE/ws8Q6Dfosx1izljt4j94SlD5Tj3VwrDtkCvNx1HlptdWcmIiuRo/IVhgmkp7ggkHg0yvlzyRQKMUvpRQA2inU2gBQeMGgjaeaSlHPFAB1oGRRyKWgD6O/ZT+OcHw51mTwzrs6Q+GtXmEguHOBaXBAUOxJwEYBQxPTapyAGr9AbecSyS7GBj4ZWByCCK/HDoc96+lP2df2mrn4fTQeHvFUklz4WYhIrjaWlsDxg8ctEBnKjJGfl6bW9HB4tQXJPY2p1bLlZ9+zrbwgFoQSTjikSNQgnt8gD7yetR2d/Z6pptvf20yXVjcIs0M0ZDJIrDIZSOCCOauQeWyb4xjHBHr7V63NeNzbmLsfIBHQim/aFDHHzYOCRS24wmCeFYj8KrJsUkMMrnOVrCxmy3Iqugde/60+CU7tu0YHpVbeXVQqnYtWEmUgYP1zSe1gvoW1fI7U4SAHk4+tUxLz1BpPOrNxIbLwcZqRcsfaqcZ3cngVbEgHQiokugi0jKnGeKd5nBweKpGf1ORTftAJKgEn2rJoT8i/wCaMdaQyEiqXngDJzgHHIpPPGOoqdBNWLnmEGkDHnJ4qn9oX15rjPGXxb8M+CJBaX1491q7rui0qwTz7uT0/dj7qn+85VffilKUYq7Ycrex3FxJtTg8V55418Z6R4XVE1G/ihubg/urYZeeUZ6rEoLsBjlgMAckgV5ZrPxN8ceK1dIJYPDFhKP9TZAXF6w54aZ1KJwRwiEg9JO4xtE8HxR3FxciKSS6uyDPczyNLNOR3eRiWbGTjJwM8YrxsVnVGknGl7z/AAO+hl1Ses9EcR4/8GeIfjP4jee51ybRvDqBVt9NCmUnac75VD7N5PoWwAvNfR/hXxN4g0TTIrO503RL0RcRvZiTT41TOceVibnljlSoyfu96x9G0AhxlcAe1ddHYhVx6dM14n9p4qU+a/ysdssFh0rWOu0f4qeG2uLW21IXmjXFyxRP7RiAi3AngzIWiQt/CrOrHIGMkCvQdU0rTtd0q70zUbWG8sL2JoZ7eZdySowwQR6EV4g9mjqVcZB4xntWfY3PiHwUUbw1fRGyjCD+xr8lrTYvG2Ij5rc4AA2bkXqYmJrvo5km7VVbzOGtgXHWm7no/gn4UaV4Bu9Tu7e71LUdT1J1M+patdvd3ciL/q4jK3OxAcKPxOSc12mo6lZaHYz3uoTiKCFGd3IJwFUk4AHJwCcAZOOlcf4O+KukeLLlNPkWXTdfSMyy6XeALIACQWRh8sqcfeQnGRuCtlRp+MPCC+Kzp0nmlWtZSHjYkJNA+BLGeMjK8ZGCeVJ2swPqU5Ket9DjUEpJT0PO9b+I9z4v1e40DSbe5j+zSypIEgnlMhX5UWVUClEMhJKmSMMseHdUcE2vh18CrbQNQtvEWsT3EniCaNjd26Shrd2fDMHBXMjBsHdkAsobAwAPR9G8PaP4P0qNII4be3tIFg8+TAKwoSURnPJVc4GST3JJ5rjNW/aS+Fmh3b2s3jCxuZ0yGXTUkvtpzjBMCuAR3HWtZVeVWhojV17Jwo6J/ieqEYjIxyRXyV8Yvjh4mufGMvw68L276C5mME19IMXE5YbgYQu4hWGSpUNI5ZQoVsA+on9qL4fOhfPiUW+Mmf8A4Ry/2bf72fJ6V438ePGXwh+L2grNZeJ47LxRZKfstxeaddQJMmSxhkZ4woUkkhjnaST0LA8tR3Xus2y+VKnWTrxuvPZPo2up5NNrvhjwHaQqr2+r6xH5jpcixRjKMF43ZzJ8vzy7uQWIV4Z0AVc918Kf2Z9Z+IUlprXiu0Tw74aCItvpdpEI5pUVSFIVgTGvJ+d8yNls43Fq6r4LeGvgv4Tlh17WviN4T8QeL3YzGW41aLbbuCWJjjdtzODz5jDdkZAXJrgvFP7RV18XPEOoWjaTrs3w/t28u20vSZ0sTrS45N1dOwZY/vAwxjPzkOQV+bONNWvPTyO7EZjyNww2r/m/yXRfifQcPjvTtIjfwP8ABfw7Z6zf2B8u4uo5DHpWluVADXFyMmWTJBMab5G2tuKmtHwz8IIrLXW8afEfxF/wlfiCGXzbR7qIQ6fpIJXH2a3ZmWN/kX95nceOcli3M/Ab4zWF1YweFNY8JWPgeZJDFpen2rh7WaM5baHVQiyZJypwWJLDOTj2XxnoFxr3hfWLTTxaf2rLbu+nS3iCSOC7UbreUghuUlCODgkFQR0FdEJRl8L0PEnzXbluY/in4u+HfD1nFJaStq+p3Ns1zaabYfPNdYiMoQdld4wzorEM4RtgYgivB9C0bxD8f/GH/CSahoekf2FBJLaWutRxPGJrHc+Eh8weY8yP5bpMFjVXEvUEA9pYfsx2Nn4gtr3+1b0W1vDG0Ej3TTzW8wMrSGIsow3myeasrmQhnk2qhbcfarDTdI8C+G1t7G2FppWmxMyxQqzlVGWOAMszHJPcknuTXTJ04K0NWa0Kzo+8lr+RR1Twlbap4dttK1W1h1tYFjDPqCq5kdRjzWGAMnqcY6nHoblhpKWi28cqxhIQqwxRLtjiAUgKqjjufwxxxXn/AI1+Odn4cjuoorVI5rO5giumv7iGMQxu8QZ2iV2lXCzRn50QAOpJ6A8zq3ib4ga3pl9qttAvh3TVgdFn1mNxerMdqgiABUVcl13Fk++rbyo+bFzdrN6HMoJy5ktWe+s6IpJ/PFeNvdahrusFJ3gnluZtsC7yFVQJ2UxyqqkAeW22QDks2dwArvvFxMekWlvcXBFrLLsvLhsLmJY3dicAYDFACBjhiBXLzTWZvrS/MZnS5WPT4vsZzuLLGwKcDACPPzhcDP3e3g5nL2k1Buyja/zt+X6nXQ0TdtzmYb+y0zTruzt7Zprk7lZiny7T0Zj2GCOOPwrn44lQRzGYI2eHhdSQfTaSD37HH1rb1+VotN02NI1RbvMsiL3OAQD643d/QVRga0hjZ3V5FxtcbTh1GCQTjqOCGGDnGR3r9PptqHOuvzPTjNWuVyzKJnhE0lw5XLynL7uSpI9OCRjPIGcYqhE8phCq58rJbbu44GScV0U15bOiyzQSASDarzIURwTnP03AHr/E+DjFMNtZmK5lSRAzJKwUnn/VuGOD2OFPsTirjiORNyiCqpdCrpUCz3scE+5MkZH8XJA/rn6V2uq6VIUjkt3dhAgUJ3wPSsKPTT/aMUkeQfNniz36sVP06j/gNXILfV7mEXAmkYKA/wDrMHJUNwPxxXPWqe0kpqVrGM58zufmP+0b4OfwX8YPEtmFUWt3P9ut2RQqlZfnIUDoFcun/AK8pxivtD9ubwsLmDwz4uW3KXUbPpl7JjAYHMkOR2PE2c+q18YGvmcRT5KkkzzJq0mJTge9NoFYEDvWm08U0igBKB1oooAkx5npv/nTOlANSgCYY4En86YEXWg5BoIIOCMU5GA4YZX0pAezfAv9oPWfhJfx2M/maj4TuHJudOdgfKJ6yw5+6464+63Q4OGH6L+CvF+heOtCg1zw7eRXenynZuTIKMAMxup5V1BGVPPIPQivyGMR2eZGdyjrjqv1Fdn8M/ix4l+FGstqXh+88vzgq3NrMN8FygOdrp+YDDDDJwRk114fFSp+69ioysfrVDEZR833Ow9fep9uDx0ryH4L/tG+Evi5aW9nFcLpnijbiTSblsNIQuS0LdJFwGPZgFJKgcn2LABxkV6SqqavE0UkyFiw7frVaUbgWX7/ALVbmwBk9BzXN654p0fw6Y31LUUgM2fKhCmSWUjGdkags+MjO0HqPWnzqOsmDV9jWin8wZ7jrVmJOQXrzBfidM5kbTfDd5KrZ2vfTx26Z7DC+Y/PqU471A2u+MdZR0W+tdMjc8NZ2u+aIegeUshPuY+3vivOxGc4Ok7KV/Q2jhasuh7AD2AJ6DgVzWveNbLR7dzbxT6reBti2mn7HYt6F2ZY0wMn5mBwDgEjFcvD4fN1HE2p3l7qToOReS7oyc53eUMR7s85CAjA5rUGmwj7qAfSvGxGfN6UY/edEMF/OzlbrxN8QNZuZxDcaNoGnsMRtBG9/d/i77Ilbv8A6uQDgc9a57VPCEmr2sltr2s61rsE2N8V5dlITznHkw7IyM88qa9MNmmAOg9qb9gjGcivHrY7EVfil92h1woU4bI8n0rwTo3hy4W40fTl0u6ClfP09mt5SpxkF4yGYHHIJwa6eHW9Zs2Q2+r3kcanLRSbJhJ7M0qs4/4Cwrq5tKjftisy50AkEoeawWIrR2m/vNPZwe6MzUfFGt6jC1ul8tlE/DNax4ceoBYtjI4z15yCpwa53T/DVrbeaLaBIzNI0srDlpZG6u7Hl2PdmJJ7mti40uaKQDBxW/o1gBgsKmdarVVpybHGEaesUZFh4ZXOSldRZaMkOPkGa2YbVQBxU5VQOlZqmhuZVitwigACpiFHWmyzKi9vrWXd6iEzzWmiRG5bnuFQdRWNd6gDkK3zfzrkPGHjC506OK202JLnVrrPkQu+1Aoxvkc9QigjpySyqMFgR53J4c1HVWd/EGv6pqBkBBt4p2tbYZ9I4ipPp85bj1601FNXk7Iluz0PUdSgg1GNfPJAhcTwzKxVoJU+7KjDlGXPDDpn0Jzqaf8AtH6lDob2EWnx6zr9vujXVxIqWEwB+WVivJcdGSMbdwOGUH5fILfwToloUMGj6cjoAA/2dC313YyT71uwaZlsucitqNeVC/I/vMqtJVfiIvEd7qHjq4E3ii8fXNswnjtp4wtnAwGP3dsCUHGQGbe4BI3nJpGtp5fmbrjr3/OtqO3RAOKlKDHapnUnPWTuVGMY7I5WbTZX6Mc1l3GjXD5OSfrXdNECPamGEY4H6VF7FXPOpdBmkUpJGJEIxtYZGPoat6Z4L0hJElk0TTGmUgiRrSMsp9QSOK7j7OvpSeUqDgYoc5dwsY11pyyxSRyxh4ZlMciHoynggjuCO3/6j758GfijLqd3/wAIrr1zv1JYzJp9xIwzcxKBuRiWJaZRkkn76/NyVkI8adQRis28N3amO4sLo2l/bOJ7W5ADeRMpyr4PUZ6j+IEqeDW+FxToz12ZhXo+1j5n27etP9juPswH2ry2EW7oWxx+uK8EhufiT4ovtRhN2vh3TTdIZHubed3uIA7GNI03o0cjpgSbGUfKuz5mbHq/w88ZQeO/CNhrKRCGWUNHcW5YOYZkJWRM98MpweNww2MGul+xwCZp/LUyMMEkZOPSvo001dHkNWdmef6H8OLK3msLp7fzb+2jhSS9uZJWaeSJXCymJnID7pZG3n5gWPXNdpd6JaXWkyabdJ9otZYyjq4GWHc9MZzz7ECvOfjElxrOn2EmjjW5bzw/q1tfNBo9wbeS4KEDySWwjIwlAbcwUAk87CD2tn4q04T3tnd38EN3YWy3l1FLIoNtE2fmc52gDacnPA56EE5OrHnUF1HZ2uijZsfEPhu40PVLi1n1e2hW1v3t1xElyI0ckA8j76uB2BFcNqenT2DR2j2l89tHLJczS6kMwmcxTKoR1253PKgGApBUdCRjF+G3jmLxj8ZfF/iLw9p63XgSaGHTJNcR8Rz3cKSO0yBgMxBf3LSAkMyQ4BG5q97tzb6lAxVd8LcfMh2uCO2RyCD16VxYnL/rHvN2l3t07feaQrcvofO1xrLXWlpZzW8ZePaEmHDADt/MU2HUorO3jMETSXHV3lOVXnoo7cdya1LjwfKiD7OxeUKDtLAg88tnjj2waw2sSLORiGM8c4gAQhlkyDkDHUgjt2Nfp0JYecbLa+3qegmmbdnqLND9rYzmNyY3GPMcNjOM8MeP9oYHrVz7PYXCxxmDyZnP7uIqqyMME/cXgDr97cce9Ja6PFo2jrdXqFpAS/lLgHeeANw5AAxwPc88Yo2OpRQPK6oGuJiWcghCQeeW6Iv+yuT0yRXA4qTl7JaEXvsbNvLJp1x5ZwY0Zf3jDod2SCckZ5bgZ+917Uks1t/aKibzTbGNAyJx8wQdR/8Aqqjda6JIhFCAXxt8wLtWMHsgPIPPU8/ypIHWVFSX7yjCyAdAOxHp/L6cU4UZL35KxLvuzz39oTS4fE/wv1Pw9A2bnUHX7N5qAsjR/vAAfcqi5HQMa/Md12nFfpZ4nuGuvFOuvHPvjslgsHjByqMsfnlh7lbpAf8Acx2r8/PiVoq+H/HGuWMUfl263LvCn92J/nTHttYV4uYQTtUXexjXh7iqdzlKKKK8w5BRyKcw4DevFMFTQ4ZtjHAbgH0NAEWOKSnsjRsVYYYHBFNxQAlLmkooAuRyRXK7Lg7H7SgZ/MVHc2UtqRuAKN9115VvxqvV2y1B7UGMqssDfeifof8AA09AKsbtCwdGIYd60I/sV8AsjfZJz/GBmNj7gcj8M1Zj0u01Pmxn8qY/8sJj/I1n3em3NhJtuYXi9CejfQ9D+FFrASzWN3pTJOBlM5juIm3IT2IYd/1r6C+FH7YHi7wY9vYeJC/iHRECoPOcC7hX1WU/fwOz5zwNygV882eo3Fi5MEhVW+8hwyv/ALyng/jU8stjeIT5ZtJ/9jLRMfp1X9R7CqjJp3THe2x+mOifGzRPidZgeEtXjSQx77gzDFxbfSI9SCfvHKA4xuzirdh4d02ynmugrz3s/Mt3cuZJZeTgFjzjnoMDgccV+YGm6heaXdxXVhcS29zE2Umicoyn2Iwa+j/CP7SnjLRNLSfXtCk1rSSOL1I2gcY4OXClG6egOc5PJry8wo16+0rrsd+GrwirSWp9mWun2owQq5+lascESD5QB9K8i8AfF7w38QIt2h6luulUu9jcL5VwigZJ25IYAA5KlgMcmvSYtQzHyfmxn6V4bhKm+WSsz0edT1TNKW5SLjiqbanGD96sHUb2VmYKr8DqP8P61zz6g5J+bODzyOOcfz4qW2ikj0JNQRsc/rVuOdX9Oa84j1CSOQqxKsOobqPr6VsWOtEBdzcUlK+4WO1IVh1phjycY4rNttUVh161oJcq461WjE2xstojr8yj8adb2ojIwKnDowpHnVRx1o0Qrsn8wRiqN1fiLOTiql7qCxr97JrmL/UWkJGf1pORSRo3ur5BCn8a5rV9dj061e4nJJyFjjUjdK5OFRckDJOAMkDuSACRmal4o0nTGlW5vozcxcm1iPmXDHsFiXLE+wH14FUNOFxqN8mqahH5LIGW1tA2RbqeNzEEgyMOpHCg7Vz8zu4wb96WwSklp1JdM02eI3F3fssupXbZmZSSiAZ2RJn+FAxwcDcSWxknFv7LyABxWlGmV5Aqpq+p2WhWD3t9J5cKkIMAs0jscKiqOWZjwFAJNbWbfqYOSRG0KxqWbAVQWJz0A5JqtpWqWWs2/wBo0+5juLYsVWaPJR8dSrdGAPGVJGQRnINY0OlXXid0udehH2QkNDpL4aOIes3aV8djlFPTJ+Y9XHAsESxou1FUKAOwHAH5U2oxVuoJtgqfzoI20u7AqNmzWbZQjEHjtUZYZ4pHfJxTCalsEKxP9aYSO9NeTH0qItk+1RcY53BzgCqlycqQKnLdh0FVLkgLSuPY7H4E+MD4a+If9iTyIml+JlKxrt+7fRIWBz0G+FWBz3hQDrX1Tq9tPeaTeW9reSWV1NE8cV1HGsjQOVIEgVwVJU/NgjBxg18AavfXmkW41fTQG1HSpU1C2Q5/eSQOJQmB1DFNpHGQTX6BaXfRapp1teQnMVzGsqEHOVYAg5r6HLqvPSs+h5OLp8s79z8w/HXxV+NHw7ltG8ZeIP3kHiGYSaHJYi2XUkt2jdpldEG+3kdmHJAY8qHw2z1n4q/CK++OXg/wN4w8OfZ5vDF7byT3+n+H3jgitSVBE21kDXMiMsqsMK3yhVRTvLfTvxb/AGffBPxql02bxVp801xp25YJ7e4aJwjEFkOOoyAfUc4Iya7jw74V0zwp4f0/QNIs47XSNPgW2t7dSSEQDgc8k+pOSTkmuyVNO7Wj7mEJ8rTeq7HyB+zV4O1zw7qulf8ACLR3s/g9D/pkl58kMpOQzrkkOwYZBUZGCPlya+1oiQtRRxRwKiKFVUAUKOAB2GKwvEXjPTPDwMcj+dekZW2iOW/H+6OnXk9gazwuHdCPK5OTbvdndmWPWOqqcaagopJJdltfu/M8x07TLW4s/IttTS8aLnbMiyIp/wB3qB9DisybVrmOG9s5ooLW6tF+SWBQOMgFeemcg5BHSrek6MbbUrO4jXyoreAieTkJI5BBxnqO+enFZGvT6XqU13cwXMguVcfIwGyTGBlcfnzX29KMZ1GnqvTrcUZXZVl1G71qSOK8uVZEGQWRRj8gM9elQw2xkulto3QszhVYn5c54Oazwc896sRMR659a9j2XImoaFNncaH4aUSXKahC2QF8sqTjvnBHfjvV0+FZUcCCVWjOfv5yPyGDWPpGuQRJEjq5ugdvnyysyqCepHp7e1dN/b1qoYLeLIVU5YRnLsegFeDWliIzZjJyPmKaOe18Sa5dS5ZbjVLrfHzhjHM0Kn/viJa+Zf2obNIfHun3EYwtzpsbE/7QkkBz74Ar63kuEvTq9ysJM8eo3qywnG5D9ofBIHTcCrj2cHvXy5+0zayn/hG7uRPvtcoX9h5RA/U/rXHi48+Fu91b8/8AgnRXjzYZPsfPtFLRivCPLEpQeaWjpQBcAF7FxzcRL0HV1H9R/KqdOR2jYMpIYHIIq3LGt3G00IAkHMkYHT/aHt/L6UAUTSGnUmKAEpRSV0fgbwfqPj3xRp3h7SlQ3t9JsVpM7I1AJZ3wCQqqCxIB4B6nFJtJXY0ruyPQ/gL+z/rHxo1SWZZZNN8N2DAXmp7M/PjIijBI3OQQeuFBBPVQ3rnxy/Z5X4b+HE1bQr691jQ4yI720vEWWeAbWYzh0VQUAUZBXK5zkjcF+u/AfhTSvAngfSPD2iwmKysYQrFx+8llbl5H5PzM2WIzgdBwABV8QpDdeSlwFlhid2aFhlHJQodw7jazjHT5uRwK82pjuWXMtjtp4a65XuflfceGxcZl0yZJkPPl7uR9D3/SsiHTrua9Syjt5Xu3cIkKqS7MTgAAckk8YFb3j/RrbRPHniXSdOjZLOy1O5toEZizKiSsqgk8kgYGT1r64+AHwVXwRpsWtaxaj/hJrlCVjkT5rGNgPlweRKR970GV4+bPZiMTCjT52Y0aEqs+UpfBf9nDTPDqw6r4ttIr7Xfvx2ErLJb2x5wWUcSN9cqCeASAa+kBcmzRBDiJY1CoE+XYo4AHoAOnpTLazWJd7D5iuCe/5/iaz9Uu47eGaaaeO3t4UMks0p2pGgHLE9gK+crVqlaV5M9enTjSVkch408NeCtSD6trui2i3drILn+0bbfb3SyA8MJYSrs2ei5OTjAJxWx4V0XXby18/VLm6srNxttrJirXawgYDTyYJEhXsu1k4y5fJEug+HZNV1CDXNTtnjgtmLafYXCfMh4xPIueJDj5VPMYPPzZxoeJ9Su57m10Symmt7i/hkmlvYQAYIUKA7Cf+WhMiheDgbm6rg6Juypt3a/D0JsviSKup3OkTSf2Bpunwa1eQMomjuT58VoeuZpH3HdgZC8ucgkKp30af8PLMDz9Rt7W6un+Y7rZViiO0KVij5Ea4GMD3yWJLHofDukad4dsEtNPt0hiGTwSWZiSSzMclmJJJYnJJJJzW2jBuprOU1tDYuMesjj7nwdZLFAtvB9lFt/qjZnygnb7g+Vh7MCM4OMgGuY1CO80q5SFm3W8gOy8l2glt3+rKjA3bf4hwcEheoHqc5RR8zAe2a43xB9k1GKexkkZYp1KM0bFWQ44ZT2KnkH1FR5SLMi31NoyPmx369a2rPWSSAWribYz/Z4VuF2XYQCZAPuyY+YD15zgjgitO1LgjAbr6VknZ2Ksmj0KDUAw9qZd6jtXhq4+fWxYXNtYj95eTqZFj52qqkZZmAOByAOMknsAzLhah4l15XEbeH4/m+9Ib5RH+e0t/wCO59u1a8knrYhySOrvL0ucBjXF61qlxql1c6TpUzRPCQl5eJz5GR/q0PQykYPQ7AQTyVByLm/1jU7qOG71IWdtc3EduU0mPdMTJIEDedJjABYFiEVscjBrtrPSbPTbSO1tYligjGAoyfxJJJJPUkkknJJJ5qoU7LmYpVL6I5/S9Hi0+LyreJY487iAPvN0yTzk8dSST3Jrdt7cjrViOKPdgHmuZ1fxRM1zLpeg2y3l3GxSe5lJW1tW25wxHzO/P3E9fmZOtVGDkzJtI39V1S00Oxe8vp1ghXCqSCzOxPyoqjJZieAoBJPQE8Vgadp99rGqDWdXiMBQEWOnthvsYI2s7MODKw9MhFJVScszv0Pw0BdrqWo3D6jqa/cmmUBIOMERR9IwRwTyxHUmuq2gcY561o5pK0d+/wDkTa7uyBI1iGFpHanueTUEhrFsoYWzUTv1pXb35qI9z2NSUBwBzULyZ4pzvnjPFRscVne5QMBjNMJOOtJ35601mx1pAKTx/SqF1JwfappZgo61jXt2ozimlcBjt8jk/l619bfs56odW+CXgaZwweDTIrMljkt5A8nd+Pl5/HHWvhnxl45sPC2mNJMTNduP3VrGRvYnpn0Hv7cV9IaD8YNF+CXw98N/D/T45PFvjnTbNBeaXpbgRW8rZeTzrhhsiQMzKA3zn5fl5r3MrpySlJ7M87GyWiR9SSSqisxYYUEmvFvFP7S/hjTLq503w0G8U6tA2yQWDYs4G7+ZckFPYiPzHHPy8GvC/EGoeNfie+7xtrAXTDnb4f0hngstp52zsfnuCMLw+E4OF+ar+m+HoLO3htreCOG3iUJHHGoVUUdgBwK9hQbOA7T/AIXH4s1SC4E8lrayXDEFLRcrCvOAjEZJ2nDMepGVCdKoWN7IZGkfc8jElmYZLE9ST3NV7XSlXHy/pWvDZiMdAKtRsBQudcv76IrPdSuh6g4AP1xwaphz+XFVY9VtoX3K7jggEHkUyTVoJGZtz84z0r9DjOnDSKsjv5ki6GyODU8T846j2rFl1aGRsoHQYAwDn+YpY9SXGAZD+A/wolWg0S5o9h0vR9NvtHtD5Q3FBukU4YN35+op8XhILL/x9MY/9z5sfnXDaFrN5p8fyTuI2+YxsARn19q3ZPE93LGVjlER/vKBn9civn6kqkJNRloYuT2M3x/4Ns7I/wBr6RdG21zaBJHIxaG9UbeJF/hYKCokUZAI3BwqgfGP7Td/c3eladDeadPbTxXbYk+R4ZBsPKOp6dPvBGOPu19TeKdVmVGLu7seS5bJP6V8uftCyteaFpzsSwF3jn1KN/QGuHEpRotKV77g6slFxvofMZopzrtdlPY0mBXiGAlGKdjNGMcUAJinI7RMroxVl6FTg0lGaALf7m8PO2Kc9+iN/gf0qtLBJA+2RSre/emYz9KsRXRRPKkXzYf7jHp7g9jT0ArYr7V/Yx8BW1r4d1PxncRg3t7O1jbEr9yJAjORng7mIGcf8syMjJz8VtjcSoO09ATX2j+xl8R0vdNvfAl6xE9nvvLFivBiJHmR59Qx3Ad9zc8YPHjub2L5DpwnL7Vcx9VMNrbwSHxjcCQcenH0rnPEmpx6No2p6rOnmR6fazXki92SKNnYe/Cnj/GulnwqGuS1p4545beZFkhlBR42GVdSMFSO4IOK+cTSa5tkey1dOx8bfs4eBpviJ8Rr/wAUeIS1zFp8n26UyZPn3UjllLeoysjH1IAIIJr7it7NIxnIJHevM/hppen+F73V/C1oUhneY6haxMx3TWzKqgoWOXKMpU9SMA9GBPcTXk1q+1/zByDXTiq7qTUnouhlhqapxt16lvUr+OzikeV0SNFLMzHAAA5JJ7VhaLpp8T3cWrXuV0q3cTWNm4KmeQNlZ5AQCNpAMaHocOw3bRGusbNQsm3xiVRhmjI4cAg7T9au6RqTOyozcVzxnbbc2lG+50dwxxhce1cxfRmDVpbvft863ig8sf8ATNpW3fj5uPwrrfLVkB7mue8T6aZFhu0UiSHKkgZOxsZ4x6hDn/ZqVdXsN9iW0ug+3nitmPO3INcHp96QwycDsM122nTCWMd6UX0Bo8H/AGpbrxDpPhKPW9E1Ke0ayuIzceU+MxMSmf8Avto/z9q+P2+JvjtmLDxXfDPZb0KM+uM9fevvv42eGf8AhKfAusaaqlpZ7dxEowN0gG6Mc+rBa/NItbA/6qXP/XUf/E17mXKFSm00m0zy8a5QmmnudenxL8exsW/4SzVZM9RJfmRfyLECpZPi748iGD4nvh/uzD+lcK2wsSilR6E5qRLdGGTcRID2Ib+gr0fZQ/lX3HEqk+7PpP4H/E86tHqVn4g1Mz65LKskVxdSHzZYgoHlq3YKQSFBHLkjua9ZuNS8QtCI1u9PvEAwDdRmN19N2z5WP0CD2Br4WEUaH5btCPZW/wAK97+BNjd+M7bWLO78T63EuniEwR29xhQrb8jDq3TaOBjGa8/FYRK9VPTtY66GIbtCR9B6LDKJLO6v7zz7m38zatpGYLclxt5QlmYgFhy2DuztyAR0T3ckiO7FY4kBLMzYCgdSSelcbYeB3t4yp8V+IQO22S3BH4+TV0+C9LmWIX8l1rDRNuU6pOZ1z/1z4j9uFHXnNeY3G+r08kdmvRDG1aXxArLpk00WlnG7UVyrT+ot+h29jKfX5M8Ou3o2ixW0EMMEEcFtENscUa7VUen9frzVu3sA0gdhk+pNbMYSFQP5VL97RbFbCRwiFQoGKGbvTt27B5qFyelDAhdutQOx71K4yvWq78jqazZSI2OT70xzhaXpkk1C5JPJ61nJlDO+aQsD1prtj2FV5Zwo+9ikBM8iqOtUri6AzmqlxegAnPSs63XUfEGo/wBnaNZyahfAp5qRkKlurE4eWQ8IvBxnlsEKrHitKdKVSXLBXZMpqK5mSXuoqiszMAoBJY9BUln4E8SeMNKnudOnh0mCRVNveXkJk84N/HHHkZXGCGbAIYFQwOa9Q8H/AAftdGkg1HxBcLqmrx7HWNVK2du68gpGc7mB2kSPyCisgjyRXe3SKVCgDA6Adq9/C5Woe9V1fY86tjHLSGh8o2P7KOli6e78SeI9S1q5eXzZfLQW6ynOSGOWY56cFSK9e0Xwjpug2EWn6ZYw2tlCMJFEuB7k+pPcnr3rvJbcNn5aYtoB2r1VCK2OJtsxoNMVR90flWhFZKo+6Pyq+IsDp3p+B04qthFZYVXGBUm0FRxTtvOc0uPek2xnm0cFtcP5QQKxXIZT0qpNAkGV83c4/hFaUZMMXyxRxEjnbyaqmOJ4ztlBdzyzDgV9fB23NXIz0IHXtVmM46dDTpbOW0w+FkB7imQNLG25V+bqAa1umroXMjZthcSIoMvyeinkVeFo6KWV2z24xWXbaoY1YSoxYntxU66tO7YUKPYCuSUJt7BdGH4immiGyXlGHrXk/jTw1b+LNMl064cxlXEkMo5MbjIzjuMEgj39a9p1FBqKGOSMbiOCO1ef6xpklvMygHjqfWuGtRvdNEtnxr4s8Ian4UvDHqFuURmwkyjMcn+63T8OvtXPjbnrX2u1rFPEYbqJZYW6o6hlb6g1JaaDpVsN1tp9nEf9mFR/IV5NTBtPRknxOCnqKdsBxyK+ufEfw68LeJsreaZHBc9PPswIX+pwME/UGvP7v9m61eYmz8RzRwn7qzWwdh9SGGfrisZYeaA8FKgUw45FfQNr+zVZhlNx4jnlA+8sdqEP4Esf5V0w+AHgxbbySmoGTGPP+0/vM+v3dv8A47SVGQHysVz0NKIyegJr33Uf2cLXzWay8RTRRE8JPbCRh+IZc/lW74Z+A3h3Tf3mpyz6rOOdrfuof++VOSfq2PahUJvoB8yYHqK6DwP4ovfAvivSfEWnsRdadOJgoYr5i9GQkdFZSVPsxr7Es/DmjaYmLLSrG2AGMQ26r/IdferTFdm0ABemMVf1W61YJtO6PftP1a11/RbHVbF99nf28dzCSeSjqGXP4EVzOsAmRiDXB+D/ABjceGxNpc0PmaPIXmhkiHz2rs250K5+dWYswIGQxIO4EbOuTxBpGpljDfpu7iWN4v8A0MD9K+SxWBrUpuPK2vJM92jXhOKbepR1TTI9as4YmmntL21k86zvrVgk9rLjG5GweCOGUgqw4INUB4/vPDkf2Tx7ahrVCEj8SWEJNs4ztUzxDLW7MduSN0e5zhgOBo6hqtjp8ZkacSvnCR2481nPYfLkL9WIUdyK56aa81nynuokREIaOFDuEZI5JJHLckZAHB6DndvgcHWrvklH3fP9CMRWhT96L1O0tLq0vbeK4sbiK5tJuY5YWDo4z1BGQef88GoLLMV40EQDSrzGhJOVIyMEZ7Ecn0J6Akcppvg22iu/tdjLdabdPw8ljJsEnu8ZBjc+7q3Qegxsr4O11r+3v7fXVkmt1KK1xaKJZUJ3BWdCqHDcqfL4ywAw7g9iyOcJ6+9H7mYSx14e7ozvvteu2cSvP4bvhaj70yB5QAO+EU/0HFRwa1pniOzuLaORGZg0bRFhk8c8jIPBzxz64rhNV8deNNNMVlPY3s6xJtlaxP7wAMdrAKjMMso+fCZAYKRkEY2seI9e8Yawl1puiX8N4DlJbi3aJUI6EnoR06n8DTxGCwyh7rs/X/Mwo4nEc3vq6NyB33lXJMkbtG5YYLMrFSfxxn6Gu10NyUANc5DY3Fxf3ctzbiB5JdwQOGG3avP1zn/PFdhplsIUAx2rwErSa3PYvdXKni/A0iZ2YKo/iJwB9T2rwPQ/2ePAsmi6e994f8y5+zx+bI9xOrM+0biQJAASc8YwOnFfSOsaNZ65p72V9EZbSQjzIixCyDOdrAHlT0Kngjg5FQz2UYXAUADgAVrGpKCag7EOnGb95XPn/wD4UF8P4eE8ORnH96eU/wA3qa3+C3ga25XwxZFs/wDLRTJ/6ETXs89lGDkhcdazgkUzyRWsZuZ0kMTJCN2xwASrH7qHBz8xHoMninCpiKr5Ytv7wdOlDVpL7jgbT4c+FrVw0PhfRY2HQrYRZ+udtO1zT7fSTY6jaRW1qqObSYRqsatHJjb0xl/MWMKP9tgOTz6THoF/OJCHtrQE5j8xTK+3j7wBVUbrwGcDAPzcipLrwVpV9YzWF+13e20ww/mz+W7d+WhEfcfw4r0aGVYuo+aei82ctTFUIq0UeSf2qCc5HPPBqaPWUzw31xXQav8ABdbq7aTTvEl9ZQudzxSQxTbeekZ2jA9mDn37Vu6b8JPD1nGI7u41bUWBz5l1deWx/wC/AjH6VSySvezaJeNp9jm7HWIJDEm9jLKSscYBLSsFLEIo5Y7QxwuThT6VVOsajqkrx6Zam2igleKW71BCmGUlWRYchyyuCp37ApBxvwRXsel6Rpmjbv7O0+0tC6hXMEKoWA9SBk88nPU8nnmsbxL4GtPEMklxBqF7pV5IoDy2Ai2ylehdJI2BIBAyNrEBASQigdLydxho7v8AAweM5nqtDhLPydLgdBc3VxI7bnkuZi5dsAEgcKnQfKgVfQDux9UUtgZP4VtT/ByeXSpVi8b68mp8eXM0Fk0A5HWL7PuPGf4xj36HyzxP4SuPCbSjxM+ozJyVurzUH+wSgnGN8XlJGTxgMsZJyAHABbirZfXguaevobwxMJaRO8hv4bnzFSRXaM7W2nO1vQ46GhnGMVJpuleH5dKtYtCv3twkYzDdCMBT87NgKqbB+7k+9nG0htpSQrhSaiyXM1uyss0MhjdMEYIGcYOCDjsQCPTIOOfE4WVCzbTT7GlKpz3vFr1NV3AGKrPJgniqB1KMgHdkHoc1UuNUUZ5ricXc3RduLkIOtZb3DTSpGgLySOERFBJZicAD3JIH41n3OpFpY4kSWaeVtkUECF5ZWwTtRRyzYB4HofSvaPAPw/OgbNU1ZY31hlIjjR9y2qtxwehkI4LDgAlV43M/bg8FPESstF1ZjWrRpLzMPSvg7dXMqy69fiC2VwfstixMkq46NKQNgJ4IQE8ZDg4x6bo+kaf4d06LT9LtIrWziBIjiUKCx6scfeY9SxyWPJJNWZJc/nUbSelfT0cNToRtBWPIqVJVHeRK8p5qrK49TSF85qJ2GByK25SBjYOck00jnvT8+hpOM5zSExhWgDPanMPrTlUZ70mBHtPoKXYfSpNox0NATPakM8fcXJRTKzYb+9TzDNsVSNy9sHirV6RKUZCGUDBA7U6AR4A3Mue+BX23N7qdih8JkCBM7h3U1PFFs++Vx74yKjLoCQZjgfrTRNDjOMn/AGqx5W9hdSZ0Wf5VTp/FUAjbe0abQF65NSx3LyyGOLGQP1oZLnADQIPVyKFdaDuTWsY8mV8AkU250eDVfnU7X6EU6wljR3iLZDjG7tTbi3mtXLKG29QRWbgpOzFcot4TQIypEWY9yMCqb+Emt0J4ya6CymuZ5Agdgvc1cubM7N29mx2auadBN8rYXPM7zQbhZjlSF7ZFPi0efYqgEj1r0OWESRqHAbb7VPHDEUGFFZSwysM89OkXAjJIII5rOms7gfMVPHpXq0kUaxEbVyazmtImz8q1KwxLPNRbSy8bSc1sWGhyyKOGrrfsMCkHywK0rbyYgOAPwoWGfUDlV8OuydCPqKryeHGxwozXdpOjhsZOO1VTIm/IXj3qvq6BM4WLQG3HIOPYVoQ+HN0iAAgeuOtdnHGjAHao+lSbAm0gc1LooLnPJ4bCDB5FXYNGCcAVuAjApysAelT7JAVrbTvLIGBWvb5hOO3pVZX5BqVZcg1LgPoXZbeC8QCZAXTPlupKsmcZwRzzgZA6jg5FQTQXSuAo+0ozYDAhZB0AyDhcdcsCMf3eppIpepzUyzenauHF5dRxK/eLXv1NKVadJ3izBeeWDUAlxbSQu65j3EMrjBJwwyuQFOVzuGORggnUg1W3AzuPI9KtTxxXcRinhjliJU7JFDLlSCpx7EAj0IBqqujaeuSIHycbt0ztn8CxA/DFeFW4elzfup6eZ3QzBW9+Oos/iG3haOPeoeUEoGIG7HXHrUEdxqGpbWhtpIoWJHmTjyxgHB4PzeuPlweOcHdV60tLOxkmktbWCCSfaZXjjCtIVGF3Edcds9KtGXqe/rW9Hh+nF3qy5vwInmE38KsZlnoLCSOfUL57qWOTzFijUxQJjOAVBJfqch2ZTx8oxzqRJFaW0NvBGkUEKhI40GFRR0AHYe1RmWomm4NezRwtOiuWnGxxTnKbvJ3LBmPSoml96gMhx1FBbIGDWriQSmXB9acJOf8ACqjHJpwI96XKBoLL0p3msCMVQD8DrUquTjI496hxEXoZzyDxU0jJNFJE6ho5FKsD3B6j6Vn7+OcVIHGOoqHHuByWs/DSwu9z6PeS6M7ncUtkVoQdoGVQ/cPyqQUK4KIwwyKRxkv7PMN1e3F7eeIpr2abAaO4gJhZQc4MQkCegHy4AAAHAr2HzBnrSrIawnhqck7o1Vaemp4dqPwq8SaRH5dja2d5br8sMdnMqEJ2yrhAp9lJHoTVPS/ht4w1W4EU1jFpMWCGuLyZZdvHGxImbfz1BaPjODng++mRuQD9cCms7t949a4llWHvez+82eLq2tcwfCXgjR/BaNLbB7nUpk2y31zhpmGBlRgAImR91QB0J3HLHoWneQ8DaKjCAd85qRcAcCu2MFFWirI5nJvViFsU3dzjFc74v8Rv4ctLaWG3e4nmmCKgQlCP4tz/AMGASc4OApJGASMxPiPp9tbpLq9peaUSFf8A0iMsmwruDh1yGRh91hw3OMlWAzliKcJ8kpWYWZ2p4Oaa645yKgsNRstWt1uLC8t7uBukkEgdT+Iq6V4961buroRCBnPNOCCnKvXJzTwCTipYEQUUqqAetS4IHGTSBc8YNSIQpzxu/OjyyexrgPHHjm50e31OfTm2ppzJAXMe9ZZnRmYZ7LEuwsQODNFk4yD3tlcrfWkF0q4SdFkC9doIzj9axp1o1JOMd0VytI8tukMdqqyQKsg6FTUdpCZtxdwqr6jJNJa3SxoxmRpGZcZJ6VOjl4hsiY56HPSvvXFxVhFd0Uq4IHB4bpTXtykasDnPWnFJYHJKFg3Y81IsruuyOPFGqAitp2t5Ay4Hr71eu0uJSssf7yLqMdqY1soTd5ZLd8GnQ6gYcLt+UcY71Elf3orUQx0ebDxW7IRyxqzb6q0a7ZVDD1px1NHyoQ8jA6VWmhYshYKMnGFFRy8ytNAaceqRMpKIw/CoJ9ReTC7CqdzTPLCJtX07UoG4cg8jpWahFPYZLvyAR0p6y5O0VCCkYwGxUCy7JWIJ2nv6U1C4XLz+YCC5UD0zzUTxnJK9D29KhjRnk3M4YZ9atOVQZJUVLjYRD82QAxGfXpSklSAfvfzqbAKLyAKV03lFAye5pXAiJYDnIHpUkUbA7uCPTNTsgIweaZEuwc9PWobugJi7BflXNPVjjLce1V3+Y/LIBUkfzYUZx3Y1DiMmBIXd2pRJkcCnbNw2kUzyCq4LgAVFguSrKMgfzqVSz9wB6VWJBxjr61MgY96TQ1Yso/bPFPVgCearD5eCc/hUkbc89PpWbimIsq+R3p3mHBODUKMD06U7PX6VHIBIJCc+1G8moQeeKXByOlTygSF6YW55IxS/56UEZHb8qTjYADEDGab1xz+lOHC9f0pcc89KVgG5/wA4pVXtyaXGQOtOAwcgUhiqNpI6U/px/WnBCOcU7bgZxUNCAZp6sTx6U1BxTlGGqbAKTgjNOyeP8KQg4xTwDgc1DQCE4P1oJBA68U/ZnqaXaWFRYY0DI704EAGlwduMU5Rz0zSaEcx4ztZJtLguYbySyns7qKeO4idEZDv28FuBkORyD16HoeQi8RX/AIU0rTLayvILmygjlW4kh/s6GwuCxOUZZ5YoY2GSzJEZWdXz5uDuPeeL7Ga/8M6jbQruLx/OgbaXQEF1DYO1iu4AkEAkEhhlTx+qapp17ZWEOmavd6HZ6ugkOo3ZtBHJaJt3JAvltGduBH8m1l3DAkIVR8rnkbVoNLdfI2p6os6Xp2m+I4Fn8PWlnofjS1+eC4imSS31TCnNrOyu6K7JGrhVkkKAqwY4kWtxvG+k23hWbxDdO9rZW+5JopFPmxSKxRoduM+ZvBXbjOe1ebnV206NlfVUna9JEf2NUkgknjIyu5IUSQO2BJ8pbywzMymRIh5L8e9U+w+P9X0fTLi4k0i7vV1SNCQRNI9vCBtcEiUMXLBiSSSCxJBNY5RiqkJSpPVPVeRtSpqrUjFuyZ3eoftB+IJrkvp2lWFrZ5+VLrdLKR77SFB+hYe5rtfAHxv0/wAT6hFpOpxRafqc3ywskm6GVsnC5IBVuOh4PQMTwPHtP+BmvXulS67qPjnSrGygiMjpbQi7t0UDLBpRImcckkZ6kg9K8x8Radd+HdWSOK682W3dWimiSSPcSQVK7wDw4Xn/AGeCeDXq08Vzy913PoK2Gy6tS9nQi4yWzb3P0FuLhLW3luJpBFDChd3Y4CgDJJPpXIa3rl/NbQyyTHQNHuRK8N1cqWurkRgEtHbr+92DduJABKRyHdFmORnjU7nV/hrY35jD3N9aW7PHJMYAxcpuBkBBTOSNwORnI7Vy/jC8ttU+Idz/AGpcLG2n6gtnpTfaVigtBbhWym7jzHmZYywjckhk2FdofnzTG1Kco0qfVXbPmIw11MjxlpsvhnRrnTY9MuFuBaoYlu5I2PmPukkjkhjjGJlQLI5RvLUMZGkMyRSn2Dw5BcJoGmreTSz3f2aMyyz5MjOVBYtnndnOc968/wDFks0lzrGltY2NrcTG1nm1DUJNl1dAzDykji3NLsDJ8ruAC3ylNwBr1Gyn+3WdvcgBRMiyYznG4ZxkcHrU5LLnjKUtwqaHkKTQZG6E5xVpbqP5FQd8YPGKmjgSGMEDGByajLJLwIty+pIFfqrsYsn+VunSlUADIFVWDQHcmcD+E8j86ikuGkOf4KlQbAku5xjYjDPciqeO56eta8cMTAEBc46YqK+j2qoAH4CnFpe7YZVji+UuByvPHpWhgSoD+NRxgxqkq/MMYZfUUuYwd0EgA7o/GKl6sB44zuyKcyb1IUkE96jEsc7bHQ1YREjG1eBUuIGe0KpnLEt6CgRkkZGM9MmrotQ0m48j6U8RtuJbaVHTihuwrFRYMsQHXcB0FKVI4c8+hq47Ig5ABPpTdkcseVJJHrUXAgTO5RnIz2rTTbjnHHrWZjBzxU8K7256D1olBbiLgUEnGfwpkkbOhUZyPWpk2r8oIwadsO4nmuZoaKa2zMRkYz71cWMKoGMY705Vyec5p4B3DikxjElCnDKMmnMBJ8uMY5qUJhgTzSkDcelSxWIFjXgdPepgoXilC4A6VNs4zUFWICuec8UqDOQSakZOPX8KAuCOtS0AKvPGak27TnBPNNC9Dg/Wpwmc8mkFiHaRS471LszninbB7VLAYB0wRz604DntTgMcU4DBGKiWohoXnr+QpNpz3qZeuc0oGV5JFQwICjMOp9qeseR0NSheOc05R1qQGhSV+lKASuKd0GBinKN1QAwAY4FSCPoaFUr1559Kl2nb1pAMIB60ADFSbOKaEPvUsVgHIpyqcU5Y+T1qRUz9etSyrESrkHIp2zaQcDFPC4PIp4QD0qGIYY+O1eSeIdOi8PeKLxLCFLGOS1F3AttM6fMocy+VEpCfaMDcu5ZARG7ttEZLew7M9wK8y+KEEGm6npmty3X2cxRuqO5+QzRgzoBkgK22OVlYZYMqlVZgqnzM0pqeHfkXDc4zxBc3Fj4jfX9eubS1l1PVbZUaC7jlV4IbuFW8llJklKiMHbsiHyswUuik8HJ4Mj1LxhpZmv4Ib+01KS0lWJnIjEdsFgCFwJAuYIUDcP3Ug7cZPxg8SyeHtVh8JCHVbXSdIQqxvCq3NwZPLch0jwiKMRFVULwqtkl8jzOxtre8umutNm35jXyvMcho3UgqOeVGFIBB4wcYxXh4LDyhH2je57OCy6eJV4yV+19bd7H2l8NdGj8IWV1oH9qX+pXq/wCmzNqF2Z52LsVHzEA7Rs29Oq543YrxX4y/DLw94ftrW+0exhg1/Ur+1tV24jQrGm3CxLhVyVjLELwQMBdxBlsPi5bSWWn3vifTnvdW05T9nm8i2AuDnKrMZFZkwccxcnJJBK8+Z+OfFmteP9eGoX00kflHfbwQLjyE3DavP8TNtHPLEZONqqmlGlVjUu5adfM9D+zqtOVnCzR9d+LrL+zPhta+HrXypdQvoINMso2JxNKxVRwMkr1JIHC5Pamane2t94l8ZXFnDqd5ex3cqW99DNIRDCUj3optmYwt8p2u8YBCQ7mOFA+S/C3ibU/CevWeoQ38lzrEeRHbmdpyjMAQyo27c4OMKQdxxkdx9O6dp2mpeW5jGnyxXOmJqMT61dqPJt5MfNFK0e6IruZw+5vMZSA2VZ04s5lOdSLtZWt2PExOEnhJ+zqO73I7+Gw1OKHSjYWdnqFxcKbPTJ7u5vY9xJ8x5Gmj2MzJufIQkYJ8w9/YLCxh0+zhtIECQQqERSc4ArhfD9gt94zaf7LfeZpqySfabzVYr7Pm5UKrrHuIIjDYMhCYxtB6ej7fcV6+S0lGhz66nDVep5EpR/3Zb5scg1ItpGBgRj8a5hvFehmQP/bWl5A7Xcf+NXLTxboeMy6/pWDzg3kf/wAVX6TLEUUr+0X3o2+o4n/n3L7mbUtqmMbdv0rNmtzC3bB6U9vF/h4j/kP6T/4Gx/41F/wkmg3c8EMOtaZLK7gKiXUbFiegADcn2pQxlFfbX3oX1LEr/l3L7mX7FCE+7j39aLtgRt3DPXaBVMeLPDy5zr2lAjt9rj4/8eqpL4s0FnIXXNJ/3vtkf+NCxVByvzr70P6jif8An3L7ma9k+AYz1HTNW2t4nOSgNcx/wlGghsjXNN9j9rj/APiqmTxhog4GvaVj/au4/wDGnKvQeqqL70H1HE/8+5fczoFhVG+VQBT9gHOK58+LNFbA/t/SFHr9si/+KrpdFt28QWTXWkA6nbI5jaez/fIHABKllyM4YHHuKj29Fuymm/UieGrU1zVINLzTGBCoPGKCVA+8ufc1euNA1lgFTR9QA7kWz8/pVdfDOtZx/ZF/n3tn/wAKtShu5L7zEzn/AHjcja1Oh+Vj9Oa1pvDmsYjUaVfkjqRbP/hSr4b1dmAOk6jg8H/Rn/wo9pDugMnkkAZJ+lTJZyMcn5R71q/8IvrAYldLvxj/AKYN/hUn9g64nP8AZV+f+2Dn+lQ6sbWUkSZ62XQ7qcYJEI2nI7g1rJomrOvOlX6n0Nu/+FPbQtUVQf7Lvif+vd/8KxdRdWhoy4weMjnvzUgAq8uiaqST/ZV8P+3d/wDCpV0LVR10y9/8B3/wqHUh3RVykqA/h7UEEk9q0V0PVOf+JZe/+A7/AOFKdE1TH/INvc/9e7/4VHPHuhMz1T5aeF7c4q6mkaoCR/Zl7/4Dv/hUi6LqeeNNvc/9cH/wpOcO6BXM8p8vGc0jL6itL+xdUIOdNvf+/D/4Un9hal/0DLz/AL8v/hUucH1HcoKOMsBinoeDj9avjQtT2j/iXXv/AH4b/CnJompjI/s67/78P/hU+0h3AoKfmNO4JP8AhV/+xNTDD/iXXf8A34b/AAp40XURn/iX3mf+uDf4VLnDuIzwoJxmnBAOByfpWgNG1LP/AB4Xn/fhv8Kf/Y+og5/s+8P/AGwb/Cp549wMwpj15pZZIoApklVAxwNzAZNcx4x8ZHwyZwltJI+mXdompo0ZDwQS5JZQcZOFwD0Bda4nVNK1WTQ45NS0m58Z6ja6ncTQrArNDbh408ppY1BZ4pECyIoCDrktkgeTi82pUZOEPea+7+vQ9jCZNVrJTqPlT27vS/Wy7btbqx7H5eR3pijnpXA/CjxxLr/meF9TsIrLWrDK21vDCYQ8a53R+X2dDk44yuePlr0TZtYcc9810YTFQxVNVIf8McWNwVTB1nRqL/gruNQc4x1p4X5scVIqHIp4Q7u1dDOUhxtY+lSbM808pyDxUgzjqKloCNVIHU/lTQvzHrU689SM0MmCDzzUNCGBcN0NOVCW7Z+tSbBnvTwvIwD+NSx3IXTByQKeqd8VI6YxxTgntUSC5U1C+h0nTLzULk7baygkuJmAyQiKWY478A8Vx15458M6/YXGnTXEsfnRssjTWsvkQsBn5pwvlrggYO8DONpPBrvwowPbng45ryz4sf2ZpNhpVqNEsmXU71LdrrylDRlSJdo5QfMiSAHccnCeXL5hWuLGTqQhzRat5p3/AD/RkOVtT5b+OXhebQPFGp6WIriURxG5jnuPmkuEM5YOWwMttAB91OM8FvHrC6l0u+iuIwxKn94qk/Ovdfx9PWvcPiV4gv8AV9H8LajeR2txqEWiJaTTNL9qlkLW1tPHO+5SY5WZ2IPDHbJjKjc/G6b8KLy91m5t5bSSPSmneCKa2u4ZBaEvbrG0u0sHUfaoflRstuPzDa2PLhXo0qbV/dtp5nqU8fCMISjpKP8Aw5anmsoZ5WZ0kuImIKhtzK2Dxj6A8e1YOrR3s9xZafZqf7Q1GYEYkVcZ+RFyxAH3j1IAIJ47dxcS6p/wriHUIrlDptp4dsley2sGDmY4uFjd2BRWVVMkYwWcjAxIa4jUbeyux4hfVLK5a8g1CTTtPitNRj2bwxLRlJEMsiLvX5yV/wCWanBckZ0qylfTbS2/+XqeviOJPrNCSceWT2t/W5XtvBHiTSLiDUrvR9UtYoJUdLgWxK7y4VQG+7vyQQCQfTGRX254W8MeL7y6uNWSRfDayRRR2tgH86CKBQ2Imt1IQowdyw3BixzkEYr5Es9Lj8C6jPf6dLfQ3c8Fy1ramJZzj7EJWSV1Kj935w+ZUwx5whUY+kviF8R9aj+IF1LouvA+HLTSZpQunyRzLcvE2GCSEFFIkZRuw5+RlPTFD9lWTqVlzWXTTfyv5HzdTEcyR7po+jx6THPtffPcS+ZLIQRuOAoGM4AAUABQFHRQBgDYC+wqlpsF/Bp1nFqciy6lHEi3MiBQrShRvI2gLgtnoAPQCr3PpXsU6cYQUYKyRk3fVnxj4D+Dnir7doHiOXQtM1HQ/Miu3t7jVLVBPDkMVZWkyMr2YfUdq2fE/wAF9c8WeJb/AFSx1vwvLoVwwFhfx3VrawyxAgBBChGxkj3Mw2j/AFb8knnzE+Dyf+X3/wAhf/XpG8IlVz9t/wDIX/16+UWGny8ns3/4Ej9+nWnKs6yxEU7WX7uW179Zb+atfqnpb0GH4LCG0uJUube51XRbu1OpQXV1FFYCB42dh9pD4LDZyFO7a4IGQQOu0z4UWdl4403XtK/sm68P280lzZRWWpILmeErJLb3LrLPHjy2aONl3R/6r3yfKdWl1vW9J0zSb7Wmk0zTARa2q26xxxZ6nauASe5OT19TWGPCmTt+1j/v1/8AXrRYecWrU/xX/BOeTq1ov2mKSbTVlGTVmrd1r1Xa9ruyZ6fpvgnwnrPiDxrPp8uiajHb30kVjpeo6y1nLJFyd1uVyJWzwpLlRtyQ+4Yy7b9nzXWSK4Op6JcWt1DDPYGDUoVbUN+1mWMSMpUrHvJLgDKYGc0vhnxb4i8L6VHokeoQXOgLv8zT3thGswfO5XljKylSTyu/B6EY4qpqHiHX73V21GK/tLMh3eGC3sIxFbq0SQ7EBz8oijRACTwuepJpvCNxV4a/Jfr/AF5GccRioVJRp1ly20cuaV7Ky6Kze7sur1bs16D8T/hP/wAJhrGhSeEtW0hvDVhpUWnw3l5qUCbnhldXU/NyyqS5YDBCMQTxnjX/AGftTuQBp+t6LJPZvFFq0MuoRKdOLIHMhbdtePG4/KS3ykYyDjh5fCjzPJM98C7ku2IQASeTwDgV1l9e3D6LZ6RplrpOk2tuJBM1raF5LtnjMZeR5XckhXcLjG3e2MZ4l4ZzblKn+KLp1a+GhCjRxCaXeD0/xO938ktddFo+usPgFobaTpVvf63Dba4LxX1OVdWtDbxaczMFnQEgnfgAckg8lQCBXvX7PXhtPCfhrxFpCLKog1lm8udlaSIvaWrmNmT5WZd20kcErnAzgfEo8Jc4+2d/+ef/ANevrb9l9v7B+H+o2p/fl9Wlk3/d6wwjGOfSu/LcPJV0/Z207o+e4rc/7PnzYj2l2tOVq2t97vba3a3nf6BAz2pdp9qyRreP+WH/AI//APWpf7b/AOmH/j//ANavpPZS7H5WawFJjB9PpWUuuA5/0f8A8f8A/rUp1sf8+/8A4/8A/Wpeyl2A4DxL8YZPC+tarZahp1rbQQPJDp8txPPtv5VhWTarxQyIGJZ18onzMJuCNkCq6fGi+R9RtJfDcZvrW/l0iIG8MSXF/ttGghw0e5A4vCSSCUEL8EYNdVd6J4Yv7+9vrvwrpFxe38Jtrq4mtYnkniIAKOxTLKQqjByMKB2FUYfB/hy0v9GnsNHttPs9JuZL+LT7GGGG3ku3i8oXDhYwzSLGzKDnHzZIJVCsOjMDh9M+N+saRpmkRaxpa6jqGs3V7HY3NvL1EeqR2YEsaQjYALiPG3eWKEcE5rql+JWq3kdzE+jrZPYvafaXS7y5E1/LagIrw9D5G47gGAcrwRurbg8N+E7ZNVih8I6LFHqwxfrHZxKLsZLfvQE+f5mY855JPU1dsrHQtPs0s7Pw9ptvaJHHEsEUEaoEjcvGu0LjCuzMB2ZiRySaXsagHO6h4g1iz03xiJ9YmN7a69Fp+mfYraJCfOhtTDAd6SjG+4+eQqSAGbgDaINe8W6/4b1zwhodxJqV0qC3Gp6rDosjxahI+5NiGNGSLlWkYAgjMYUkFsdo09i7s7aXbM7zLcsxVSWlUBVkJ28sAqgN1AUDsKsyX8NyIzLaRyeW4kTfhtrDowyOD70eymBzvi3x5Po2p2WnaRa6ffTTW19dSyz3piSH7KIyyHajfMfNxyRtAJ5xg8PN+0JcDQNS8QWvhO4fSbaO7KLNO0MqtBbNNiTMZVQxQphWdhlWxgkJ12seCvCmt6lZ3t94d0+YWrXMgtXt4mgllnKGSV0KfNITEPm68nOc1pXOieG76/vdRufDGkz397Aba5uJbWN5J4WABjdiuWUhVBByCAB2FHsZsDgvHPxk1TwtaeJor/S1sJLG2uWsri2uGc3ckVr9oIika3eFXAEg8uX5sRmTYRgVp3PxmuYdZjsLbR7S7hvZLmKxuEvJY0dodQtrI7maHoWug2UDAbGUFuGrqLrQ/DN/qF5f3fhbSLi+vYDa3NxNaxvJPEQFMbsVyykKoweMADtT4PDnha21G41OHwpo0eo3LmSa6SziEsjGRZCxfZkkyIr5z95Q3UZpOlMDjD8U/EFpq2tXFzpdm2n6Lp8kt7aQ3Zyrw3ksLSQkw5kZkjBCNtAOBnndVPw38ZtV/s+6a+sY75NKv4ba+uXlEMri61Oa0h8mJUw2xUTkkFyCB8wJPoN54f8ADGoX9tqF34V0e4v7WUzQ3MtpE0kcm/fuVimQd535/vc9eaeNF8Ofb7C//wCEZ0n7bpxZrWf7LHvtyzFm2NtyuWZicd2J6k0vZTAx/A3xObxTLB9usbTTrW80ax1u3lN5vby7t5FjikUqoVx5Y5BIJYge9XwH8SL7xV4t1nw+LHEWltPNLeXFyrSMv2+9tUjSNIUGB9jDZYk7WwSxBcs8J/DPwv4Tm1OaPT1vm1AwF1vYoCo8mRpIzhIlDuJGL+a+6QkKS52rjsbGDStOu57uy0aytbucESzwQokkoLvIQzBQW+eSR+f4nY9WJo9nMDoyMUY+lZo1bcf9T/49/wDWpw1Xp+5/8e/+tRySA0aX6Vn/ANp/9Mv/AB7/AOtSf2pj/ll/49/9aj2cgPFfjTomleGdal8U3Wk39/b6zaPpl5HBdJHFkqNhbdGxB+VWUg4DRqcevl3ijxXcaVonheLw1HLpcE2mENdb1lvGUXEyiP7SEVtoCj5V24zjkYr6a8czLqXhPVoGhi3eQXQyxrKqsvzA7GGDgjvXzdq2galrskT6lrk92YV2xiVCRGPRRuwo9hXzOaUa1Ko/Zfa9NNddd/8Ahz9F4arYfEYeH1r7DtrzO6tppZrS+++iN/8AZ5+GU2oaynjHUi4trSRvsoYnM8uCGc+qjJ+p+hr0dh04ODW98MJ303wNo9k584wCRA/3cgSNjjnoOKxnGRnPFfR5Jh1RoJdWk36s+Uz/ABs8Xj6jltFuK9E/13+Y1VH93pTgoz0701Tyw9O9S45NeuzxgZMrwKcowAMilA7dqXbUgPQYLUhHShSc09h8tS0IbnrSk4x7Uu3A609cN1FQ0AE5HNKPlp2MikwcZzz9Kh6hYQHPYmua8Y+BrPxpFYpdXV3bPY3C3UDQCLKSqylZBvR8MNuARjhmHeumUHPXrS5weO3vWNWEJRamroVkzwnxP8ALe0tdOfwy8KT21zbTzz6tLuUxW0TrFGQqjKfMQTnIXgcAAZvw++Dtr4x0DS9am1DWNIRYGVF0+7aKWaUpBHM7PgYXNpGAgBwyMSx4VfXte8A6r4gurq4i8TzWmnXilJrVYCzeWsSmSNW8wKoZW4bZvViSWZcRr0um6fbaXapaWkZjgjJIBdnJJJJJZiSxJJJJJJJJJJrz/qlKdbncbKN0uzvboulu4lHU+e7/APZktNC8MqdP1G/v9TOn/wBmXe8BozbsjAmK3HPyzmObYrFm2MBudwSzw98IG8TaBrGlXVtrCxlzK0epmRbF7iUs8j2scsYmgZTI5V8PySrFjur6VVR1HB9e/wDn/E0BFAGFA57VdXAUqknJ7aXXn0a8x8tzwDw5+zYpsLseJPEmqXN3NcyPE8TxySxQvEYpI2mkR2JdMBtuASOhrpPCfwG0rwnqsUx1F9R0i2gkgtrK7tI2ljEmwtvmzhxlWOQiN85BYjcG9d2jOT1pNu6tIYSlBKyHypESQRwRRwxII4kUKiKMBQOgA9KlRcLUjHA6ClU/L0xWwmf/2Q==" alt=""><br>می خواهند چادر را از سر من و تو بردارند........<br>آنها در کار خود مصمم اند........<br>و ما هم در ایمان و اعتقاد خود مصممیم........<br> text/html 2014-02-18T08:54:24+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) اسلام و خود را در یابید http://aznooo.mihanblog.com/post/132 <div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4REeRXhpZgAATU0AKgAAAAgABQESAAMAAAABAAEAAAExAAIAAAAeAAAIVgEyAAIAAAAUAAAIdIdpAAQAAAABAAAIiOocAAcAAAgMAAAASgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzYgKFdpbmRvd3MpADIwMTM6MDc6MTkgMDA6MjY6NDgAAAeQAwACAAAAFAAAEO6QBAACAAAAFAAAEQKSkQACAAAAAzAwAACSkgACAAAAAzAwAACgAgAEAAAAAQAAAvSgAwAEAAAAAQAAAvTqHAAHAAAIDAAACOIAAAAAHOoAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyMDEzOjA3OjE5IDAwOjI2OjQ4ADIwMTM6MDc6MTkgMDA6MjY6NDgA/+IMWElDQ19QUk9GSUxFAAEBAAAMSExpbm8CEAAAbW50clJHQiBYWVogB84AAgAJAAYAMQAAYWNzcE1TRlQAAAAASUVDIHNSR0IAAAAAAAAAAAAAAAEAAPbWAAEAAAAA0y1IUCAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARY3BydAAAAVAAAAAzZGVzYwAAAYQAAABsd3RwdAAAAfAAAAAUYmtwdAAAAgQAAAAUclhZWgAAAhgAAAAUZ1hZWgAAAiwAAAAUYlhZWgAAAkAAAAAUZG1uZAAAAlQAAABwZG1kZAAAAsQAAACIdnVlZAAAA0wAAACGdmlldwAAA9QAAAAkbHVtaQAAA/gAAAAUbWVhcwAABAwAAAAkdGVjaAAABDAAAAAMclRSQwAABDwAAAgMZ1RSQwAABDwAAAgMYlRSQwAABDwAAAgMdGV4dAAAAABDb3B5cmlnaHQgKGMpIDE5OTggSGV3bGV0dC1QYWNrYXJkIENvbXBhbnkAAGRlc2MAAAAAAAAAEnNSR0IgSUVDNjE5NjYtMi4xAAAAAAAAAAAAAAASc1JHQiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFhZWiAAAAAAAADzUQABAAAAARbMWFlaIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABYWVogAAAAAAAAb6IAADj1AAADkFhZWiAAAAAAAABimQAAt4UAABjaWFlaIAAAAAAAACSgAAAPhAAAts9kZXNjAAAAAAAAABZJRUMgaHR0cDovL3d3dy5pZWMuY2gAAAAAAAAAAAAAABZJRUMgaHR0cDovL3d3dy5pZWMuY2gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZGVzYwAAAAAAAAAuSUVDIDYxOTY2LTIuMSBEZWZhdWx0IFJHQiBjb2xvdXIgc3BhY2UgLSBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAuSUVDIDYxOTY2LTIuMSBEZWZhdWx0IFJHQiBjb2xvdXIgc3BhY2UgLSBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGRlc2MAAAAAAAAALFJlZmVyZW5jZSBWaWV3aW5nIENvbmRpdGlvbiBpbiBJRUM2MTk2Ni0yLjEAAAAAAAAAAAAAACxSZWZlcmVuY2UgVmlld2luZyBDb25kaXRpb24gaW4gSUVDNjE5NjYtMi4xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB2aWV3AAAAAAATpP4AFF8uABDPFAAD7cwABBMLAANcngAAAAFYWVogAAAAAABMCVYAUAAAAFcf521lYXMAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKPAAAAAnNpZyAAAAAAQ1JUIGN1cnYAAAAAAAAEAAAAAAUACgAPABQAGQAeACMAKAAtADIANwA7AEAARQBKAE8AVABZAF4AYwBoAG0AcgB3AHwAgQCGAIsAkACVAJoAnwCkAKkArgCyALcAvADBAMYAywDQANUA2wDgAOUA6wDwAPYA+wEBAQcBDQETARkBHwElASsBMgE4AT4BRQFMAVIBWQFgAWcBbgF1AXwBgwGLAZIBmgGhAakBsQG5AcEByQHRAdkB4QHpAfIB+gIDAgwCFAIdAiYCLwI4AkECSwJUAl0CZwJxAnoChAKOApgCogKsArYCwQLLAtUC4ALrAvUDAAMLAxYDIQMtAzgDQwNPA1oDZgNyA34DigOWA6IDrgO6A8cD0wPgA+wD+QQGBBMEIAQtBDsESARVBGMEcQR+BIwEmgSoBLYExATTBOEE8AT+BQ0FHAUrBToFSQVYBWcFdwWGBZYFpgW1BcUF1QXlBfYGBgYWBicGNwZIBlkGagZ7BowGnQavBsAG0QbjBvUHBwcZBysHPQdPB2EHdAeGB5kHrAe/B9IH5Qf4CAsIHwgyCEYIWghuCIIIlgiqCL4I0gjnCPsJEAklCToJTwlkCXkJjwmkCboJzwnlCfsKEQonCj0KVApqCoEKmAquCsUK3ArzCwsLIgs5C1ELaQuAC5gLsAvIC+EL+QwSDCoMQwxcDHUMjgynDMAM2QzzDQ0NJg1ADVoNdA2ODakNww3eDfgOEw4uDkkOZA5/DpsOtg7SDu4PCQ8lD0EPXg96D5YPsw/PD+wQCRAmEEMQYRB+EJsQuRDXEPURExExEU8RbRGMEaoRyRHoEgcSJhJFEmQShBKjEsMS4xMDEyMTQxNjE4MTpBPFE+UUBhQnFEkUahSLFK0UzhTwFRIVNBVWFXgVmxW9FeAWAxYmFkkWbBaPFrIW1hb6Fx0XQRdlF4kXrhfSF/cYGxhAGGUYihivGNUY+hkgGUUZaxmRGbcZ3RoEGioaURp3Gp4axRrsGxQbOxtjG4obshvaHAIcKhxSHHscoxzMHPUdHh1HHXAdmR3DHeweFh5AHmoelB6+HukfEx8+H2kflB+/H+ogFSBBIGwgmCDEIPAhHCFIIXUhoSHOIfsiJyJVIoIiryLdIwojOCNmI5QjwiPwJB8kTSR8JKsk2iUJJTglaCWXJccl9yYnJlcmhya3JugnGCdJJ3onqyfcKA0oPyhxKKIo1CkGKTgpaymdKdAqAio1KmgqmyrPKwIrNitpK50r0SwFLDksbiyiLNctDC1BLXYtqy3hLhYuTC6CLrcu7i8kL1ovkS/HL/4wNTBsMKQw2zESMUoxgjG6MfIyKjJjMpsy1DMNM0YzfzO4M/E0KzRlNJ402DUTNU01hzXCNf02NzZyNq426TckN2A3nDfXOBQ4UDiMOMg5BTlCOX85vDn5OjY6dDqyOu87LTtrO6o76DwnPGU8pDzjPSI9YT2hPeA+ID5gPqA+4D8hP2E/oj/iQCNAZECmQOdBKUFqQaxB7kIwQnJCtUL3QzpDfUPARANER0SKRM5FEkVVRZpF3kYiRmdGq0bwRzVHe0fASAVIS0iRSNdJHUljSalJ8Eo3Sn1KxEsMS1NLmkviTCpMcky6TQJNSk2TTdxOJU5uTrdPAE9JT5NP3VAnUHFQu1EGUVBRm1HmUjFSfFLHUxNTX1OqU/ZUQlSPVNtVKFV1VcJWD1ZcVqlW91dEV5JX4FgvWH1Yy1kaWWlZuFoHWlZaplr1W0VblVvlXDVchlzWXSddeF3JXhpebF69Xw9fYV+zYAVgV2CqYPxhT2GiYfViSWKcYvBjQ2OXY+tkQGSUZOllPWWSZedmPWaSZuhnPWeTZ+loP2iWaOxpQ2maafFqSGqfavdrT2una/9sV2yvbQhtYG25bhJua27Ebx5veG/RcCtwhnDgcTpxlXHwcktypnMBc11zuHQUdHB0zHUodYV14XY+dpt2+HdWd7N4EXhueMx5KnmJeed6RnqlewR7Y3vCfCF8gXzhfUF9oX4BfmJ+wn8jf4R/5YBHgKiBCoFrgc2CMIKSgvSDV4O6hB2EgITjhUeFq4YOhnKG14c7h5+IBIhpiM6JM4mZif6KZIrKizCLlov8jGOMyo0xjZiN/45mjs6PNo+ekAaQbpDWkT+RqJIRknqS45NNk7aUIJSKlPSVX5XJljSWn5cKl3WX4JhMmLiZJJmQmfyaaJrVm0Kbr5wcnImc951kndKeQJ6unx2fi5/6oGmg2KFHobaiJqKWowajdqPmpFakx6U4pammGqaLpv2nbqfgqFKoxKk3qamqHKqPqwKrdavprFys0K1ErbiuLa6hrxavi7AAsHWw6rFgsdayS7LCszizrrQltJy1E7WKtgG2ebbwt2i34LhZuNG5SrnCuju6tbsuu6e8IbybvRW9j74KvoS+/796v/XAcMDswWfB48JfwtvDWMPUxFHEzsVLxcjGRsbDx0HHv8g9yLzJOsm5yjjKt8s2y7bMNcy1zTXNtc42zrbPN8+40DnQutE80b7SP9LB00TTxtRJ1MvVTtXR1lXW2Ndc1+DYZNjo2WzZ8dp22vvbgNwF3IrdEN2W3hzeot8p36/gNuC94UThzOJT4tvjY+Pr5HPk/OWE5g3mlucf56noMui86Ubp0Opb6uXrcOv77IbtEe2c7ijutO9A78zwWPDl8XLx//KM8xnzp/Q09ML1UPXe9m32+/eK+Bn4qPk4+cf6V/rn+3f8B/yY/Sn9uv5L/tz/bf///+ELVWh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8APD94cGFja2V0IGJlZ2luPSfvu78nIGlkPSdXNU0wTXBDZWhpSHpyZVN6TlRjemtjOWQnPz4NCjx4OnhtcG1ldGEgeG1sbnM6eD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpleGlmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL2V4aWYvMS4wLyI+PGV4aWY6RGF0ZVRpbWVPcmlnaW5hbD4yMDEzLTA3LTE4VDE5OjU2OjQ4WjwvZXhpZjpEYXRlVGltZU9yaWdpbmFsPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIj48eG1wOmNyZWF0b3J0b29sPkFkb2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzYgKFdpbmRvd3MpPC94bXA6Y3JlYXRvcnRvb2w+PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczp0aWZmPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3RpZmYvMS4wLyI+PHRpZmY6c29mdHdhcmU+QWRvYmUgUGhvdG9zaG9wIENTNiAoV2luZG93cyk8L3RpZmY6c29mdHdhcmU+PHRpZmY6T3JpZW50YXRpb24+MTwvdGlmZjpPcmllbnRhdGlvbj48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48L3JkZjpSREY+PC94OnhtcG1ldGE+DQo8P3hwYWNrZXQgZW5kPSd3Jz8+ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICD/2wBDAAICAgICAQICAgIDAgIDAwYEAwMDAwcFBQQGCAcJCAgHCAgJCg0LCQoMCggICw8LDA0ODg8OCQsQERAOEQ0ODg7/2wBDAQIDAwMDAwcEBAcOCQgJDg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg7/wAARCABVAKADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD+f+nx/f6gH3GaaoBcA8DNfZvgn9kHxH4x8K6frGnatGsN3CHUspHlE/3v8P8ACuLE4uhhYp1ZWuelg8Bicc2qKvbc+W/DniSXw7rkN7bx5McobdGQkgx/dcglT0P1GcdMfSvhTwnpPxF0cJaRx6V43eILYhmNtYahIsayGLMwy9wwMpyjnkDICncJfE37E/x00m4eTTPDzeJbYDIl04M57cbTyPxrz2DwV8Svhh4ge28VaPqvhOOcKk41G2kNlPFuDMJUAIddyoSMHGMkcA1ye3wuJjenNXOt4TGYWTVWDt+Bm6g0tu72VxCIJ4WKyqwIZGBwQQeQQfWuH1CcFiD0J49q+n/2jNGtF1Twr470cf8AEv8AEulq975UqzQx3sR2TIkqs3mKRsYOWZmySXcgsfk+YtNc8Djdg0qEVa5liJdD6C/Z48Ja14t8U+JLTR1IkhsVkncXKQ7F34ySzAEZwMe/Q9D+jHwT+FfinxG7zeONfs7PQWiewS5j1OJ573BG5IZ1jkKL94MoccrgKcll+Ff2WvGHifwP8U9dl8L63qeiXuoaWbaRtKsftc0yhw+0R7lz93O7PAz71r/Frx58ddf+JnhzVp7nxLql54e1Yanp19q9sbTDAptjZN5G0Mg2jIz5jgg5GPm8TgqWLxsnKWum/p3PvKOC9nk9DGVqUZwtJKyfO/fb1e2nS2ttD9Vdd/Zx+BNyYZ5H17TbtsefNoV3FCjjt8phEb4bnLRZPIOCcj0UfA74cBND1bwZ4n1L4dxhjHJKi3WrTXrSTiFAYTK0kjFtvRViVcxnzGVpFxPg94s8J/F74WPqttqLjW4123unBSHtJtuWgljbBSQdCDjBrZupNW8LXFjatb3E2hahqkEGo+UQCVYssW845VHZWBJBUlsZL8ebgpUqdd0cZSUovRd0/U9TFZDgcdy1cK1TnvzX/rXzPbtC0aH4a6RZ22oeIbbXl1MBI1WzuIHcq54ZSGVDhiW3tsTaxL4r6h8KeJPCVv4WWaG7tfNltfNj8plkDrtZsRuhKyHCk4QscYI4Iz+Bfjn9ojxhaaTYeK/Aevw+HWTRrdriR7FjJdPFeXFswRY8CWOR1Dc5HzAjaen2N8DfidB8Rv2dLLx5bwQS6nqxMmt28chjNvfROyPIFA3hiy/eYliqpzxX10cb/Z2D9hQg4009m7+b89T5Cv4fYOtnMsbVrKVeUbcy7bL1a/4JxP7YcPjDxV+3R8NtDstH1eHQYtZsy2q2di7wKZLlF8wS4MeQORk449Ks/EXxjqXh3U7bwXpFwYokuZH1GaS8dbgXCMAUZW6LtMZDF3Y5P3flz9EHx5rR0+XR08yCxnEkZhhVC8gkRl2bmBwMnI2lCOeRxj88Pir4iD/E6w+1Xc7PaiaCFbm6M02NwVS24AkgIvPOCpPAOBxSzKvmMqlWaSV1a29rdT5DLeDY8Gxnho1faKpJyu99W27/AHnl/wAU/izd6Bpd3JZ69Pd6ml3bF4Q7YihLqPNc4+VPMTaSwx85HU5rhPCnw0+NvjTxNF8dfh14h1VbzTrtIrSxh8MyywGQRuhjt4YknX5VQs0k8UKZbzNynJXzIfDXxR8VP2jNS8Panqem+CvDzak2pXHiTU1kjjitoWSMPG7qElciUBYkYBnTBKnG79N/hbZ/Dnwh8CYfCeg+LNU0LTrebFtfa0t/oyXMhVuXa5Ck7gchhEivjAHyjHsQSp00r6s6E3UqNy2Rp/BIfGXw1BrOo/EvwV4sbWL6eCCXxDcWszWiW0aMwQvKA/miSSVpHwU4WNWKouf1H8F+K7TxI2lX0VxJLqMMxtdTRCz7JE4ZW7KR5qsc+uOxx+YPxHj+Ol38Rra78J+L5vDWiS6S2l22oaFcBDb2OMpGqhWTzGyH53K4JaGSTZsj+nvgF4GvPh7+2BY32q6d4Z8BeHtc8LtptvoFhp9rY3EF1DLFLCxChZpw4W6LNKoZT5alm3DbywnJys1b1PTk1GF9z7/u7kya+kXmRm3hRxNMCG8pmVSqqAcb+QwJXO3OPvHHN6vpwt5EfUbmS9MgkjhskUZuQxxhxkgjGMseik9Oc2fENz/Z2n3b216NMhjMUU84BklXzJF3EDpuw4VMZOWOB0BW9TUNYtLrT7/SGMIVZEEOUZSkjFAXbKNlVB4PyHGcZGPRlaWnU8qlJ02n0Z/CvZ2txe6nBa2sTT3EsgSONRyxJwBX7/fs66dPpngHQNC1JizvpqedFJ3J+8Meoz6+v1r4n+BvwP8AD+gaHaeKBatqmuSQg+ddsCkR4PyIMAcjvk+hHNfavh3Udb0fxPHLa6bdXq7Qdtum5l4wWAJAxz0zn2r87zrMaeNqRpU9ovfuz9WyTJ6uAw86tZrmktu3/BP0F8H6dbpp6yqNwjO0KG6DpzXrOs/D/wAD+N/DEmleLvC2n69p8qYeG9t1kVvzHX3618ZWP7RXw++GtpYSeO4NW0JL2QRzXmoQLHHE/pwfm+oB6d6+0fBnj3wp4y8Lwal4f1ux1uwlXzIZrOdZFZQuSSATjH+FXhIqNFNng491Pau1z+d//goj8O7f4K/tF6J8OPCclxp3w1utOGt6Vo5vXljhmd3hk3KxJJUxYQtnajbVIGRX552yRkghCQTnNfqz/wAFdBJN+3Z8OiFYwnwHCFP8Jb7fdkj64xn6j2r8v7W02ICxywHQdhX2VCX7hHydROVW57j8BvEumeF/iZeatqAsIjb2+YY9RvFt1lzlWUFiM5Dfh+te+WHxZ+E/h22e41Lw9o2oTrZfZrya31MTtdDeHDlFkxvBA5UjOMkck18D6swji6/MRXNRh3ckcknua5PqEauI9tzNPtpY+7wfF0sBlKy6WHjNK/vNtPdvp2bZ+m9n8cv+EXvPE/jH4X+EfFmq+J7qCLTobPSdKg+wusAn8q4lKrK7GJpkUZB3qu3IUV40vjH/AIKD+PrmfVdL0D4sapYyOwI0fwfevaIDwVCxwFfxJLe9efaYuippqPZ3Ew1KNADcfaHUlgOWyrfLycjH45r3/wAC/Ef4meA9WsNW0Px/NoF9KF+z2+tTyxXEp4+VJ4QxIJ6eYoHRTk9frYUMNDSo7N+R+d47F4uu41qceWMtkn/X4nk3if4VftJ6zoZ17xp8EPitFe6fbvJfanqPgrUzCIlZ5XkLtDiMAu7sTgcsSeTnd/Z78RftBfCrxfPHonw88Rajol6zSpb3miXSwGXBxlvLON23HuQOnJr9JPBn/BR3UvGv7Pviv4f/ABEsFutQ17w1eabY6gwWCYyz2zxxkkDy5eWXoEbGeCak+G2rWms3WjaDEC+oOpuJFhkw9ugHEmDxgsFG05znoQDXi46hChWVOfvKeu9z6LB53i8VSU37soaXSt069GeJ6J8RfinJceFL7xxZavf6rJO0Wqak2k3ltabZZFU26wx7kHlS7tkxCsyEs7BFCL88fGfxOyfGD7Lb350mSfmO4+zHFu8jKDgAnAZycANxjj+8fvb4qzPaXGmw214k8Ks0oFkQGeQpnH3gEOGXcpyPmVgM4r8sfj8bk/G65jMkq/Z4laaS0lHmKIo027WLDAJHUc/J07VE3CrNJRUbdjxJSqQblOTlfufSfwa+LeifDTW5rmbVZNV15Z9nntEu6yiCgEKyk7mZW2sGLfcKAgFgfqbwnceCfj9c6hfXOmWviieeBhawTozkR7Qsp3q6qFzEWLSFvlKEhVwD+CF/rN8dZnKXUmxVSNT5u7hFCKwPHOB94AcH0OK/Sf8AZz1d/h7+xPc6npnieTUtR8XTKv2IbVFrHCxBUrzy02QzuyhhEmVYRpjsjBU4+9qjzJScpux90f8ACR+LPhp4U8RWWoeHdWvtB8PWKT2cj28V3b3VlvZEtRJDkTSqYHdAf9U00KHAArxBvGS/GH4bat4s+HHiSLwT4m+0xXto+tardX5+XeE+0TJE725NwgZXlndP3WOjZHjnwi8f+OfE3jXxHDo14k2liZtLv5ry8e1/tLyzFtUyPLuyPJhaSRSGYR7QB5r19PeF/h14c8AfAu+0zwp4e1LS7yAwtNBa65M8V3nak7xo0pBJQNkx+U5AXO9j83k1dT16Tk1Y/a7XrOTUvBmlT6ekN9dyxpFJOFEkKxuytM+CQrn92Np+9n0ycw6P4mfX7XTrqK5+xPaXbPd26yAkxrvjLNgP+7ByABsJZCMrtYV8AfAf9orSPHmj6v4J0TUrxrUW6HS7B0uYLi+tPL3TtbiUJKEEnnLuALDamMBxn6Q8FeMfEV78TtUkvprh/Ck1hbQQWv2QS3AmiuZPP2x5wFlFxbKrEcoqn5iysN3VaqLpcawylRbTvY/IX4BtbQ+CvC0GphZ2+yRfa98hba+xSRkn1yO/pX3Pr3w1vfHXw0vrDwNrl54Qv7q3CpeWpTcvTpuU4PBGQPpX5Ifsu+Ohrmnpa3F2DqUQAILckc/yxnPOOtfsz8GPEqW+gpaONqx4VdzEnaeQfxIPX396/Mp0lRx0qdXufr1auq2BhiKDvofH3jP9ha3h8PTeK/E2v6nq9xaXMF3tvbhriQhC/nRZZiWD5j2jOF2Y2HcWHb/CzwXrNr+zL8UfCPwkjXwD4/u9MY6fdp5hVZUkRpRH8rkMyB1XavBcEL6foT4x1rRbb4Yanqt/cRLp9ravLK0g+VVC5LflXx/8O/Hslz4/ttX0qwlbSmnO+ZosM27vgcnqP06V6FerKFWn710jycJGWJwdW8Un3Pxp/aT+Meq/FjWvh7omtTz6lqvg7TLix1LVbyZJnvLl5yWdZVVd8exImGQMFnGBivHvE3g7V/CNpG2r2wSUXM9pclEdktLqAp51s8u0RmWMSws6xs+zzkDFXyo+uP2ofg3pXgP/AIK0TaR4i1CWw8CeLL+31yC8Z8tBYzuTMiDk/u2jnjRepVE9a+hrf4VeN9W3W/wl+Mt7400/Tpl06DSPELx6tYRWKxy2/wBmYyuzxwSwTSgxR7I9oY5BiRx9ZHEUafLB9v603+48bC8P47M8LUxdFxSi7Wd1fb7VuVbr4mj8bL5zLckN82T19MUW0JEyoFySfxNfpB8QvAD+IfGvizxR8cfhV4otvHmq6it3cal4c1GTU49Ot7ZLVHLWV7Ot24aOOOP97qJQ/bfNiKCKOKXwfxz4U+DVh4C1LX/CesJb69qrR39n4YFvf+boMn2ydW07fdLH5sLWrxTCcG5KvbGJpPnWWX1KdehUj+7knbp1+7c+fxuTZpgHzYqhKMXtK14vzUleL+88X8Jr9ovJoPME6RMCJAch18yOPd7g8/Wvv3wrqdtoXhO91fUdOkvkisTIpt7NZ7tnWUpIUTjc2cbRkZyORk4+H9bW28K/tY+K7HSrQajoMGoAItrGCqw745U2qAOgGMAcHPOOa+x/GOtafq37NHh3UPDOpJCtxc3Fne31kVlfY5imUHYd0cg8kAYDbTuUjGSPRxUpSlB2+Z4FGlGpKMHJWWj18+pjTeHvD+pfDj/hc+meCptC8LT+NtKii0rSr15o9J091eOSYZDOpSWO3VXkO5nlJOM5r7U+FWlaN4Uu3ubEyalbtF51vqDSLuulKhvl7hjkHacKQQSSMY+f/BE+laD+xvfG71W2OiQ+OtEmS9FqohaBL6MSt5WH2oglk2/eyPLJ+bap0Lqe98CfGC38PyajI+nXt3cQwWNuiFGtJWmlgkCMWjKRRbkUEEhoiWJAjC+fVdVyjKputDrfs4SlGloutjq/Et3Pc6DNf3F1JcTQXcjx+a2VlRAdp6qSu1UG5jnAzuPOfzI+NE19L8addube5SeOzfa0S4XKh+D5THdn92AduMEHOOtfePj/AFmCx+CPiqb7Wt5BPc3EJEEi77fzYwJIiThchZVba2D/AL2d1eJ+B9b8BeNLE+Jh4a0tfG9vfRXzXOoMty0m2UxtCofcQeVlj2lRvli9KVD3pczMKsrKx4F4v+H/AI08ceA9L1628NLJqV35TaVp1pbEXnkbPmUxryI9pSVcjCqXIIBwPTdKsb+C/l8GeHtIXX59A0q3tL+xgnmtrcXqKdwmkZonSNikzMMxtv3Big6+tTWnjnxd+1JZRfD/AElrbUbOV7jWPEuryP8AYYklLkB48KDIu5gvls5IdcsgBA901m50P4PWMPiOxsTqviUTvNqGsQWUCSajchi5kkZXWW3AVWMLQ4cMoV5MLh++bSWi0PPTd7vc4HwN8Ifj3aeDdP8AGtjrHhr+xJ4PNGi+FtdMTDLNtkcWyLD5gYYYow3AFcgkueT0/wCNfiiPxNFb+JdVnuIheHTdStNTtoftcPmLsR5ZI3USEzOqRzqqRECT5M7FT3XwN+1EnxLTyLbSotB10oVvo/7Ti2zy7QBFbQyYRtgkLu+3KjaMHeK8K+KXgPw14u8c+BbCPxLpekapNexaXd3llpsULC1uAysjRxYRmE6xBJVbO6R22nGa55xhU9y250RlKHvXPob9nqefXP2yrHxVfm+XU/Dcs9pG8MR8oQ3ADHzGKncdrIV5Ubm5PCg/qlY3D6Z4gTWXvpLWKxRZb+5YAo1qvzFnVSSdm1G8wZPA+lfCvhzwff8AwD8XWum7Xm8IXkH2m28RzwER+aSFWByjlzNsPXasexE2nO5U9a+Ld54i1z4Ex2fhoWsssN+FmDrA3nQmylaUxNJ9yQFuCOQQvUMy15VSM6UnCe6sfS0JQqUW47M/nP8Ah141Pw+1vTp9PlImeZJrp43GSAeEPtwMj/a59v2q+Bfxe0zxf8N49U0+b7FbwALIXHOE689gBxn8a/nyhmbZt5JwSPy/+tX6afsm6Zqmu/BbXPD1neJaR38YgWUMQYSf9ZzyVOCeep544Arzc7wdP2arN+9c9vIMbOpJ4e3u2+4+8vGv7XPwu13w5deArSS48SHVl/st4LTILNKCuAQc5xk8c9MV89fD74xeIrL4c+Ntcv18QaDaeF1jXQ9K/s+BJNXnXdmKaX7O+xWIjUspLbmwCODX1Ho3wG8GeD9Dhk0CSfQLaG3TzpbaZo3kKqq75G5JICAc59K8l/bD+I2l+EP+Ce3hrQvh945u7r/hLdUltNVt73yXluLWGI+ZgpGu1FkaP58BjlcEgGvGw8aFeahy39T2cVWnhMO3GVr9LaF79nP4ha5+0N8fviT+0X8QPDF9Ponhfw3Z+FNC0PRNMfVGkjnmaadUjVTJLKm1XdgufLuCoVuAPd3+Af7MPxH17UbHwNKnh3xLb2qPM/g66fTXsVkwV8212+QkjjDKJ4S7JhlBUZrkf2W/h/d+BP8Agm78Lp2tvF+n6drtjc+K/EOpeDpbZhILwxra7rfbJeTzLarajZDEVA80ncVRa9M0LXotZgvbO/1Lw74x8VPcvb3GmXIk8JeIbFpkkkFvPD5wN5eXDafAzQtJbQzLCr5WHY0n6NDD0lSVNxTXnqfl0MfjMPiHWw9SUJd4tr8jzG9/Z1+NXg/xVH4x8AfErSfHFwLFrWM+IYms76W2YECOS7t94u8fKVSWMRDYi4KqBXyv8edP8b6ha6bN49+C0vgw2Mci6lqUGmpcWE4LKsavdQ74lRAu2NJHDKrBMfICfum18S+Gvhx4CsNY1D4rax8JLO4tNN1O68FePNRi1KHwzDJLHNcWokkEk6TTwxXflpJOW3NO6pmMpH9nS2MUCu6ArIrMB2wPUEdf/r15mIyjD4im4Rbhft/wf0sfpWS+ImdZTio160IV+VNe/Ho01vG1938SZ/L54+8NaLrX7Q17pHw20JtC0yxgeadvDkdzcGXYpluJ5S5kdVXlSv3QFHygk7v0y+FXgjwVY/D/AMQ/DTx34G8Nav8AEnQNFsdR1k3Hge3E9rLcahp6qv22RmmkbybkxMqosRJl2My8t9WeLPA/h3Q7PxHrlloul6Oz29taXN6dKie71KN1jDWs26MmRGXamDvTlgwG1sfn74i8NaH44+Cni7xlpvjHxBoc/wAQDf2uvWlxeRTmSyjkiuWuGIjGYXnSNdodWxaumSMBPa58RBxU3ZL73bR6dPwPyGvQp05QcHzTbu9rWtew7XPGupWfxT8J694PsfDvhX9n7UtUstMutNvPDEFqnm2Yt4WvGVsiFjJA0sc0UhCjkyZY+Zg+GtR0bU9G1a11CS1gHhrVX0fQru5uUK3emFpjbNbnPzpFGdpK8AMwOeTXzR4b8a/GKb4aXX7L8Wl3Wq6d9rVXjsNNnvdReBCk3lsVdlEaFI3U7BgRKN4RSp/RDXR8Nfg58MdKfWfh5Lr0MM32W3W62Q3SsJJmaV2KAHcUDjIBwVxXLUoOSbqSS8/L5G06ygounslq3ffseGeJLfw9e6Hf2FtJBfG93yfZ4ZgR5/kiKNMpnLhYUGepJQ5JYV8YeEPg/wDHX4T/ABQt77XvhJ4303wzqUyWcOr3vhW9t7a63h2SKGZ0Eb7gDIu1s/IGBGGFfpxB8Qvh/wD8Jr4W06y+Cdmo1WwS+tZ5tXSDyF+0+Sww0IO8KocKvzHaBx94fYfx/wDi58AtT/YY8K6Vqnje21LX/DkWn6pp8WkqbxLe7it/Jfzyp2YWK4kLKXBX5XwcAFUqXJGSg+Z7WXon+oUqqxNVRm0ldaq/X1Pyfi0X4vtb654X+H3wj8Za3Bp8rxara6L4cbVUhnHLJJJDbAFxubiTZIWA2uxDY8vuvCnx18YfG7SPBnijSPHfwl8OeZEddv8AxXZ3Vpa20bbiSGukxvkMRSIPzuVlyVD4/Sb9lr9r74TfDHWPGlr8UfEkFh8UPFE0EtjpFrpdwBcohl/em5MYiVnLsdjMDlMcsQtdn8fR8PvjTo83jGL4iar4J0++0ScXiaHbWV3NLFKFTz/Ok80MsIuJsrbrHMVuZotz702YPG4Khb6zLldrpDzKNPLFGpWl+7lPkUu8tHZa+fpqj5o8M/s7fC2/8N3XhjwBpes+NdS8lpb2PSdcnu3IBAaULbgRrnKjKqm7hS2QFrldL/Zv1fWfiDqGheP9a1zwf4e8MX0M3h99a03+yLxb0gSRsPMUC5hQFQOCu5mVNu05/ST4YeNPhd4M+E2sar4M+CqQz+HII7GSa608Q6vrPlzBEkiupoUgkdmRGePzxIJx5RQOYt/zx8Sf2qrrxn45gOrfsm+O4LzQ7uaKLU9Hv3eOYY8vf5iWMiSR9SroxBDZVsMN2tetRhy1IyWquru2nc9KFFU0/rKcY3s3bra9vU9Y+Efj7wT8X/2XtP0X4iNY6NqsRVpodVnSF4LiCXCsvm88SIWRh94AMueKz7zX/h7YeG/Dov8AxZH4uj0hnuxrU8f2C2Q3Hnw749zhTCI47qAEllBEg3bo2NfInjnW/ixfo3ie0/Zvt4NEu3UTXni74hwTtgsV3NBbhJxu3shUAsQeADWL4p8C3ev/ALUvg+78CazoXiLW7eyW01XSr62mtdCsTHbTPGkDxXMk81uoiaLayxy5ELFXErlM1icPiot1JxTS0ad7vsdd8PRoqphuacE1zNpKy8tdWfiAjmOQMOxr6z+AX7Ro+FfjG1a7sPP0rzAZI1HEfAGR3ycZJ6k46Vh/Hr9nHxP8HfibHplzapHaTQowH2jzPIkK7jEzY++EaOQjH3ZV98eKweDNVd23SQxMAGXLE5B+nSrqxw2Noe/szmozxeXYh8m6+5n9CXwf/bR+DfjG61FNXls7CwgmjiT+0mVEdn3YAVuCBtBPoOfWvgj9pC8j/aD/AOCs8XgzwlfyXHh3VtcsPDujPptuX+xW7LGLy4RB/BG/2qYtwMAk8c18I6V4bltIke9ui827LqgO3Hp2zXq3wx+LWp/Bf9rbwt8TV8JQ+N49GjuFNhdXr27ObiF4ZWWRc7X8t2XLpIPmY7c7WHm4bBUaFX3HoduLxlXEUryjZn7+fEjwPrDfGa3udC+Glnb6DpCWTv4n8HOI9cSKF03QC2+zMZ8QrEiIj52wMMgOIj6J4J1HwvpfiSTSvFPiW8lubfV7VNAsvHEkK6lZ3CabPB50MhkPmLcW9tdMJAqsXS63FpGmr5S+EX/BSb9nbxNZW+leJ9a1v4Zay7pEP+EosmmtmG3GFuYN4A4GXlEQ6knmvuTT9V+HXxN8AQ/2Rf8Ah34ieE7ooJLq0ubfU7KYxTCQLuUujlZFU4PRvevpT5k9E028s9T0Sy1HSryO9sbuJLiG4hlDRzRuoZJFIPzKQwIb3qfy1MqnOeME9ex/xrxXWvgt4cvtbm1zQtf8R+CdW/tCC9t59B1NUjt5Y4YrfEdvNHLAivDa28LhY8GFHjGEuLlZvVNJjvINCtre/vWv71LdFmuJEUefIFAeTA4Xcdx2jgZwAAKa1ZL2PxTvP26NWvfgdJrnijQ7eXXLtnsbLTbGZ7e0ZvNt7g3UokZ3dkMEcSrlcLO+CucNiRePYLH9lnwFraWt0kE2lzWsqQW5eSJUuJLh9zMCFVhM3phV45r5m0nxjo2jfsG694Wu9D0bXvEviDVkt7JdQ04XF1pkRhUy3cLMuI2A/dqQ27dLkjC/N6ZP4e+LcnwS0Lw9ofwe8Y+IrK+sbeWXUY9Hun0yCJ4naH5EiIeRo7gyZLAeVNCepfPt4qFKSk+SzTsn91zx6UqqlBufNo3tt2+89d+G3im9+LfjLWtB8K6fa/C7TdXtRpUniK10yO7ub6ZosRrdzTBi2CZ2SGNk2RuVRsruH0f4G0Dw98ZvgZ8NNM8ZpFoYTw4i2Fraqxh22lsLSMjzGd3KiaNlPzAugz1Cn4H+Ed94i8B/EfWvA97ps2g6hbvvvI9QtZkuHaVIwkLQvgYIUOr4yQw+8Cm37k+F9r4os/jBp+oznVLaaKJpBDHr8baa0hjeEhYnfeu1Xklwcox5IJDZ8GapqMo8u6PqqdGrisMnzNr+W35WPedH+AujadbaGbrW/C9rLYRNbWrJ4Zme8W3di2xZX5QL0T7vMkmRlsV+Onx61qD4Dap4b8HeBtISa0utAtNem1S8upZZ/tDzvE+75gpRhCq7VAHLcEYC/wBCVr8OPi9HKl5B4Xs7W5ELQ7b3Vo5GH3GUjaSAMqwPXGeFIOR/OF+2d4gtdW+KnhWwtoDBp+neFrVZgkxKzTtvdDnkDHnMduegfBGa8ijOcMbCCdk1Jvzty+R5b9nGS9mtztW/br8b60+m2Xg/4ZeAPCWu3Uv2ebUotPhRd02UMkUe3zIXLPuJDvyMgHv+q8WlfGvwL8D7KXxJ8RG1L4y+K/C9mda8QaNFGtuzRRMbRIw8auNsUihyvlhn3sRjGP54PghoUHiT9r/4aaPdkCxm8RWrXeWxmGOUSSAHBwSisBweSODX9MXjGYX3w/8AAEys00I0iMbkYttSOIBm4GSfkPQdfzrzMzjGFKpTpfGo8y/8CS/zPQnjcTKSs/lZfkkfmH8E/E/xW8Dftp634D+IV5qXje08aTtdXMP9n215LZXX2tfNuVtrqGRMSrdzK4TYzNNuZ02s9fQWuftH/DL4Z/s9Nr934lS81pIZP7P0OHUPMlvZvvbVJB+TdJzKpKgE4ywCV8j+L9etW+C9/wDGfULzU9De40fUF8GaWt0ft2dT126jvb24jU/uYfs3lwoJSgZ2VYzIISRzP7POh+A/iF8UNUl+JWnR+Im0SBZtAk1O6lNjBsCtIpj3CJoyHEmWUoVUADBFZ5vhMK8HGvWm5Kle6W720Xz3+86MTWc6coyi4qVpJX0vs20/LZ7r0Nvwx8e/iD8Zf2efjTrPjXxe+n/ZdT0ax8N2llF9mthNdm/k+zska7Zty2okDTHINuCHU5V4P2doLb4f/Ga8S/e41S61+zSdYTDbw/ZHW/itTJIJGdSW+0SQjLKpLsCw+8vj3hr4p+B5v2zviVocsVhH8M/Gfii5uV1W5UwpaN5sj28+wukZjV2JUSqQgfcFyNp+kPC3w+gfxRovxW0zw/LdSX6TnTbSfT1muLux8+zltLuRHYBXeK4tnGVcESTEgBAa9HD0qlLGQqUYcsWk7JLTT+vmehRq4eWUOjJrmvs+z3t/Xcd4qD/E/QPEF14jnln1XxD4cutWurmR96w3unCZ0nReMFokMJGeA7kdQB8GabvW/mG8lcA4P1AoopYf+HIrE/xEac0zJb+Yo28A4rmtSuHEO4kk49aKK3h8aOKW5i2cay6h84DDuCM11Ok63r3gnXz4h8FeINU8G68sDRjUdB1GWwuAjfeXzIWU4OBkdDiiit5NqpoZtJrU+4fhV/wUY/aL8GfZofFOpaX8UNHEqeemu2Cw3vlDgpHc2/l/McZ3zJMc84r9s/2ffjGfjr+yb4Y+KJ8O/wDCMf2s9wh0xr/7X5XlSNGD5vlx5ztz9wYzRRXRGcrnJUhFLRH4F6r4AtNK+JGorDqd1LD4atLiO2STBMjRqjrJnqpOSGI5OFORjB/aTw/+1zqHjf8AZN0/4oah4GtrTUnuRb3Npb6m3lvIPK3SKTGSqlpGIU7iAANx6kor6OjObqRbe589N8sZJdD8z/j78X/7S/aL8ceL4vDMNnea1b6dNdRC7LK0Z021EcbfKM7VYqSAqthSVBGa0P2f/G2ox/GT4faIyebpGsXerFbNpT5Vp9k09cGMDoW8zGMhQN4KtuG0or52uubHST8z7fBVqlHCU5wdmrM/cHQ/j5cQ+ErC0l8Ni4mt7ZYnmOo48xlVQXx5fGTk4yfqa/KnwB8APhH8Z/igW8ceFW1+9g04QSS6hfymMooCx7EgMOCgZgpYufmPNFFfT4PC4epFzlFNrRPtff8AJH5bn9etTcOSTV29nbt2Pzy/aQ8BeDvhN/wUjl8GfDjRm8KWfh7RSsktvezSNdzP5xM2ZGZozslSPaGIxGD1Y19/eEviMj/Az9m3wDc6TM/n+HZrqXUYr5AxiDXsJgMLxPG6NtjVlkV0Me9NmWWRCivmsZTgsXUSX2f82fUZK3PEUubX3Vvr1R+KOv8AxL8beJfHNzrviDXZtbu5LkzGHUFW5tlO1UAEMgaMKEjjQLtwFjQfwjH0vrvgOT4V/tIeNvgpceIbvxDY6dp+sW39oQxrZea9pZz3EbeUN/ymSOMshdsgEbhwQUV7mGw9CtgcV7SKfJTk1fo+6McdUqX3et7/AHHyx4r0AeHry2s1uvtZCkl/JCZyc9if1J/pX6xaZq+u6n+zJ8LYl1MR2954T0ywe1ntkmg8ptOs0IK8H/l1zww+/g5wDRRXE0lN2PRhqf/Z" alt="" height="139" width="296"><br><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#215868; mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به </span><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#00B0F0;mso-bidi-language:FA" lang="FA">جوانان</span><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#215868;mso-themecolor:accent5; mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> بگوئید :</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#215868; mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA" lang="FA">امروز چشم </span><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شهیدان</span><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#215868;mso-themecolor:accent5; mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> به شماست.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#215868; mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بپاخیزید</span><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#00B050;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> اسلام</span><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#215868;mso-themecolor:accent5; mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> و خود را در یابید...</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#215868;mso-themecolor:accent5; mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><br></div> text/html 2014-02-03T08:43:13+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) خاطره ای از آیت‌الله خامنه‌ای از روزهای پیروزی انقلاب اسلامی http://aznooo.mihanblog.com/post/108 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">آن ساعتی که رادیو برای اولین بار گفت: "این صدای انقلاب اسلامی است " </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">من داشتم با ماشین از کارخانه ای که عوامل<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اخلالگر در آنجا شلوغ کرده بودند ، به طرف مقر امام می آمدم.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4RDMRXhpZgAATU0AKgAAAAgABQESAAMAAAABAAEAAAExAAIAAAAXAAAIVgEyAAIAAAAUAAAIbodpAAQAAAABAAAIguocAAcAAAgMAAAASgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFdhdGVybWFyayBGYWN0b3J5IDIuNTMAADIwMDk6MDE6MjIgMTY6MjM6MTQAAASgAQADAAAAAf//AACgAgAEAAAAAQAAAyCgAwAEAAAAAQAAAljqHAAHAAAIDAAACLgAAAAAHOoAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/4QqGaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49J++7vycgaWQ9J1c1TTBNcENlaGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCc/Pg0KPHhtcDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOnhtcD0iYWRvYmU6bnM6bWV0YS8iPjxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8iPjx4bXA6Y3JlYXRvcnRvb2w+V2F0ZXJtYXJrIEZhY3RvcnkgMi41MzwveG1wOmNyZWF0b3J0b29sPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6dGlmZj0iaHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS90aWZmLzEuMC8iPjx0aWZmOnNvZnR3YXJlPldhdGVybWFyayBGYWN0b3J5IDIuNTM8L3RpZmY6c29mdHdhcmU+PHRpZmY6T3JpZW50YXRpb24+MTwvdGlmZjpPcmllbnRhdGlvbj48L3JkZjpEZXNjcmlwdGlvbj48L3JkZjpSREY+PC94bXA6eG1wbWV0YT4NCjw/eHBhY2tldCBlbmQ9J3cnPz4gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIP/bAEMAAwICAwICAwMDAwQDAwQFCAUFBAQFCgcHBggMCgwMCwoLCw0OEhANDhEOCwsQFhARExQVFRUMDxcYFhQYEhQVFP/bAEMBAwQEBQQFCQUFCRQNCw0UFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFP/AABEIAHIAoAMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APcfD/hFLHSILdnCkKBgrjd3zj3zXR6H8O9Wj1GG70p0knUCSLyVy3Pt9D3rurLwZe+NCt1EqrahEWBY4kDbGI5JOB8o7Zz6Yr2rSNFTw/oiwW4WSaOHbvC4LEA479M+9fpWPz+VJWi05S3XQ/JcryiWMTnK6guvf0PKNGudV1a8tNFu4WsJZwUaQHc44B3BccYBPWqXir4bL4G1KK+067muF/1jNNiR1AI3lhj5hz17EjJBIJ9D0TT7jUb3TtcuGEV0YsyWwPybsY3L6Eg9D/e61yviL4O2OsfG+y8eXME8eq2NottbX9nfXFu/2ckM8EkaOElQuuSsisD8v91cfPrHSjVag1GNnddG+3+R7MMvpOg3VTcrrlfZW00/M21nPijwZE8E63DlwSwBUFh7ZOBn1P44rVuNHtte09LW8LSxMuTuYFlbpuBHQjnn3weOKzb9rfw5qjtpYhMV2WY2kmEilYYDbXHCsCOQRk4NN1TxRYeDdBl1XVNTtdN0S2xNLdX0qxrbxk42u+cAZYY/AV583ZKUNFe6OuMPecJavZ21v/w6PMdb0210DR5Ge+F5q0dy9tJarkKACRn37H8a5K5guJY/N2RxlM5U9cHNcp8UP2yfgnL4mI0zxWNYluWVJxY2czhXAA37ioBUjb0Jz15rsPAmp6L4t0m48UWV553haCMtdXgPTpiNQcZkY8BevIz1Gfs8FmFGdLm57y7ddeiX5Hy2KyvEUav8NqPR2dvW/wCZxmtxJJG+5drkdAea851u0Qo5wD2ru/i54007xb4U/s/Q0Xw3HDdrL9r0xALttpJ2SM4YMCTycZwSAQCa8j1PXRJZpEJHmdUAaV8bmOOScADP0AHtX1NHKKmMpuc6fL5M9TA519UcYwqc33mZYeJNU8D6t9u04o0eGSa2l5injYYaN17gjg/mCCAa+0vgF8eE1xtHsbm4t2tNUj8yDzZWSa2k3shQ7h+8VnUAHOQzbcyffPwHq87zMwZ2wfWtj4VeMdT0HXoNMh1G5t7O8mASFGO0znAUY4xvwIzhlyGGW2qRX5bxDlsssqc6Wh/Q+Sex4my9wfxxWnf+luvu6n6lfGGfyPhD41uA3ltDol7Ir90Igcg/hjNeQfBPwzpWmfGrxBptvHDDbeAfD2n6JahUCrunUzTzEY4dmQhj35zXd/CrxhpPxi+GV5ol5cLeXKWjaZqkfnrMzK6FA5dRtbzEy2V4zuHavnPxxqPi3wz8QPi/oegS6Y3iDxrqdvp8L3k4ijsbFbUyPcucjAEcrDOc55AJBFfAYuSU6ddK6/4D0++3zRtkuHqyo4vLZS5JJXbeiS5qacvRQ5/lLTc674I6Ro3xD8T+Pfi/rmn2s41C+ltLGW+jCGDT4EGJFycEEBQ3vEe+a7f9lzTEfwbe6fLaW9s1klnCHhUJIRLp1pPJwOcebLKRuJOc+gr598S/E/yvBd58LNF13QLPwxoOln+1r+01BFe/IGTaQMhJMs7kiR1G1QzjrxXu/wCz18K7a+8Ax6teeL5tV1zXiuqaq+mXWIo5XRQsIUMdqRIFjVewToM1zYWFTnUbbXb829/xNs8dGVCtiHJWm4xpxvdxhFLkv29xa+q7u3M/FL9lfUYL6W88M+JtUs9FJa4/sax2n7NK2wMY423IYiE3lBGW3bgDiV8fP2qfC7x14XBvI/HGm67oTE7L3+z1UphtpVykrDhiF3AkfMvPzAH7OvPgLoN3fmWLWJtwPSUeYwP1BFeI6/8A8E69M1fWtcFrr91aaFfxs8EdnP5MsDyRlJY/3kcwMbH958pXDMDjMUZH1eGx2LwmmHqOPkmfieZZVDEq8Fr8tP8AgHkml6zqfhqQS3l1olx1/eyTGMD8DkfrXA/EL476XYXry6pr3hyBIhxFb6osjn32KpY/gK7+P/gk7p1hdmO8uE1OORPlurqa4umDgA42o0IGeeWBHHOM15v+0B+xrpPwo8Carq2qeGLeOHTI/MMNlAnn3kYJAAeNNkUZZUJcnztu8YUHJ9uhxLmdGftOe780fBPh2EK3taqm+7SX/wAkz9QPD18H48hoSwwGJ5XPTj8Cfw/LpBcM6qj4O9ecDpXM6aXeAMyhJAMkKc4OKuXuqLsPAQHLKP4hgg9vw/OvPrU+efuo+swGMVChao7GVc33/CPah5CWs83lQ5hkXHlsB2Jzweg6d6tR+LPt/keVayG5ljA8p12kZycHOPT9KydY1lb7V7KC1USXEqsrW7DgDHJJ/u9/zrjPGXixvAz6ONOs59cmnvBaXB09VR7ZnA2sQ5VWiHJYs642jAZsLXdHDqaXNH3n6/icixNTmlGlK0L+Xrpfr/TINZ1TWb3Xlg0K+k0SYExz2l5AksbMD1Gc46DkcEBcYHFec/tAaJ43+IPgrxHpFp/Zl9JZ6DqNp+82wy/vLdY52VvkRUEVyvBYjcFLL8i57Hxl44ktLotexeZasoYX0fztEw4CtjsfXrgjrya4bXf2htO8H6b8Q7GOYXCXWmxrYOCGtVm2ussjlhheGj65B2j3NY8RJ0MvhzJQu+ybdtd997Hs8JKpVzKXInJJXs9tWlqttmz5O8WfsS/Ej4sfGXVLTR7vQfDgGm6dY27a9ebZLz7Lp1rDMsUcCysY42VV3NhPmG0sc4f+z98K/GXwY/aMf4W+OILzTPt8ckrQ6c3n2N0FikMV6g9D5Ui7tiHAdX2su2vWPgh8e9X8J+Pv+Erl+HXij4i2V1bWmlt4l0233R6eS20Qx+YApGDEpJaMbs/wlSfYfjbrE3jr42/DvxDDouq+HofDL61Z3U2q2ywPeArBGnkgMzPGW3kMQAQWI68/N5BVrVatP2ek01a3ZfrufacSxhh6VZVdYtO7218l22OP8X/C9dCtZ1jeO6jTJefAQscYxgZ4H1rwG9R7Z5F2kJkrh+TX0p8UfG9jHpjNHcxtOw2jJ4J9cV85a1cwxxTSi58yaQ/NsH6Zr+scglXnSvWW5/NOKnCE70zlr0s7nZ3rOe1N1dRRXMbpFnloVx+JPIq/GSzFic5qdehrrzjhjCZvTcKsmvSx9bw9xxj+HKyq4eKlbo7/AKM9R8P/ALa1r8Aft91f6fdaj4geEwx2/nN5OorjKSsSTsOQNxztUu+xBuYN8ceN/jFr/wAavHd54m8UX8aRO5ENjEXFlZR5O2ONWb5EGeDk8+lcV8a/G51DxleQiTelufKQdVRQf6nJx6kn68RYa8bKUXcjgzL8y7hkj6f5/Kv5VxWEpYTEVKNOXMotpO34n7XiM2qZnbEqHs+eKvFPy2fddkfSmk6jZRCHyobiVHG5XQSTpjth1yP8j1r2r4UfFd/AV5Fq+m6hc6M1sBuupA6QuDzgbgFcdAeo7Gvj/wAO/FK0tpBLqVyVCrhIFbqeOv8Anj6816D4c+PGh2siS3uqvEoYD5YpPLXJbHQEtx1zkcZGOlYM81XP2s+CnxHtfix4STVFjhg1OBzBdxqM4fAOQOwIIP5+ld4bKdpUJu2EQJ3RqoG78RyK/LX9lj9pTQPhhrEevaObq48LXIMGsWFhbZWLO4xypGGEanzNoLAgnzDuBJUj9BvDv7SPgHxRHv0vWmvgF3MI7OcFR/tBkGDwTg84BwOKxlOnGXK2kzvpYLF1qLxFOlJwTs5JNpPTRvpuj1BVAHA4rm/HfgHw98QdHk0/xJYpf6fjLxSSMilchiGKkZXKgkHjgVuWd/BqVtBc2s8c9tKgkjliYMsikZVgR1BBBzVLxVpkut+HNSsLeUQzXEDxKzdORjB9j0/GtDhlFNOMkZ+ivBLbAlCjdCCMEH86zvEnhmJ9PvFs1mudRKtNbxtKVUPtOBnoM9OeOlNureS2a2FtOyyTsAzIAcL+NdTb3trGEVp0MhwuSeSa9WUpUpKcGfG4ONPEw9jXik49dOvbzPF9L0/xN4U0nXdZ1vT5BfGNba0t7ZvPcISDJIQmcAfL3zw2R0rB8a61o/iDRLaNbtbmZsSbo5QuTjueg5Ir3u91+0tbuaIyBGRQXcKSFHJOTj0Brwr9oj4NN4v0O71bwfcJo2vTZN3vG1blBy3AHyScfeHXnd6j3cFj4TrqeJjyt7NbbaLyXnf/ADODG5alT5cLNPl0s999X5vysfIHxf8AiLqHjDxPo/w++HrSXet38rpeqOFiVNzvFG27klQxPOV5AOSAtz9pPw9YaN8LNAhttQCNN4hgtvEUkAyIN9v51tC+3JZMPDIVAOTJGfvJivJ9VsPEnwQ8e6f4m02OL7dpZeTzF2yBd6FGbPR+GOM98dRXpPxCsfDviv8AZF11vCOvtqet6l4jfxFqRu7CWIzXR8rdbLkbVk+aJ9gZwXJCHay48/iHB1cTOOIqu6V0l2ufXZDiqWFoeyo6Xabfd+fke4aP+zV4/wDBvw+07wj4ZlM+i6hrkN/ezm6jQ2SRPvAEcsTrIPunJBAaJSob5WPoP7QOpXEMemSuqx3lvvjaSZh5eNyZfcApyeOgx9Mc7f7G/wC0doP7QHwW0+ezkjtvEOk28dnq2lbjut5QCFYZ6o4QspHHVeqkV53+0bp11rus20dvcpGIJis+98qiNgtkdc52EAc8+mTS4QwVOONjNyscnFeLq1cG4zV3/wAN/kfP/wAQJPLuBGJ45tnKujbgeOtebXhbcBnivafFHgMmyP2ZftCgYWdjwf8AGvFPEUTaVfm2eTc6D5gOgNf1RlNWnVgoQeqP5/qtwnZjIxip0xiqMN0COfzp5nLdOBXuuLehhKrGKufGvj/wXrn/AAnWuwQ6fc3IGobBKkZK/vG/dAt0G4EYya+lfgd+xzosttHqfjORtRkYAraxyFIR+PBb054r0bR5ZvMESFVEzqMsuecj6Z+mea6f4q2F1p2jSWlpM5g3gsmFMX3TkYIz1Pr1X3Of474zyWtkeKceb93N3T62d9PVdT+l+E8xo5xh1O3vxVmvPTX0Z6n8N/2cvhosNzc2+i6DZSW8WVDWSFnABP3jxnjr1PrX0hoHwL8CeIfh/d+H9T8J6Fe6PeK0M0IsEB5yMh/vKwJ4YEFTjBBr8yvgVo/jOb4iQpc69M+k5Jnt3QtCq4IDeWrgHhuBkf4eyeFvh18QPAnx5uV1TXxq+i6RczvBZz3P2lXRSGEksTy7oU2MG8x1PVSpcsob8+niKVGPM3ofa/ValWVtmeL6b+zZF8Gvi3448PX1st1ZaNqHlaZfXNp5U8sZj3K4fjKlZMEAEZHU4r0fRNQuPDVytzpk8lrKhXBRzg4YMAwzgjKg4IxxWbqPxH8S+PZrXW/FVy97ql1bRPI7bRsJUMVUKAu0FjwAOpqhPqEokO0gx9hX7HDgr22FpV5/FJJ/fqedlHHX9nqeXwa5FJ3XRvZ/kfT3wZ/aZ16G5t9MvpctFG8cSF0WKVRllATACuOV4IDAqPlwWP0/4c+MNjr1msqOI5hkSQM3zqQxXkcEAlTjIB7EAggflxJcRvyUG7/aFdRoHxSu9GglgniN5E5BEhOXiO7JIOQe57jnBBHOZjwzUoe7JXROPxuDzKTq4e0Jdl/w/wDXTsfeWqfEdba9OmozwWsLHLpl5H+nT3q9pusWuntNNcuLfaq7BqM6K2WXO3AOQcEHkAjIrxi71HVtV1G3h01bmOa4m2W6xLsZpCR/ECOmQevHXjrXsd18INFl0OOwluzF4gRB5l8xJV3H3l2Z+4M7QRz8o64OerF4bDYSMI1Hbm3tq/Nv+mfzthKmJxfNOH2e7svJI59vE0o1KZpJfMg1CY7xHMCJdygMuev3SenTIz2B9FbT9eTxTDPb65v0yBNlzp72o3SXBbJZJcjamA2VKsThcMoDb+U8D/Ae4n1q2vvEF7Fd29oFMFrbszRnByAdwGFzztA5zz3z6jY6TZ6Dqd073csk9xM0m65lzjewwqL0ABKqDjPPXmvDzKvhuZRoPmaWumn9WPqMqwmLjTdSsuVSe73/AKb/ACPmr4t/C/QfEc99cRCCztULfbrcgb7b1O3PKHkqRwOR2ryv4iadbaB8BIrfw8UFvot4t/CIEG/bFOJW5Uj5gpSQtjpG5PWvq/4yL4XsdLubjUIrNbrODcpbRPMhPHUqTnk8cnqcYBI+OtO8QrqcetaIlrGuntM0sNrLFGscnBV1cRoq/OnB46E8134enUzGjZp8vd/1qd0ascHO3Ndp7Ht/7Mvw08IeEjJ418L6cmnLqsIulW2bbGkM5BubYr8y4imRnXYFIVo0yQvNn44W0b6vIyEKNQs5ULmUjLxkMmxc45VnLHqQi9hXmP7N3jRPDsWteBb53ltrXf5Mki4Esb45wOBuBDY9zXFftB/GrVPDUWkyG0+2f2TfxwNcKiu7K7K0zKSchWSOaLgY9+BVZdgamBxSkl5nXi8RHHUnTb1ZheJviK9naRRaffo9qGwkWcEMepx14Hr7dK8g8Sa35+pSNJwV9DV34laamheOtSgtmElo7LdWrrwHicblP6kfhXLanaT3NrPcSBlYnIGOp7Cv6myvB0KdOFWG0le/qfj1WhKNblq6W0NTT9TM7ctx6VrxSA47/wBa5LSLK68yJXIh3c5evcPh74f0a2eKS5hGq3TYwJfuIM8nH+NRm+No5bTdWSv5IuOVVMTUSp6J9Tm9F03UNWmQ2NjcXCowy8UZZU9yQMAcd69S+I+6002e5lRLGCNUEkuBk4G5jhj1B6V1FxqokiS3jeFbZRiRYSFQYxgbB275/wBk1lfFrTY/FF1CshElsVAVlGVIY7gxx16e35V/LvF+cviDli6fKoXtrd6/d2P2LhrAPJG5KpzOXlbb/hzzLTvGtp4YvrG40i2uVkuipmS+spXKLzyXAOCpYkjOMfp9EN4U034gfEu28VaJdw6v4itoI57vTbrS2ggaLZ5JGGJBchMHk5XbyNoFcL8P10xdTsUi8OJqTowy04yAQx5GRyOCM+o7Zr6ztdCbWYvMtoV03UJIWgS7CDdFuXBAIAJGMYzwPrg1+aUsLF1IxqWcbq+9tz7+vmU/Zv2bfNZ9v8j88vFlxLe+KNXnnCCaW7leQIMKGLknHtWQYlPYV638Yv2ePFPwxv3uZojq+mzEuL+1G4ZJyd46g14/Nc7CQPzr+18BXwuPw0J4aSnGy2/rQ/l7Fxr4GtJVk4yv/XqVrq3G3IrFlu3sy4cboj1I6itS5uCV+Y4Fc3ql4oRhvHHXmu7+y4VfhR6WAzqspKMrtdz9LPhjDaaLoh8X6lHLGoZ4NLjVQZXkbdvlxwOgON3H6Vr/APCy7+9t5DBos1xLCHlS2tpmdnwBhdxXkkk9hjA65OOI8Z/EGCfwn4Rt7ZPs7C1edraP7sa7/KBHtuikP/Aq3/BPi23ykxaMlsc45B9sdDX861cJKtCWMqwu23ZXeiTat+p1xxMaTjhacrRSV33bSbf5L0R1nwr+J2oeI7pxeyvYXKOBJYXUG1QucAIcDnjrk/TvXPfGW3/sjVP7VnkuVjllZ4pknLeWTtBOzrwcEYYdAMenfTTpdxmQqku9crMqjeB6Z/pXnXxOjl1fSZ7e6QS3AVmhLcqTjH1HbivNwipyxqqQjyxejX+X/BPRxNabwnsak3Kzuma8Q0rx/wCA5bQSx398LfEs5RiwcgkZ7nktz9e9fM/ir4fnQdWYBZSsTMUEBPyuSNxIPJAXHAx0r1nSvD1j8EotF0PRdRlvrU6NYKt7fn522qFMnHDbghJ92PpXrXgT4ew69O+qa1DHqUUKFI4po8xSMfUEc4HqOpHpXoxxUctpyqpt05apPe/9aGlDDVMTifYRd5LRvp6/cfGkenSaNq8OpJbywuAxZiNjS7SMEgnJzkj2C9a86+P15DqWm6oixiOfW47aOJVc7t8bM7nnnGW5IA5av0t1b4Z+HncyXWi6XIF2v81ohZGHAwcc8cfjxXzr8cbbwXBdKI9EsLW8cDZNb2UEz+VgjB3KCFJwRg8jHOMV6GWZzQzDERp+xlc9HE4KvgYe0lK6Pg66a8vL3SoIz9sa1sY7UXDAsNis+xj/AMBx+NXNT0e9Qysk0moeTjKxRnJckBVx7ntXeePb7UdMSaPQ7GCKOQKZrlIiyqc7RtRVJxzkkA4AYkAAmuZsNS1CDSprWW1tbuynV47q41GRopHDKoDCNA6uBmQFdyZymJFGTX7BPPvqlBUcPT56kEvdWuja3stN9Fv12PmXhXjKvtptRi76v/gnJX97HpaebqlwtqkdxLYJJ50aRrcIHJ3uTjaQmRg87l6HIrs/BPxD0hYgqapa3102Aba0mE9wR6iGPdIwAyTtU4ApNb8PyQ6Olvo8GoO00hZjNI8gAYDJI6M5AI3Y3YZhkB2BseB9QtLPTNQlsryzuprL94dNiuFyJPur5iLkpuYhd23vXzOY4nMJYeaxVan71rJ7rRJ2SstZX7+rPpsJLCTjF0qcklf89O569pt/dT6VdvdWZtDEjKkRdWl9CGC5UYYtgh2ypBO05Udfbadp0sGg6XcatYxahc4jsrK6njWW6VQMiNGIL4BTOAcZFeU6R8Q7C1v1026u4W1q5s/tdrpqXCiS6Qkr+7ZiFfcQwwCWODgE17B8Od41zTdR103Uv2q2B0myGlER6M9uZVeWS48x1SaZLhVBxGSsZXaDuUfgNdOdaVGnLnbtr5N76Lu9F2Ps1P2cVJqy1O/8A6Zb+HLpdLkEf2oO2QAuSSfmyemPoO57cV7DF4hg0ySaIttkS1E5GMqmdyqpPbOGI9dp9K+aLzxHZ6V4kutSjm33AzGreg+v4D9faoNd+K6pHNc+b892oxuABEajCLnqRnc4/wCuldOEyXE4iryW0Mq+Mp0oc63O3+KPxdb+z2QSiRRkbW7j6fjXyD4z1Ky1HUZLqGNIJGOW8sYVj649au/EDx8LxmCyZ6968k1LxLu3/N1z3r+nOGMg+p0U0rM/Ic2q1sdWs9ixrOvCPcoOAK4LVfEBHmfNxUOrayZXIzXFapqDykpmv2DCYJRSSWp6WXZYla6PvG58fS6hYaQIbjZc2UUtmeOsRkMi5/4FJJ+QrrfAvjO6tNWEyyFpQSqqThQ2OCw5zjOfyrwvwVomp+INTeKwIAiAeZ2IwoJwOCeckhfqwruNBS9fWo7L9/bahDNsMDoflOOQ3OeQFIIB6Zr8YxWDwypyoxt1b+ep8D+8hNSep9kfDDULm8sWkmvHkG/GzIKoPSvVYvCOlavBm6txMrrgMSentXyz8JPFlzpGvvZXIIEiZKZyGwevv35r6z8LX32+xjMLiSMJkMPSvwnP6FTCV3KLsnqmj73JKlPESVOor+T1KyfCrQNQSyj1SwF0dP8Als7jzHR1jzuCllIJAOcA9PxOewW0soraO1TMUSLtVI5GTA/AiqUWptAwDcqP4a4f4xS63bWVrqugx3N1bAGK+gspFSURno65Bzj2GRnPTNfIxhVxlWNKc7X2u9L/AKX/ADP0ilVoYelKdCCbVr6a2/W35HV+KdT03S7SRXit7i4VMrDMNzOBx7k//X7189+LIfA+sxvPdaTZ6VdHzFMCJsVpARjDRAB88nLdM1heN9a8YXV/4b1Pw1puj2nhRL+GTVNTu0e5ufs4dRJDFGThWbDDJAAzz1Ndn4r8LaN8TtMSDw01xpviS0gVlt7pYoRqKgc8JhFfqcgAc4IAwV+owWEWAnCVSUknvJP4fJ2bt+hw4qdTMaTdO1108j5S+LPwl0fxhNaXVv4g1zw+bQSw7dB1LyN6SMhIYEMCMxqeMZwM5wuOV039n/S9CkiuIvG3jDUsYDQy65LGQvXjywhP4Gvovwf8G9U8TRzXl1FJbiBmQwyKVYkEghge4IIx2571T074XatrHxHi8N2kTRtKiytPsykMRGS5x0A6e5wOpr7prLuefNO7iryd3/nqfLxnjVajTT7LQ+bvHnw48Lwid4vDQu76ZgDNqtxLqMm3HzMPtLyFe/TFVrW0upbGHSbRJo4oUBT7PIV8iNeuGHC5GRlcFeSpVgGH0j8WvhfqPgzWbixupI5GEW6GdV+S4iJ6kHODkEEdiPxr5z8Y6jDrs134Rl0/xJpl+0kTxaraI0UVq+1JEnS4+6I1dFLDPmF96qCcCtMRXwUMBF4WlF86dnrr7rttrq7K1+4qLxcq7p4iTXLZvy1Wuumi1LT6nZ6RDaTbxYareeZb2ltPGsUoSMM7rGgyRGAPNPQ/OgYAqir1Pij4naomk29nYXYitplhjnnjR1k8uVQFKyBgYidwyQrHB+UoQGrC8U6FqHiO6gso8fbXuTLbGVtscspQoOeoJR5VHIBErAgkKV858UQ23hbVoE1S+t7S3hVbYm5mKPE6qxMYAJlI2oAB8xzGoXDMQ3j1sBPB0nRk4xi/7yTd+V3et9bSSt8z0cNjYYmSnZyfazffRaejN7S/FjWQk0yO5vpNszbp767lupM9CxeRicADoMDOSBljnK8d/EmKzgwDgD5Y41OBjpgegqiNcQ+dM1hcI7RLIRdweXIWkVXIIycMN21h2ZXHIAJ8/wBd0e51dJnyqW8J3M8p2qoJAHJ7kkADqSQBkkCv0vJMPl+EwkK6ty2vfZebd7de5j9Z+sYlwrpqz2vf8ivqPjU3rEM/zk9qzLi/fynUfO5Xp6U/V/hxd6ILe4BmkEsZk+eIpt5I6Hnpg84I3YYKwZQ/RtFutQwqRkHoSRX69gsVSr4eNaj8L+X56nJiFh6cnJNabmB9nuZy7njA45qTS/CE2pzgzEKo6+9ep6B8MotQiDzzhQzhCSema9W8T/CfSfBug6RPbTxzi4Jyy+w5q62e0MJJUIP3pabHjV89hT9yjvtfsUrbQZdZtHOmmSO6dDG6xsQHXglWx1BwP0rs9L8H3K+Abm5EqLq2mE3L+YG85VUtgKwwQeBtHzDIByMjHPeDvEU3hu/hmmt3SKY+WSB/nmvrbwhpvhv4m6BJbXNvFI+wLv2/Op9j7da/IM8xtTAOM3H3L7rX1R8lgqaxF6d9e3+TPGfh148t/Gd5YxXNteT6mJvLtp0kUmFmHJO0Lndt54I6dK+1PAk8mi2sdnczLLJF+7JjOM445r4n+Kmn6Z8Ltbs10FXstRtWZ1nhBXgEbcnoTXoPwx/aJl1Fo5L4hLxZcyIAcSIVPzAeoIH1z7V8TnmVTzLDxxODj+7fTr/wx6+BxaweItUdpJ7n1nf3bBmK8jvk03StQlIdWkC7BlNp5Yd+tYehePdL8W20fksY5SoyGGCTgZp15b3tukkqQ7ghJ2j7xHsOtflboON6VVcr8z7KNVqq61OV15HOeNYi88k+mDyHcnz4QM5I6MB/n8O/M+EfCGq+IdWj1CZjpS2su+O6iUpkAjlc8dsdwPrXW3XirTLG9ju5Y5VulXpw4BHXK5Xnr3rUl+JOizRtbXrEmTKK6Y3H044+uenHU17Ea2IpUfZ0qbd+u7/4J04avapzufyO4s4rXUZp1tp0iuyQ04Kblc4xuxkc8ev59a0NH8P2ugE/ZoVaVxh53A3sNxbbn+6CzYHv9a8Q8PeIdXutZ+xeGLK6u5hIUku7gZhiGeSz9Me3J44Fe5xSzxW6RTussgAWSRPlBJIHyjOQPxzXzOOw08K1Dm0fTr81+R9lga0Ky9o42fc5r4oeCtM8daStnqSmBoyXgvkI3QtjnPqpwAV78dCAR8eeNPhTbaJqtzbXl5bBLYGQ3bELGEGSWLZIUY5IJ4r7i1FYL1ZYcLIq5WRDyMHH+B/I184/Fz9nm68Q6brsFvcTyaXqdrLaSJbsftEaSxlHK5BAYZJHGM9B2r6Hh/M6uDUqSqcqs7J7X/S/3Hzmf4P29RTcdt31t+tjwDxx4Ci1fwlaaVOoa4k1LTpDEDtlSNLyCWUZ7YjRyfYHFcTa+EfE+ua1HqPhafT08MS3KTXt7qNrKl3JKJpJp40iITfGzypGzlhgxSj5uA3tXhz4GeLfDMY1bxp4ru/HN7GWFtcSWENnb2qsMFhFFwZSCymViWCsyrtDuG2bclb+KNGaIKOTGBjA/CvaeHnmtRYivPRaNLrtrdba30RnQlRw1F08NZ+f/Ae/zPn0fs/+ONYvmvLL4pAWiyv5Nvd+GLKV0QscBnKhWPPXYB6AAAV3nhv9nPRbKS6mvpb3XNYcOY73UpVZrYOoDCGNFSKEHHOxFJBIJIr1t4w1jDfWLpIjfOxxzn6ZrDS81CPUGaRFKt95t2f8D2r2YUVN3i/h2u27W8mclWtJRcZW13skr/ckeMfFX4RS2OlWNxos6iK1m/0yCTOTbeVIuwk8f6wxtj/ZyOhrz/U/hnbW/k3VjA8FtJbjBlYrmT+LHt/WvprxrqljFZmeZ/3ZT5ozluM9SPr/ADry/VtXt7zQ4xFZxvcIgSNolIIG8k4Bzwfl/wAOa+4yjG4umpSu3zS1+5L9PxPlsVSou0Yu1l+rf6nnXhvRNJ07UJrC+EokUlWfOUU+oP6812OsaRbR6NbpLKl1b220JE5+YZPOMHoRjnr1rhdZ1SS5uZZGiRN7E4Trn0x+dUdOfUL+U/Zy5C/K3OMD0P8AKvrqlCpWaqyna2/9dDxZUI7bnoepQx+Xfr5a7QykDHAOa774BXEv9uTr5r4KKSNxoor5fNf+RfU/rsfHZJ/FX9dEe5fHLSrK7sNNM9nbzFRtUyRK2AVBIGR6gfkK+T7dFi8W22xQnyr90Yoorx+Gv+Re/Rn2GZfxz6Z8HRrFpsUiKEkNgr71GDu3jnPr716j4ruZreO1eKV4m2w/MjEHk8/nRRX5vmn+8r5n0uC/hP5HlfxKlc6lcMXYsWU7iea831e8njcss8isuMEOQR8w6UUV9Rl/+7x9P0IX8V+p9ueDI0h0vSxGioJNPjlcKMbnKrlj6n3rHW4lefU2aV2K6rbIpLE4UlMge3J49zRRX5C/40/66n6m/wCDH5/kV/BdxLP4t8WrJI8irNAFDMSB988fjXT6x+63bPk4/h4ooqqv8ZekfyRhiv8Ad18/zZzV4ADuwMnIJ/CvF/iBbQ2usOYYkiPlk/IoXufSiivsMm/iP0Ph6O8jC08BbSIKMDywcD61j+a7SzAuxAlkAye3FFFfXx+ORVX4TyvxXK8ksm92bBwNxzxxWM80iaZGVdlIDDIOONhOKKK+6ofwYnzNT42eda/K8F/EYnaM7Q3yHHOxefryapI7GQsWJZmYkk8k5oor7Gn8K9Dmmf/Z" alt="" align="absmiddle" border="0" height="169" hspace="0" vspace="0" width="254"></p> text/html 2014-01-29T08:29:19+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) ای انسان! http://aznooo.mihanblog.com/post/106 <div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAgAAAQABAAD//gAEKgD/4gIcSUNDX1BST0ZJTEUAAQEAAAIMbGNtcwIQAABtbnRyUkdCIFhZWiAH3AABABkAAwApADlhY3NwQVBQTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9tYAAQAAAADTLWxjbXMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAApkZXNjAAAA/AAAAF5jcHJ0AAABXAAAAAt3dHB0AAABaAAAABRia3B0AAABfAAAABRyWFlaAAABkAAAABRnWFlaAAABpAAAABRiWFlaAAABuAAAABRyVFJDAAABzAAAAEBnVFJDAAABzAAAAEBiVFJDAAABzAAAAEBkZXNjAAAAAAAAAANjMgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB0ZXh0AAAAAEZCAABYWVogAAAAAAAA9tYAAQAAAADTLVhZWiAAAAAAAAADFgAAAzMAAAKkWFlaIAAAAAAAAG+iAAA49QAAA5BYWVogAAAAAAAAYpkAALeFAAAY2lhZWiAAAAAAAAAkoAAAD4QAALbPY3VydgAAAAAAAAAaAAAAywHJA2MFkghrC/YQPxVRGzQh8SmQMhg7kkYFUXdd7WtwegWJsZp8rGm/fdPD6TD////bAEMACAYGBwYFCAcHBwkJCAoMFA0MCwsMGRITDxQdGh8eHRocHCAkLicgIiwjHBwoNyksMDE0NDQfJzk9ODI8LjM0Mv/bAEMBCQkJDAsMGA0NGDIhHCEyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMv/CABEIAZABdgMAIgABEQECEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAwECBAUGB//EABgBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgME/8QAGAEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwT/2gAMAwAAARECEQAAAffgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGI2i1GkxbQAAAAAObJ0Tn9AAAF806xw+qPM2c6JCR9cqzoGO5pELNZXGbg5R1TnPNSaIOgcbUbyJAAADFwPSvPH7vRKOJp64cPJ2tZl2AAB8x7/AKuDwHoevrPN6o3nKwdnsHj+51A8F6Ltcw5XVT2jxHpOlyzz3e7AeS9Tfmh53tds8tX1fMOF2+nY8R2dThHB9nnNBWwAAAGXVzTczj5zuxw9Z1V+acd13ntp1DhLO6zyHfOgedQepx56nQzY6HeOHmPSnnOuNf5+TvmLCdR/OQdJ3Cadg8r2TonmNB2TJjO6njSdqmXkHqAAAAAzJzc+TtTw3J2Y5NTsW5Ux0zjNXSzJJ0jmWXorxEtVvrLymauUrrozXO6fP5rn1q/Eie9f4Jsvso8dCe4p4yzXtE+VjN9xi8ZmX3GvwPsT0c8d2s6+a3w59WA2AAAOJzdfNmXNy2sl2HVGhTMca3Z1VvETK2c9h8oGtFstpdJmmNBmJrTRK5eN5n1vldc2Fq3NrKmVrstk1Qlha6bzS165lt6TyeQ9h4tlWfsQHagAAHmuR2ONMsvmZZLszkvCIl1rRaxl0VXVfFY2Tkma1xlJdUZqmqckZulSV52ed1c3XN80rrDrZ7ytiCGXTNOZnuOskjRCb43ahNfVQO0AAAPM8npcjK0RVLPwtRkps1coF4rBYXKuFmayVA2FxKyispty8/PcVydBWueBzUNOtjtLrvnumoy3H3zsGyuC7cVs3dONk19eA7QAAA8tw/QcvLmL6y5eNXqZoxNdE1VbpjDOjFZobxqHengXl7Vd3QmvNq9LzLnkVcvfKZi+sUxbMc3N1EraUkUPLatzrTazE1Na1he6rI2y7n2UDWwAADzvK6nLzCtq2Uq01hM6GWZTXJht0Yl5tOneXzje/HPrkuyvPpETWWOdvpZwEelXrHnI7i5rms23XylOzyN4raIuWRQCtxKuXStk4ms6mIZc/aQL1AAAPO8rq8mQClzZxq1hd9F5c7H2mlZd+bNs+rGptE51EXmaxY+wR5uvpUTXGnSjOqVKFceyhyuH6vi6xyqvXrmuGVqpMXNrRawo2Uysalr7uBqgAAHneR1+GkaF9bWIfDZbFjOqxNJRNkGqyLjrJtK2VwOFWlZNJmpS6ZeSjuRLwleiyzXHNKIzcf0cWeFV7vlax5eOjh1iLRa4i0FzVUxN/dwN0AAA8zyOwi4Zpi1k3rbOr1Fyi6IV+K+RN7Md022yNXTKWreaznV7qvNXqrh510s+HRjoxqrS9KnI6us4Vd3GnOLViOf0RPLc33SNY8Uv0PF1jLExX3cDpAAADhq25LzLxdZrNZYSxcudOtZgO1qmvMX9EiXks2UsreudN1slJrop5WLHTchU523Tk0xupF7MtL5s79LfJr3zpzuqWefno87FCJIpcTkcP2dNT2wHfkAAAczJrz3E2CKReVpWccW10bLeVzNMFyMFyXzaORLmXDOXbDeV2qmCw0YpTqNwMRyCZru7cO3fOSJqceyI4EPz89hExW1Yr3AHp4AAAHORozszMwkKTZLwvFL2EokdKLK2aWlsxVpUcLVnztcaSXJMZZpuLZip1Nr94xu6erOuJp7jVx65i5YZ13OqudaLxtVy6RMTLEWg9sB6eIAABgS/OwYiyUqZi+Zj4y6W51vbNZdbsOg00pSXiShmN2ZnWaEVrU9zP2atesq2a2lJJWC0C8HRrHFppwJeV3zbRMRBMHtQPRyAAAMHK1ocxUJsXsrvhi62xstViidWZOYvrqbxxvQea2My8+l8LpXJvxdbpy6bUXRtkxdarZrmmyLD61mLUvQXwe9w5V2qQ2VslAmPZAd+YAABzedvxXnXPqys7phEumyrNNvSsMQxKvlbM6hLkrwOd2OPjebTntnezbj9HZhfuRvCoiLLMRO86WY5OnfBaNS81KZy9GfGqkxE3pMMiYl9mB2wAAAcrNq5jm3F0+Vca6QpdjMTV3rqs0KF53oBS6VWoY8HUjWOSzsux05/UtbO4mZFYenVfP06PLubQuusNvnk0CbSzASwSRBMEzUPbgdIAAAcPLozua532MKemS8aOxnsWRVBmK67zE9dBnurIrUa7MyXTfOxXSuZWwuhbj9XmRniYliL2FRatyBJABAEpMB7cDpAAADk5dmZzfFajCllKySrQ3ElM/Qlrm23Z4h2Bes9WOeytrMFzdfDaXfOG5sUmsrckGNAEsTFbIXaLmJCyAiSZqNSEHuAN0AAA42cyXlqMtzTbLZdUJtLOdyIexTWohsxl5nbrZwadvlXOedFZaXTantytNUqnGyLRmkgsVtWylbRckSWVkiQACYLPcAa6AAAHk+T2eK567Y1ax12crQbm4tM0JXI/RgfNbWYmmuc1iec7NEkHPpYiQJigACIixEqUvWylbrsJgsIImbQCEhXtwNdAAADynH63Hzlt13iitbLMW1dLm6RG86rYIOqzktmupXG/Gr3rbOpICSAsRFXiBQCCYJSJiqrZRmIDUImEkBCYLPcAXqAH//EAC4QAAEEAQMDAwQCAwADAAAAAAEAAgMRBBASIAUTIRQwMSIyM0EVQCMkNBZCYP/aAAgBAAABBQL/AO7sX7bpWMf7HqotznBgM8Qd6qLdzy8yPDidkdiKTJ7UmrzTMbMilfDls3ua8ummZA10WQZU5ry6fIjx2wY5he0vbPNMzHjDX9yaN8iJoMecmNPnjfkPzIWOfOxmON73Oxy7K6e57o2y+pZxypTBizMzWyOb1J0NSyYsOPKcTIGUcrInnuLK6jLBj94xa9ZwMn1cuLO5/W8eWKLo0eRHhP6uGS4WZ6ybOz8eN+L1H0kEI7rczK9IJc3D9NhZnrJj1XuS5mV6QeoxJmZmY3CEWe3IzOp/8A6wJcpz2tIkMcuL1WHGxP5uFb4c3Dx7yemzsLulfygllxs8Zmbgs2KPLMMvF8Uch0dG1509Jj9sChwexsjI2CNj8dsk/wAKLEx5oy1zHYkUnc1pOMhcyP0kOjseaXL1zMeSZsGPld7TIJ74AAWbhNzI2wyDSVjngfHF2RG17Hte1OcGNY4PYt43skbJwa9rxwblQvmlkbDG7LibkcJJWxcGytdIu4zucWSNe6WRsMafKyNMcHsllbDHymgEhyO+wiXOYLz5i+PIGC31rWwxZ7p/9yCXGdlOfkTzI5eQMSMdViZIckY7X5bQ6XqYGRO+DGwWSMZmF8rsZk/cxhNGBk5Lsk5czs3KlMOKxuRkDIyMk5WVKYMVrch+fsMcr5Z39N6fLlTrMlfDJLNmyxYfd7FdQjkwBPv3CB8wfIz1HUSmetmeH+lx5N+TNxfM2M+rYvVMXqmLvtXqGrvtXeau+1d9q7eLs/wCXvNXeau81OmYQ+SAPd1aNqHWMKJ//kGKndZwcgfymDvb1TAYyTq2DKv5vEao+pYDQ/qWHIv5jHUvUsOVsnUsOZg6vjhDPwzP/J48aj6zhgfykNfzGKxSdWwp4sGbEDPUMXfapJIZWHJw+n8sr8itBOdQYbV+S6gHWVatWrV60E7HiepOlROLemQtD+mJ/T5gjhzBOjcwhA6XwHhODHoxPCd8sG5QEQwtcHor4WXL3JuOZ+a1a3UnOtRnw1OcmoHS1atWrV6Wr0vQlZ7Laq4XqUF8rstoOmiUefRjyWSjKnEcPyeOeantWidGI/S35P63eQ9FytWrVq1uW5bluW5bkXKfyz98bW5XeloaOYF2nsLpJHJvzx6h+e0CidGFPemlF2lrcty3Lcty3Lcty3LctyL0XKR30/u1avgFavW1enytgHLqH5yODfg6WrV6WrVq1atWrVq1atZc+1CYFXelq1etq9LVoez1D/oR1B8cbV6XravW1afLSeNxdGvqahKr0tWgdLQOu6kHex1I/wCzatErcFuVq/ZtWrVovATp2hOmc7Wwi1FiqlvpBwOtq9SdLQKD+XUmg5BW1y2lFhRsLcUHldwoyPC9U4L1hXq16pi9UxepYvVNXqEclyM7yi4ngfhWt2hatq3EIPGlrcrRKv2eoC8ilSLUWosXbWxdtdsoxWn4xRjcNWtLjBitYNoTomOT8FOiezg744blaq0WryFvQNq9R7Gf+fWltVLatqpbLXbRhC7DVJiBwxsbtcS21JiMcn472LaUY3FdhCBoRxmua4UdLV6UqW4hB41Cvln/AJ+O1bVtW1bUfCpbF2l2V2itp0sLeFvXkrtrtFFlIDTKi9mlZCEiBBV8s/8APwDVSpbVtW1OFvDVWtLanwByOMpIXJrNoCrSgixFONpwp3IaUi1UUJK5Z/59CUxiDUGragNf/f2KTogU+ItX6uiXWrcVsJToApcSRqIrWtR7ef8AnTnKKNBqAVKuH79t8TXB2Iuw5GNwVayQMkUuAU+NzCjyPPP/ADOco2WWtrQcSUD5tXwvT5Q5UnwAp0ThwcwOUmA1ykxZI+R59R/O1tljaGg1tEq1u+q1atX7BdSfkBd95XckQyHBNka9PgDk6Mt4UpMSORSYT2ItI0PsdQH+xGzkSiUSrR8PtWg5blel8HyBofKXkIan6TDLvHynwoijwfEx6lwFJC+NVzy23kVXIo6EuRbIvrag8IOVoFBytWgVJOGJ0hdoEFEzeXeCUx214NhOYHJ8Nci0ESYMb1LiSx8sj8nPattqOINVLajCwr0rV6ZwRic1X53Iy0nTORJKvQFAprk9qcv3Efp1lhtVXKuWR+TjSPhWXlgoc5Im0fBcVflw8abk16DlvRK/cH28Jo747qV8sj8nEupOsqNtMVq1avW6U896fSnMTbCedHJqBV6NCh8DgVKKdqec/wCThdoheGIkVyCnfTT5QaSXNLCJETad5a2YWXhbkHK9GNKZ8A62rUvz7U/36E0i7cfhbipHedytAq+Mz7daa6i76kWIkhD4GPue3D8NwUMIJuI0IQtC2BbFtRJC3rctycbPtTfeiaTnbl8Lci5OcKa9WrVoHS/DzTSbcrQfS3J6BtQQUNoQHMi09lLei73JfvJpOO41SKcaQY56GOjACO29qtblaBQKm+y/I8o+FatfcYIKXxoD7M0Ve7OacTuNUnPRc4qKFEAL517YKdG1SsLUxyvzIbZR3NpPVeVjsst1CtWrVq9SpPLD8+3l/kA2hzlSjZ5vg1Eq/JFoRhbQnsG3wnGld6bbMHgAq1atblatDgUfh33e3OP8jimtR+p4tXwtFfvVyk+l8rkCg5M+WgoFA8LVoOQ0JVp7vB+fbyfva1PKj+60HedGo/cUPlBFFTMtPaq0Y3zFHTTECjAiHNV6WrW5CRdxb1vT3e7k/lJ2tA+lpp1oeFatMTj9RQR+GnQp4TobXpk3DtR4u1BtKlSLbUkKPhbluW5blvVq/eyPyH6nHw1wpzTYtByBTSnnzfj9/IHgnRwTW6DnPFa2ratpW1bVXv5rqkiT5HOLYnFdmkYSix4Qemmw74DkSmlO+b0OloFA8nJ4p39PMZuyT5TI9o1pOiaV29iKJW9B1ImwCr0tDQK1atWtyvw/5/p5P5B4VlHk8ohbHKnoOIQerV6WtytbluW5bkStyPE+/kfkAQKJ82r1cv3S2rYnRlOBau5SD7W5b1uW5bluW5WrX7/qZZ/ytK3ebVq9aVeQFSpUnMtPhWyluW5bluVoFblav+tnOqdjkXebVq1aJ8X4tAq9aW1SRgjt0e2EYUY3A7XLa5BiH9fqdjJbJRL0HoOVq1+tyKBQKBV6uKf8/wB3qX/RS/VkISIPQcr8XR3K/IKtbluW9Oerv+91P/p1Mdra4IPTZE/5W5CRCRb1vRevn+/1P/p0CGlAospG0Sty3LchaAQ/vf/EACARAAMAAgMBAQEBAQAAAAAAAAABERAgAhIwITFAUWD/2gAIAQIRAT8B/wCipS6/CIfH/CPNx8IieFxdrjnpSl8pujntd4QhNIQqQ+Z2KTWl0p2KdkfCaMeOJN7s2Up2E2LkLEOguJBrWbPC4nUglhF1a1otWJeNLmDRMrR+KwlSTDWj4nXV/otoQSFxxTthlLmeC0QijzRspfS5R2KVHdFx1ytnmk1eP3S+LwsXMFjktr4PCysrljkQmKXxebr9oqXLR1J4sWJpdL6v98qXwp20b+lLv1IRk9HxIXFLlfxdTrpP4P/EAB8RAAMAAgMBAAMAAAAAAAAAAAABERASAiAwQDFQYP/aAAgBAREBPwH+lpSlZWbM2LilKzZmzNmbF8J4ces8l4M4+tLm4pS4XEneE6Q1Iasj6UTFh+yJiERy4kxTc2KJ+tKXpCdF6PyhMUvgvNsuKTKZfSlGXMzCZvox9YJfCzXENTXFy/g/JOz8X0pR44/A+z44WE/lcJmlKX9Yx/HTcpsi+mxUTs/ipt0b+D//xAA2EAABAgQCBwcDBAIDAAAAAAABAhEAAxIhEzEEECAiMEBBMlFhcXKBkSNQ0RQzQlJDoQVg8P/aAAgBAAAGPwL/AL23XiIQo7y8hwQl7leHl1hy/sIpKw9VPvBD3CxLy68AqUQVdEPcwjG35p/jKS8Sqk/Tm7oV3Hx2FGoJtmchGEiYqcRmsJ3YU8xSq5xlpFORhNK6U9bZwFL6qCfeCoaSyP60ak0rpT1tnCVTMlKCQ3fExRUDWeiWilZUqq4ZO6IrXk7QSV7vRIEJpm0AFy3WHMS5spdMs37NzqlJTpABqIp/s3SJyVP9FNSrQZ6noCaoSsLZDPS0CdUlh0ov8xMxJ2KoTCCWZoJkLpAUUk07UyYCkFIcVQRK0aoYuKF1jubrBk4Ss3rM4fFomnTJFydyVWCXboYlYgOLiiYp/P8AEScJ8Mdo1D3eNIRIpKkJSQxy784QoaIi6czMz8YecGWSbO7bEzSO1KJG8+UaLJlzVJnol/UmJ6JjRUIUtcsbviVQ2kVO9grMR+xMMkO8z3aJykF5ACad1r9YXoulJWlC09odYA0lK8H/ABTacx4xJmoBpVphWm3S8S1qBwqmWQHa0CXImLmnEEw7vcYnKQXkACnda/WEyJaVIn4oCkKT0e8S1qBwqmWQHa0StH0aYuavGSrs+MIXMQooJYqH8YK30s730xLG6R4wssTSUqt4GECT+0WAdJdV7/EJBN1FhEvRphUsrBNbf6iVIKJhmS7LFPZ8YvKmAPc05J6GJ0/SC0pCyZUwBiBGmzlF1rSU28EwtDb2Cze0aMmQtQCO2Kfn/Tw0hVUkINW71eNI8Z6jCtEluJ36klinNJO0krQlRSXDjLWkqHZuNZl4KaFFyGzhhlslCw6TmICQ9rXhE1ZJo7KegPfqQ+/hzFKSq4zL+8KmGeab2LNC9Imza1Lslk0hI2ZqJM8GZ0qS4REsL0hVVdSyz1nWha5owUFwgDM+OwhUmZhzZanSSITM0qeldHZShLX1yk1JoOaGd4YC2pipSFDJSYQ+kKLM9hfUKZqpflGb7SkFW8Gt55QFJLg6ipWQuYSsZKD6qOrPCqf4qpPnsOkvdtnCQupQzp6QZizuiBIq+oemymo9pVI89hcsHeQz6sOoV920sJN0FjBmLO6NW8prFXsISsZKDwZiyyRtzd03QGI7w8DD0YTpTdhwGMCnQE0MwQJotARNkpQj+RCne0S5cpsQAAuYlpOgIWZIaszBveUYhWZKCd5ClBfx3RNTK0ULSpdYXiN7Qo6RLCA1gFPGky5JQ6Aku7N3xoqkS0zZs0XTUxNukFBSpbqqrxEuB3QhSEBU0NUh2ePo/wDHoljqMQOqJhMjtWH1EijuhK0UTFuAztV5QuuVhBSnEuqpoVoyKTVKKm6uDE+cdHElSx2Sup1RpEyYjACt4JUupj1MaGbCXNTcP4Rh/TTKRMvMrF7ZN7xMmJpdIfeiqaigiclQRU9LQZElKad0mZX2b9YmTAUgpDiqEzDJoSHBXX2k9LRpE10pCki58IE2UAJqkg+XzGLPRQgoDbz1eMSVSpKJswumkqY/+tBeTQntYkueA0fVnpnKfMCJisITcQNuTAKfnzhWJpFSR/jeop94WSGxZob4H4idoqWU0sFJKrk+MP8AoUgdxmiKZ0kS0UKBZbhUSEzGHZRnGkSSVuU7gcUN+dpi8ZKjIxkqOsdYyMdY6xkYKMBNBLkU9YxcPfZn8I6x1jIwxSTCVnRlFSOzYWi8if8AA/MKUNGmpUrtGgX/ANx+3O+B+YomSJih3KSPzFeAutmqpDtCUIkTAlJcAAZ/MJxJExVJcOB+YLSpt890fmCESFhzUd0ZwkrkqVSXDpFo7Ez4EUzZKlp7ikRhzJS1J7mhqJnwIxcJWIzVEQwkzAnwSICEoWkCwDCHpW0FQlzN7OwvBRMlLUk9CBB/TyFSx1tnGRjrBRMl1pPQiGRIKX/okbQ8uRyi6RDi0eMbpjvjsRccHeF+8RuqcQxtDA/AgBjsHaHlzD8O8GmxMZ2juUIDQoA7Y9PMHjZQ6FQyztj08weXHp5hhy49PN35RPp52/JJf+sW4FouIyjLXnq7JjLnR6eFcRaLjWwhzdWq6RG4YuONfij08S4jsxaxhzntWsYytrudW7nyg9POVjh34A9PKttlJyMEcS+0PTrYcnaLxnrvFs4fPkh6dVofld2Moy2N4RuGN4EccenU/PXEbtouH4qfTwzxLxbVnF+Bkx8I3biGI4SfTzloY56rbW8l4+mfaN5J4A9PCsI7MXSeO3EvFrGMnHhte3BtHjryi0WPJuOKPLgW4LmLci+y22PLkadi/NDy278NtljtZcl7bYPEfYJ2cuT9tu/AO2whzwnHG9tu8W1XHDaBxH4vtsuYtsXEZRu8F+aA8Nhz9rfw1Ofto8tTcrbmB5an5dxF+VHlqaH+2DyiowyYvGcZ/ak91MMPtw8uC2xf7F7fbx5fbx6eXvzCfT9vT6ft6fT9vT6Nu32b/8QAKhABAAICAgEDBQACAwEBAAAAAQARITEQQVEgYXEwgZGhscHR4fDxQGD/2gAIAQAAAT8h/wD3dmQpmvqVAUSrdfR2jZGWpaTWZYZHbXUBlvDfhdfiJpdky3Br9/QO8axBXUSgQ3at5o8GM/7hjcY8l0Dq/wC+hjFCa/uOpleJxz76/sHuWIUb7/18SrENC793X4ikNA0dmiCw1AOD5vf2hKsQ0Lv3dfiOw4KXlMwPKOvz5ZhFDgxPL5z+pnHgNF2rRKN3Wh/L3+ouUFEZr1d4ID6AtlY04OB/j8cAnzvJS/kX+4rhQ9k+JQwsMZqZrEdl+X/UrtDijKn5V/zOqwkkVYe1xLxkbOMNX/mHp8YYgXx95rNtG5uK7Zi6zs2VV2A7z+tTS4tQKYNK59o6E1neKW1jQlQbggBvQ5caruWmQABuuWl0XMccYmbVV6N49yPJcsVN4LN49FsgUKDLAP8AuUCeOo8NdtmPiO7hyyjNvlc/hmKhOs0e9xKayDxkDsvEVisFVMqe/Uw64hYXep2OZ1dwDp/sG88jS2ZTPcaMbV+6lMNzuwBXR0RUKw1dlPfqUV2yHzOsZuZbDRjav3UsXOW8ULVo6uU0LrfsuUsgT7FT97uFo3EBmhX9XEaykvLSj7EfzKFVL8tL/BgszzAKPQ9n9QgxB1gb+yBJV03P+QxMhCq1RSd3f5iOz4jDq/sH7Ux2uSsyV1kwWegsix1sKKqrL5LxEBSgP71DaaxrlVHrGb9V6MDdb25uoK2aeVK7Q9BeWAQUMAdekBJaTSS3UCira+YBBzf/AJB/kUFrQR6OoQZftZPbELONq6cFZ3in8xlGlSAugc779ADQEVwERpRizvvLLUjQLmuysv48cAGipqrd56FejZrCg4RE+GPyeYwIq1+L/PKMuG5rMrB1vLiUqA6DgMVkdkHZ7j4jeBSMVRvrvf24HKi7SN4rs+8CAUjt79VGIW0eyfsToaJ4e6jU8BNLMHw8YeV+h18x++7sHT0MAgSryNPpZeJpT5Oj4lNjbiPrJrI/zv7ekLGqwbXos5YGtXrj+5ufVbk0fTQ/xJTY244sglifkf3NLMHwzu9Fr1q67dANiKzsUiDUkQ0m7zh6/ENS4lH59V8QUXCD7A48KleKiMnB5gM005+0A84LYnww2DnxMj2Ld9gB+0u/XQLDV03eKlX7gyza3+EPtGtCaCrrRWwaL+8HYDC3F9PeUVwyngRN/qXqoVNOQfmL6Qi49FFY/MoEF8AvsPdZu/aoVqL/ADVql5j/AKp3LvJ5bal0+BfAFX7MKJCh/cWaNQCmEMZcnQ4x8xD1esZbLir8Z/3Lpwwah2rN4amTJxahjc1QOql5PzUQLCQBvoHd1onjDEC+PvKCVEuZqe8Uz8zR8F8CHftqb3gcMqutNXuBhAZAFutavxHQOAK6tpfyg1SZBhunC4K1uE7QGOFYr3z3F/Rm4TdJT/LUKIdiM5M1LyM05glKWq4urbGLDjw0S1TDZhK3+eviWQkmDWqxsqDbBtWgNeftFcVUXQStZPl6qipq8T/xCf8Aik/8CD9fjMtVOf8Awz2ofDF/+mez9VT5QKoHV5PCe1HtcIUBXqhm+bA/EzwLjDhwi/Lhsz0u7MhVu5b9iXc1IUReUM+wxTA6gvdMj5g0J5w8t7j6fYot5Mz/AKJ/mZVZdof2X8XuK/sDAQYA/wBkugFgN143K/uhU/TBIdgQH5iP3hR/uY01WjM159ptx09/mWvnwn9T/wAGe3+M7GCMkH8x7Hzn1P8A7feNQozfgLisM3IAOfUDuYi+xBMr7TLyNGXylmZq4I7pKgxMJdLK4UL4ncG2pdYceIov4ROwzZqdW01MNqG4IO3bqaVxFjxNFdbl16MHqX4P9YxtCrjUKLbM1TTgeGTCnIRcKTKYJSXAhVjXBQKgy4MIKh7PDbcQGj9o7Z2LjwLRAuR/YjojJnMtgLiP3HPq+wX9eJGKXmPFRQud1FyDdwIZ+inoltMI8ehGJnOo8XwZwy5jy4Vc3+3iZbQKQ231fqv6zDhwQZRGcQyWy5Y4n1EHGqTtLjxy4uXFiHAMPZhVzAMcSjYhgGPV+n/rMk0xcS8Rw7ZcwhLF8CD1vGGGkpGdlReGU0j54HFfIgeTJi3CX36nXw/6zfBcS5RF5lxzDEvkuEX6C4sYZI4yywXfAOh+06DUq6gwowN5gMXMOBfBdBdyxnx6iA9v9eUKgTlgXub8Lly4sZcGX6AzsGazM1GJbcXEt7lnBfIWD0YmlYsFhJA1BlJLhCkyZ9SBtX+sPhHyR8rLGYu6HnZ5c9yZrLhpCHuDyQ8vGemL6/HDePzOxqIZXiuMVO4MmW5QkDxGsPdxG8Mu8wk4MvA1L9f2j/rKkTA4bnUy6j1CX8cB+ZA5lnISmtMpgs7WDxh7RDaZ9puftMdzwODXE741LqXlWI4J1sPFB0YInfCg+v8ARf1lzceFY9SB4MninwiOyNGkuhgQ3/z6KgCks4DZ7LyIeBhOoOO2LjqlQqDuVLhTi0xi5qG5mOljOosz2er9V/XnbKndQk4DOEAjOWep8IvqJxDZNRLuJe8U6J5Il3LHVE8KexMVglSancSVHjqXLmy4yac8KdpMPV+i/rw8X0cRBBBxYXqHA1AJUyiHo4arRcVRkO48g64VGBdFS4WHDIrHTwk1yzIncyOFDUbRfq/Rf1i8ZeyUF8xQmCJCBnCDCHo7iXcH8S2RdRxbCVSxUPpk1HQKjssRY2ryllWvkiqkqMTPBKZUw9DEz6v0X9YmYpjadjbKscpgKjuLiG8GDBzLly5dEGty7lxqUZIBmK2NrwPxDPUHw357gc3ezKIp8SoMyqgSuVR6/wBd/WUFErFKED0GLwZcIIGXL4XbHwmnNcoTMyJhjsquKg1EnvGla/HU6peSJDnUyZr1P8H+vDUkCdzLhY8FgoEJJIIXENQMQ1Ll8EcsQWM4qxiF0MY3CdlyyTDF9Y43wifupGc/zojYHh5lxb9Vnxf6yoGBCBNS8enXm+GEHEBMoOPQGM1jfOIs8SpRE2OuMCG2obmVqT0VBaCLM/dRJAe/0Fl9n9YUVCBw5YtYjjYrFNXMrFqWEiGe5CzME2Q4csC3bGbWLNoGBsqEcPFzqZnjbkbMyTWz0JKkBPeXD9tHL+V6hxZ3AhHDwxHgvRCbSKeIh2TrcfOJc6YN5hVDuEdSdTEUtZnLlHFiowygG7WacbDDc7myAHZFOmDxdSxlR9aDcDh3yptMRpB97m+CXDMSgr3jEFZAr3jguC2JqbhTDyNvMwwZVj0dQQgzEprhLlRtt3KPrgOalQsDccuqzL5KcLhKHMu0cQrzKpu2XmJknAHBMmJJXxWWMxZvm5kSx4VNcAahr1DgVKjRG+ieGDRss0svcGX6WGIVYh/KNS43cIWQFvcA21EaYG7uGwMLdE7CmI4rJdcGasLUOK9eiCBBGY9BBpiJRfmQuE2eAgePEWiYnxCkz3cErskwMz5mLNPHmyJ1ye3KRZwLGse3CJcPo64CCYqrqBWMZ4nJDQL1C9TBhxbxCw41eMvhXjlKb4gYbGUFVBIHqOH8Tgrx7/S1QJi0QohuDheZ8JCuzL4KZW1ZFGwgLhRl86o84wDF9ufNCA0mYYEvHAMvg4WdShwzR8ENfSELh6uoAwiM0Q9NvvAyhGMQIZ0NUEYsTLmNLS1j1MRAhGLFFqZvNouZcXAgg9BgwWQ5TUuDfNepKX/vMKDLUaZdx5Cl1FV5EwzJwoGrWY+OXFECze5enuRLLn4UWHv0BjCCCFL5Uec3ckPoFT/puX44R1B1BSb1LhDcwxFiDF8MyGOyWai3vmNsMRzeJbLjmDUIJzTKXXCxW5lbkhK9boIsbZhpFkwqblzlwZtHCxwLUV8DLj5iG4XcQw1GRACBalW02hC8vh8phK43jLNnpGXN+oXAELk+4ikyI4IIW+CsRZ9FZS5gOFdTaYaFgCjkEZmHsiVWEeBgrwz74rfquX6nV3/WY6yACH8aBhm/I4+DnF0OSr0QBKQ9KXAFmI++L8xgLuWh9f8A9J7YaHigAZ4h1KX7I2JcoaccZlGepoYbFVpmEvgNEMoMsgy5cNcGyXkf/jyTQf1lvHh2OWa4qUnUzsNRtWGOAxqWrmTl5NouOGUIoegWG8O3HfBmViJ9c3K9CFEV1AlSokXpgOEd1HzQurEuyCuZ5heWeYVhwnIbE92ONRWypX0F/SeJJvzKHjkMXL4XbhwNohi2SLxuVuAIcfzhPy4sL5S+WLF9F/To+L/XjaQZcl4lxt8RJh6AZA0zZRBRg1wJPdNZ52EFo+k8M74fUd+qh+z+sy8XWEEHGEdr4DhVxhtNQiIXQOmYBDxwknaCtSpUr0PDzXp69ToPH+scbhJfogWix4Rtzr5AjfIIxD13L9Dw83Uv6X6X+sQ7JVUh13jFhTKHdiHuY8EzhJKeNTlHpqVw8HHUYx9VfQ/Q/wBYPAXhgZGOOhsqX4i7S67mpKOE90D54c7TR6rl81NcbIx+u/xP6wYaiimU9ohqpsbRMyRDqWhAonHXLBTBuEv0rUv6DHf0L9H/2gAMAwAAARECEQAAEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNPPPMNPMPNPPMOOPPIOPPPDKGFPPKOMFMNOKHDPGDDEPPPLLEAHOMEKEOOOMNPMOBINPPPP7TZbQWPLr4W8/n6H8SDZPPPGuCOz5l4Kq5OG2LryzQUR/PPMgg6t4IfDlZxu/CMwSBQivPPJLTyIAXFvUiBs94oQSQJzvPPJFKYF6z4/IUwooZ8J5SpSPPPPzfe5YXcr0Fb8qLJVBhhsvPPF8spmV+Jqu7fOEkN0oUHyPPPMOXOeCiC7Rzwl2LBLQX5aPPPBpHcZAY2FOMZqWqnJG8qWvPPAlDXCcNoOsDw+EEfgYwYgPPPBJ4AMJjSXzmfDoac5olaxvPPLxOdYgZwxc/wDok6qrKN+3HzzwqG98BopIPpggRrTEsUgGXzzx+hAO4OBDjCqPSYQeMgEsvzzwJxiWbXulK8eLLkxdSCwcLzzzs3SUA6xQbnaOIM+pICO5bzzzbDq3ouHgzXHAwEvBViiwHzzwMYlveB1JCgIIZuAnPGez3zzwMyhK8z44XOIwVfyikEx43zzwREnA252jExOTgcxGShYcfzzzoaiuAVgoMH90Q2eRslTsPzz/xAAfEQEBAQEAAwEBAAMAAAAAAAABABEQICExUUEwYGH/2gAIAQIRAT8Q/wBhXjXO2xAQQlpnaj7l9+uBIOBFk+C2zDjYebDEG9fAxHDPyfBPdnuyTjGB57sY2Ft+W28zgo9+OWpWzwyyzp/RH8ITAfIYseHpwHjqsWQRBiyR5xLbLOL4sn1fhyK1xt/b2iQyWxs2TZJNmy7HxdmyRC4RKKMEGc2kmZvS9vBZeIMNsRGIv2yTxVI2e4Z4P3HuPHbeD5zBmDY+y3bJNtJZZn+AbBtk0cjOfb5z6uR8vR4w8SfTwfvgi2HhVhnC3n29C0eDEe58W3hHrgbb15xZfbT5FfcqxL+8bb4fffxas4fb7DZchIAW28bth5/UstjDg92GRTYP2QY5ttvA222+H31tvA2xMYxM5UeIPNvfh9T/AMjgfcMc/CZtv2220mCIODzfD7yNnCIxbnBbDxse7J5tvkIeBJJblvQht482K+KEJttvG+27RFGOfJmfPd20RNiE22GtvNt6zzbb14L74hlBeyGNY/UerbejbbM2eP8A/8QAHxEAAwADAQEBAQEBAAAAAAAAAAERECAhMUEwYVFg/9oACAEBEQE/EP8Aom2NlZRRWaQf2SW+Cb6NsTwyKi9YT6Pp4IQhCDRNUwaE56XX4fMLl5cGE4QmUNUfGXRvuHgpcLkY9P8AQ48H/SEZCYd6nTwb4Iib+lLkMsOJlKcI8Qmn0gmDRAyQ/BusJhB0LQUu6R4Ms0N4g1x6sIbomJ5SLokeDDIQaIQYyXF4oIJoRRvRBsesGh4QhsxOCR8Y5wnhWtasosDJejsZBO1T6Lo0Y4ynWifMvDxRoimxiWVTwNDVHwv4MRBoSO2KiMTssYSggmjh6J+DEy4fMJxi6OCtkITDMaITRY4OsSIcD4KFV066P0RCEINDQ0TReZQgxogxHR4XAkQmH38fcwZ9Ip0QLohBQJRqPKE19IUTOHGTEIQg+Y+5n4zDYhEJobKzBLRImyOBIQMGbhCwzgtFDgmDEIQmHIQhCYQvcPokTRrp4J0JWVM4NrDaTWfj/8QAKRABAAICAQQCAgIDAQEBAAAAAQARITFBEFFhcSCBkbGh0cHw8TDhYP/aAAgBAAABPxD/APd3JYBWyDpr/wBMiCWKxbrQHL/4jE75c3U7DnUoasKrYDAXb9QaNS871+7lAWxrYYH1t/4HdigwKAOi9vAMt50m9G1YtCFbxyCZUETG8uljQeMEN/DIV0Kg0Xgez3KE2ole1Q5UB9okAqtCtMrAc9nJbZkWyMowJobvJzhJTYY3KIPGWPSVqD3rUbXlRVY5gQpV8vMZkWyMowJobvJzhIOnZSlaL7BlfXeiP9MFmTlCuYtfPGDK09tqYtW9NtNqCXkLMuDB+WYhBTKayiq3qmdO46x6dSvELOcPHpYanJV0ETHfQN7Ba0Gm8nOzoB7niosqwKGEewsEdiPjQFQ7nH8nmlb5bBS9HMwB6E3pyrjJgGtswfbJlQzfk0Vvuw/uCjFi6q5O3NFVEa2RavBVGeQ61AhSr5efi0etlqZ1zehXKRWdgcruBC2Wzw8qMBvC3TsBW1BjyTMA04oBSABFZyjZTYr8DkNQjoTtQjGp+pCcM15cPCKV8OfOLZxVgQDs9zRphE2a4VrhVKF/v4IfTrTirwDRwyLtnbe5gguRRkbr4KsCLMgIZ0xWPJMzUj3ul5boo/mVWlSM5l+xunyYhBGFFC8u2FjBZAaEHQqA2E1/uSODUUKAHmksawz7QIQkk7R4u/xAQS0qWxRxzf3C7Z6ZW7Wxt1awmjrgIvLtheLIa8Qy5og4/CF+GEjlpVlFGa5v7gKXGq2VRUDJt7rHcOqTC0Obcf7SY+J15QLa5NOEqOyR8LGB4ChLKGYeeodAbqNLQQrhH5H1L9zb1HAs/FFxgTpTdjULbQutrvxr8Vxd7yZbNhcvka1AZbUBoeFLVLTQqcQZlpMtRXe4f9C8XcKSt1YdopR7YqeQSngrFwoFNiVn3cMgIwV0DLk4H5DiUIXctp65FvtjyY399EEpjqpU/YQ2wLJQCgGg+L8eH2jhihA07i6FZavmAjjAbo17DRfdWWIDAtVoCUaZIBgBwewTBqhp4UAgKJN3BrSEsB7mytujL0ofrU3A/wAIVHrSFCA4JZ0szqhjVyRViElGqpdCbILQDwVDRlL6GkHNWtFFhjqgooKaYCHeQ3agpmCaLAVBMy5Cup7FyEOKHDbAsXUCiyioH10pwmkBpjhBfhFo+k1CN2Los40gBqLCOUYxdmlPpCfACQK7tY+T8AiZxooyqFEBmCy5m5gYyF0LXHgj4qlpTRZ+5YRBLakxUQdK2mLuGClGoqizPv4Iq1lpgexHoI66g6t0ofYZZeLN+I6IgoS5QMHlIH5ACCWWYQ/kr4pCIOJs4P3+PghwauBSuXODjpdViXjxodek+WBbXY03zE6IgoS5QMHlOjgMuMuDFzVPzHxVLSmiz9xLAhJLlAweU+ZVyc4P6KQZo1ncqefkmqYHg4YDy8KXpdegtVN8QQs3YcYu0ctnnhDbDAcBhV2mHEhyYZWaz/kZo+DI3oIhixeR5XOsSgK7hkDq0dELQjk2IIWZK9tjy6EG1aF8IrMGXEEzM7W7ZKBVrKyd44kYLTViyvK8GqjHlGIMHcDay+0ZDakAGDo0GVolQFhTAMJlobPkh32QAEtCy44M9oo5rVkNSoPALe9FpHgplm0WUXye4LcgEY6GQo5zV0c6RPDM3GFLy4WLl9SeXL48JTA0GGBAJwIRUi17FUNRFqhuo4U5dHlIvc1vNpDZdmc+YVUEe5Am1oZKfMaPWy1M65vQrlIlEImkXKGGmthCX6jq4hXwXC2yoHFjXBYflMhFQkUQxCZLxEnh5TvYgFG3jvA7NacNC7hajh2ciHGBri1jYDoepmyoJDrxDFKyu6twK/NLL0MOqdb733VVysxbRkZpU8jEapIwXLyWh8vaNghyJFzMYIdil3EZtBQioLMt+e8XoIA2+/sru0czK4SPPVZijpyaPkebKKlc+fERf9j8wYx/qeZa1/E/uAWF7H9zvl6P7mp/A/uf88/uC/rP7hgfkH9xRv5S/Dv5la5qr8BnBjif88/uf8c/uf8ABP7mzvTI/SwEmo+z3TEgzQrs8DGYpCatttiEkZdxkEc0xje3CX2NSpqVI2ezMZ6iJwemocXbYuILcmgz4hyU2PTkdvCsMM8ZX+YxYPG4eIyeNNMoaKXbq1iQrcAQHASmuTse1aiD6Fl4XVvhA+oSzSCDAFYkSXQWiO/kQ/gFnngH1E3YZE7MljvaVI1bdfuDcHsf3KDJfT+4xShcrOMLOeokjTuQvyq9D9xdnpFG0PAw0EJoh7MxduOg33PaNWBc5hZl+ER7Jvh7IikGi2vEMajaOmn4SIKfImwX1Lj3yR8dxttQaGj7iJm3iC7F1LdYIjXnKBBC8hfPeUoOw8PUbhbBHMK1gNH+49YSyv7Q9RU3Rs9wEbTyxTBgZXKdW5sflSMjLuEM1FW9xF+IyJOc5m9hqZidmphuo6DEG2HnMGCzPtBEv6S9iS5xEFWyvo/EomF7Cf4iK5MWamMynaTiheXFw5oswNgtVFyziYIuLdJu1iisR4AYyv8AMI8tePaEnORTDKgaoy5XnI+VK80M6zM+5ROVpao7ANQd3mGNc5CE0p3Estcyh5xtyynn89QpqJzgBsnkIVbiy4JBQOGpRSmYMGqzZDKXTLcluMQgEuslTVkEHJj1Eiu7xEZZbODEW33Q1X1Aa2s0kxz6+RjGapklhLmxlq4f2ShWDoxv9wbuW5Z5YeTDzgL5jHtPaNI+dQIbid467lpWsQ0xy3POVG+XcwHEEM2RBzFGYJlBA/xBsw8xO/pZSU12mgz4itb+IjQUiZ8ksMBi5pg4ZYM9KhLzL+oKo2ZlpLIuaxe7FOX89F/9YqYRz3PeW7eslyIckbDs2MyFy/8AhCt7uBvzKJnXiZZuDfEadN1lD3KpG26rtGGbir3LWU+cTWBWeZTBf7gUzd7heeqWhy3ERML5lhuWZbe490ycRymSeaieSPx+mJma7zlC/EZyp3Q/5DiU7WJ7sxaLxAf2RTjMKPogxtBojpmybBCpF0LPyVDSywxFZiHkPuYNw7AgORCPNiu88twLixChKeZ7x8oTvA7wKzJv64MjBL7q3AdNcxTjLyThUzdf6jjg+I8FvJIlu8O5og8zyRnffoMuZqGYnMw3n8zKisDTmvlqyBNaRvcbtx5nxRORmlRC5/mgnf2wTE2a+rF1Ue5gXaNoYjzNPcBK0BMl+okt3p1Mdf1QTigy9DPeGFQMx4XaLT8do/tYGThm4q7p9S4pZ6jW6eY7/OgR/Bikuhjv8S+t4Jj6jHKC+oK/LwmGEwTt4PiW2kxX6Ti0nhEKMRQcwr8iWCqdoG9pF/8AAlnGtxrDqKhO6rV0eIUlF9St48UhZQd8UqBjuFnQLG/Eoxi6gtTRnobtv1AN5gHJUGamWbDEzhk7kAu37hm94lw4CYbzLoffyVdCFwbjhxLrxBMHuE4lO38TFqKrY8Z0Z9IHD8cdYJ2mHD8/4S01VwZQxDuJCJsYouxsMMfVMDM/imAM9z+sEzD/AHj7VFjcHuhhHvLDXeFIq3N6iyy9jkqk7R6hSJBdPmYNNw0lYKn4Pm4qaLgqTJqJdHSGAvUDgQDiE6ywWdbgKLP9ibArwRuy5xb9R7pkEzHmTzKM3ysIC8allt6i2VCK8tgGcg4qUKBe8TxjD2jdpvMEm24Yi4cSptlGJiG6x6iFpSX0UPiZAy7Sg+fjUfEADzFKFl5lXmdkivEd4hHH8QKa5lZxQBmEwiuJVYnBh2U9kD5PUy38yVocIG54W1cW1F8yrE1qaDWe8YLBqD7mYLKq8yhC6Il+O0VbiReGpeIpfZ6m9I4ECsRW0kw+B8jc4AagjVy/YUSxvo4zoB0uAO5WmWrwTWEYzFUy3NMI5ZWgC95oAzUrdwgaByqUC+/DxKVY6mqakODE07XEFnbVLqNledGfxLskORMwZlsW8TAeJZgRUMQcS4RHEN+YRuEBMzYxQ9yALQrgBjLYkQJ3ju2JRSMuvmYfueSLG+4XJ4RFl5gC+UppolIFxEW34jT+KW1TZXlTF1nssARVOlajZV2MCWp+fPHV8cx6+GI4QXZLp5wKlOyY7ljV7+SqUMmyOZzBA6YphqXiOidzcwTmYBzAnKQzhUuZOJWlvEWDhxmYUYmZuNCW1xC81VTCI+IG0p2mlWQtp3BHe4l7eLjPtWLud6O2YuVfbxRSsmKhp8wOYjcWmY5V8lJG2Ao2XDxJmmDon9SglfQFGexJbLukdzhTCFh1R3ADzAJDBLPR5RRCxtJmQEFcvNcXcm6nYzz4JmV+CS89sywRBc5iCkE5hqo3VVHla9EdxhCTzMiszylz5avbBFgyyiGKs7eZnFBK9xF3Hje5ZF+SV8ynmI8wSXKiyYhANeII94ZzKioiWe0all8E4DCcwWmFxcy2LgGmEOa2u8B5u0u2HiLMTio25/iVSXkmUgd//WDSTtsYrcT5XqYChUAgz0jDHp6poXCwpdSxDwRZXuKgIGrmpSFr2QOA3EBviCVuZctTzw8obRZgXgkf4TxAuXcISrigagliDhYYw4C00yg3PMH/AGoRjvvUtzgtqQe0MzXQGeMZCPjePjEHpD5XeMP5YnQioiDmFWOxF04xMHYvMrKV4lrp+Jr9PUtruY7dHswzG+Uvi/WLg3lKiXaFwQ80tmXzBUzA3bFRUZS24BeU5le8xOxUvDObjn8TC0VyiFDAChhhSIsrMSqYEv8AcbHEN4+/l/A/thWKCczOAlmI7Uuyo8yu17TniXjzMouYiVHEpl3goIVxxwwprMGtpfMvHxxKvnEbGIuyVC8y7I1AsKZdG/mB6UsuKJuZuBaGYQCZNhnO7iKD/wBYR2XATT8rJeP7ZXDMq42ZQNS8yQCmc9oeT7IVv/EMpQhICRqRXKCGXyyRuh0lfIeZbZR2OziWusQlu+4XDFAsjCl5h/ojp0PAQjTLlIxIaJweZpF3BXxGbBZ3gr5CU8f2zEtxC/aLbETGcswY35mSBHMwGCzfoXOXLxLaJhtlo2XEfNm4YX6S1DEApBzBKY07Qww90CsfzOWPTOe/MR2ZpK+oVH8CJ4kywYqJhPeF3jG+YCzzBjD0bN8xx8v4b9sHQsdCa1neKJCG4djYZTAXiF8k8stZay8R2pbuZfWwu8reWAnNAbkvaVkKZcIZdR7Qais8S7K24O41AVdJS5GU9SOAzsk0E2FzyXG0NlMs88y5sgQSVfRLfkb9L9vSYrRKu0gYNytl20cHJDg+ENK5mZmbcN5ZnjuAjmXI7S4FywqRpUJRLuKrOLuKluY1QtcYndpMwOAnBSjiX4hT3moRNkCSpzZ7RQVzqcjBzAGK/EUNTbHHyN+p+2XFalOagcdsRbjW6GBBFDa7zGvYyQdcBxHqQPEYG0+umUKuV5vMpr7SqAsQMkNXcf8AdxrZLxPtwogRMYydEvr+YL/MFkDEq1Eu0bhblimjxFr9RaiYGyNdoY1H5MyrD9sThjONwXDmZVF9o6pAACfUVwddqlJCsGoCQCg/UQ0Xomc0OCaQR5JTDUAnNSw7kJjj3FXO9S9NS5uUOk0JCHZPoxxlMPKeSUSyOEW+YYOhH15Vg1BpCs9aVbKC4/JZ5SF/MWB3FAfxK/I0MLwp4pBdwYQtvEooYluROFiQKvEVuSroI+ASe4326wnvc2oO5RF330ZELqlnRsnlmUC4tDAYAb2gsfMqyNqVL9FxS7+VzcE/mFwQHjJwbcJXiUeDpWSZAjadDzYWmypTeZUTqVwwXK0c8zEMLhlNYdzlwQUqqByvpVrixpzKfMBhygQdZ6dAGXSAo6YSveXjj5eUD+2DuJf4c1CWbFmh/upW3Fd5iHQu1KO7lQzHQBMD5l0IUTKONMxIvcoN3L7pxyTKj9TYQircneBzp7RyhnM+yHdud9O8lq5lk0yOYxhiVYhjHL5ekn9sZN5nPTSGfVxtZlhuHjMKnMGlAB7g5yr3ji0rsxby8RWuCmJidxRZz6iLkfEupa8QgGPUBER5S4NsIzKU2gHOZrLdsTl/MLc9IgN56pgRKmoIh3/IWcDX5hb1q4KUwRcOXESKujMcheZRzBeZRZYIXzEHOQJ5OJkjzKKCbJcwFFmlUI4Jm+oJfS6lWTtriELb1HFHKcKOH0Kl3GNsrpXSs9EuZuX8hIuxAcZ7XGAb2zJVXEqtYZe3r7zN0vE5oeZeU6iqeZVbxLPBBAvMpugDOu0N9AHeBzmUMd4P3C8BOSNMNyUDEoMY7lPePSs9OJzL6DmX8k5zvuGHgOJX7DNu0u4hi9jbc2JvuTl1GyD2CKNnEvsmJO4FFzL05hAfaUrcyXAm0lPPSrC0aFXKJeQHeZ2okFiJir4MwyonjofJTaKW/bBdIPqJKZxDPdC5iPqMXwQQg2Em9Uepk0KnIBAfwJzlPaJFGGMsG0Ja3zLSHnKuYX5h5TIDFjKtLHmIZQgUxaIsxG5++me8coN9Ejj5GK5H7YLuGo45g2rRM/8A9gbf3NI/lMGK8dlx5npOBhjhMwDr7ywsrU5jcGagNw+GH+rhLzQX2mu4ziLbYOkZcHMwxlnMxFqOGIZ6Wy6l38zxXqOlfmXWdzbcLwvDyjZ3DGtTRUMJtU8EfhmOIgGiVUbW0veWVu5bymW2ZggV1cbSXmGomegT8RNxNkBT1aMpuGO8v/vRbgwvllnbQBpco2gXaYdzLdxSUR3USZuYbAeYU5JThMlQVdfxGVUfES2XEF1EZSZQUjCHtOJ6rBO0F0XqVXRG4kjBepUq4xz4lZ/WImZRBcPk5ay7UJDBbltZlsCZsndS+OUkNRhLS2Z/PSDaOHiEXBskGnQlwK4jUAghxFlCVl301uVuJmKsTcZkjaXG2BfaV8nK+53eOIvvEFwShpZjLiuYAM8S8iqwmBmEhTK9v5hHME2wesQlW54xAJRxARg55iX0W3Krc/T4FIExmc4ixbfroF4/xPpAOX3FPkqhdkutQrBYxxW3EUXlPDMW0FVssXdLqOQ5JrXAeYO45QluDL4hfeBDgmpUuofuYJSEXbEV8QUOEvqM4kKrMUXpzDEcwj8qj6Gu4yY0TuQsaiyD7gZaRkQ1HsqJRfcaAX9TgGa4QLtxBKA95Qcbly+JdMu4KqBTEG+u2bmio5ZhMo1Ne7l5tuXeYOIsGNvh/9k=" alt="" height="360" width="423"></div> text/html 2014-01-26T09:00:04+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) عزیز دلم http://aznooo.mihanblog.com/post/102 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBUODAsLDBkSEw8VHhsgHx4bHR0hJTApISMtJB0dKjkqLTEzNjY2ICg7Pzo0PjA1NjP/2wBDAQkJCQwLDBgODhgzIh0iMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzP/wAARCAFQAbADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0ltQSE8Hd7VGdU8xsZ8usKEvfN9ph+71xUv2Xz5Q80vlKvXmuK8mbNl6+u7qYrFExMYOciub1vU73T3UuW2V09xdWdtYGWKQNtHWuYfUYNdjdJU4HfFP2bZkyK31S4u4DL522MDk1mvq9xcTeQtzkZxWlCttBE1qn3W9qgtfDCSziZZCvPrVxhyiSNSaKVdNgyN5AqxBpCyokrjbx3pSq2uInkLBafJfxSWjpG7AjiulbAQ5trWVj5yjArnb3Vd2oMYpc4Paq1xDcGVpN7EE96ZHpNzOd8UeSetZt2BosWMksdw9yW4Jpl9qbRKJSe/Wq+pRaha23lJEN1cze2evXEIAh+QHJ57ULUXKdJPr1vNp05WUGbHSuS03xNLHNJFMpPzcVDbaVqAuHYREg9qrf2BrU2pB47QbQaVrBynbW1jJ4gEe6MooOcmuuj8nSLRLVMSsBjisbRrXUY7IK0QQgdqlstPvv7QM0pLID/EadrlI2o9SdNolbZH12mlu9aZ2Hl8qBSzWNrMvnvMPl42g00x2sSDAzn2p6JBJ2M43ZlmL+Xk1uQxi9tljSAgkcms8yW0bqAFyac2rGzQ7OOaxdSNzL2hdj8MWNlcC6udoI55qHWvHWn6QBDBbCZ24XB6VUuLuS9RXmmYJnsab/AGbpM8RmQCWSPk7xVyrRaD2hf0jWr7VrdpHiaJT0zVOTT7p7ou82M9OKnsrsyRmKJVjVeOKsrIJAV3EsvNC5ZGsZFG8sZWtfLeXJIrIXwxeeessdzwB0xW5dXThUUrlqzornUPOYoDtHbNapDuRJpd2Z/wB5dY7ciuhsLRbaI+Zdg1zTzalPdp+7whOM16Lo/h6KWw8y4kG4jpmhoaZz0SWclyWikVph0xVyGSFhItzjdjjNRLDBY6hKYlUlSRmqks/n3AZgq8+tSkVcGu7JD5UmN3alkkiggItvmLc4FTPpFvdHzdyhx2zQVWABVjUsPWnYi5LZpKIRI0RptygmYK6/K1KHupLY8BVHoaqQGWclMkn1NNaFX0LNzP8A6EbKMZQjpWHZaWsEzMse1hyDV97S6s5hJ98H3rUjVriMMiAN3FDAdpE2oy3AHmNsrb1O8+y243SZbFUre8WzgxIqqawtX1O0dWeSc/SsmgJpL6GQfaJZwp/umqkmsQy8o4O2ua82LUpMQyOUz6VpiyhSARxElu9TYVyxiHUpgZCBjjmtKHTtNtICUVfMPeueXSb9G8yDJ56Zro7WKQQKJkG+mNMdYslu5knHye9Pub2MIwgi4Y9qhnmB/csq4q3Yvb8IyqTQmN6mC+kxTzrM0fzZzXT6YjrE0YUgEU9LTzZNwUBa1IFWEA4FO4rGN9klilZsHrUojk8ndg8c1sMySxsQBxVWKZPLZSKLjsZUp3KrhMNUVzDPfQiIkirNzMqzRLtG0mpbmZYmQpxxV3BmPaaSLJnje4CtjODUlmsO90aUNWZrMsst286M+CuOKo6Zb3EjmTe1FyUdHeWgaIr/AAGobLTYFY+ZjGKjnN0AidVoupWJCIcMBzTTCSuxFvItPuvLi5Q/drH1WzvtSux+8KRnpjio4w17c5hbKxnrV+fW7ezQLMw3rxioHcpLpzQQfZZJGI6nmp7KAQoYLdcZ6k0jalDdDz0FVFv5Wm2wAhs9qfNYRektzEfKZcs3ORU32aS2jBL8dhmrNvEwj8+4fdIBwpqFY57q5yxIQdqa11FYs2FvDNJvnzg9eajmtUZpFtVKrnq1QT3LxXAixhB3q1czM1kRbfe9RRcLFeCzt/Jb7SQWHTBp0N09qn7pVC/w5FZ3k3UVq0kmWbnisi3u9V1G7WGKB1SE/MfWpYWOimWS8PmSqufpUtm23Mbop3DA4rStdPke0HmcNjnNJHDDAxDAF+1TfsFyG1stPt5CbuMe2OKZd31jaODDGuw+1Mv7C4uQxLEAVnpbRygRS84NaRV9wL1xdSF91mg8sj0rmta8UTWSiB4j8/B2iu2higiXahGAvSsm/wBM068lDXG3IPem9BMxdJtLWcLcAzDcMkM3Ga0b1StpuQjg1NdwW8EKR20gAA7VlXUjtbeWJec1yVJPYyk7lR0kZo5ST+FTfZXvISWkUAH1pi3EcNqEllG73qjf69ZxosMEgD98etc/s5Mz9mzTu7lLSJIF59ayVu7kXUyRhhEOtZl4+oXMqSQKzICCSKnutTNra7Qf3sgw/tS9nInlaNrTbpn8zbuyPSq0Pi5dNvHS6BAPHNU9LvGtIGl+8W7Vy/iKQajcAlNrZ6etdFG5pFnqdrrFtqZj8llJrbiiS2IOwktyeK838LWstkkUgiI/Gu833l7t8p9pArsimapl25bEDboDtUbgQO9Zun6pdXEjxK7hfrWgkeoRW7R3M2Ux0NVI7SWKNpLZNxPpWpaZaltUs7SS4uJQyHkqD82a543dheyqFEoYNxg1tSIZLQi5jO4+tVrCwso7jPljI5rKT1HuWbaxiWcSO8gH+9T7jzppcRD5BxV64kh2DC4FRTXK2toSq8kcUrkWFtWVR5bHr1qee12QM0AwQOK5JdRufte7acZrrk1KNdPVpBzii5aRmWt7cpKUkXJz3FbUMsVtG0r8PjpXGy6vK1+TEp2g1oR3rXpCyAgUXGP1K5e+G5ZAo7isaWDTThLkSsT1INWLpY1umRZQAO1Mm+zCHJAZvWlYCzb21lYQ7rGMhT/e5q6kSeSsqkeY3Ws6EySRBUBCVp20KLtLSA47U7BoSWk0sd2vl4weuela9xHC4252zYyWzxWALknzERdp3cNV9J1ulEBb5l53+tQylYyL+3uPtR8kksp5PY1b02G4L7pY3yPatFFZpQuzAj/i/vVoPcSKg2R/jUob0FgkcDawwKU3RhJXOQazpLqd3xgilkDxxb3p2Fc1Tc+VbkoevrWRJqPlkgdzzT5bqH7KMuM4rDnmVpsLyKLBcl1TVTHGGQHcvSooPEivGpuOCOKyZ75ZL5oCuRmsbXEIkRI/lBq7ENnoEt7A1uGjKmFvzzU9kbX7PucqoNcnZKLa0RJX3ADND3TXJ2xkqi0WJTOsnvIElVIyGJH1qtLCu/zgDuPrXLxXEzXYaLJ2cZro9OeS9Xa74Ip20KbOeu9L1XTp44rJQwB/eknpSTeHZJbmO5nYlMfMPety41QwxM0kbbz7VC+tr9hw0bZPtQFjR0iyVkEEVrG4HcirMlva2915flRibPQVU0m/nSIvAAGcYII5AqM2dvbXj3lzMWd+SA3SgZenNrG++STEnQIKi86NIWK/ePSs1INNlv8Azt7/AItxWkwt4wGjYEe5oFcoCOScMZ02r2IrVsdPCQ7i3ye9Ry6hD5G0pn6Cqkt7LNJGsB+UDkVlKTE2apt977kVWjHXdTRcRLcbbS2Qf3yBWcuoXNzcraxI3ucVNrOqJ4ctQIlBuZB355pJtuzE2xniXUbm0sd1tt3njGazNCfVFjM+rJGiN90hsmsJG1HVZWnvs7C2VA4rdh0xrkxNPKRGhGAGrS1iTYublvsjPESQRzmqawmO0+0MvUitG4FssSRhhzx1qxfeVFpyRoAcgUnJlEUGz7P5xXqMdKzdQjV4yxG2ty3mVNKDMnQ5rz/xL4ocXBigjOAecCldsHdlu7RzBsU4Yjg1zDWupLeZYnyyeDmukiea+tIpQpGF54pricxhfLJweuKXIr6kch5/r9vqKX8ah22seMGm/wBh3k8sTwrnA+Yn1ruJ9HeeWOZ16HNaYt4Y41Qlckdqt2tZFnLLe3Gn2DQmEF9uOOa4DUINWlvGkCybWPT0r2e3tobeUs8e4H1Gao6q4DHyIU5/2aSihOKZzvhezZ7ceexJA5DVheLHVdQVbZSSp7Cu603Srq5Vi42g+gxWtp3hex/e/aYGdmUjd6U4Uop3FyJHkEviLUoFSKMnI96n/wCEo16xCSbpMEcYJrvU8K6KupNFICxB7GujPhjR/IXy4x8v96ui40jhNIj8Ya6iXe9xExxgvivRbHTNVt9PCyOA4HPzVVlaW22RW21YgccCp7qdoLcEuxY+hqGymrFqGYKu2chmHXNAubRJWm+XZjtWFDBe36OkQKlj1IqxYeHJ4opDcSHOD3qLCUjY+2W93bkxYwOuaqGUTDGPlXisGyScas1s7fuiccV0E0KxxlYpFOOKOVBcqRmF5sbOntUtxdRiCSMKTxxxVi3QRRbyuT7CnyPDIqsY8EdcijlQ+ZlDRNNjuJCZAQc+laF7HDYthFHucUs2sx2sASCP5vpVW+kl1CzwB8z8U7BcoR6bb3d68hnO1jxitb/hHP3Q2YYHpmqFno/2C2VpJcsPetYaii24QMS31oC42fS3tIzHwMjgg1gSObW5SJ5GMhPTtW5eXRmtERyR82SaiFtp0zRYcNL9aYEV2wOmOqqFJ5LDrVfw/dKsDeZkoCcORzmtQW8MUMocjvjNc/pupRxtJCACNxqWho6ia7e4s9qIEGPlYdTVezurgIVlBwKyLnXzDsiCHj2rRstYDbQY/vD0qUrDHx3LSzkqDgetJqN+RbFOMkcUPcrubC7cis26iXaHJz+NBLK0xeSIfOQcetVI7opcMvXAq5IoaL5AScVRs7eR5LgGNs7DjildjRQluFhvGnOMZqvcXseoyAREFhUw0ozqUmDgmtfQfBMSSGY7iOvWqbaBorFpDYpgZbOK0dLtpJYyHiAB74rdi0uJf3apwPWtAQLbxYQKD9KSkKxiWlvHaM6iINn1Fcvq+vXGkXbARFQfQV3KLOs/mFQV+lV7nT4L/wD10S789xVcwWuY+ovJcXO4fdzStZSXaIsfahYWi2iMtL/ez2qS/wBVh02SE2pLykfMhHGaAuTSQahYjdbQs7EYOO1Qppt5cJ50qsWb7w9K0NM8US3F20U1uqpszkCp7nV4sOIs8e1AXKcejCNAxXCnqakj00MwxLgVEuoSXKFRnaOuKl02dpbpxyQF6GqWxLNBdLUJ8o3mrttokNvGZgwyeo9KoWlrc3d7lJWVVPIBq9eXi2x8gOSx65rNoaGW9xaadM8pQF8Vyes2lzrusxzKCIg3J9K6GO2VZGupCHjI6VWv9Qt4dOmkts+Yg+7iny2KexLaWH2Z0ilTzI9vX0pXthvbyvnT0Has7TbzVdSgExiVUXjrW1p8cglkdgAGXAXtmlchI5+7tp3fcjHCVajllMcfmZIGBV4x3EV2Q8I2E1NNbwxkO5wP7tPQuxauUAtgAPkZa5G40uzDSGVVLN0zXYT3wi0cPFGJGJx8wrjm8PzX98l7JdSJznygeKLCuaMSR2tmI1UcjIqO3lZpdhj4qwYljUmVsBOBmoYb60aMnfhunFPQOYq6vLNGAlup3egqPRrRY2M2pdzkA1ZeJlIdW37+m40ouJTG0dzCuAeDQ7dAvcv3SQS25a2gyvqKxY7Jt7SOnB6Cr0E0KJtllaMdgKme/SExqiK6+tNIB0BaGHcVwool1tIQAke5f4vpWTeLdX90NjNGn91elOlgWJVzyF5apbsBfitdNuZHvFUR55qZYoypZZQy56VXhv7CS3xEMe2KZeXkcdp+6BDegFaXFsXxaxTrsRgrDnFZj27S6h5LSYANQPd3n2fzFTb7iltprq6jDxxguOp71Nx3L8s7achEVwCw/hFU5NXvLobQhA7mnmxlnuElnG1QMHFSzW0NpCpRySW70risVYfIgbznkDSelSWjQfaGaRhhznFQXyxuny4DH0rKu1NvsEchZiPXpRcLHaxSWmdnmKKzdS1C1t5QnmA1zjyTW8YMj4Le9XLHQTdRSXskrOAMgdaLgOvXkEBuIlJFV9M1a62sZFIUdKW6d5wIFJRV4wKq3q+VMBCSQq5KjvRcY46xPd3rRBiQDUP2+9S82LGxApU1GEQt/o4jmboduDV61txJaF5G2uTkHvRcC3BqT3yG2kjKuBXOazqR0O5RwxJz0rQuL63sWJaTDAfe9a5nUNVg1nUIoNqMufvGq6EHQ2Hir+1IDGELynotSWZFrekyWpXPqauSQWem6ZClhbxtdMByBzWX4otW0lIZ1uJXupMfu+opMaNW6CXE2UTGK0NPhdxlUPy8Vn6RZX1zYpcXaCNyOAD1retXdICgULjqwpI0iNkgk+zPI4wBWfDsuYGVX5HWrdxcySQmAHI7nNZ8V1Hbg24QBm43ChiaJ7SIpOELZzW7DpzKzug521Qgt1UISeW71sW1pLAfMMrEY4FIpIxEsJJr3bMu3nvW/Gq2SBFYGmyThVZmUbvWqs8o8nzCelKQ0h0lz5ch45qk9zLLNgNgVMsqXILADGOtOssZcCNSfU1lctIuWoZQN75HpUN0SL0uh+XFQ/azE7Iw57U9IVuIctIynPammS0ji7fxYlrDPDbxF5AOTjNMtr6xu289zibuCazLzSJdDsriVMu0g5f0rzyXWrhHkSMkOTy1a8yMD22PVNOiUAyxgnqc1S1DxDpsCmOCVC5968R+33mdzzlgT0qB7mRpw0UpaQ/w0x2PXbXx1HY3ohlUMjHnAr0OxCXlmt7arxIMHAr5ws9O1i+nWJbWR5G5B9K+iPhpaXWl+H/s+pylmGSA3ak5WGkbNrFHp0L3E0gUkdM1yOrX8lxf4iR/mzg1ualaPqs7hZdsa9vWsm6+0Wk0e23LrGMA0IGhlpPdWdoUuFZsnOKXTp0ubmVJIWVH7sKry397qF5lIyi4xtrWt7S68tDIpAFNvQWpFpctwuoSW0BXysnitOOaV5jG3ylOafBpyW376A/vG64rR/s/y7YzTOA5HArJsaGyTl4FLKM+uKgntVkRXbpUlrLvjMTxcj+Km5ZZMP8AczUOTKJpFRrURwLz6GsJ0eK4+fIIPSukdRGvnJ8q4/OmPaQXVsbh2G89BUe1ewmjBv8AS/tkCiRtqN3zis7/AIR6xsGALsw6/erpJtksIjkbaF4A9ahnsI7iAAkIR39aTc2KyOVvXiknWGFiu08ZNaWnxx3cqRSSIpUfxGqN3pcqapEVjJUHk+tc/qF1dpqjBImSNM5eqpqVyW0h/jPWbbTNYjtJJAwJGNhplhqcTXoC7kT/AKaHrXPXNzpdzrKX14gudhGQfat+5mstWuIZ7G22xr/AO1dcdNxppnSxazb+cIlALY7UTMzs5WNiCvpVbTNFaS4V1tipI61qTaZqUUzhHKjbxxTauF0ihZIksRTymV/pWhcTWNjpzBhun7Cq9rJcWsciXURV+zmsuSGVrvfIpcHkGk9BOSJtMvr29lkFxGEixwCuK1bK7gslkXbn6Vi3dxfH5o42GRtwKhtdP1aWRSysqt1NSCZuX2rRiwfyIXMxYY4qtNBeT2yy4I74xWwtgsFqMgPNisSS+vbRZHeUuuDiOizLMyeGbz42dsDPSr1jploweaZiWHTmoNLM2t3AaSMxqh7966GTT4ooyqDPrSA5OexGr33lJuCqfWultIm0O0MIBcOMHvT7Szt7RjKzBD6VML+O9d027dn8X96lcGc68zXmpLAke3PtWoLW0024SSchmOOKyZZZxqZaGMjGRmlFrdXsmbgk46ZqHVityOZFfxHd2zapHKDGkYPI6Vz2t+JMTRR2eWAHO2tDX/Cs9wnmtMVH92ptD8NWNnAtxOBIy9jR7WIcyOavre+123VUUxk+oxVey8JTW1wiu5L565r1uKHTr0I8UKwAcZrSk0mxiVZFgErf3hWymrBdHBQxXum7Gs0aS6Awu4bhit6GxnMay6kFklbnOOBWwTHbndFFiXoD6Vn3Jn84xS3GAwrJ14XtcfNEqXU85T7JC6nPAK9qv2FtcNb/AGd5F3HvSWemRW4eYTAkc49avW6xuCy/K3rT9pEqMomfLZfY1Mbncx7iqQt4Fy2DuX1roQkcuQzB39aqNp7zTYKFR6+tHMh3RfsLRJ7ZJG4wK02dNoQVE0fk2SRxjGAKUBRGDn5qVy4oo3cbkECmSRp9h2v1NWZW8skucis28nWQYU8Ck3cdiOO3e3Qsp+SiG6dWPlDmokuZpbnYqHysYxU8ieRICo25pJEtkAl33YEn3qkk1E2z7FUn8KrPDI2oJJ1GKiniuZrwiIHgVRLkTy2T6zO6mMLbevSvLfEfgpU1c/Y5AVzyAa9b1PWxJA1tZpgMMZArkrTw4Yb43l1KzKTkjdW3JYzOWtPh59vVBuZWJ5Arag+H+kaNMrTSs8w/hIzXc2V9Z28220gkKYwTjOKqjSlutdN67+YgbOwGlsUi54asrC2mW78kfIMAFauapqUKbtmUB9BVr92YS0ShApxtPU1k+JZAtogERVieuKlq+pRSn1ZrKzeRNzZHpUun6ndX8IEkKjcOCetWdHEEGnq95HvUj0qm82NUXyABE3QelO9hNkllZmG6d5nK/Sr1xeCMxJE7OG6+1LLYiaVQz4BHXNbenaRaW67mkRiemTms3K5JJaab59ssiuwOKj1CHyId8szfu+cVtxZWPbGMD1rH1HazFJFYhuMipTKKug6pa6ndSRnCntVbxnepolr5p6dc1yXiS5PhrULaa1JCyN8xFWPiNqS3fhmzJO6SWNSFHU0pIFqaNt4y06fQ0ubibYhO38avWd5FewRT28zNCehFcC3w8n1v4ZCaHek8bNIE7mui+FCwnw5/Zd6HW6hGCrHmiNNbkyujrxaQRA38shKIp+U968m17xlqFzrIgtv3cCvjIOK9Q8QhLSzZYydoXlc187+ItQnF46RlQNx+tdEYIwc2e8w+IdO0fw1HqN04ldVyd3NeX6b4mj1PWrq9b/jzZySD0rEuNZik8Hm0eRt5THJo8K6Hc3+ks0g8u3DAEnjNVy2He+53Wnv4f1ZJfs8MeADk7a2PDun2f2yOK3jyrHn5elW/CngTRrSw+1W7PIrcMQ2Rmuv0600vRVafAUt90MealmqNaO0tbK3B2KCB6Vw/ivxZBaW0giA8xQa7GVTqkDSROAuPWvCvH8U+m38gkDbG4BPSqTMpN3MHUPGV7qCsTIy+mDW/4Ij1fxBPhy/lrxnNcToOnya/rcdnEOA2DX0d4Z0uPQbFbZI1Enc4qZsdipF4fmSNRgMQe5q82mXSxgbcAelarowussecVblulihwcZpJjucbPps7XAxI+7HSsS+8PXisWy7A9jXWXeozRSb4oTu7HFX7OeW7jDTGNT6EU0x8xwmni8087VtgfwqG6XV5rjdFGcE8ivTHWBI84jJ9hVcXtuhwsIz34qWx8xxgsLyWACWM7qcmj3SqGEeK7KW4Vlyqrn6VWW7lWQK6qVPtWcouWiC5zItHto2laEE/SqrtLNAzxoAy8iu6E0NwhhZVGe5FYes6RNaWzTWuHA5KrzXPPDNkM5Atc3Uai4G0VY0y2sJr1bae5ZVNU31CS5BVomjYfwkYNUbm1kjZZlYh6xjDlepKPWNP0fSbC2AEqyJ1+bFNm1uzt5CiwRmMd8V51aT3ImBaZmTb0Bq75lxI5LI3l+4roddJWLsJq91c3mtLJaIBCOoFQzGW9ulzwVxnFSu7248yJSG6YNLHG9uPOZgS3YVx3u7jUSWWJoYWYuQMVTju2jUiNi2at3ii+sWjD7WI7mqNmsKxFEYF4+DzWl2O1iS1lukl3sMD61rwao0e4SDJbpXOm6uDMVZlCjtU9jfxTXDqwyY6XtGK51EF+CP3xwKuLLDIuUOcVyV7uvB+7kCY96k0e7ns5DHMrMDxmtqcmzaMjo3ZJo5SewrKdUFu575q8siSFlXv1qjMuybywpIPNbI0bEYmKzDovzVRE1xcHLcYrUkZM4JAXHQ1h3eoeVIUQVSM2WZTOY/l6jvTRNLanzA+SeOtLFds+nyFlI98VxF3rstvKwYnGelUiWtD0WOyt7FSm4SMP4qWSfTxERM6g1DY6Be37us0xjx1Ian6mmi6HYtHLM01x7jNdDkSVGkFvC4sm3FxjIrS8OqLCJ5rvlm9azNAia7nExXbCxwK6HVLdIHVM/KaybKQRzxz328D931xUOpRT38gMkRMS9KzrgO+LaFtjMcg9K2Iba7+zCJmzx1zTT0GynExuCLSO2JUcVbvdJjs7LzfKxIBxVixhbTptzAFjS6pqu5SHUHPas5MlsxtLvYr4NDK4WUdAa17ezkRiHJBH3T61w2pWs1pdf2jCxUA52iui0LxbB4hjNvuEdxb9um6pEtzeTVLm1mEdxkx+prVkWK7tjIhGMVnxLFfJ5E2BJ2q3ZWzxq8IPAFQnqaS2PDvHOqyDXDZyf6lWwBWvrUaySaLNO2LdIVGD0rmfikjWuuyT4+VWzWrdiXXPDWn3BYxxxKgOK1ktCKerPdNFmt5dKha1A8raAQKz7jQ7O01KS/towk7nJYVVtpFs/Ctq9m/oCfwrStLwPYp5+MsOWqU9DRpXMXUrWS6VkblmBO6vn7xrot/Y6tJKlqzxnuK+jp/Lk3PBMHVTg89KxNW+x3EYhe3jcnqSK0hJmM4pHhHhvw9NrsyJNCY4M85r1e6tYNI8OtaoAY1XGRSPHDZlre2jVM91FS6ggl0WWN+TsPP4Vv0OZy1K/gPUrsaL5VsxMKzEkCqnj3xisd7Zxqdghb5+etcj4E8STaRNcwPzCGbr9a5jxxrh1jWHNvGdqnnaOtZM6IPQ+nNM1OI+HrSeBgPNRSay/H/AIeh17w+bgY3xruzWP4I1RdY8GwR7CjQKqHjFdZPJ5mkta54cbTUpjkkfNGg6rL4X8SecrFsvzX014d1KLWNLS7yBIQK4q2+Hum/aHlnVWIORkV0Now0qHybdFEY6dqc2Rc6G7LlgRy1VXgmlIklbgVTi16EOFmZQ31p97f/AGgBIX6+hpIdi1JNG6iNcFhTfJ3OM0tnZCKHzHOWNOlfbIMUrg0EqbCMUzaD1qf77DNIUUkgUXCxHtwvFQkMScnAqViUNRTyZUCjYEQyAkfLJzVOS9vbUkiQ7B1HtVyKNWbJY0l1FGUYZzkU0m9xSMG+W11BPtFuAJ+pxWHJcRK+yf749a2JYBYSedGcqe1ZWsaeJ4ftcX3sZIFZVaKnsSigHb+2swyYh2j5feuiE8twnkrJtIrh7W5nlu/s0SfvVOTW/Ak1pOJbmQqPY1yTpqOhsmrFq5nngVpJgSqfxGqGn+IIdSLxpgOvvXMeMtfmIaC2clG6nNclpOtNaXWM4J61006Ccbhc9YuNXtreB/NI8wd6is2W3X7QBuEvzVhWjR6wRGw+93xWzqlzFZ6T5cGGaMBaiVKwrXJbk+fMsgGAagvGi0798kgBfqPWs/TLi5mtjNMMKDWX4g1qC5RIVyrp7dahUW2Jo1bS+u7922koobg11K6vFptsqXAEsjcZ9K8/0u9knhCRHbjqQa1o5ka9HnPuUAda3VJoaO7tnVrYTRzBN/UVHqGpiG13wjfKvGRXPxaiqlzE+Y4+xrPfWDfCS3UBCW4K1rymlyS8udVu5DCjskvXHtUun2k8cim9n3OPWrel6c4jkmaZnm29SaWy0x5J2nuJWwO2apRGQPrCR3DWrviM5qlD4c/tSdpAd6npW8NGspi9xwxU4wRS6dGbKVsOwXsBRawNaGfqmu67HqEi23yxseOKfY2V9rThbhcvnkkVvalas0+5FwRWlpSS20BkdcZouKxYitIra1jsYB80fzswpEuLK8vCk8o/ddt1QyTSWNu8nUPkbq5+10oXeoeZFNzIfmAqWBdW3l1XWyIPltoyRurqFQQKEZ8kD1rR0/RoLDT/ACAwDSfMWqvc6WTlo33H2qbiZmzzhCXfJx0rMnxOftP/ACzXqKvXFtIDtlOB71zmqTXVvKI4FJgx82KdiSLV7sNatNGPkHBBrkRZXEbprOkyASodzoO/4VrtqMcszWsvyxEdTXMDUpvDXiPG/fp8zcjtiqSEd94f8ZxarKqyN5d8nynPANel2Uoe2Mw/1hXk9iK8N8T+H2WxTxHoXAGCwT3r0nwLrx1rwtEZPlnQ4fPoKxa941WxxvxE0EXRlvbn/Udcd645dcGoeG3sLZgqQuAB3wK9S+IEY1DRpVhlG1V5Ar5xsbptN1OZM5Xccit90Smos98t9V/4t1anzcMJcEE810WnXqr4WQuSRIvBrx7QZ7vxB4fkEZKIhJC+9d7oUs8nh6ztZQcxg5zUKDuS56h4eSezurqQu5V3JAY54rSuWKHgjk5q3GsWwKAAQOayrs5uMFsAVvGKRzzm2yrdblYsBnd1pbyV5dBlhiG64bhcVO0cly4jhQt9K7LRvD9vbW6y3KAuecGnJiUTy/wZ8NLm5tJn1AY3kn0rprD4e+H9OchoS0x6luRXoRuYwPJhUJj0rBluItRvZbaFgJoetZm8VYZDY2mm6e9vZxhQxycCobm9i+xBeQ6nk1Uu9QeyLQuPnrj9d8RFGjt4f9ZI+0496VhNm9NrYj3YmAHoTTNN1C61qVrfrHnqBXKR6RcSagEmlO0mvU/D+mW1jZjyEHmkdaTJSOfu/Dawud7PuAz1q5olgTN+8LEL05rYuUcKRccyE9/SpLFBCuQOTQWi0QxYDBwBVbJmmwO1XGdthqm8whBYfeqWDLKhlkAJFJKoibKnk1WgEkgMztharf2gJZmUHIU4oBFtpixw2KYJAobjNVDKWmz2pTMFL579KaKJRMpBz1qAkyZB/CrFvEssZc1CAN7e1Nslop3NqvlgP+NYcMjxXphPMB65rWvrh2LAGq17bpaaUbpyA1CIscVr5k0fWjd2agK4AJIpr6xBeRDz3+c9cGtRkTXdNKggsCa4DVLKTT74I7EKDVSpxkthal3U9ElvlMqMPJH51zj+GyzlhIAy8jmuhbxHFZWqxEgqetTPNpy2n2rzFyw6UJOOhojS8JF4rVopdpdRwcVIISlzMlwdyyNmue0y/muLn/RW2gntW8LpYuLhsy54zUvUs04EW2LRzf8AHvjIA61yurTWM18Qy/u0Py461f1S+nt4WkmBEe3gmuIXUrea4kZ3GD0qoxYrFi11JbHUXS1JCOSTuqS91SRZlMLHdnrWNI8JusxEE+1WShVSzjqOtaWHY1Y9YnlDQsx3vw5HSrOnahcwFg5CgHgkdqo6NYtqEUyxnDoOD61qaPod7qWoeTeExwx5BY96VhFhvFl9CzJYffIwSwyKv2ur6xHpL3FywLYzwKzLi2jj1drOxj3oo5cetdjaW0MmjtazAb2XHNJuxaOZ0XxyxmaGZwCT3rtbPXLaCMS7lJb1riX8BRm63o+xmORVuXwze20YUzEr2prUTZ6FOZLy/ba+Ah+cA1r20hWElz+4Xgk+tFjoFvBi5jl3yN98bs1ma/fubhLS0hkZT9/aKxuUM1e7kdBargnOcD0rY8K6QYR9on4XqKpWejRPNHcl9p43K55qfWvHekeHcQ8tKOympbA372G+lZpLdv3aj+I44rN0vX42DqzFihINcJeeMvFfiK2kOlxbbbOD8nOK0tBLQ6JIrIwnOS+6kSza1rUlvXVYHwT3rnbrV/sETQ3SgoT97rSwpHfxNbwygOOozzWJqDTRF7XUIyYlBCtiqRJJf2MOp2nmaewJPp1rzzxBHd26SQXQPyfdJ61oWep3Wi6iJbWTfbbuVPNdpqWl2HjfT4byzwJoBmZc9aoSE+EusJfaZNpuokfZzwN30qwLq58O6/JFAqixY8EGvMdY1CbTLwW1gTG8Zw2OOla1r4wa/tI7Wb/WudhY0mupoj1WCQaxYaqUwVC/LXm8fw7zdyXd6TGjNxivQdM0+50jQ7Q25EgmH7wjmoNWvnkliRcbQMN9aqOpz1boxdJ0tNCdbW2y0THLEj1rryY4IgIVGDVaBYnt1ZgC/rUnlNKRjoK2SRz3ZZLRrCGz83esiaM3l8I4CSe9TXs32eI5Par/AIYt3bTnu5EO7JwcUSZcFc3tGsYbOMOyhpF6g1rnUBHGfNTBJ+UY7Vy8OrfZLuOSYHy8/NXSLcQ3tuZYyrKegFY3udMUT4gki+0DGTxgV5x4rnuPDWrRavCp+zSNmcjsK720WOKAyjJOelU9YsINa0m6hnUHevGe1MGclrGo2l5oq6pC27emR+NePjUJ7/xDFGi7mEg/Dmuk8P3Mj3GpeHrlujt5WfQVF8MbGBvGN1a3YBdMlc/WkTa56Bpmlu06vLndx1rs4GEMSqAAajlRIJOFx+FZcs8j3ahSdtRcqxtuolw78j1pzW5OCgG2mD7gUHtUN7dm0tGyeccUXAivb1bZgoYl8dKorM7H98MZ6VBbzC4jeWXkg8VWmu90yqvY0Es1L+7+z6ZIc4Cjk1j6G/nxyS5JBbineIpSmgTHPLLU/hOAJp0TsOGUE0DRomEx2/mMODTrO1+0uhbpTruTzJ1iT7ua0Wkg06xe5l4EQyKaGRXwis4wiHkiudv9Ths0Yu+CR2rmtY+IIuL42lgDJI57c4rOvTd3c1vaR5e4dwWA5wDQxGva6r9vvo4ossSfSs74i629nbx2SMQxXkCuztdO0/wbpsmpXoBuduVX3rxzXdQOvavLfTMNpJ2J9aaHY63wLEbnSvtAc8k5FR+K9C+2QvJAMuvXNbHw60Se20YXN5+7iLHAbjimeNvEVhpyPFbMrE8cGtKb1FynjN+i28T+eOUOKorqYMPlv93sKu6pcLdLJL3Y5xXPkO0nK4FayjcZ0Gm3M5YfZyFHrnFdBLBeytFO3KqMnBzmuJid4+EbBrd07xDqyYjRAUAx8y1k42KTN7VdZh1a2FmAVIGCcVz/APwiUnkiQE7R3FaiX0VyjGdVEn+yMVcsb421s6J83mDjPNFyrmOPCt1Da/aogHUe/NaumaBeXkR86IBcV1HhdLOPc97cJljnYW/pXQSW1mJS1tMhEg24Bp8wHnUeh6lZXoFoo8nPLA8mugnsdTh0qSZ1KL/eU810iaR9kGUO/wDWta2JutNeCVVAz3FTzCsefeHHjt7JmaIvIWPzsvNaflXJkWdVO0+lXPE0x0myEFsse3OeBzW54Yhk1Hw+smF3he4pFIrw2jnyppsqMdqvzCOdAgGce1TNeKmLaSM7wODjio7R2huWZ0JUjjilzWHobNnNHpVkS6+bcOPu1Xuorp4DNZxGOV+SfStCHT/ss4lnO8jsassvnTB0YqvoOlZtiMvTdFuyxkuJzKxHJrA8ReD9Lef7TLEJJic4zXYalf8A9m2qwp/rGPasgxuY/tUx3dwDS3B6Fvw5HHpWnC2SMIzjIX1FYet6hBaak0QjERYcj1qI37Q3n2uWUhE4Az0rJ1nxJY3LNlFeTHDEc1SiZuRVk0+RbiW90uXdcDnyV6mmW+vwX0/2LWo9spGCG7GuNl8R3tlfO8DFeeDnFa8Gr6d4ntjZXKrBfN92VR8xP1qrWFcz/Evh24t7lRppLQO2SF9DUVn4kTwhdwRRNw5xdD0+tbC6hP4Ot5LXUczySgqhk5wD0Nec60onluJQ24nkk96aVxpHXePdOtxJbavZY23Ee84964qJhEw2cODuJ9KvWmqy3OlfZZ3ZwgwoPYVmtiMNg5Y1XQpaH0j4JuzdeA1JfzJPL+U1xllqO/VLmwumxKzkqDWt8PblrbwDcTHGY4849KwPBEEGt+KLq/nLfui3aoi+Vk1I8xuadfiO7a0kbLjmtzzWUnbXPBINbupxagxvASd4GCcdq0LC4mntTAygSpx7mtOa5zuHQnjs5NUvlg55Oa9CazSw02O2jTk9ayNFsEtIVlkx5rDOe4rfhbcgLndz3pN3LhGxz9/p1rJGLebAZuBmuSuLnU/COoKZizWTdPTFbviy6FpfxXG47VOay/ETHW9Ohvg29I1CeX2Oe9Z7Gl7HXWusWd3psVzbgbWPOKh8SXQ0/wAKXt9C2WKZUDtXNeDdMa3uLmzMjNCIi656Z9KXxnrlvY+C7iznZRKyEKKpO4jy6e6VdZtNXQ4crtf3Jq/brJovxQhdOBNGhP4152mry+URkttkDAH2rtNU1X+1rHTtegOJIpFRyvXC1Vi0z3q7uVkn2fSoGWJCCcZrnh4o0+38NW+ryyZZ1zg1m6Z4nTW4pbuIkxo2OKyswudq90IEznpzXOarrP2yURqeB1qpd+IrWWLyhJh+lcvdXpjugyNwTRYlnaLPttcjp3plsA82arWM4urIKdoGMnmiLVLO0LAyqWHqaaQrC+IpGmENoOj8V1Oi2/2XTo4n/u8Vx897aT3NvcPOoCnPWp9Z+JGj6XaDyZd8ijBGO9Fh2OrO2K65xxzXA/E/xoba2XT7Y/M/DYNcNqXxG1XVrg/YY5BuOBtBqbSPAPiXxZObm8UrGedzNzVKIDfh9a7r2Sbb5l27fKO9et2iaZ4Oik1fW3Rbxl+VG6+1Z2h+DbPwlbNJLcgz/wB4kZFYWtR6NdTm41fVZpdp+WM/MPpQ0CRzfifxdqXi/U2SyR3ic4UCtzw94QtNKtPt/iSZYsfMqP3rIu/GFhYqINE0+Jpum7ZjFcdq2q6zqrN9suJCuf8AVlsgUJFo7nxX8TPNgNlpnyW6/KNteb3N7c3rhpXLE0q20RQBST9RTgig7Ap3ewrRWFdELJtZSfTpTQqvkY5rXstDv7+QRwwMSehYYraTwNPBCXuz5fHY1opom5xEMQ+04Y8Zrp7WaLyNhUJgdfWqsmimG6IhV5MH0rvvDXw5lvbcX14SgHIT1FZymkawpOR57FBM07GKFpgfSt+w0zUzCGj0ySQnpjtXol/qfhrw+8NpDbxyXBIVhsrtNJs7ZrNbyFUG8Z2+lZ+1XY0+rvufPWpQyw3Co0TRXOPuVJaXt3Zxh2kbeD92vUvirYWMWnx3cUcaXAA5XrXk3nebCHYfMK0WpjJcp2ek+NQkQF11963tJ1iLVmdIpgoJryR98rbgoA9Kntbu8tXzbtt+hpuAXPb/AOwbS6A+0ssprVtYItNt/LgHlpXjFh4sv4b6JZZGzkZGeMV6jpmtR6jLEJCMdwKyloUmbjwWkkXnsAWH8VNhuLBJSJduMUzUJYhF5KfKhPUVmCyjmuyQ5xtrPmLVmdHLMX8yaVWCnpmoYJfPhcxuFIPGaq6jr8Fzew6XbgSSE4bHaqeutJpV1bwwIWLj5sdqGjJM0reA3k3nXTA7Tis3xNO0YVLYjYPSr8riK0CCQKzLn6Vy189xAGJJlX19KcUKTOb1Sae4YQM21CMmsx44LddxO40zWLuV7rKthAMH2rAWW5ExXzC69fpWiRkO1h4pF+TCk0zRNKIc6ldMYzCPk5xmnW+nT6zqCwxxkxg/M/YVZ13zblUskb7OkA2Fv72O9DRcTQOpweM9Fl+1YW+t847fKOlebXEhjkaMBmOecV0OnmDSLt5vtQkZl2sPUVnXupWUd3I8NqCX9+lNI0toM063upVxHEQD6irD6PKGJmkRfY1ANaulTEL+WKgku7i7IMsxJBpNMR7F8O5ILfwzqcE8ylfLwBmqPgbUo7LX7uJIyUd26CvM7XXLiySeFJCokGMVc0zxVJpD+bGhkc+lZuLA9llK2F1vtk2hmy3HarNjZyXeqi+iIEIOSK4jRL7WvFQDRI8aHq1ew+HNGbTtKEdzyWHJNCIaH2aSXcxXOAOlS3F81nAwP8PekWT7IXe3/eYOMCoNZVhos0pTLlDxTuSzC1eL+3NIldGyyiuc0HUfsfmRTtujQFSvvU3gfXIpby506aQCRuAprlLyb+zvFd1YTNhZXZgx7U0riudZoHjGKG+vLB+JY0Mm49x6V5p421ebWr1phIRGh+7ms/Vbiex14ziQ/wC0395fSs3Vb2OW5M8S7Y5OqVaiUihFII8yY46V0HhfVYbYyafdkfZyCwz6muZLfMf7p7VGwJGc/N61RR2fiPWkubS30u1c+THxwa1fAfi6x0TTLqxuQSWbIJrzhXbHBIb1qQRb3DE84596OUDqtT8QrPq0lxbsRH2GaqyeJJ5D8ueKxoIkVmDcKBkH1qaCIyHESEk0uUDoI/FuppalI2welZclzqc3zB3d3PRaa9nf2u0GFnVq7DwRomoTa9EJbRjECDuNTJWA5tNO1uWMCWC6x2wDWhpPht7+8Rb6GYRjrur23XIX0+YSgBYk6rimqbOeFJPKUFhmsmwOXgudC0AR28OlyyPx8wTNdG+t6hdWSJZW7W646suKnvrKzt7dbglUTPMh7U+SR7jTU+y3QlhYcOB1quYaPPPEqX/kO1zfByT91H5rnrTwzfatbp5SzYLdWya9ZsfC1lK/mXcQmZuetb0FpBaW4WCMRgHijmG0eL6vBb+FLBIUjDXzDBJGea5JZJJZg9wy7pD0HFe2+L/CltrEKXC4N11JrG0v4WRXAWW5kG4EcEUcxNyppfgW1urGKaP5lfrg11Gl/DjR4JfOuY23Dnk11Vhpdtplolvb4xHziud8UeL4LTMEJD3PTyh1ouyowuQXt5b6bI9vbxRiJe4XmuNuNQn1TUvLfKwg/StezsLvUYWu7gmNSclDSzaUzn9zCQR3Hei7K5GibT9W0XS50gMSvJ0JODXTXWqRS2e62dVJXAUGuJXwsZJvtDIVcc1Z/s+8RwsSsCO9DZvGTiiFNP06x8671ENJdPnZz0Paq1v4n1JY3SF9iRdj3q3c6LfXClrkM7gcH0rl7tbi0uNkucZ5/wBqqjFGVSc2N1fVL7V7hTczgxjtmqF9DiPMLLjHNQX0UhuFKZ2ntTXhlg5LEqR0rZKxzNu+pkuZmk2q2BR5l1ayA5BFT3K7fmj4NVXnfhXGc1ZaNWyuYry6KzEKwXg9K7rw3L/ZsbXBfzAORg5ry+SEtkI+1gM5roNL1toNOEB+8Bj61jNFI9Y0zX4dQuiLghF/2uKtm8UzloJFI9jXmzFr+0VIpfs8hGd1O0bU5tNuWt7xz5YHEx6GsVEq51T38mk+MzcGH/WvxkV6bNax3GktqEihpiu5R1xVPUNLstZt/tBVIpU5BbiuStvGJ0LUza38qtD0HPGKbFY4S48X39v4pljut4QcBT0rrnv/AO1dIfbhMr1FJ4q0O016BtW0wIWxk7ea84HiSexV7O5OdvHy04ikiVkignliu7hthbqDk0t9PFZQxmxUTNIdp3elYFxqVnKWZElEh6FjxV7w+WKyX91/qQDtz61p0FGJp6jrj6LpccUEapc3AwSvUVx9xqF1KSZHOT15qTUtQF5fSysCFz8maznO9s5zmhBaxCXLzEliTUT8THdUsUZeYiNSx9BUVzvEpDjBHan1C45pPlwKYrt2JzUa5JqZeBlfvdqGxl630LU5olnitXkR/wCLaa9O8D/Cz7QUv9RfCddhNdb8NNb3+EBZ3liqvswjvGPmqhrk2oWM++C8ixuyIUPOPpWbYro9F0nTtO0wBLeNEjxgEDHNaN9I1nDnerq3QZriLPVpNQt4onby2468c1j6sdesdYjljnE1qGyQvPFK1zNvU6+ziuItSF3KSICeU7V0V0sdxbs3HllelZUOpWeo2cB3qJAmGXPOaBM8Y8rOUJosG54t4qtZPD3ir+1bLcED5IHSsXxfrEOqTW1/AcTBPnx613PxN1Cz062EZUMzV48ZEaJn3cMcgGtIILCT3xvZgsvbvVG9kQSeWnRabcSZmJQdBVcndyep6mrsNDg1LnimingcUFCBsVIsuBUYT3qQIO5FFwLdjE99crCoOF5JrsdLsobeR325C+1UNBsVtdJ+3OuGclRmt2NlitYgVO6Tr7UXA1ikM6x5VQMU5PEU+gXayKBsHvWVvZQXLYVegrPAbUJHaZh5IHU0mrger3/i7TfEXgy4USBbop+Oa0/D7Ww0u0llCNHFEAxPc185ajqItJJILV2C+oPFes/DmDUtT0kTXs6rZoQNh4ZvpWMogber+Z4lv2muWaz0qDnEfG7HtXJeI/Fl/qfl6H4Us28mL5fN2lTXtcug6Xf6dELiJ1iB4VTgk1LaWFrY/uLC0hUerIM1KA8v8G+CfEdptu9X1CcBudm/Ir0n+zUht1BlZs+tXpbdZIys25nzwE7VFcNa2KgzXcQA52luadh3KiaekhwPvL1zV3y0ktH27UMfXtWDceJY7u9FtbRskYOGmI+X8687+IfxBuNOvIdL0yZXaTAdlORRYdjQ8TePxDdSabYrm5AxkCqXhvw8zuda1ZmMzfMEPNXtA8KRXksV3cQsbnaHZiODXUTWha8RTG3lKegFZuWp1UqZXjjab5I1xG3PFX7W0EaHKg1dFoE2pGOCM59KsQWxVSGo5zo5EUks/NUgKBU6WKR4JQGroCxocEZphbauWYUcw+VGXqV7BbRkNGPyrhdatItTZXij5HoK6fxFcRqAGGOat+GtPtbyEscE4pKbIko2PI76xe3ySnSsEvJcTMrDAFeq+KbaGG+aDbtJzjPeuCvtO+zszL37V0Qlc4qkddDmrlUVsBiaoSlMjJNaL+ULghweveqt9FEyEqrY9a3RkJGY5FIQknHWtDRJraG7SO4QEE9xWRoUka3EiuCygZxVi6ka5eT7IhV16AjmpkUjv9Y0028EWqWTbkQAGMHijTri01V8yRAqB0x3qh4HuZr9W0+9lWKQ9BKcAiujg03+x7h5I4yFbjkdawZR2Op6pFNZRGG5AU9hXF+NvD8d1pS3kbbpAvUV53rmtX1rffZYZnKxnpmvSPB3iSy1vTBp90+ZcY5oUeUUtTn/AIfeJZ9PuJ9KuSTEykAH3rl/F9qkeuylf3YZuK63xVZWugat5kQw3BBxXCaxqDancSyynBX7uKpEFKKCa4uY7ZAXYnqPSt7XrhLOCPSbfooDtj1p2iwDTNPfVpxnaMLn3rnJL03FzLcvyz5Aqr3KWhWeQvIQ5+ROlPt4Zr6YRWcLM7HHFO07TpNU1KO2XIVmwx9K9Z0rR7XTYoxaQo0seMs3HNA7lOx8K2Xg7RRqOsxgSyjADV574gtTLdG/iXbBOflr1fxfeprFnDBfyJhCMKGzWPeaBHquhqiYSOBfkI70CZ5KqsD8vNPUlDuPVeasXVs+nXbxuMgGrOkW0V5q1pHMQI5JQrfSqewWPVvDniXzvCtmhbLwKcCl8MW82u6895JET5bEc13Nh4L0i0hiW2KshHOBUljp8GmPOLcBcseQKx6mcola501BdrsXB9K1HgSCAIcfMKLSExRGSc5cnjNOmQyjexwO1XHQykctqunXFtE8tg5SXO7Iqno/jhJP9Avm8qdTje3etDxJqS2dk6hsNjg14RrOoS3N+0qnY6ngqabjzFQR6B8SWivIowPnfs+a8pJYP5WNzDgVspe6jf24E+5kX+I9a7/4deAo7uQ3+oKDHnK55ptWRqjj9E8B6rrSiSNGRW46V0N38Lv7NtAt7eCORh8oI617haW9pp1vJ5KKkca5yBiuftLQ+ILya7uSXgQ5jzyKTY2fOep6RLp05TJkQHris8vuGFGAK+jfEGh2Etuyi1jzjrivDvEWlGwu3KIApPaqhIkwt2UxUkSmWeJB3IFRYwKt6UN+qQA/3hRIaPRLyD7NpllZkchg1SzAOxQdqveIWjS/tUx/AtUJwRduRwKa+EmW5m6rI8UQ2nnpWfdXRstL8lzyxzVjVNxkUZ4zWbr1pLOiyLnaq02xJXMDzkZ23Dg1678KvE1mknlazdLHbRnC7untXjihec9a6TwxcWkhezuQFLHIJrOWpa0PpvUfHekW1t5kUySwKPlIrkLz4zaZboTAoknboo615ZdXupmya0tLWKWIE4bPNelfDjwPpMeirq2rW8bzSDLI652/SsnEbehXg8a+LfE83k6Vps1qH/5bjnAqrdpd6bq0Nvq9+b+eRgHQ8bQa9O/4SDRtLgf7DHHHtUjgYr5s8S+J7hvGNxexOZM8KCelVASZ33j3XX0uz+xaddCBCMFRXnPhyKTVNXRrhS5BzvNYt9qNzqlyz3cjlz0HWt7RrPULB4JsBYmYfMTjiiZomfSHhu5VdLjWZwZAMfhWuZoipIxk1z9gLKLT45UnDfuwTz3xWJP4k2aikKn5ScVztHdTasdyJooUJdgM1BJqcO7bkZrmfEV+YLa3lD4DYrJ8Qap/ZFzA7N8rqtFim7Hay38JRm/jFZV5rkKEKxAOKwrS9nug92ikwgZzWbqJF0jzI3zDtRYr2mhLql5LqV4QxPlgV2fgqBYVBJ4b7teZ213LJG8O358cV3/g157fT99yCoiGRmqiYzlcyfiZIkGuWz5521y+qtCIlkyMkCneJNSOveKNucohIrM8R28qShI8lQorVGDMm6jsiDI4GayZp4vJdVX5aS9aQR/OCKoSXH7koq5J9q2RjYrWE6wXTuq5BrVe/SKJ54ExNWJ5UkP8Jz1IqYxl4d8ZJYdRSkB0/hjUYNSuM3S7LpWyre1etw3kOp2SIuJWXjivFvDcErXCyxRZm+7hhgV7H4b0S60qL7XLtKyDoDmsW9RpHhOoyObySckF261Ho2qT6Tq0dzA+Ofmz0q3qEEC30kZlHBrPENsSy+aM5raSuRFnbeONaj1q1gkVgWAGSK461t3vb2G2g5LHBJqKWTy4VhV9+TxWrZJ/YVjJeyH99IMxfWpY3Ef4j1OP9zptucRRrtmHqwrA3R5x2FVLiZpp3nY5ZzlvrUW49c00rCbNi01F9NkaW2IDt1Jq7L411d4TCHUA9wOa5vLNTgw4J6inYCeS9unl3yzOzdfvVtW3jLUre1FvuGwDArIggV3Dyc56Cu88F/DyXxJqCyuhFupyeOtAXOIuLu41KXJhZ3P90VZtNC1q5ljNvp11uBypCHrX1bpfw68MaPbxsdPjaYDljW9DDa2cMjw2ipsXKjHWm9h3ueM+Ao/FUDGHUjtiTs6nNd19naSUgMAh5b61LdXVzKJ7qVPKLfw1E24WQlztJrHqZyTH7RcyFM4VRUF1OvlFCflSp0BSMbVyx6msvVVKxMwGB/FVrUzseZeOtUeaJxHnCnbWJ4d8Cy6jYDVp2EkZPRab4z1KHzDbwkbmbnFeh+CY2sfC8TLL5ts55x29atSsbRWhw0ti41COzt4wA5wOK9Y0W1+waXHbMdsjAVNa6DpzypeoqnPIPpV57dNkl1dERRxA7Se9N+8Lqc74+8SroWgfZw37+b5SR6GtPwbOYvA9kyDLup3k14b438QyeItcMcOXihbgj2r2LQb+Kz8I6LBGwaS4BDgfw1nJFpF7UIZZo2MjDaR2ryzxZpb+Sz8Hnn6V6NrerRW0sdvuBZh0rC1CKGZvIuVA84YXPqaIGcjw+eDy32gjbT9Mby9ThOR94VseKdHk0fUXt3Q7M8NWBACJ1ZOQGHNaS2KieteI4pM2lxkE4XkVTllLPlxyfStO4zfeEbe5jO8qcEj2rHWXzLZXI5FUl7pMtzL1SI8P6VZiia/0hzEAAqncT6VHqjvNAAi9OtMOrf2bo8sccXEiFSaHEEx+q+GNETwdbalYSn7ZtJmBfI/KuCDnOSSCO4q/Bfyx2n2dnJik4x6VTdVDY24B6GotYo0tL8R3+kMGt3Ur3DjNeiaF8R1ulSG4by5PyWvME0+SVN0XzewqIWNzkgQtletS7Mdj3l4INdj2wXSNIw52NXN33hjw7p5lOoTDzwM431wmgahq+iXsc1sshTPzLXrGp+FNJ8a6RHdpOtve4+f1qNilE4LRLfQdS8Qw2lvbTMN+M9a9ku/AGlahZRxShkCgYAbFYXgnwtofhO4FzdXkc04Oeldjc+J7Is8iRh1B4ANJmiiYcvhgaXpxis5nKr3Zs1m6dpYuJVZzukTrip9X8W5TYqeUjHGKo6Zq39nzmZhvR6XKVGTTKXinVnu9Zs9GgDbuM/gavfEC2huLnTLEtiYlAxz2q9DHpOoX7ahGFW9UHb615Zr+tape+K1E7sHicYz6CjlNHM920TTbmw0u6s2VDaqgwxH9a5RdPRbuVS2VZsjBraXxokfg2O3K7rlkwxzXlF74vvkuXVYWjAPX1o5Qud7HZw2t+rkqfYV0mrak8GhOINu5l4A614jY61rOpaumxnVMjJr1a01fS4bZIr2ZWmA6HvWb0LVjiraCa3lkvJfvls4q896lyFkZSWzg11N7Y2l3Ztc2iiYj/lmtcrqt4LO0Ag0wiZmxjPSrizOTRk6vbreh0gtpDIO4HFZ//CL6hDAs5jA+q12Ph/S9UurG5lmlNqzD5SwrD8SW3ivR4MyXb3Vu54wvarUzEZoGjwXWpumqvGSyYXbwKraxp1h4bvpS1pNJGehUZFWtI0OW6kt7q6vfsnzA/N3rttTtln0y6hng82ILhLjtSlMR51purx3Nq628JRjINpx0Fey+HLRJNIjEjsD1+Y15l4S8D30upNMshmtA+SAOBXtVvaQrbpCVEe0VlKWpcUfKGsbjqk5UD5TzWbHjY8p7Grl3IZ7plJwV7+tRWtrJd3QjjXJzgium9jBRNDQbA3c7XEwxbxjdk1X1jUTfXJEXNvCflzWlrN0mlaeml2x/efedh71zLKUQc9etJalNjTypYdCaZ1FSPhgCvAFNK4GcirM7gnB5pyoZZAOlIM46ilDDIK8PnFFmM6jwlpaapqkcMh+UEda+q/COj22laaqwoBkdcda+YvDtnPp08F5cMFQsOnFfRGh+OdOGnwwsGBUYyT1qdR6M6fUXJKr0qLVL6LT9OBLAnHc1gax4v0kR7jKA3+9XnfiLxvaSIdtxkLzjd1qrOxN7M655Xv38wSHYT92rU86yQrGcKqjBxXn3gzxkmt6kLKNWU5x81bmtNd2lw6NkgnjFZqOpqpq2pJ4g8VSaDbBwiPHnG7PNcfqHxDGs2bW+nANOwwQeK53xjeX25ozBMyMOBgmsPRtMu7Gwm1MqUZRlQwqvhMrJu5Wn0TWNQu3c27k55OOBXtPw30s2/hX7NcuxRmPDdQaseC9ZSbw2VvYYQ8hBBKgE10scVnYstzJG8UbevA+tYc7k7GqSRr2Gmw2OnHef3KjgmvGfih8Ro75/7J0liuz5HI45r02TVl1W5aFSZLGHp5fcV4v8SvCltoWsw3ltnbcHzNpPIya3jKxDSMDT7EaW268UZkGSfrWpZ61PYaijxOZLRD8u4/d+lWdSthfW8TeU5IQdKz10x2j2EFQPWtLcwuaxs6pq4mUahu3FT0NUNS8dJqKweUg86FgQMdcVWm07FqY9+R6ZrmxZzWt6jwLllbI4zRyWIeps61rl74gliFzaBAT8zEVq3vheCw0WO4Ubg4BJA6VS1O+1LUrLZJFGhA6qmKu2Xif7LowsbhDLjAzjNO1xqVi1o+qx6RYNptyWMLjKHGeTTooXww2gKelU57tLhYpI0G3d3FSXc9wAXUgAVaWlhN3LP2B3hdZNqqehBrIOnB7OS3kbLZOKhW/uJpfKkchD1NaTy2NtBuQs0n1p2JbscXLol3FKV28Doc1oaZotuVZtQlZPTbzWlJdNcZ3LxTIrffcoBkqalwRSkGnS22mX/TzISeNwrtc2skKzpZxbX6YHX61y8+nRpcKXGFre8O3kRuJrT70Z4z/drKULLQ0hPXUmhtoRN5jQoB/dA4rXs5o4G3/6tF5wnesae9srG7eNp0IyeN1Z1x4nsbIboEeV2OBt5FZcrNuZHWi/tbi7MsqKsZ+7kVSurvErJE0YUnjDVgaiNSutKW/CFUYZwBiuXt7C7eY3ElyfpuqlAXtDvrsQyRhrp1Xbz8pzWNN4ssLeQW6ZfHHIrIij3EmWZj7bqhaC280sF5HenYfObC620l4rW5KEr2rmtWkvLnU/tW3EgPrWnHcLEwaEDeOOaoanLPLKoi2liecCkGjLlrr+qxbVkt0eLuc5rbu4YtVtUvL1FtYo1/g6tWbZ3lppNmJbwiR8fdB5psMuoeML9LS3HkWx4+YY4pDuanhu8sLzURBACI143heTXpdj4c0+/uwxX5Y+SzjBNZOgeDbLwpMk85WQ4Byp4rYuru81nV4kt5I47RDztGCRWUkWpMluTaeHLgvYsZ2PWNh8tJqWmxa3pKajGgjl3cqoqa4tYI4JDGd7KcHPNQW968ccdtGCq7/mz6VKdiWkzlYNVeOW4trmVo0i64rW0jXovEb/ANnmIyQJxvZfSn634Se8vzNAP3Up5Iq/pX2XwzpUqJbM0pbG4LVWRNiprtlaWyrbRgtL1UY4zVnT4X+wrFekjI5Qcit7RrODUbd5ZwFfGRv61IulSxSCRnQoelZyKSRC2o2ugWiIEEYcZAUdanh83VbYSGTywTxg027gsdTX7PcMpZegB5qvHbxQ3Jtj5iRqOOcUJD2PmLUIjDeNngg/J710Ol2y6Tpj30y/v3+4D71Zh0CbVdc2mMFIGyT2qLxNewWkotywJjG0KORXTuYbHNX9vJDm4uTmWRuAfSsti0jYA6VNd3E0zAzOW9BmoMk5I4qkiWzb8PeHpNduNqnbGvDN710d54DhtIstcD8qp/Dy4xqn2dnKI3Jx3ruNdXzIzLGxbd8u30961iZyPPz4bs1U5uFqMaBbI6v5wbBzitI2dykkiFcjsTT4dLdT5jsfpWyiiHI0b3ULGewitSgRkxzVWDU5438tcsi/dNJ/ZkcrCViRiraWUKsrRvn1pciFzszNQjv9Sf5GYLWQ2iSF8STEMK7SWeOFMKADVFpkZslAfenyoabKvg+OTQtdS+Zty7s13mq+KRfziVBtAPWuUWdWQqsa4qnslV2bdx6Zo5ETKR6BpGsaNPfl9XCPEF/irO8Uato1zqFtBYwJ9iZsNg8YrhjM5kbeOMdKSNsuvPyjoKxnA2g9D2dIdE1XTbYaYqK0IAYKe4qh8Rry+Xw1CVlMaZ2MPauf8BXsbXzWyttzknFdX4xtRP4SmyxfYGPNcsYe8a3OE8PeMH0HTxDHGZVccPnrUXiXW/8AhKLiBpLYr5a4ya5LT7hBaIrk4Gce1aqXyLCUxyehFb8hEma0evw28QgFtkgYzWXqF/JPjyzye3pWbchmkUQ5JY0+axltfKcvkt2z0raKsYNiTrcQw75CcGoE84ASKpxnrViZZZVCuxK1JFEqx4LnHpVgmQm5lkBjeTIPeqByjlAMgnrWv/o8Y9frTN1u7chRSsMoKLrascLFlBzkVpQSTurRSt+dOLWiRbUkIf2qgbmRZCF59zQGpofZbRflkcZPNMKW68CPI/vZrLkmuHlwUH1pgkmY8tgfWi4WLck0ULcEEelSpqEcRVwnzVnBIzKC7HFJ56RuQih/TNJsaRqXN/NqC7EQ5qrFdXWkFtoO6TqagGoGGM/Kqt7U641ZWsFWZBlhww5NTdDsyKKFZ7h5boEljnJNTw28Ns48ohuc4qrpJimuCLmVlhx1qx9tsLS6wshdAcgkUNoEmd5a62DowtLpdse3AzXE3kqRXrbXHlZpk+pXXiW/t9KsIwGkbapWtDxL8OtX8ORW7XTkmRM4LZrNyNVEyDqMSlsDIxUYuJZ4nMKH8Ko3GnNC4WQspP5V6Z8PrSw0+zmnlgF02PuuuRWbZaieeWlvfTK+0sG+ldp8MZNLg1pofEtqGRhhWk6Zr0DVbjQ2skuzZRW7jA2xp1NMh1m0tDEDolnKGxh2XmpbKUTjvib4Ohn1Rbnw5bebbsc7Y+lbHhS0ttJ0BpbuEfaVH3T1Fdib2NA1ysUaN1ES/drA1G1uiGlkjRUlO75TSuO1iOz1Mapps32mXyQudoNTaDHOYWlhJZI+SR/FVe30Sx+xAR3EjTE8pjit3w2PsUd5Cg3ED5lPQVLKTuaWkQecJGaDBJzjPWpES2vGZWhED9FJ7mm6Xpt4l/8AavMPln+DPFXdQtpIcXCxjrwPes2VYlSVrK3S3lGAvc1nTWzXJYJyhOSamuJriayWSeNRkcnNZI1NYJ1iEn3uMA0Jk2L0kizWUkdncATopyBWDpGrapczyW08rbYeua3Gt47CYyqMeauM/WsOPTtT/tOd4Yl8uQ9QapILmtbWUX9qJefah8vBFaWrwyTzhkfaMDmsmxtDaT/6U5AJ6VNrwumZVtGJXHXNDQM8p1a7v/BWjGxdN9zMuDIBXmU0jyyNJMS0khyTX0PfJZvDHN4htg5l6I/8NcD4h8HW5u1uLBB9mcZwO1bLQykmeXsuOpzSoFJIANeiW3hDT54FiMqhietSHwfp+mSuJpFOOnvVNoizON0qZ7IGeAHzQ2MD0rutO1Z7i6SOYHa6gAH1qpY6ZaxaiB5IEbchqbqmbO8SeMYUHgURkKSNbVIXjlKJjMf61VhklLBWXg9eKvuj3MFrdF/9Z98VmyXRjuGjB78V0xZgx1yzBvLCkCqbM8BODxU8t45Ur5ZJ/vVSG5wTI/0p82olFi+YznJNSoyt8p71WLKgwTUf2kRZ+XOaGzSzNjdb21ufnGcetZTySNIWVxtqhcXYkwu3H402S8RLfap5oc0KNPuXp50jiPILYrJGoYbrVZrzep3dazppSxwtZOZaVj034ZZuvEX3uxrtvEutG10m8t2G4FGFeJ+HPEs/h25M8aFm9c1s3fjo31u6zQFi2c81glJMu5jxalF9njRlIIJqQazDD8uxs9iaxJ7hZpcqmwZojkXpKu70rVtks6Cy1KeTUELRloyR0FdFeRw3OZI1dCnJ3mud0DUYIroCcBFHTNauq6wLm9jghjxGxxvFXGRm0UHvyJDHjOKPtb9AOtPa3hw7MQuD1qh9pVd207xVcyBRLMgkPG8VF5SdZGP4GqMl4Rkj5R/D71A185GCMn0o5kVY1RNBA+V3Ee5oa9DncMAe9Z1nDJqNyIYnwx7Vdv8AQLq3byzKT61DkFhjXyl8Fhj1zUE14gjwjZOe1Svp1tDo8srOGnVgAver/h3w/b3eyWRgxJ+5S5ilEwmumYqiq240+K11OZi0NtIQP9mvWbfwZZWbpqU1qGSLny/WtYyw2lhJNFYeWjt8vsKlyLUTxOTSdTkOZInH4VqaVpkvkzpdLhAOCwr0iSFpDkLvU85A6UtnpC3kjiaLMPf3pXDlPIbiO6jldII2ePPBUZrQ0LwxeavdKtxE8cRPVhivdNCsvDtoWgk0lZAT9/PStG58NWt2zTWN8kSY4hAobBI4vQvB9j4V1K21FP3jocjnNdHq03/CW3BmvInEMIIGBis030Qvf7Om+R4jjce9brS+RpMkcPzknt3qWi0eP+LLRrmcWmnWkoiVvvlf612PghZLHTjZzQHcwxuZavDzZXI2eRGDnYR+tY9xrU9lq6iWXbag/exxUsLs2b+0lOYwAylvSm31ncxpEsTxonGQ/Wri3REsU8Y8y3dd27tVC/u21W9UKpCqR83pUjTYwx3Kh1E6iPuGPNaFhG12vkKx8rHzbjzn2pbPTbWS8BubkOhP5VsS6agsZGsWGVbhh6Um+Xcd+5R0vT306aQbg0OD8p5Na8NsbaB57cgfaPvBuoqhDKkiqDIBNnBNVl1a4TVJLCSI7c4ElTzJjTRu2OpfZJdtw42getQnxWlzdC38pzFnGcVoSadp89iryABgOTVCYaVaReVCV3/3qlopSNHVI7e600pBuyB2NcTBpjR3PmzLIdp4rsLaaO3sTMxAXFYst9LqU/7hfLRD19aENlPXtYvpII7aK3fyUIOdvNR2HieSzgYEGM46yVvXy3N7pxkgHksq4z64rIsdNt9a06aG+jAljH3z3qtiGySTU/tFqZ/LeSUnIK9Kk8zW7q3VrfYh9HWs+2v1tpBYwJjyztC/3veuo865hZZNh2lR8tG4kzjtdhurq3ZeJFj6M55rE02/kj/dS/MAcbT0roNZntb+NobMsjPxyazE8LT21ruF5AztztB5rW5NyxNDZyBHVVSdTu2J0rO8k6nNdfak8tU+6fWtFdNj0e2OpTyeY4HQGsyfWJPEc9tb2kJhWQ4diMVLZLK8ttDK6RwPll4wK25vDsF7oLO3+uQEimL4Sn0bVYLiQloyvJ7V1Elmn9nvcpMhQKflBoUrMLaHDeHoGl0bUUuRhoF+TNcvrLpbTRsG5I5rsL+dk0e4ltozukXlQOTXlWq3FxLMGdWAA5z2rqjNWMXHU131ZAh6dKpS6qrRgqeRWEZ2kJXB6VGgZXXOSDQ5Fo1TqsrHOzIqJr+6nz5cYwOtK2owxRCNY8t9KiXUZIFYKFwwwRip1Age9djhuKaWYjdk4qF8yvwMZqRBtXBIpcrAiZyW60tSfZmI3AHFHlspA2nJ6D1osBFncdp6UgQ59qleGXgGJlJ6ZFWYbG6df+PeTHrtqkhlVkXbx1pFBA6DParkunzIu7ymx9Ks6f4d1HUmCxxMqn+IjiiQrGV8wfLEj6VLHNcNKFRnJ/hzXoOhfD8W0+/UpI5Ux0Q10EXhXR5dQDW8RURnnNQNRPPrHw5rmpFU8thG3JNUvEOktol6LYyHcQNwBr3F75bKNbe2jQcY3Y6Vy154BOr6217PcxuGA+UNQPlPMk0G/ktftUaM8KjK571s6Z8PvEWs232uG1CoOBnivUbLT3jZNOWNFig4JZfvV0M2uXsMK29okUcUYwfl60CsedeGPAraFOLnUzi56eX1FZHjG7lGuxwwooWRsV3t1qZvL557tWJVei965q80Oz129F4wkgMRz+8OKAsZX/CDzxpFcbizyDcEY8Vr6VostpfRxvHsGQflFdQVg1Gyhso3w8YABz6U6TX7TT7r7GLWR5AoG7GaCkbmozW1poxVvn+XoRXJvM80AhbPlucj2rooJ7WW3M1/FIUI+6OtVHWxkbbF8gY/LuPQUhlY23kWpC9MdaW0ldbZYo1JLdTip9YhksoolBDxsRkrV231awj08xW6YlQfMzUAQQQpZozTMctWe5mhlMkFw+D2zWhM8k8QaTBB6YqhLaSTFgh24HQ0ARSSQRvHLNGGnfqcZqzbXTx3GW5UjIWmRR+XahZQCy9G9aivi0EKSIhZ+MYFACyNPdSGdl2AnbgelQ32k22q6fNbuNpUcNitRrkjS49rRvK5wQvasvWWv7eG2hhxsk+/IBwPqaTKMlo76a0j0q13hEIG8egrtYIF0u2ht0t0lZwAzkciq3hTUYbi0n01kVZ93E7D5fzq9HqC6XK1reFZd3AZe1SkBDqVjDZbJhkhuoAzirZsZNS04fYpmQ4+6DjNSR3EEIKj95v6Z5xWp4btrKaeRpA4bdng8ClJJ7iZ59qthrumwqy2/Rvvd66jw1oV7qUNreTRjJ5Ymusu9YsJdRfTp2iMSr14rh2+Ii6N4r/sW1Ki2Ztoc9BQlFAehXWjQiybPAUc4rzfUNa0FbtoEnJmBxjHetyTxndRagbOS3klgmU/vUX5R+NcPceD7Eao97ukkaU/dVulJyRSLy2WralcELJtsx3Ddqkg06Q3HkxXDgDqQa1razEViLWMsnGDuNQOPsJCRHLHqTSUR3LkSyW9t5AmZl7kmrOlrHHc4IyD1qkwJUMwJJ9KdBqEVpKFJHmf3T1puJLHa7ax2l+l3awAsOvFWLbXBdyCOVQhC1ftb4XjCPysk9yOlUtV0Ex3HnxkYYfw1D0A8Ok8aNBc7EtiWJ+9mtSK5vJJEvEuiuRnbXOT3FtNcSmOJMDocUltdtHJlpGCjoO1buJlc6KTxHcy3DWM6ExEcOemamsZX0+bm7GB91cVl2FsmpgTmTaEbPWrU3lzXgIHyoetS4lI7638R3eraaYGty4TgN7VvabDb3GiGAx7JCT3ryePXLvTbpEgXKMelem6feLFp6SuSJGGcVlOOpSK2oWCadaLtALelczq/g+yk057h7lI3lG8j3rT1bWpnnwEUgHvXG+LNRN5Z4sbiRpl4aMdBVRuJxMzRtD05vthnmQsqHbn1rAj8OardyO9tAzRg/KRVuzsdS1WZLRQYHY4JBwTXTC2v/C9vPaTSsTjCnNbJMmxxC6JfPMbc2zCb1qKLR7uS8NoYyso6mvR766EejRz2sfmXZUZOKy9JvZLq/BmgVJxy3Ham7jsYMHhK5nvY7VZcSE4ziptQ8HS6a/kSzb5W5HFeg2lzFFqYuHiAweoFbjWulX90Lmd23bTj5anmYWPOfDHhCa4d1uZNyhcqhFbMXgCYXouHiJjQ5C4rp9I0m7bUJZLQEoBwW4rpTdMlsIpdqy4x1o5gscGul6JLIYrtUinXhVPU1fsdMgS3P7oNExwKh1/wBJqzG+S8kimHQIa0fCyTaTYi0ucTFDnLnNUpBYt23h7Rfssj3UaLGoyc159deJ00vU5bWJQlnu4PbFdtqOqG/nms3RYYn4ytYGleGrI/aTqClkDEIzLnihu4noalld2d1o4v4HDqTg4q3bm1kt45opBHn7w9awrdP7Pszp8EQEBcnOPWrFpqFhZTx2chYs5wMipBM3Le1Sfczf6rPJqC9kis5M2B3uePlPSsy2ub6TVHs/lS2fOGziks/DmqWt3Lc7xJAMnlqC7k0WoXcTu94xx71q2F3HqMLhOcGnWtlDrVq8T/LJjmmQaM2k5WJs80BYY1hIreYydTgVHPpryFvPGFbpWx9ovdqqtvG0Y53H1q5NZLqVkpnkELgcBTQFjJs9MtrKMPwrY4aqxjhbUg5AbHelaeGxcxTyu4U4GRmrsTQXkQaBOfXFMBJ5kknCfw1j6oqLcJHEMMec1rTQfZSJGG4+lVp4xckYXEh+7xQIzbHWiNVXTb/5o2wBmtV9Ng03U5yV8y3l+6vpWHdaabLUEmuR+8JGDV9Lq8t7v7S6CWHuGOcUAXRcyRzjbCXjH3V9BSXN6lxIFVPJkXlvcelSwTL5Et3xychT0FZ8eqz3d+bSOziLjkv3xQA+4im1CSKOB/LjX+Gn287rqaWs0R2hSNxrT+wTweVcBQG67RRdbkX7XNCibe9AHN6lFPori5giL28jYJHQVvaLay6rbuHk32jjlfSmLq9pfwm3dQY2+UDHQ+tZGm65ceEtaeCYK9jKcAk5wKSKO0h8P2tpp8qRwjHUGuSuGt4zNc3U4VIweD7V1ev8AiHTofDEt7Bcksw4VOeteUeHfDl14lSdrm6uEhkY4zVWA6/w/rljrQ22RBMfcVow6ndaTdyW7ZUS5O6q+geBl8OWzrZyBnYdWOKmuZLGaUWdzM32o+nOKm1xM56bUDJr8kCRmQsOXBq7a6PpNzeMssAeZPvHP3akigg0S/ZWTzJHXhmHNX4J44HLwRK0033sijlQ0W7XUbczCwSdQqjaFp9npF3bXJlwdrnCe5rlfsOoXN/JJaRKJg3TOK6M32oJawQXZaOWJg3yms3AfQm1OO80+XzL4mNT61VTbdqZYvmUelU/FofXYId95KnqAaz7HUU0hY7KNnkJHJIq0Rc6O0+03NtI0aEBASPrVTTvD893LJqNzLtZeQDV/T9Rto5PsxkKlxzj3rBu5rxPERtYp3+zFsHntTZSN6O6nspcQtnPPFTSeIXkXyDEVYclc1D5kEts0ULBpV4JrKktPtUGFkKsG5fvWbVwPCmSUs2xSqnrmtFYUNqN7DNVnuJCGUjFPiKtbncc1vysxLSp9mO6KQ+SeoB5q9ZXrXEgt7Zf3fckc1lW8yEOrLlcVes7mOytnlT5WxS5WO5q3N2LSRMREzgjBI4rpZdZuhp8UnHmDtiuHstQOoXQZ33YrTtzPd6sImuvLhwOMVLiNSEu9cuL+98vynLA87RXV6Z4c0+C3S4WKR7qQbsHkCoNO0UQX1xJHIJT2wKWyOuQ3U7guqgnaPahIfMadx4ejvSblVEV1GMqRwOOlYt5pdzram1uJFluhwTH2qY65dX9o1pHOYrzJB9cVN4ZSTR5rie4m8y6PUHqatXC5lJI3h/UILER7zt+bcM0anJYNryvGmwsoDY4rqGNjqMry3FuIbk52sa4u70uay1fzJiZ0J49hQ2Fzp7q5gt7BY7SIszDqRms2fWryysvMmgJYfd2rWzdXMEOjRNb22ZMdRUc9lcX2lq7nYxAIBqGFjQ0PxDc3OkFmhMRIPJXFYFxrf2nU4rJmYMzYDZrVsLS/ezMMjFY+xxWbeeGTBKlyz7WByGosMdruv3+gSQW7BpoHxnZzWzLPaXdglxahlkYDOT3rOmvYm0WRZbP7VOhwrZ6VT0FLy6aKMxNHEZOc9hTA1bK1jvhJFPkyL0K1NBqCwRyWupmM26HA2cNWfqltqGn61KmnSF0J5K9q5zVY5LWCWS9u8szZwaBM69NQ0WViJYpNg+6QaW4bw9NEjmF2mj5Qqen1rzFvErJAFSAugP3s1q6F9r1xnFoxiz97vSsI2ry+sdTuhb2yyq6jkg1q6VdSpB9muFlSJTlXfgZqla+E5YMlLjbcE5zit+8H2vRU0uV9k6tkv60WAzbvVW0++ga1lSR5D+8EZzV2z1yGW5K3aupJ4B4qTRPDWmWhDvMslwKoa5Ppf9vwWrSLHMV4ND2LTNdru4kuRbW42xDn5hVDVFuJb6FDNwh6Ka6K1sRaaEk1zKJJ2bhv9ntUUC6VkPM6+YfWqgrohy1My7UZiVo8qF5OK1LC6t/sxhjAVsd60fJs5owiqGB6VYXQrWGPzQoBpqNw5jAhstSa93GWLy88bqiuWke+83AXyuDx1+lbTSIr7dvAqpcQBpQW6EUOIc5She18SzkMhikiHVuAcU67isLSF8RuZF++f4T9KlOnsqlofk+lS26xiLyruPerevepcWHMURaWN7p58mdYg3LBmxTtN02wtIjPDqFs1yOg35JqaWysMmNrTbG3Gc1z994Ps9Km+3C6CJ95Vz3pqLHcff8Aiq7t9QIZf3sZ9OG+lWNWuJ9d0lZVBLcbok+8fwrhfF/iBbiFDbx+XPB/y1H8dSaF41l8qB7YE3a4Vl7t60OLC5v3djJZaWxsgVnI5D9qzNM8Man4gsmjv7hFQ9STg16LO0V3Zx3FxZfZw6jLE96ovGkMIFr++Q9dtILlC00Xw54dt447ppp3AAxvytbttcrJH5NmIo4AMqAMGuJ1+4hE0cRTaxq/orut0CZsJtHFO5RvXiSH/Xu+3/ZOKy2soYLpLqDPnDoWOa3Lss8IYJuT1rNt7G4ffK2WXPyrUgxLqSbUZFkuChkAx8oq/Y2pmuIPLXa0Z+YsOtZUcV5HcmQ2zBR3ratr4QxyOV3Ejp6VaAx9f1q08N6kssAMty55VOf0q2dRmuR9snj2+YuMEYxWRc6VH/aH9pOvmHOQvpWrLKLhgZDwVwI6lhcjbTVukEpywHTbVGRoLNjvCmTOFzWxFNPb2xgjtygI4NZM3h92je8nuQz7sqhqU0OxqWWjpIomdx5vUc1m61JDabttxELluhJ6VE0uqpatKUeJiNoPtWZD4VkuEa+v7nzQeee1EpAXdAeS1mZbpXkWX5jIv3RU63QfUZAVfyscYrS1ZI9M+HU89tICRIo3DtWdpIjj0mO6uJxl/WpWoHj6Wio7G4LLnpxT7e2d2byU3ID/ABcV2cGlRa7PE9woDZ/h4ro73wQy6UZrcoqJ19a35jA89ttEa5cNtKseCq9K6yw8Cwzw/wCksyIw44q74YjhmulUL8sbc59q7bXVTy4JIRtU9qOYDzeLwZbWUz+S5K561oWekJGwVYlMwOSSO1dXa6MtrCbiYlhIcgZqw2lbP9Jkxs7Adalu4GHb2cplZYVw/wDFinyQahcycosez5eD96tWO+jiYqF+Q+3NQzRz3j5iYKopoZzk3h61F8btpGimx0UdTVlg4ERWBWk7nHWug+woUCy8t61LHFDbIfLXLe9MDCtrA3En2i4Gzb2rnfGcU05t/sfAZwpI4rsruG7YcsgQ9gK4zxfqD2EcVvFje7YBPrUjR0+h6GlrpXnX0u6NFyec1hanrDatfCLQMyRw/K+7gZo8HyaoqXVrqkyyWsgwAvUVavNFudB064u9LMaQNJucMOalmqN/w34hgks3sbyAC4iUtnFczrVlr/iW/wDLjTyLAHiRGwcVseHZ4tbVms0CKq/OWHJPerWva42jaWtjAoEtyNqtjpTEzDtbSLwrbGGeYXDuePMOangu/wDS/ssAADjOR2zXMDS7rVrtHv5iyKeQprt5LOxsY4JIlffwMk0CMfxFrKeELJzIfNlnHylq4O5v7vxHYOGgVZWOUz0Ir0nxR4cg8S6egfOUHBzWV/YCRabHBIAEiAAK8HimhM4ePw9qUtika2yqufmYeldn8OtGtdHvLl5rmQhsceldFZXcV9ZC0t4wsiD5yR1WqH2WDTpJpYd2ZOuTTuI62a0t76GSeCUIEOMk4qlbw228yzyREDjduGTXnvii91SKyEdvPsWQjocVN4Y8ISagoN5dTMMbjtkNAHRa/wCJNP0qKbylDTMP3ewZ5rz4WWpa7di5liZJycxnHOK9Gt/DFhpUzTqrSAdBId1WiblryKRVhWLpgLiolsCL2gadJHoEUN7NI7g9W5p2oaDH9nMsZyw6V06WwawQEDGM8VSkt5VXbERj3qqexm9zB0rzAuyXKsDxXRSzoLXHmHgVWeIR27bwN/qKh+wtLYmUN3q0irjYGgnJCklqlNqE5zuHv2qpaRtCygYy1XJXZFOTSaYXRDJGsa7o3ZvY1EvzkEgH29KtpiSA8VUx5Lc96VguRyA3OY3XaoPBFZespLfQvZqoK7cBj1BroDIix5xyaqT2u9d68E1omBwujfD77NK8l5IZ0f8AhfnFYmu+BLvR7ttT0cGQA5KnjFeo2cckUpDNkVZuIzIpBxs7ik2FjzPwx4p1HVo5NO1AbFiBOWNbel6k0VxLExxAv8VTap4VtL2QTwgxSscDacc1JY+FZmgmsr5wVxhSnBrNlIsSx2d0pPlJJk5D4yapX1uEieSEFdq9hV/RNIbTpZYJW3wrkjnJ4qP7d51sXCjyw5UjFIsoeHtXm1S2ntQWzCPmzW59q8oJHvIAHOKqWWnhpmexAjaX72atFYIpCs6kuvBxSBlp5BJbF4nLIOuarwI00RaMA7ume9QSTRcwwAjPrTGkurdVjRlAFWhEv9nXysd6rg8gZqvZkxai5I3jGMHoKW4/tA2zTeaOBVDTL6aO1d32l2JGcVLGbcmqzRy+UYQ0fZqwNQt57+6BF1LGoOdqmta0uLqVAnyH6ikMQWYhvvn0pKIx894kFkrBjKANuGp4a21PQ2tXlaF5FwpSqkenNImyQ5y1SS2ZhkiijOMUpRAIdGkg8Nz6HcTmS3ncSeYx5GKxbzSmNmtuksgRTxit/wDsW+vzgTABfer2nZNv9mulVth6gVKA/9k=" alt="" align="absmiddle" border="0" height="256" hspace="0" vspace="0" width="410"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">عزیز دلم بعدازنبردی بی امان خسته شدی.....بخواب......جانم به فدایت....... که بستر وبالشی نیکوتر از سنگ و خاک نیست.بخواب .....که موج هیچ انفجاری را توان بر هم زدن آرامش دریایی تو نیست .</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">انگار نه انگار که سوداگران مرگ در دوقدمی ات ، به انتظار نشسته اند. بخواب که با بی اعتنایی ات خواب را بر چشم جباران زمان حرام کرده ای........</span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-01-25T09:04:33+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) نماز جماعت و خطر سوء قصد http://aznooo.mihanblog.com/post/101 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در اواخر اقامت امام در نوفل لوشاتو مصادف بود با دى و بهمن ماه كه پاریس هم به اوج سرماى خود می‏رسید بعلاوه اینكه برف و باران هم پیوسته می‏بارید. به همین دلیل براى اقامه نماز چادرى برپا شده بود</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>. <br><br></span><div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCADeAToDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwCjBci3kkmEZ8hh5ckfJDqR6nr9akt4IrUWcsisbc7m2AhyefT07c1PFY3UFnJG6l4Lg7UAP+rI7Zzyf85NU5SbK8isrVCiBByWyWYnjP6/lXn+zaV2a3i5e6zpIdfkiuZYBaxx2MpKyqCWKRkD5RngAdeKJY5EtbiXEgSd2AkK7d4H16jvj3rEt7YXnmbFWN2AXynJGZM4xn3Of0rZuZL2DTbRb/TZVuN5kSRZhgKMLhVzxnB5PWlFSneUuhSelizDeOYJbcM5QLGQi9yR94Huc5BHpV2PTIrq3kuQ4LhinlqDuAIPb64P41E+tXtzaJbSyL8xWXMUeBGqDGBjjHWo4IM3dpbR3Bf7YN0vOFBJPA9eADTnJN6IcdNJEOp2YvbJpEukUwA7OpB6Y4z1ziufi8W6zZQSJJPG8ZQDypkzkZxwPX8utdtc6jbxFbOZbeNIWYBIyGkbngkDoMDv6Vyuo6PdXl/Dc26iGRG3qZmwy4GQcD/Grso6/wBMlp3LvhvSJr6zh12z1VreXYx+ZFXawPKkY6c9+1XDptzq8JVNQ+32toc7tyrHE7EEA4XJ4OcD9KuW3hPOmT3F3qUd5C2WaNuivgjhOnLZPI71p6TBaHw0NNtV2uh3tgZLN0GfU8Vo5RgtEOKblY5EeBdLiElndyXd4sYJaFEWOJTnrwM8dck54711cKEpPLHNEm19pVOPQcfSmWUWoyWVyFSeSOV9kgx98g428/Uiq9nNPaRCXZL9llYkq8eGVecDAzUOTkk2NXTE17Q7LU7SCe9LsUBjDo21mQ4z9RznHvTdQsPD/ia2is0hQ2kEDyxQrIyujH5Q3rkZ/Sm38scUa3GJDdH5LeNW4ViO/wBPU8cVa0Pw+bKUJ56XM1xgyuoKtn0x2A7Cq5mhvlexD4WtG0yaC1vHaY29koWZx9/5uFGewAx+NdPpskEaW6bGihj3AbyPlB54Ppz0qKW2kF68M6KyEbV9Af8A9WDT4IWmgSNQ3lKnVupxxx71nz3drdSlGyvc1biW1/dGNlLIcx7T6j/Cs8Sy+YYnARJGIifAzt9D7VJaPYxoJOd6REZzyoz0xVv+zikpeOYsSu1d38IPU1pvsQrR0M6Kz8iY+Qm6YYZeBx/9atL+0rayRDeOITLJtVipwW9M1mXNzNo+oSPMweBl4mZxuUZ5yMdAavWusxalpslzbw+a8XIBIC7sZGGP4cinGPQU3cbEtzNdTyokkZDqHL8A47D1H+Nc54l1qyt9VC+ZN9mnHkXMmf3WGG3Gc9ee3vVua31vVLj9xq0dj5turyJBEHKkjB+8c+nTpUuk+CdLtrXN4W1B9yustycuhA6A8Ec/T6VaiiGytba3Bb2qW0VpeXsa+XGkmwxqFOMfMxGRx2zT7651+11wQRrbotyAUOGkRD0wSAuPxNa9rpUkEsMTTGeODkNIBn2FOvbi1guma4kaPI2k+o6Z9utGl9R3Zz1/4WvJ57B9U1G7uI/MBmih2pEMAhQcfMSScZzVq60LSb+/W7t7cpcwZRW27hlezdf8+tSX18JdOSL7XvjVgSVOWIU8g/4+tWLHWLC2shCqrGzdQ3OSf51XM1qSVINLgt7SCdp1luLQlWZ1yWDDB/MD8xW1NqcLNCN/yOwHyk5wfYVU/tSKaZmW2LgIuTu4JLDOB3HTmlu5rZY4r2JEknfGBuI2knn6VF09StepJqEBvbea0+2hUUAABQXyO+fWuU0m+t9D1C4t7hJQRhfMYBd+W4YMTgjPXvW5DfQKZftsnkowORg/K3HIPeuI1zUV1XUVCXMblCYo2XChec/N9eOKa1E2kd1bXaeJ7i8tgYBb2jqYgCHDv13MO4BH589qjFhY6Nqkqi1DW5iG7cFJwT6nnjn3/KoLO+tNFsbawRZM7D++OFdscgk9xxnn1qtr95LLc+c6AW+A6uMyBgOOVqrroSdPqdpY6zpxSYCW3A3gfwPwcfUdK4qxeyt3XNvEIrWQm1hMhA3N/EPwJz+FUZfEt873EAkdI9mAsRBHttxnrzW74e0+4lvbKa+sMsELrNjgp2yRxnJBxjnFSBDe+H9IubSC80rw/CGfczCGMKZAW5VmyPlJAJ9uMYNbcmlXGtRxwXN/NC0Mg+0LaykK69dhOOff2PqaZquuwfahplrCsiBH81x0TgjYAP4vrwAc1l6Vq09hYi3VUG4bEkc7VJGQT78mm20xp9Dp4rW3kkt1s2KW1sDEYF4jZSMdO+P8a5fVvBssuloq36pc6fIx0+ZmYCNGK4R+ORxj2FaEXiGebVnsoraKIqgDsWAweufcciq2swT2kN1fy6gBLhUjgVvkVN2SW7E4/lRHVjE8ParpuraeNINorvHF5d/HuAVO2RzyO+R1BzXSDXNGRQv9qWXAx/x8r/jXjmqXA/4SiRJZHmDxopiiZVeaJVJJYgHptxjqR9TUo8N28wEkdsxjf5lxIg4PTjNEo66EtlYTwPOht5pDA0e4AHI3ZyfpwaZc3MF35ciKE8hhIWKZV+cDqOCMD3GaytLu5opYghVlbKnaCMKR3HqDzVzRLC6up7l4ZVnjj3DYM7mPPQdD16GuWpLn0RVK8Xex0WoW9pK/9o6czbZ4y8zIwIjYEBflPPO7HQ5xTrFmuLHyrw+XcxAr3IxxgYPI9emKyLUppskhkm3Bm8vzAOQM9T6Y9ParM99aJZyRG4DyIQ0QKkEjoCAeeRU06tnbobSaaba1J0126guntbpFkkkYtKkQATBUdAB7VBdPd2m+W2kCraNvR1HKoTxu/OrFk2n2lgbmaJppyOWkbKxLz0/P2qeCe31K0Lyysskir5SRp8rKPvBuufof1olCU3e+hKcWuXqUYNat2s5rzTovPmLHeqYVVPUkknJ/AVsaRfXLwR2sipLEqlcSMC7DtgcY5HftVI2kdvqkVqbaRwykh7aIbV9m7L+NWpxvtlvceVh2U5Gfk3Z4I79Ku8oSV9gjqhl9HqEu1raSBYGAKgRkMSOm455HXnFJa/269/bLaixK+YFAMDLgE55bdyeaszNLBCiF2nhZxgqOSD0H6k1e+yTGEW8MBlEB+cFtpxu46dMGi3JJKXUFqm4lrT7yKDXX8qU7YHZZQzMcyY9+SeT9KSTV2nJtgqC+xlwx2nDEke2DyKzbW5C3y3EEDXEPmGQkZyWOO57f41K8i3+oS26wkwI6h36sx7jntzTVRyvcLKw/S7S+mvhcXsfmLNIyxxYyIkGMA9snGTXWpZ+VfWzROF2kgYTkZBO1sVh/bLzSrhbfT1Q27KWMUx3ujcZwSeeO1bmi3bbbj7Qx8wMHbf8ALgEDmnF66hJOxFfWt8ksgVA/nyjDh8EcHtjipLe9+z2iefCEDE4KDlW9x/Wr32uJrpwwAMalgT9e1Zl9G73CQSACBpSx+TuavS7YldqzGi0jt1illuFcXBcglTyx54A/lTb241RrMwWJW3uBGQZpYt+3I44yMH65+lW7y4lhWJI4R5jAshC5CnpmofOvDBieFkPlrGxk6A/3qV1fQLPqc9b6Nepfy32oyfby65/egFd2ABwMAdOnvWnFbXljbLblWjhiXMhxkKme3qQP5VcW5k0+3Z0CtGzcAj5Txk4NOGqzT2H7wKS+N2B0Bqt9xbOyF0oJGftcpHmKpjBP8QPP4HinXks9+ZYoh5MSqHznG5SetUWtP9K84B1Qp90N1YdiKs2lt5VvdLuZyzAomegx/wDXqea5XL1EvLrUNMto5jcwyK8u0FV6g9DWJfXlxdfuY4AT5m64ZwRuIOcfnWrfJ/qredBFGpLxk9eMY/Wle2mvZluQke2MjzEfgOO5zQ5PoTy73MdpWdz5lvGqH1XaCT6H8amsbWXUtXdYhAsaw7dzLkpjpj8TVm78O3GpajBmCKLT0YkDzSSAepx6mqwsf7AvYpdPuo7y6ZGAty2CxOcNxxjHr+daPVIy1TNaUwveRWC/69FAfZjn0Pt06Ua9pZm04GMRKsb+a0pbByD9OcjIrL0QMNfu7nUHRLuCMu6hhtdiP0wCPzqvrutG3WVLW6jEc7qs0cnzEZ5+UdB6UoormbRkPqEMOoXtnNcI1lDglMZL+y/n9OKoQQQyalbeTAm1kMsjscYByFGOhIxUmuabHb36PEqRxbgpuDHuCblB3ZHJI9hip9E0mSPzpZN+yUqYCwDIxB29fwzj3prTcGm2dJKlpIfs1ySI1VSt0SSHO3lMHsOOlctqc32NksEQyBj94fNjkN746de9dfcRbYVhnhTITa7Ek4JHUdu2a5wW1tcXckEysY4VwpDEGTjvzxTUgkmjE0ZdNm1hgz3Pkwo0kgGcg4/vDrzXeWPii6Vo7a5s2ig27VdQQ23sR+Fcat9BYapJc6daxM7qUjjdA27u2c/h/k1dtZdQ8Q3ECzmJHRTEpVNucg8ChakIS8mshqupSwMqJdP+6kB4zxlvqMjP61Pp2n6vritJcJusIsiE7ArFiuGOew+n51u6j4VhutIW6SGGK9BXbGrZi3fd+XBGCeOa6a2kS3ghgeAQxYCjngEjofxyP/10NlGLoGnaVplyWjllmlddonnOSc4JGfrz+NdN5q8KSMk4AB61nXcmnabp8l1iNbcEuzAjb6H2rmj8UfBNtcME1EFtgBZI2YHHbpRFMdjcl8Ladc+Ixq09rA0iRbF/dDnrnd69R+VUpfh54ZlleQ2rKWYsVWUgDPYDtWza6/pt7p0d7Bcq0Mib0J4LD2BrMbxPYB2G5hg9PKpuVupcaVSWyPDbVTcQeZCy+ah3Ns4bGOoHcVFaapfeeNQs3ZDC6sqnAMmDhuBw1VbWe3vGRLO5MN0ieYjtLs8v1Xod3tyK2dJAjtGa7s4P9MQkXeUXDYJBx1yenQVxuDtd7kxSRdnuo5pZNqPDcTx+Y2cYMg5HXp3z9abHbjUJrS/kkQAfuzGwzswNvPbnr1qnqV2J4lRVIKgbm+8j49R7iiOSRIJBZW2+CRMkbgSoB6gHk85FTZJOyKU+kjTliMNwmjzTeXFdFSwHQJuP59BzVzRRNNqIh4iFvMAiKRjAONue/ao2Et1p0d0Xie+hTe6MfleM8HGOc8VqwyM2kyPIIo7qLErQKCMrnAIzyTiiMkkyuW7uW7m6isL0m8keI4IYKozI3IAH5j8hVO4IksIROkkbNnaVOeB0Ht3rD02a41O7vrbUbabzYQzwMGOBzwDnqMcYrrdDm0/W55YrtYrbanlxxAEhW3cEcfr1xUyUm7vQSkmrFdXis0tXt51kCbJJAwOUOenP55rYjENlcfbDfRFpCWEY5+UjIJ+tYOoPBpEl3BIjG5gjYxiIYRge+e4xniq1vDJc6et6pESyZVIwcsCPX8BxV895dwTtojea7/s+G4ltISGl2tE0h+468Zx3zUek3flIs98TtDBmdc5XPrj3NZkt7BHbQ28s0Zd2O5t4yvBOCvXOB+tL4ZVLza15Mbe3kkCxyDcPMC8hienOOnvTSm5O5fMlax18enreSvc7Wcq4JcNlhkc4HYd8VmXsV8kszW1zHCpiBLTDPnoTjA5yDnvXSaRGulW7RzSfLIS6u42nGeh98VBewQS3enztsuPKViqZAy3XP6CtHG6TYuZt6FTS9IMwle4up0l4SEEBWA2g/MOvUnjNbuXDrEHJMbfvCy5O0DqD+NVPtMExS+t4M3TSBGQtjdgHjnjOK1LaWO4X7RtAPK5PBGD3/EVcLPYhtoPOt2xM+AcYUnuMj+uKlMkMkrQEqXC7intSKqOxBCsOgx2HFZOq3+jW0kwudSgs5gFDs7hTjsB61otVoZlm/S0uLGS12jBVlUBThSOM+3WsqDSks3QOSsC8Mw6HA5ptv4i0aS7Nla3UZdgF8syDIzyCBnp/jTkKwao0crs1pJbvJuY8j1Pt0qJOz1RolpoVcta6n5UEzvFK2UB5yev9KmSW7e5eRISq8hsgjKgdRmt9EjuvKuIwDj1GDxWdqniOHT72O0UI8rDnLYCkngGk423YuYy5Wmkuws7sYcgq/wDCCBxn8qlluSbloXlDBjlgD+YNPguYVN46RwCWIZQzP8oByf55/SuHe91IXUt5taa3Zt7OuBtxwcH+tEYruOU32O5uZZ75vJjT95kfKH2ggfpXNWek2lrE0Alle4juMQsF4YkkFSPcGtHSBL9lVN0k8hJLqzYAHYg9c4q7YOkUkrCFxMQN7EAkemAeuM1UbXItfUh1e5mTSnhOlRwLGdoKMHKkjscjHbrXOWelzXtjPL9gHkwKVWQgqGJx8rDOeB+ta8UtzDczW+RJHIC0shOd5BHbPGRg/jUtle31zfyWFvDCbcyEGM5UbT398fnT3GS61pkd3b2V4ztKbeDBRJtqkkABcAcjOTz6U6ENa6dFCUbEY3bGTPGeOnfgVKfDV/D5WLxnhUvI6jg57evbH5VDd6ibexhv7h/KjZvL2tnnHTt6/wAqiV2NSSK93LNqdvNapHKgdww2jBwvJ259ax10U2uhR6he3Xl7cn7I4wdudoORzyfmFbUGp2ty7bLtI5JAFiiaQIfUYJ6VgtYPca3eNJM9tGjooSMBg7Dnnt1JqtFuS7MhsdJ1PUpftcNkXskQkDdjv0A+lbc9veWul3V7dzRWNtFguT8oGMbQPz65rQhea23ypLFskTLIpzuHQ8flXmfxLTxBqwgi0+C6fS4ULMyt8sjdyw9sY5pRSm7PYpRfQs6h43jSAafpWrSGMsTmVigJ7ciukj1g3Omxf2hfeWs0YYb0+TAYHOevXjNfOfnkHjIP1rtfB3jEQONH1e6f+zH3bdw3iNsccf3c46egradNWvEmL7h4y+IGq+JLl7NpymnwEokMPCtjjca5CJ90qoB8zsFz6ZNetat4G0JtQdFu5IbmbDuoQlAv8jn+tZWq+GNFs72wNtAyRpJmSQNy2ORx9ah1ktDrhhZSipHbWly1rbw2McexIo1jGemAMVE8iM7H7YvJJ6muajvZPPCyTNJC7bAxJ5OeKv8Akn0evPlJs9SKSVkcPdm1tryW2mDwTSx7HIGDv6ZI9eOcVO+q3VvoMGnRKjy20pCTbe3J2/8A1vate10BXkuY7sI4EpHlkg7YyeCr9iGJp1z4cTQreK5tVku4yjCQyrs2S5JBBPB+UjgEkfjXXvE8Fb2KGmP9vvreB5orW2vHHmTSAnyx05A/DFT2kq6ZePbzsLhbeVgjLkb1yRn6H+tSaZbyHSZ7cx7DcHc7uAwDnnJB5APFU0tDbwCOeN3maM+fMxASM5IATvwMH3IqFzapCaijc0G32aotpeXoiuZ382HLZO09hnr9DUeqajMLxGW6aYEFWKr9wjJB+lRSeH4ttzMuqj7dCoDRu21mQnHA/Xj0qOe3IMct0sq+QioNvBxjqc9R0qOWzSKbTid5o+my6fpB1W5Lxrd4eeMpynzcrg9iOQfrVGZbTTdVguo91tYSvuSVuQQSQR9RjpVePV4rnRYlnmCvyFiQjfIBwCAeQMcVJaXkqaYtpPbpqMmzK2+NyRoMsCAp+8D+PPNVyKSvPRBe1lEzru21PM3kysgtX81wxXcq5Hv9K2NS8SaQdPa6kmK3SsVt4kUb5mYnaScnAwOfSr/hrwiI7y8eZFeWGFWaCN9yylhkKW79K4Px/pdtpfi+C406KZEa3b9w4z5MgJBAPOfWrp0VHYlSbWpt+CdKj8WaxG9/BbXK2+ZnCMUKsCdof+8DkflXYw6nawTx2OsGOAzkLFGkTYyeBgY47/lXIfD6HU9C0aXWLWRS886xywSLwy9tp7nr0/Wuu0u7h1Xxc73kFszeW08eSWdMDGFz0Iye1W3HYpOxt21oVtJ54vLvRFIVSFTlW5569/65qEs9tJeShS1yH3RJkNhehBx07VRnv47GVLjSI7l3llbdDGp5xgcjoe/vV1tSvr5pI7OxniiKlgAELbmx97LcZyf88Umo7WKTYJIpuT5Vvtu1KuHlJxvKnkY6j/Cnf2pLBLcwXpWPcoU7Rw5xywIqG2vmgD2dyZhdwRAqwTBOAQTnoewqlBNaS2lzdSzF2yCUb+EnAwPrWWq2ZT11Z1Gl3kav5MBV4CgKyFsZb0/rXy94t1HV7rxPfvq++O8MrZRjwozgAe2K+gLS4uLZ1WdysgJCRqvy9D09TiuU1jRbXxn58eo2E1pPaybIpTjLr1yMDpiuihW5d0P2HPfueHx6lNC6kSOrKeGU4I/Kvov4eeMbHxZoqRanEkV3ZkRFgDskGODnoM88Z6ivEPF/ha00HVrfTrSeW5nl5KlcbcnCgHua+gfBHhvTvCnhFdPmhYvLiW6aTBy5ABweyjoK6aklKNzBwcXY39T1dIovItH3XLHCgKTnHUD+VYCaZqGpXEl21rHbymMD99GNwYnPBJrfkvrSK5RUSMlkKrsIMgb0AHtUVodUe2FyyCUiMqkLttJ56t71x6t6spaGJaeH45p1je8DnOWPQsDjd+Oc96uXXh2ZbWSxsrmPyDvwjffAI+6fXr1+lYUb2NjcWs+oM886pkwhtqoc/wAS/wARz370281W3uxDeWEghZpCqsjbWfHcjPHAI64pKMV0G5FYJrPh+7NpIftEZl2iQDtjA5/ziu3sLu3t7NZHR2YZJYsrlSeMcduDz7Vzd899b6HLrVyyyQfLLHAGBYx5JI4yMgc8E0xdZSJbI6fbfalv4hOqs+doGAdxH3QM9xTV072FpYv6pqWmpf3VqiBI5EUeZGv3mB5H16flVbTNfS0a8ZlijVJBmaQ5bgdOOPaqmpaKbu93Sy4nOSYrZwIiMYwM8596s2+l2NvYSI5REQ7kQ5LZzzuz16VevUnlZk+KPjRb6Lq39n2tkJygBlkd9oyQCAv096bpPxLsPFJezCGG7Zlkjgk5VivOFPufpXGeOtA0y/TUJrG1mtr+0IeaWcFVmGOg5IPtXnZ0+/0fVNNAbZdSMroCcbW3YGSO2e9bJwcbdS5UZx9De8YaV4n0i6bUNTfdDcSFh5Uu4Jk5AI7Uvhj4i32i3Ma3RN3aD5SkjZKD1H0r0VTaX9pe6frlxbXckhYq1uQFRTxkY7g+prE1D4daetjam0Tz7d4pEa4jXDQPwVLDPTg5z6/Sp9smuWR0SwjWsT0ON7K906yvrC5WWKVQyCMYYJ3GO3Wsi7KSXTTQeIZJbSAtFNCygjPPGP55rOgsW0jw1ZWlqweW2URSOq/eU/MTweec9PSvO/FN/fPdXUWn20otZpNz3KJgXGSMHgeoPqetYpOWxFGahK8iSTQNHn1fVLiOVVsbckbN2MEqenqd3Qe9dfqvwz0W68P2dppoittWOwebJKcSHPzbuw4JP4AVxllo1ro2k+br88kc9yPMjs48eZt7MxPCZ98n2rs7PxHBd6ZDLDl8ja245KEf560Tc6a5uh0U1Tqe7azNXxIX0GysbfVJBqF5HmOM2wUZCrwWJ74TvXDSeI4Z7+CW6tWktxGXKpIBtHbt3NWPHeozvY2StbrFvm3LKowSQOSccZ5NUtGtIrvRtZ1O5t0aKS4REVui43EgfmKahGUfaMlzlTfskbkK3cuo2ENnEZnSVZWAkKdxklh0HXp2zXsSuoRQJrdQB90RKce2Sa+fdK1SbSJo59PhLOZkiSJB94k//Wr2v7JqI4e1l3d8bcZohGyCVRSep47omrLb4uCxeIA/u3OeMZxgnn1/GtDUtWWfTku2t2ELOxK+ZnavBAIxjqBzXDwXMtriP5ZEEhZGJx6g8fiPyrfjsbyW4NnexmJZk3QJHj72M8c9MHmsHG2lzl5SRdUuIpor2U5jlPlmNjjYp6bvXsa6XSo7nU2/d+VCVIZ0kUMG9wDn0rkLqytHKp/akrK0QCr5WQ2Pu5I/EevFWLLXXivDaWYK/u/L3yfeLd+/pxiiX90SVjcn0nydVCTXL7kyQxI3FeT1A5pN8ep6daG4uYkcN5Mys2GU87SPUGqWLm7cwwTmORwYiAeCCQPvc8DJz6DNVr1rjTF/sq9gG8fIE4LE4BDeu45zzUJy3EoprU0L7SreO+iE880cGBvlBPyp3x649K6641LQIYFTSDPcrj/RdspRpXAAZWJ52nPI+mK4QxXc+jtPcxCW3hO0h3+c7evvxxXTeENWtNO137dJbRvbqmJUdcGHdzuUc9P6j1pxbTSeo3dHZlby1t7doIr2C2nBRgh8rDAcKep4Jx26Guf8ZWEGj689xDcCZ1gSMQuoJDsc5z9OteoDUbc6hFaJMi/bImmhyv3iMcj165x35rwy+1C7b4n3Gny3SyWjXsdu8sxG1VVgMgnpxmt3C+yEnqe32FssmmR28tlCht32OoT5G2jAZfqMfma4aC3j1LxhcPBmCCCLMaFsNMc/MhOeM/qK3xqj69qhstPulj03zj9ouFU5mG3iNCeAMgjPp25rFsdI/taU39j9oSKGZQ8LxlWlyxXAcjgAcniiy3W4anbRavbW1qsl0sVnCkeXV2A24Axgd+tXke0u7YzwBJVcBiV6sRgj39K86bwfImoTyRGzS5twJHe6UMqg5wcDO7gDPArK0jU7u21QTzfaQgLSSrY4SNuDtzgj0XqK0bsiOp31zYy6pLa3FxKkUiSYQ2+Q6rj5s/TvUFv4f08RXC2kk0l3MCryTPuHB4BHTt9feoNOureSaSWEXVuQm6JtjDzCRk5DA8E/hVCDxdFBdy2txO1pLES2cq6lieSOmR17nrWfu7s2jTlLRD9Wln0ZII7xI1cgESqSwQA8ZHrzjipIZ483+ozXjG1t4g8oPRTgk8/Sq+oLHrU8V3LNMbfcqTGMZAXsy4zjt+dcV8UdUg0Twxa6JpdwJBqX7y4Ib5wFxwR1G4nv6GqpJuWmxUnKk9dzjbbxPZy+LrvxRqcPnmJ82dr2Lfw59lAB9zXVWvxkv57qJdRSNrZm+eJYwML7H9a8kb74yeEH5mo3kIkB9zXoWVrM5btu59LDWILuyi/s6F5SPmLADdgjIbNTRw6zfQzSLdf6SmBtV8Fl45xjFcF8PtWDeHGEqSPJAWjVk/hHDcn8673SZJJLxWhuHjH+raTHTOP6V58oWnyl3ujWntLCez330FsZooWVkibiIDvn8RWV/wAI1YzLK1gySRPbERxSpyvzYPPbvWJrXiJdA1WbTbkG5aSIzM0Me4xA8ZfPX19q2pdUh0bULCS51ewVnjx5UIJKIwJBI5yM89qFSdlY0mrbmN4hg0zwRpERmXVEneNiqWzjy1J/vcEYGTwR61heALnTDczW0UshaRMoztgudpwv4E5/Gu01/WdM13TZI5rpnhkgaFlVsI2f4iD3rxyz8PXeia5bXUcsrW1tKrSTGF1UjOeCBj25PWt4KLXK9xypSUVI6DxhZXfh2zM8V/cT3IuC0xZuVU5wBg9AayPCXjW+fWYLG6leaG5YKS/LR/7Q/LpXcX88GvtqEMU+m3iyxrshGY3kAHKZPBbOar6TomkaPc2ok02SHWiBsQAfuVYfezznGMe3NZxqWTjY3qUnJXj2Of8AFVv4j1KS70+0DXMcUgfzJCsbuGXcEAz8wxjp7etasHhXTreKy1XWJQNRtYcTQbVfAK8FwehGeK0PFUVv9klsoLiY3VsNokZwQCcHBPsOMdOnevP7PxDrOoXdvpMM4eXcFjd13EDv8x5x7UKMtNBxkpRtJ6l6+8Ea3aeJHutBhMmmFVlindwqMjYyvJySDngVf17+2PDt8lvehvKlX92Y2+Uj0q/pMepeGdau21o5s7Ih7SNScXUjg7FXPYck+mK5HxPrF9qHiC6F/JmdCAqg8KvXAFX7KMpamcKk6cHYn1S51Ox8q/tLnzbadvLEasdyN1xjvnsf8kfxImn6VcvdztcarclSsaYCW6jOOcZ3Entj3rBuNeljtzawSGNSPmx1Y+me1Yv+sfLHgc/U10tJaI5nJ3uWbq5mun8yeQySync7Mcnjt9K0/D13bww6i08/lyrEGgUtgMwJ/P0rClkBRjnnIUVAsgWTP6+lZVEpKzKhJxfMjo9W8R3+uEJcMY7dT8luhOxOMZ+v1rprONo/AVjbIwzPNLMzE4AGdvP5V5555XpjPrWjZa/cW1ulu6rPCmSqNkYycnp71nNe7yxLhJ8/NI9N8ATJb6/EsSIRghN65JOOWHpXsYuJMDlPzr5v8JeMfsPiqzuLxVWAvskYD7oIwMDsAT2r3VtTjDEeanB9ahKyszaLTPnLTXsodWt/tEimNZP3hk5VTnrx1HT34rpU1QTeJCLSNZlaUx2lyVOBldpP0yf1rgDuXJZcY7V18lzZ22k6YYIw0y3EboF+9tH3vzrGcUmmZc3Rli4CW9udEtZ4Li31GbzI5ShV42BGDn+7x+p9KNF021XUpI9aDQvC2Y2lYLvKkZwccj8e4q5Hc2OoaE9tIoSW2jZ7Sd8B43U5H4Hv9aw/D122pXVudZd7iJpDHFIXy6M3oD155xUO84WvYIuKu1qb+o6lLLcg2kUbiR9q4UtnHOOvfjtVC41Wa98TTajN5L38p2skgK7GxtGB7D+dX4tNNp4osNPtJ4zGbvPnpjccgZVvTjn6Vz2pWlzpmu3Ntv8AMuIpSIpA2c84zn1471N9LeQW0ualtqV1awXDsMHcIASvyjjkj/GtnRrtPLjhvIZBA0u0uy/IAR978OP0rk7PxBeQrLarO2ZNqnzOgAPv071qW17LceHriL7cvmpOHjVhklTwcf4e1VyW1M27s9Ln8Xx2qTQXl9NKtraSRMVKl2Y/MjhuOVIGMV4nb38+pXqSXJLJnMzdz6k+vPNdHNa2KeHbqZrl4rhcoqkcSgg4OByPx9ayvC+lHUdStrQRu5mYDCLlsZ5wO/etoP3X1BK+p734W1SbVPDFlFpenRWotBuKTBuwOGUkYJJzn0JFZdjd3iW0iwXssIG6aTeSMkNnA/w9M11L6ba6hoMNppd21qI5CN4fb5gQbGOBwQcDpxXN6b4IuLjTpZJLgpO10CVSXcioVwx478n9Klpt3Ju7E2n6xqesQt9ngEsTczMI8+dz0J9OCPasDUNTg8AeIEs4rlrjUL3KSWsYH+rLfJg9mPI5rvrbUbdLVbPT3a3WKMxQLKhUZ4ww9R9a8Z8XeF72z+IGo38sTJab47mG6JLEYxlQc/X8qqna2uti1BuSPU477WLm1unGny2M0Y3uxClimM/eycnqOKyDpsOr6XG15c2920g5Mo2PE2CT9c4AyMVf8N3q6hpbCeWdrKZSzTs54x2UHtn861z4c0u9mlsoklWe2Rf3xHBzz9M1lNyvormk48krXOO04SeDU1e+UyyafFEzKpk3ZYc4z29PrXh2s61d65rNxqN6++aRs8dB9Pp0r2/4rvJonhmW1eGQQzxhI5YgfL3b8kN6EjJr59iP8816NFJQRhUm5PUJSQQO/U0x25Tihjmf+dDsCV5q2yLHq/wVWDU9R1LSLuZxC8S3CRK+0s6nGR74Ne4HSWs9JuoreJS28yKhbfv4HXp/Wvmb4aal/Zvje1lEUsm9HTbEuX+6TkD8K+itF8WaZrcUUQmkjmSQKvmfKZNvRj9fSuSslzG1OErcy6HKxal5OqyRzWjwxtb+XJFKhHGDhTn1BIz71574ztLKHTYdU0W3lil3rA4kILlQuAcD0xjPtXu3iSO107Tbu/FqJZXVkb5d3DDBOP4gOuOK8a8XQx6fHb6za31vcqwUSwIRhEACkAYzjPPPPP4kopKSVzqnP2kL8pY+GugJqelvrWuK1xB5jC1gMxw5A7KD6jv1xWz49e71fwr9lsLmMq9wpVEXyVjTB+V8n/CuP0XxnbWMwjlhVtL8rymgi+VlXk5HuCcg1JqvjFxv26lHd2kTKEikUCWVW6BsDnA7564q6inGYUvZ8mrMrw1oH2myuJLm4c7A7RMjYVdpABHrlv0Bq/ZaqfDlqxuHSe9vztScuGKW4/iBBOGYn8AtYepatG1lcx6UhVJ0EflBuY05JHuSSea5DzpEk8t2zs4GT0x2ohG7uzOc+VKMTt9a12G10xLCwuHfcCZHdstknPJ7nrXUeAtLsF0j7dDIk16R8+Dkxjrj8a8fmmY4POSc4NbWkXt/psmnS6bKyXM8pTAPysMgYI7jrWzmYxve56ZruspqOqvcySbksP3FvGTxvONz/XnH0FeY+KNR+0a40kRw0QClvX6/nWn9tYS38s3X7S270zzXHzyGa6Z2OSxyTWSerZtVkuVIlkmaadnYcnsKerMnQ/hVZGy7GpN2EOO/FWmcw2RiUHqeaEUueBniiU4IHtxT4H2596nqMbtI70ucdakJByexrufhz4Z0nxdLfaVfh4p9qyQTxnDJ2I9CM44NDj1Gn0OGgUyzIig7mYAAV2ja5bKxV5pmYHBO88moPEng648D6xJFdXMFwojLQPG3XJx8y9VOM/lXKEhmJPc5rNxuWnYvNDCdEWcy/vxIfkYdUxwQfXIP6VFHdyWF7GJowzREZBOeMdBT7m/WXTbSyihCLGS0jYAMhycH8iRVEsjSOwBGW4yeg+tSl3G7GvLfyXkkyWaAIkL7mZtu5eueT19hTl1p7eyt4INsZDhgskfKkDht3uxJ/AVnqFkCQ7YhzgO2QOuefw4qeztZDfQR3kZjhlxNu8v5nHYD2NRZIUUkrI1dGuZzd27i8CTLIWaR05jZsDcT3xx7VXmt7i9nmnklzvfL4bl29f8APrTrjWIvKFta2kNsFZlkIB3t/vNnnp06cVRuUhSZEt52kXaC7EEDPfg9u1ZW1HJ6Do7VPtDbJwyY+9jHOenNX7bCyrEkiJIsgVWIyNuOasabBpENtHJ9uZ7yYOrwTxfu0G087gc5zjHFXrKx0uXVLJZ9SEFrcQiWRmj8zySWxtJB6gc/zoldkM0ngtIvDM4NlLLIYmYybycEZ+YD+6KydIkEdqI1kaGYJuhlifaVbPGT6V0HiLTbi38PyGw1K31LTIEJV4Gw6BiPvL1xkfrUvw98KweIpClxKUESeaCDjdggYJ/4EaKSai0VZ2aOt0eWGz8PRRYiivBHLAj/ADbZUJJKn0JyozXa+D5rq30oJfpGjFVOQcknHOfpwPwrgb6yvdKub+0szKxMabCuJQMNkkntwp4rtNJ1IFY4ZbiOSSWMOSSMqT2/PNaRnFb6EqL2Ze8UXsK2AKgM2QV46nsKx7WVdZsJbG/HmRTKVUkAsv8A+qoPFUoS0WEKS28EuenfgVhR6jLaS2ATJXcxOep4A/rXVGzV0bU7WO18O6Mllo0MHnNMYCY5PN5wRjp/MfWtCG9uhdyJKqhB0Prz0/lVCyuiLxv7lxHuwDxkcfyI/Kr3yq28nHIxzXJVXLK6K5e55F8dtdka307SfMDEs1w4XjGOB/M/lXi1uBsyeg713fxm1QX/AI7nhQAJawRwgD1xuP8A6FXDLlIQK7qKtFHHP4mQM3ztTAefekblyT3oU85ovqHQ3/B979g8Y6RdFyix3C5ZTyAeD+hr13XLebU7+5utIUsyBbxYzGMZQYIA7ZPOO5FeI6QY21rT1lbbEbhA7Z6DcMmvobwhK9tf6pBHG16ISi+fGchlOccetY1E3NPoaU20beg+OtN1jTIzcTKl5GvIc4ycd814t8R7q1svEEsOnTxSWt2BJMqdFbuo9s8/jXf+IvBunXepS6hGbi2klGZI0CohPrj1+leN61Glvd3tnMpklk2tHK/VQCf5j0relZO9hTuk0afgaLQT4qjl1yaMaWIpN6SE9ShAH59K5rUpLNdUnWwaX7F5p8nzMbtmeM474qj86qx9KjUncMitakoy1SMY3WhMs7Kw2kqfWnWUJuL1FJ9SaZIoUZzwRVvR+L4nsEY1hE1dyG+UC8ZAc7R1rdhMlndaE0RUPHKjAt0ySP8AGufd/Nu3PXe+PzNdPOirqlpn7sSl+mfu4NRN2ZpTV0zK1C7VY541Y75rmRj/ALucf0rHH3iTV/VLqO5nQRqu1AQCKoZHpTjsTU3CL7xqYD51HXJzxVdD1/wqVX2yAnsKaZAk3MmPSnwrlT7moSdzFqtwYCDtQrNjE2MvTJFa3hvxLdeF9XGo2SK8qxugEnTkYBI9jg/hWXLKSNoAqHJA9qG1sgRqXWoXWrtfX19M9xcyyIzSMec4b8hWcM4rptO0lpfh5q+p7R8t7BEG9sNn9WWtK38H77aJzb5LICefas9jS1zjHcpsZRtIBwwPJpbITfbYBagNPvGxcDls8Zzx+dQuBk45p8S8ltpKr8xI7D69qlAakD3F5cWunWOnLJdRuUYxruaZieh7EZHHtT72/MnlRlnFvANot2kAwxOW246DOT7ZqpY38tncpe25khnRhtMR2j5cf5NQSzSXEoYiMYzjAA4qJIL6GnZNaTRBZ1IuUXbbjb8rsT/GfQdv1puqxxWX2dEuIbiR03los/Lnopz3xUE87ohgEREZiVY2bPsSw+pra0nRrLUtMYXHmreynbDNkBA2RgN7Ebuahu2rBO+hSsTZXK+TMhhlCBQ6jdvbJwWz0znGR6V6D4T+Gx1PR7nVLTX0iu4WIeJF3hRtOUbnv+VYdt4O1FbeZtPsvtt/aSeXcxAEqysDhgDjIru/AnhO5EcmtC7l0tbrOdOhBCg5Iwc9V6n8alJvVFuK0RpeLdJtbP4e3drb6ZFBNHBHmSMBQXJG4Z6k/Wsf4SWD39vq1sZJbdjAsbSJkMuW7ehwK0/idLeReBbiSTyxHczxkbX+YZbIH5Ck+DL+XZ6rKxLf6sZP/Aq0tpqE9NEdFpPhubQrtDdahJcNLmMKfu7ATjPqTnmo7uzsbDXJDDD+8ePerl/unJ4A/GuovGjudrLzt6cVmX0cCsS0YZ34BIzgfzrOooRpjSbSucfrer2w0u5g8ySRlZMMTkbs9vwqluU2ljPtLDcynA9cdayPEEFxDC0MkQgjkkLrGGznB4b2J9Ks6PrdvLoCLCDNKrgcLyccHA6n8q2w0nyXkVFaux2kUwgNnKAwUhgSATjjP9K0LqS4+zM425YjYBzn/CuL8WXly3w5vLi2Esd1GUKKAQ33hn9CayfBWpalB4fv9V1O7VY0iJW3PJUgZLH8OMU60OoS1ujyPxTftf8AijVLwnmS6cj0wGIH6AVlG4ygBXHHPNJcOZHZ24LMT1qJsYH0610bKyOIUnJz60qn5T79aYfbpT+AOOlIokgx50Wem4Z/Ou41PWL/AEq2kisrg25chCU46f8A664OM/vEAPcfzrtPGtoLKKEAli21g2MZyP8AGlZcyGtmzN03W5otdtru/vJZEjYku5LY4Paq+v30F/r8lxDJujZFAJGKyyT5ik9DUZPz5zzjitpPsQrmjp0OnT+cuoXzWuMbCsJkyffHQU27j0dIGW3u7qWYA4zEFVv1yKTSbS2ur4x3DFVK5UKcZPFWNQsbe2VgsLHtu39KreIGTcbl2Kx6qG4PqM1JYzGP7Q46iIgfiQP603UQq3QCAhQi4z9BRAP9HuG4xtUfr/8AWrBFvcSxG6+gB/vgn8K6pWaW9LqNxWMgc9yRXOaaq/2ghxwASPyrp7WUQ7pXJKKQxB74HQVlN6nRRWhzGoR7L2VB/wAsQEJA6kAD+hqmfu5rQvfltv3uPtEspkkAOcdf8azm4GM1cdjGa94WPk0OckjHehGI60n8Wcd6fQmwd+lWl4OCOlVkGXH1qwuck/nREGJITnFGSR+FNY89KXtQwR6PZTw2vwjtbDKtcapqeVQHJwpGTj/gI/MV3drpkyWkKC4cBY1ABQ8cV414LiE/jDSYmGVNyvFfReJl4CDA461EtzaCuj5c68mrNle3Fp5jW0xjdwFK7QQy5zz26gcVWC4xnvTwflIJI9CBxSIuWDqE4sbiDzlCSvudFUDeck56etVIZAJM4yvcGmMDhehLVpaFYRX+r29tcMyQs2Hde3vUu1rgW7HTpb5rfypUd3GGUv8AdA+vSt+2tNchtmt7Zi9tGzbkaMPjAPHuD296zHs7i7vReW1otsQMEoQq7x3A54rdsdZnt7d42k82/d1V8KF+UZP9a5ptXEr7HVeE5Wtb9X03US/mw4dJSwIAHCc++cemK79JjLAkjSj7QYiD5edoOOP1zXA6fd22oQTTpthlRNoaQjcp/iP0yBWzp92V00YcuwGGIzgt7flSjNR2N4R01Mn4l6gV8IWtnITKTNEC4HCkKTik+HeuQaVb30eG8mYphmPIxnH86zPHtxJc+GbZHzuN0p6d9rd6d4N0m51TTL+KzKeeUXG7AUdfy7Vtz8yuKUWtj1WDUFlRdowzcKobOaq3konEsdxL5K9CynnHtWZovh27sVVbm9AAHzrHkkn61JrltA+nPFC5MrZAlJ+ce2PSsKseaI4861Z5x/aJvvGU9ruVogpLMSSN2MZwePWuNWS9g1KR4ryaLdM3leWxXHJ6Ve1bQ9WtNQlkgtJFQY/fnoB35rJtZTHeo8zmTD5IUE4/pXRRhbUzTdzca71SwuXa61GW5WIByk7lhkj0J966LxD4kt5PhvOLa2WF5nWE7fl5bk8fQEVz4vtOkS7e+kIM+GgO09jgcelZHia9iNjb2tvdRy7382Xy1IG4DA6+mTXrpU5YfzOapKaq+TOUc+tBIMdNfPeg8xiuIoQdPanE/KAKaBSueRQgFjOJl+oruvFc8l34ft2KkpDLt3468EgZrggcSA+hr0d7aa+8EajDJBJGyqtzFuU4bHXH4VL0kmaR1i0efkkhST2pBkhB35FSqsXkZyd/oaikieFwJF2kgMue4PQ1vJWszNGjo5xfZPZc/jU+pO2zaW5NU9McR3eW4AHH5g1YvTmTBPGeT6CknoNFHVPm1GQH+HCn8ABUcbbbGX1Z1A/Wnai4k1C4cHIMjEe/NR9LRfd/8KyQ3uXNKGbxiP4Yzj8wK3lj86PYTkZ6ViaQv7+Y47AfrXQRt5VpJJtyeg+tYz3OuivdOX1ABZQB3z+HNU3NXtTUJOoH93n3qi4561pHY55/ExydCaCcDAFCfdobn6VRAsf3z/Kp0yMgiq+SoNOEjDrzQmA5j84pxPFRbueakDAjg0rjN7wS+zxpo5HH+lIPzNfSZ69TXzL4XmWDxVpMrH5VvIsn0+cV9MmUgkVLN6R8sCOR8E9uBzTzbyuNvGRxz1reOlvHEJ9u2IgsOc7gP51atrBrrYGVCF7quOfesfaE2Ry5s5IwWfj/AD3rrfCl1p2k6haz6jYSTRhw7mJwQVx6Ee+evarMXh64ki3RBWRuNrHIb0HTr1plrpWLp4JUePA2EswAXuR9ev51DqXLUEdU/i7SLm+eBLLZY3LtKWMShhx0AHvzn3NVrvV9DuDvg0yVQI/LLhACR2b1xgg1l2+lIHXymgU5KgyDHOOmfpQ9sbR5bdliDRDOS3D8e+PXFQ2mWo2J9Pv9PW6QyxOERMB253f/AF67H/hItMYNDBbPbwRjjEfDZwR+h/WuQtNK85lkVSrFfnjHQjrnOcfpVqPSfPSSeO9bcwO6LfgAVNl0KirEfjjW9Mu9Ns7e1gnilFyHYSLgFQpBI/E1oeCtTXTZLqIO0ZnUCNumRVMaXZXcsUlxCpVDgb2KsDgcdMVoxadAwdoIFVE+RhnOVPp+OKvmSVkLl13O+Gv2Edl5sl5HlANxPQZqD+2NNmUKkxUOM5K5LD0Brk7W2sAkhmi+ZRjaW7Hpn3pxMcEaSSwptXllVup9OnSlzXHoUviPrlsmmW+nWwKmU7pWz1UdOK88aSKCA7JWYuQNvpn/AOtV/V5P+Eg1aW8juUgz8qK45jUcc571mWFpbLr4snnm8tSQ8siYG7B5x6e9dkFZGL1Za8bWMdnpeg243NKY5HJPoSMVxeMMR0Ge9ei+LdJv9autNNpBNKkUXlbyvyjnrn0rz65he1u5oZCPMico2DkZHBxWsWnG3U55pqVyvIPekHQd6HODSAErx2pEkm09jiomOXoLNgrSAc0NgGOufSvS7vUr7/hHmkjupjaSWidGOB8gDKD0HPBFeajrz0r1bwbFY674El0q+mlhWOQ/vUAIGOfqetRJLRs6KEnFtI8xYjaABg80XD+a4YZxtVfyGP6V1d98PNWguiqS2zQMMpMXKgrn35rG8QoF1aRIwmI0jiJT7rMqAEj6mtHNS0RlySitTPtGZryM4+XOK27xIjYbo0Ks2Cxzk1j2ybJSQe2B7Z/ya1tZ229vGqtzJgAZ7DvVrTck55ySzE881KwIt4Dzgkn9aSSFlCs2QGGRn0qa4hKQWoPdS351lcqzLmj9Zj7j+tbbKDYncTnPH1rG0Vf3cx6/MK3J/wB3pkjbATuUZ9ORXPN6nXSXunM6qMXI+nrVAnmtTWVxdKOgxWU2RW0djmqfEyRQdopG4FAPyinHGBjnI59qozGZo7UHtzRUlAPb9acvNIKeoosBpeHrJ9Q8R6baRkhpbqNdw7DcMn8Bmvp/zY1+XOccZr5++GcHmePNPbbuEYkfH0Q/417m0w3Hjv6VM2onRSV0zxVhNLDGGB2M/BVdvHp04qSOKOEI489FOUbceF4rSsDbvbDzYpTIuS7PkH65x3qEX0cAbzE8tXbKgjG7nsOuMc59q4+boSlcfDatHAqGYtHnKLHIAT9MH/CgwSSTC5JMUjfdEZYEnvu5PNaK21heNHdQBw0R5Cr8wOMYPT1qpZXDX2pGFIJbaKJPvswJ9MnvU67lNNFqKG3LSeYixxbQw2ZBDjqSf/1VdjtLa5jheeeK5ySuH++v49SKmktGeV41nkkZkClSRgj15Gc0200i3WGRnPlFmIBb5ievOPX6UtXuPmbILy1eKOZLJ5BcSYCNt+VBjoAO1XbBLW8s4vL8gXDDY/zY+YDnrgirCXOL77P9hjigUbvPMg+bPTAzkemKlm0uy+XOyVfmfL8AH3PYmjyGm0RxWzwKR5kew4IATGcEdcn/APXSz2F1NdRXMdx9mhicK6NIAo9NwANHmWjRmOGIPclTujlJZVXp16Gp4ree4SOCKLYiyAyfwBiO2Mcj+dCv1KTb3RPZ2unXRLRWefLlIEjDKswPX6cVoX1r5l9HcZjUj5XUMAmPXHrVY6TOkQPl7kIwY4jjI/SprTTpAsczRLGVBLBhvcntz16e9Fyuth6Wtn9pNw8Cu4QKXZv0C/1omitZjEZIorWSU/K/QnjGOtMt45EJkkvEbyySuxiHz7jNWJnMtwpl3yuq5Z3Xt1qlJja7D47eO1t2WLy/lzg+Z3/GvmvWLe6tdWu471QtyZC0gDBhknPUcd6+jLqzS9VXMPnwqoYIQCXJ7YI6fj2rxjxf4T12PV73UG0+WS2kkLK8SZAXtwORxiunDy11MK8Xa5xDUoXipVtbiWURx28ryH+FUJJ/DrT5rK6tMC5tpoSf+ekZXP5iujqctisU4zSKnFPPSlUfL1pjZFjn/wCtXt/wF8u4h1i1eKJnRkkBKgsAQQcfkK8dstOvdRl8qys57l+pWGMuf0FfSPwb0h9E8Ll73Rza30srh5yBvdB03dwAcjFRPYqCkndI6bU/DNpqMTpcqGQp5YGwcL6CvN/EnwklewdNDlhVg2RHKx5HoPQ/pXtiGK5TcjZHvTWtl9F/KsOaSNfaJ6M+TpPCWp6TcvZ6raGOfIbKKZAVI7FeKwtQlnbUWnlt2VV+WNJE4AHTINfY7wEDA4+gFU7nTre5XZcQxyj+7IoYflVvEvZolU10Z8oS6pHqVqsWooqmNflZOAcdAPSsaUfvtq7gvRFZs4r6hufh34ZkJkGh2YOey4H5ZAqhe+BrZLYw6dp2l24I+8bZSfwNZyxVNPQ0VGT3Z85Q3F5pbMhhKZwSksZB9q2UuJb3Q2neNVVZAOM4yCp/rXpl78JLu/uHuJ9RRZHOWZ8yN/SoJvh2+j+HpLIXLXO6Qyl9gCqe2B16Ad6yli6D0cioU6i2PK9dTZOn4j+VYpBJxmur8S6bNFs3Akg45XrXO/ZJhyYm+uK6adSLjuY1U+dke3oSOKbjk+lS7D/dIPuKaV45rUyGY59qTFPIoAoAQDI6VIikMKUY24I5z1pwXLY/rTA7T4WGP/hOreKQsGmiljUjsduf6EV7qdEJY/P3r5v8Maj/AGP4n06/PKwzqWx3UnDfoTX1YpiZQwPBGetZzjdnRRlozw/TpfPuZh9qeRpWDIsg4xz2xnGP5VeezsTIkr4SQ9Y87Bjp0P1rPjgt5cbY5SG+VgQrbB0xlTx17/nUz2E7Wyi2ikVA3yxXb7lYg4yOOQQOnqK49LmidkRvapOIzpsssirlQAWPy9DnB46Dr+FbVhpX+hQzSWcXyR7POi3FU4zyO/b/AOtTbaz1EQFwFtTuwWDKoIPpwSK6vTdcis5IoVjOzPlF5ZuCR36cfhWtOjKs3y9DGtXpULObs3ovMwjp8izo7wiJoz8sixEMeOCCcD19abBd3MxNv5FxJIkm4mUhdueSQQPritjxD4jtIrhy19NCVXy1V5CkZf8ABGOcHrXl2pXcyXUjtqnn4y3mK7Nu9jkDn8KKlBwdjow3LWTcXp/kdvdpe+erq1sIQSXa5YZPHbpz+NUdlla6S+dTtpb1nLu4kGAP7oGeemK82+1TXJ/eTE89T1rvvhl4Z/4SDVvtE7xTWVs372BpGBJ6g9MY9sipVPoackYrmbO+8N6LJrdn9riZUg4Cysv+s/3SO3ajV5ZfD0qJOYpQy4VUkBKn1I64966rUdZ03T4hp0d9ZQzfdWFZVUqB1+XtXkmq6leale3N0ZnaIuVjRiSQue39RVulFasWGi6suZ7HR6DqNxq99IBD5UECbi+/PXoefXn8q2rN7C4mO5l4PB8773XBx6H2rgLfW7fTNca7ghuJoI4tqQ7tu9sdTk8c8/jVg/ELwx57SCzuI2ySSvBzmqpwguh0yhFPsenLBA0AeOCMnqc+hqO4MENuzz2yeXux93OV7nB69+K4u3+J2nSWpFhp2pSgfKfLjA+nSnJ4u1i4QiDw7fzBjuX7VKFC/wAsVp7iOfld9WdZp7280NzGkEXlRkoERcAjHBI7d65y/wBVuLe3aCO2SFogVVFhLcduTxWcuqeKQ7i20LT4iw+ZmudxOOmSOtSTX/i10DfZNOMnXHXH4mlzwRpBRTOauvEHiOabyre1mY+gBA/JQK4bxDp/iC7ZZL6WWbdJhIXl5Bx/Ch9q9Ka/8WRmSWWz0mFEGWdlBIHrwKjOr695Mkv2nT4WVC6sltuyAM9aqDTejCryVFqzzG38B69dHi0Zc45IJxn6Ct3T/hNrNzIVl2wqMYZjgH14610Vv4n8Q39mLiLVFCOM5SFRj9OtXra11bU7eN5NbuZ1lONvmGIfUbTzTnNR1ZiqVFeZbsvhtp+i2Zk/tCaGZfmy1wUQkeuMcV2tl4u8N6dp6galGpQbTEh8xy34ZyffvXm+v6RYaBaQ3E6y3clxIFWN5WYYA5bGa5LW9WuGj8qPUBFCzbjECF2jsMYyKj2t9kXPllHlt+R7zYeOPDj38VjNqNtFqMzBVCKRuJ6DOMZo1zXzo94ljeXU06zKWBgQq6LnqxU/QcCvmmPS9S1dhcWELSIshIAb5s9c5P4V1TeIvFVrC1hLPiQLtDTwK0i8Z+Vx1+p5puJyJe83bQ9Ki8Z6abqezTUpftkTFYkbc3mDAJ6jr1GPUVv6Zr0sqqk0DtkdSu1vyPNeMaX4S/ti0jluNQjS9GJYw6lN69c7/wCvrnmvQbXXNR8PwM93ZvNJGmIw0AAlP8R3A4xWdXCqWxam7XaO6F7FO22N/mA5Q8H8qcXIGcsBXHSx3N9aRXVzYW9rayx7EwCD6924HXtUtpdX1iIglw08CthxIASFxx0Ga8mrhX9lm0bPodOZCVzgnI6Cq8kfmj5gQpqGHV7W5YIxeFv7rjGaumIFThifSvNqU6idpGyaRzl34c067kLm23MPVa5/UfBcUsR8qNlx6AV38Vu6Fizu4PQbQMD8KV0zgYPtUxlUpu8WN8stGjwbV/A1yAWR29gFArmZPCOrD/V2U7j2Q19NGNcc7c9RxUZszcD5UZh9M13U8zrLdcxjLDU31sfM8vg7XI03tp023Gc4qjHo9+7lUs52PoImP9K+qo9GZ+Gg/wC+qD4cVmyVQV1Qx+Ia/hmUsPTX2j5TuLG5tSFnt5Yj/toRUDJtr6D8R/CiTXL57ltdeOP/AJZwmDKp/wCPCqGm/BbTbdi+pXs143ZIx5S/j1J/MV6EcQuS89/IwdFt+6eV+D/Dk3ifxBb6dCwQN80jnoqjrX0sukmNQguGwox1rlrTRfCvg/V4ntoVtrxkIDszHCnjqTVl9ViaRmF9Hgkn7wo9qp6nRChKK1OftBZxRTxyW5jJ4UlhkZ788/j61Vlu7YlYoo1neAFg7NwPp61QhvbmW4EUk0fl7iqptD7vx6gc1Fp+orYzTiaFY2nIIbaMJzyp9BnNRRgmpNq7tojixEmnBJ2V9X/Xma41aW28qb7JCY5G4EiEhyMcYY++KdZ6nbpKPtaCFlkmZsqXUfKPlGGB6jH4iqUurWzoyR3LzyAlolUBjuz0H93sc+1Y10k8BjhJaWYoWcI24bm6AHv716eDnBR5WrX/AOCePj4VHNThK6W3lsXbuXTJpBLJA900bZiExfZgjncQeuTgZzWJ/Z9vc/aGhiD5JZkSU4UE9PunHpWr80NvfwmWWK5jRHVUYgOAPmBxWtcw2ukaFa3arLcvKAXG4qWLDPJ9vpVVp03JWinf/I0w31iEGvaONtX9/wB5zNvYTyQNFZWltA7rz5nLE9sE8V2lv4j8R6do1ppejaVZW8MUYWR5JQWZuhJxgAn8+auwR2aJFNNCQ/lKdhbOzIH404Waz4w0+0427D29/wAu9eVPEyb1ex7dGnGMdt9e/wCZzOo+Hda8Xl5NWfS4pWbmSO3QvgHpuUbuo7k1DafDe28twbi7maLkopCg9h0PGfqK6pbaKzeImKYPM3zr5h3Mcf0xViKCC2cy3SShPLJjQtuyc9CM4zz1qPbSehurX0Mqx0Wz00IsUKfaI+D5aZbnsck/rVi40LRo8EWNsbhXyAsfJPX5uDitnToJpvNMoiET4KRqPmHTOT0zmpzFFDJslkMbOeG3Y3YHfipc5MdmZ8Fo8ssaRWXlysPlcKflUe44rX8h4IURBGwH3zv2hR6jrUcSyqEZlyV43M+Dio1u7YnAkdVzgYcMD/Wlcu4y5e4JgGnJHu37ZlZ8YXH3hwc/pT/ssksTRyKuxiS5+6TUjPDIfLZTIfvbCew644qO5vrhdzxRfKoBfcRt25/TtT5kCkV5vD0V3aPDJLlCm1fn5x+NYlt4EsoFeM6pfzW5yDbeYCv4kDJFbyXod95b5Hb5CrA8enen3t/DbLKHmVxD94BhnnpwOacZP7JLUTCh8CaTaxu4EqxycNFBcOiNj1xg/Wr1tp1tapAkUQght3HlhAWwAOp9eSeuavwBpYy0BIBJYKFHX3NOkmuVgUyOqNuwxRdxB6Zxnmh1G9xLl6HKeLdB1jV7iI2N19nS3BVWkYDOeSf0rlovhXqTyTXN9qCOWB3SAFzz/FkkZ/8Ar16k2po8IeMTuwJX5Y9oz3zjPNTLBcXDP5IIQdNxJOcdsdB9auNWWwnCMndnjlrcJ4Jubux+xtqEowGlRiFII7Z5H1ql/b2r6lcxCPSZWSIkqkSFnYY6FuSa9uPh62vMNex28zgnO6HB+mT2qO78PRPDNFZlbRGAUiIY3DPtzj8a0dZaO2qFySs482h40+p+KNH/AOJibOSK0Y7zDOoYKc9cdVPuME10Nj49uBaTvp9/Jp8xI3W9wu9VbvtbB4Poynr1rubbwfFFerdLcTYUHEbHIbOevFWJNIsJg8MtramJmO4GHGWPX2zR9Yk90UqVtEzh7PxXr+qW0tq2m2l88xCrcxJwpyCN4HBGPpXQL/wkEceJdKtp/TyXdM+/IPpXSRWS2Fo0VuF8pVI2qPTt+FP0i9v40j2boWUt+7Z8rjJwCPXGOnSsnJN7FNSS0MK1F9c211cXkEtiYxtaPcrKo656ZJ9jWnpVtqM9uk9tJdTKq7lwCob8GwM10beKJLa3ke4sizIm7CMBk+nP+NYcHivU4rm5lstDmuBOwdjPfLhO2FAB44pShTe7M3Or/KON7e3GkzxAT2d6EYIzxjOR7HNLJrAs7eL7VA8kpXlU6k/hxUVz4u16YDPhuzkgJA3Nc5x+lZ19FLe2xW5so7EsQwa3dic/7JOR07VjOhS6JFRlPqjZTxKgVRDp0UjqcsWYqAPY4PNaMXizT9ypNHNBn+Ixlk/76XOPxxXJQ2V+Cwt8c8I2AFK47rjk56896qG41GyHkXRh8zdktHIF288DrzVRjb4V+BMox+0epxzxTxh4WV1P8SnIpdua82a8vkUvaziC4bld4JBweRjir8PirVI0YO9vI2eN6Hj6kHjvRzLqQ6LXwnbmEHvUTQD3rBt/GNs7hLmGSEkDBU71P5c4rQk17TUhMn2jdj+FVOfypqPNsTeUdx9zp1tdYE9vHLjpvQN/Oq39g6X/ANA+0/78L/hWRdfEG0gYrHYXcv8AuiqX/Cyn7aLcfn/9an7GQ/btdTg7Jri4PmCGOKDbuRyQp57ntjpVqTTpRHcXP39gyFKnBPI796bffabS7gmm8mS0fl7fBweOnX171vSXcRggSWBP3v7wbFxtOfrQ2k7sTpxepxEn9pXF+mkm6SNZ/nw0Wz5vTcFOefQ1d0IXSaq2mxS3JtV+V5UwybudwBOe2Bx710M/kxwqpj3oxGFcAgHOf61fZ7cxLA9thlYtHJHIVKnHcdD1NEqsX0CCXcxlt7xJ5LxVnDA7UheQbWX1wDjP1xV9xGJJFlWcuBhI2yFbP9fXt0q9FNDLIflfIypyc9utY/8Aa1nfa1LZWlvLHdQuFadyADjqMDt+NRzOXyK5XumXxardXSRxy3ELKp3FtuXx2H/1q2pLIy27MZJEKDCjYPlIA59//rVmmL7PG6mSQyK3zlWxnPOB7VWGpf2rA9uBIiRTlWO8gnB9fxqE0+hrF2RfbQYrwfvr66eINuyHCgnbj+HFTLGPLNtvlWFPlWUkNnAxjpx2qnaw3EEoQTsYSpcEt8wJ+6Bx2B696kktbm5niKyKgjYbjk5Yden+fqKq5bvY0rieOONEVnDEcKGP/wCqs1TcNOfMkjVHHzJF82On8R70+S1glm8qSFZMbVG/kevSi8v7ex0+GYwZAdIMKB3+v0qr3DcniU7jGu/gDIbP+PFWwlvEgaGLDdSQm3n3PH51WS8DW32ooNoQlQFAIH9aiMYv1eW3PldGJf5jj29Dx196WpKsSXUl4UdrWKB7lwSuBwBjvuODn60kNrPcpi/nBOwApnYue/A4P54rnJduoGMSTy+UHIKY9OOCGGO9aunK9rcCNSPJU/Jk7iQcdd2eeO1K+lhpaF+Hw5HC4NsDAp/hSUgD6AcdeatQx2mmIIxFIBIzFgG3Z9e/Tgd6SO9Y3EhdVY+WXXAwM8kVmaglzIqJGUVpjgAk4UDlhnGec9aFKxEn0RuWk+mtFuZtqAn7oyfyzmrarpd3bs5mmWMHG2WIr/T1rmLWyihitx5kkbuXQrD8qlkPJJz3+lT31pPPeLJLdymLJPkI21X4/iPJ9OmK0jpuCTtqy/dRwyxeVZzTnLggwIpcDGM4YYHTrir8EcsVqyRk5AOWc4LH8OPSuVuNWfw5p5mYy3GwjCbtqgHJwAOABitOXVf9GtLhy5a9VWVGUMseQTx0o32NE+hoxLcsyF5Iy+CWUfxZ/wA9arqRDIYFkdJiQcqpIOTwPSqslg84UreXCtt+6HwMZ/PvVJYktoTE8ku53EasrH8c8/SpSsx7G61wqfI8p3Lw3HT0H/1jUewOSrETIeCNoO38eo61zujyW8TskMbqyks7FiSefUnJ59c1t29zLLDsaQ/MMg47en6UOdmK5cg/0f8AcRoNuCxwOhNSBY4kKRbRJ7nBNZd7c3EVkZo5dpyONvUehqu1xP5qNIEAfvGxHb06d6SkM2V8xASSrbuMyMOD7Ypk7ARrtjBPOHJwc47ZqnaldQkj8ksibS5B+uD/ACp9kwknlhVVEsfysxGR6cUXsFyeMlEZFBIweA4IH0qq9pLM4zNiHGDG2Dg9c/WrUTGCSYt+8KqGBb6+2Kw9XmuZTJHHN5cq/MrbAR04yKm6W47m/ZQpDAsKzCUhcA+g/wA+tZ2o+FdP1CZ55IgZX6sWIP5jmuX/ALYuNPnRDI8zSLkE4XZ1BHfPQ/pT2uPEk95exx6hbqsUYeJZIy4PI4J4I4rsp14pcrVjkqQbLVtoE9tdNb6fqajy+RDJIJV/I8j9Kv7JNy/bLVA3P7xSSDVSa0ku7aFtQt7drlAMS28jRsreoOM9qvQwayoVl1GC5hA+aO7gy3/fSlc/UirUqbZnyySK8tvbMDnfgjBKNgiqlxHBaWZVLmVcnCFnycnoMmrd9bS3DyC1uHt2C5AOGB+vA4z7VznjZf7MhjmDOYpI1yEIVge5xgqefUVXtIp2FKm7XIdX8Vw6WYWZxINpWSMIQwbHB56c1i/8JNqr/Os6BW5AFuSMfWuYUSahJNcu3mFPm3SHDY/AYP0xiofMtv8Anm/4Mw/9mqnIxsf/2Q==" alt=""></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-01-15T07:06:59+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) تلاش bbc برای مصاحبه با خانواده جانباختگان معراجی‌ها ناکام ماند http://aznooo.mihanblog.com/post/99 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">بی.بی.سی در تلاش است از طریق مصاحبه با خانواده جانباختگان انفجار پشت صحنه فیلم معراجی‌ها، یک واقعه تصادفی را به عنوان پدیده‌ای سیستماتیک معرفی کند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal" align="center"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span><span dir="LTR"></span><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gA7Q1JFQVRPUjogZ2QtanBlZyB2MS4wICh1c2luZyBJSkcgSlBFRyB2NjIpLCBxdWFsaXR5ID0gOTAK/9sAQwADAgIDAgIDAwMDBAMDBAUIBQUEBAUKBwcGCAwKDAwLCgsLDQ4SEA0OEQ4LCxAWEBETFBUVFQwPFxgWFBgSFBUU/9sAQwEDBAQFBAUJBQUJFA0LDRQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQU/8AAEQgArQDmAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A/OSDW7h7GGLd+7jQKoHUU17+bPEpPtVCz/1C+/NXYbZrhh8jMncisPcjqxpN6IEtbi+OVb3zXqXwK/Z58SfGXxE9rZyfY9ItcPqGpSf6u3Q5x/vMey/nxXFw2UVpbEwhy5UsB0J9q/VP4YfDqx+Gnwq8PaHFarbiK0judRYYDT3DqC5Y9+Tj8BXk4zF/VoJR3Z9BleXxxdZ860Ry/hvwsnwt0O00PwOW07TrbLiUIGkupB1eYnq38uMdK7rW/D+j/GL4cXWn6xYwu7xGC9tz91WA4Ze/XkHqO1S6b4dm17dcK3k2vIUNwXHrWn/Zk3hrVIpYRmG5QRsVPy7hgrnH418i5zc+e+p+hypU1BU47H5VfF74XTfC7xVPpG5pPLBIGCC0ZzhgOhyBz9K4mSJyxZuWkOGOMAc9vrX6GftIfDceK9MluJdN/wBPhRlXUJXUKy54GcgseQOlfDereGt90TbzRwhG3q53fvABzgf3QK+swuIdWGp8BmOEWHq2h8JyYQ+YmVJz82wDjHqP84rutBnd7VIoYibl/lG0BUwR/E4yeh556dqyNP0LcGeR4kdjuZgT+We5FetfDrwlp08620afbZ4ztcSKFQc88EE/yrStNJXOKhRcpoi0Xw5NflTPdRR7DlRGpkOfRVHQewA613Om+CJFaLP2okHcJZdkEY9R83X8TXvnw9+HtnDpck7WUSuo65B4HbAHP0ru7bwhbxoDDEELDl0+UrXz9TESvqfXUcGl7x5N4a029EMUKXEcoBACyyF1UegAO38hXrfh+xNrGsbQxI2QSFY4Pv8A5FFj4SUXe0yRzNnhZI1LAexxk11cWkJb26oy7B68Y/IVyyqXVz0IU7MfpPlRgB12nP4da3GjBUMqLJF3Vj/jWRaQRJN5YcMFXnA759K2bIziJWQKCABlxXK9zt+BXQ6WEQzDz3a3RztG4bVbPOPSnz2rRxtsUOvfuKupKzRhZ4wjeoIK/lVWWKCEiQRNAO0tuOB+FVa5jzGNc6amolhnaygsYicHHrn29a8i8XfD8veBfL2+S7ToFAGXwQvX3P44r3q9sBqdsGZ1bjKSRYU/gema5jVo5bNDDM32jaOJlHK8cA/kBkVpGThsTKPOuU+CPi74T1NZJT9naGKN8KCHPK9enQ5xXik+qT2M7w3YYgHb8+GAPuDzX6Y+LfA9tq1rIUYy+cAWK4y3PYjp9a+QPjL8Gbuwvbq8s1M6ktlTxuGfevZw+IWzPnMVhGndHz7qEyRzLhhEevzHKt+f9aoXF40E4YAEH7uOgIIPOOv1ra1GzFlugnhkj29C6Y2/T/61c3dv5LgL0Y/KW5Br2YJW0PnqilF2ZQ1OAKWljREXed8WflB7fUdan0lo7grKW3bvl2xDknsO3c0zy0uQ6sVDYIIbA+UAkfXn0qKO3xMiBjBggtgZJGa6Hscn2i7q4SVSEQMpBIV34X6Va8L2UUkeJAARjCiqt7CdsgjIIVsYVuD781c8NhllGRXBXk1HQ9Kgouep2EOnW4TpRUcsrqRtGaK8lSlY9WXKmeQWmTBHnAAGCa9B8JPB/ZLuFR3XAyenX/69efWp/cKMZBrsPC+qCzsZLfygwbivpayc42R8xh7Kd3seneAfDkPi/wCIfhDTVhDR3epW8MigdFMilifbaDX6ca9K2t60thFt+z7t03bIPRfYV+dn7IEtxf8Ax68OW0qKqW6XFwGIz92Jgv6sK/Qdr5NL0S71NULy3M0gjbP8IJ2/oK+VzC7qJPsfdZL/AAnOK1bsaV/4ltPC0Lpx5cSYMajIA9q5U/Enwx4ouok0jUGuLuFS01vk/IScZ6YrH0v4dah4/t7rUtVuZV06P/ljG+N568+oqtofgBk1p206CK3WGMRvIykqoznGO59689x5Y6n0XLFXs9hfjlefZvhn4jkhl8p47cSsSoGAjhjnv0yuP9qvzbugsuvXUlxKFlkkeVmbJRQSSR7A9McZyBX6UfGm0tNO8D6tcanubS4rR5JJZTjedpA+p5O0dzivzNv0mv8AUZLu6QEPIX8sH5SWHB29znp2AxmveyzSm2fGZzUTaXU20vj5BWxgcJM5EfmAZlbPU/49sj0r6K/Z68AX+5JnikjtyMiSTIAbHPGOfrXmvwZ+Fl54u18XE6GeNtjPKy4Tb68YwO3TFfdPgrwhF4etYLfylHyqu49vcVnjcQkuSIstw7k1ORp6XpxtrbaSWTA3ZxnHf9M1qWMY+zStk7Op2jkjcMVPbRjf+8GMLkDpnmoriAzswVvKifIYL1A7YrwlfqfWOy0QlrLI8vmtBHEwyN38XH/1qvyCOVWBV40XgZOc+9U7e2aOZ0aWWRVUlS4zjP0qa+v7SyRZbu4itFK8yysEAx7kiqsyG0QbCgVx0H8Q+XH1JrVtJGEHEkjFucKmf1Irl7vxz4XiiZjqMV4xOGKNvz9BmjSPF2n6nNttAyoePMGQufr0o5JPoJ1I/Dc7tbi5SEuoilyOAPkYn0qY3UUsvlgS28pH+om4yfVecHHX8KqW1z8iiOTK4DEMeWHpnrUoIliclFeLBJhlXGCDyOeh/wDrUNW3FLXYnFmYz5kUjwsT8w8vKH3KnpWXqluZsjcMkZHlg4I+lSLqQJMcRcEH54mOJU7cg9vrVFZIDujhnZkYYIB3qx79OhqW+xpHQw4rOSKdlQZgJ+Zc/J/9auY8d6TBd2konHyKMZVeMHpj2rr76yurK7QxIboYIAZsSDHP4isHW9Rs7u3uYmcwEqFeOQYYHPIINSpNO4pR5tGfFnxf+FsKzPcQq4BBIJQhf++q+dde06XTGeB0OzPCnnnPr/Wv0f8AEnhyxudHum8shlQgFScc+nbNfKHxV8AGO5ZlTzUYEoduG/Lsa97C4r7LZ8xjMC0nNHzfbiF5OVZB/CV4/CtQnyZcqQcjIz6+tVNT082Uxjc4KtggenSpIQ63X2YnG9VI3DJA6j+Ve82nG6PmnF7GhLC80ADyltwyyngE1Polsbecc5NP8gx4yc8VNZsFnzjpXl1p3vFHq0Yctmza35PHNFNjYAZx1orgWx1yi7nklpygX0rVtL82YOFByR1rItWxEpHUmrTDIxzX2Nktz46MnE+iP2Ltfx+0DpiTkDzbO5ijbP8AFtB/kpr9D9OiHiHQl8PN+61BJ3WNv7qA5B/I1+TXwh8Y/wDCAfEvw14gdd0Njeo8wH/PJvlf/wAdY1+tVuq3GpJfwnypE43IeSexFfI5rBxqqXRpfgfe5FUvQcOq1NLS79bLQr7REZLPULBGLozYDj+9z2xVjwpLH/YljOV3S3CtIxYdTngn2ziqOt6dp/iXF9d3h0zVVRkE8XHmdsMO9YfjzxbafD/w/uRFlSxtfLiTP+tlOCP1wT6CvK0rWij3qs/Zwv16nzV+2v8AFWTW9bg8IabPusbR1utQZDjc4b5Vb6DP4/SvnvwB4Ul8Ta1bNJCZYxIQijkOfvFs+mACR6CrHiy21DxL4iuZ5ZkmbUHE07O2DtPOSfTHP0ya9r+DHgndeRzeaQI5lDbeAEwAcfXAr6NzWGocqPjuV4rE8z2PfvhR4FTw9Y2WYwsjqCcKAMntt/Q5/GvVQjMxIA+UenJFYegOE8nkbCFAcnqRjiutjjXazAbiT09ea+Zk3J3ProRUI2SM2SAj/V/U9hj/ADmud1q5mdWMEhidckFeT+VdlNpsj258sgEno2f6VxnivSLlLR22upwfmhUnHHf2pJFHA6v4g16OF4YtVWNc7RujVhk98np+Vec6v4S1LUpnllv0eYgkSKMkk/nj8MUeM72806RsXCWr4OfNUkAfXt61xdv8S4IVWOfxlpsBJ2rvicIcfTOR2z7100lK/uq5hV5UvedjP8QeFb7SnL3BkuSPmEsbtt2+x71FoHjCDwxd2t1I7xSBsbkbC4zz9foK66+8Q6ld6Ybi1Ona9YxAEy6bch2QEYPyHnvXnWtWun65fNcWTHS9TBOUI8vcfde49+tejGb2mrHlSp/apSufXfwr+Llt4lsED4Bb93GckEnPGSe/416vZ6h9rDyK4hcHLI5zkHjBFfmj4c8d3PgfxEYbwpbXUb8naFWQEYyW9Pevr74YfGXTfEVjGZ7tLeTYMOwyHPTBHODn3rCtQ05kdeErqWk9Ge+3EUNzKjMkbSDow4ZPoayNTXT1viGBhm4/foSG6jk81Rs/EttcwI4mhkKAZMR+7659Oe1Q3epwXDCaKbZMjArJ6H0+nrXnyhY9dK+xqb2tot8sguYeEDjIVM/3s1zOoWcXiAzmYcFyYtnGPTae1XZNQzFmV2MrEhiSOeen0/Cs6fT4/L8qC9+zIy4ERXdGvr71i0y7WMW7059OjXfOlyg6JIeT68jg49a8g+KttDJZvG9s1tJMf3bMAdx9dw6V6jqcF1pzfJqFjMwUsU2lS2eMAgnH41wHijzdRtTFKFR348t9oY+455HuK1ho0zmqK6t3PhbxVpDQ6/dsq5hMzxbcH5ugOB37msXT0Muq3G0MI41CguuDxwB+tfTHibwbpel6XdTXEYe2ske4eUn7yDLEZ9SeK+eLBSLfe6bZZSZGH90k9PwGK+hp4hypvyPka+F9nU06k8jcDjtTLY/vKew3CkhXbKKwV3dmklytGso+Ve9FKo+UfSisI7GspK55DZj5cdhVwciqNnV1V4r7NnxI8qHjbPYdAcV+nH7LXxis/iV8OtMM9zGdZ06EWd5EWw29AFD49GABz65r8yAQoBPAHJJ7V9K/sieGpr271jWYpLiFIIlt4zASNzn5sN68KPzNeRmUIToc8t0fQ5PiJ08RZfCz9FVvNMs2lvr6SERIpbMjDaoHX6fWvln41eMD4wtpkjlxFKrTCPGCFYHap9Mrj86qfEXXtRt7A2t7qE7xXEggaBU+9jlgR36Yx7ivONSvW1CCa6uJsROGUkncW425z364yT6V83haL5ubofW5hXio8q6mDZJHPrrN/r42PlmSRdoODzkDooH6CvoH4VzrY6dGI2DXDSfvAAOWwPlxnPy45+hr58urmW1vQbZd4lJhCtz5SjIyx575PPT8K9T+HV1NoSyedMTdhSsYZw5UdG+UepyM98HrXp4j3ong4X3Z6n1foNyGWJwSGY4DS4XIPXjPHoBXZadN8isTyWPP+frXkfhXU1MULpDKJJeVMgYYPbvjjvmu8g1NrJI0WTdIPmWEMC7Dtn2xmvDcLH1MXdHYzsvkM33dvJ+bBH+Nc/qsHlQtIXLIw4JX5l9/cVo2Fz9thA/dmLH3SwPP8/wp9zCHXJCsBgeo696nYux86eMJhpniCMXUK/Ixf5xu3L3b3wCePevmT9qTRdQ0/wAVWFysAuLFrWKOJ5E+TaOHAHQg5568HNfanxP8E/25a27xjyZo2EiTgcJjoPcZrya9SOzs/sWt6Vb6hbRvgQtEHhYk4ABbIUZPRsYycV34WuqMrs4sVh3iadlufP8A8DvBtx8TfinqjjTjounPZvPcf2XIYo7UhVEZDLgBiwztPUZrf+I2g32iap/ZOrf6UTl7TWNhRpAP+Wbekn6NXu+g/EfS/COizWVnpNroyF9uyBPLV8gcgAYJ5Hc1w+tR2fjDQ9VN/qCxXTHzrRRGWBYc4DDhSMdM5rvq16VTc83B4KtTlrsePy6MmvWxhuoxcCP5UlC/P16f1qbRPAV/oV20ljO5tuWRhlhG4H3iMjjuR6A13GkeAdU1SFr63tyIUiEjmT5TgYBOO/Wuv0TwvemAeZHvXGMV5qqzjHyPXq4em3bqZHgjxnPoHmvfXbNHdSFxhsqW74Gc+w9yOtepf8JdJfPG8KlY0GNpPDeuD3PtXFS/DaaeZbgWzApyCq5I+nHHWtC3SbTF2S7mjT/lguSxPbIIGaiUlJbHRSTguW53Vh4hubxgHcx2qnBeTA6Efr+VaH9sWotJJTLDOTwisdwHuenNcBP4nijj2rILRCvMUZ+d/wDZI7YrNg8ZWUlzvknSK3h6nePQ4ODj9O9QoXKc1Hc9EvYI5A226y0vzygbc7ew4/rXMeLvKhgjtwDtSPfhfmKD19jU1v4w06SPznuY/syqeW+XJ7ZFcf4g8SrcQTz+cv75QxzyQOirScOhlUqRtc8a+O/iRP7Ki0WA/LdsDJt7Qo2QD7lgB9M14m4CrgcAcV0XjXWTrfiC4nyfJU+XFzxhTyfxOa52RsjFelHSCijwKr5pXYwHBojYeYKQDJxTPuSL71ojmkrs3oWXYMiiooQHjBorBaF8t9TyK26VcRGUZKkDGckVY8K+GtU8XavaaRolhc6pql44it7S0iMksjE4ACivqXSf2IrPQphF418VldYCjztG8NwfamgBA+V5j8m7kcKCPQmvrpzVNe8fIQpym9EfKqRNNII0yWPGAK/RH9n/AMCJ4D+EemedGYp51N3MjHaAWwVBz3C49we1eTL+zh4Fg8Q6Lp+jjXJ76S6SWYXd1AwMCndISIxkZIC8/wB72r6V+J+s/wDCIeAJZjGklyYWWPaSBkgjcD1wB6civm8yrKpy0on1WUYZ0lKpM+bfiZ4qfX/GF1BGRJbwO0UKgck8ZHX3z71lXc7mxaOGKOcHAVzkjBI6j6n1HT1xVTRZGWe2Mqg3bszRRY4QlSAxzjpnI4610Wjj7ZFEsCvcONiRDlRgAjBPtySfcUQjyRVgqS9pNts5qZjAzpECl0F2kzx5bdkHjHv6cDHtXceCpGjlgPnKYS6v5m4CPjvkcs3v78Vy19ps0U91cPEJnSUyZBO+UlvlGPTvjuPrWz4EjuC5ll2QwpxFCcthuDuKrxnPQA1dVJwFSupK59D6LctLaH7NKFB5kZpBlecYH8vU12Fjcf2eDkyNNM+z513PkDOB1AxXmvhPxPFPYwRwWkvlB925sRBjn+Ennp6cdq6pbiGW+SJIlkuimZESXOwYwOACe/T615Eo7H0EKisen6bqjx2mPuuo48sFt5J5I9+DnFbdnqUjxujIUG8BTkc5OQ2K868K30jNmYW8ZRwqhSD8voO+cgf/AF69EskhidmlRwSSfnyc8889+fyrBx1OmEkwnMM+9CQwYDODntXB674VtLx5VBwx4GwjJPvXo8+nrK7cLgqcFWGTkf54rOj0OMvLKy7euMnNZtanWnG2h4NqXwn86WRFhbY+WIWLGBggjj2yPxrMk+FerQM3kpKuz5gQCB+VfRMRtYJVjl2q5IXBq+IrOYPt2sSBVLUrWOqPEvDvh2/gsjaSzPiRT5rSj5nx9cDHFdXpGgwraxxRfPOD/Dzj612w8PQuuxcFiSQ345A/GrFtoQgmQBlxn5v9mhTajy2JlTg3zXM+DQo7GyIdQdw53cZ9gR3r5r/aN+I9j4UC2lnD5t9NkRQxEbiOMsWP3QPzPavqPXpBaWsuJPujBGDnp2r4E/aFZp/HniKWO3SW8isMWY2bjIwUkDHtz27V2YSCqT5WcOLnKjTckcNfePtW1JpZJLO5ZCAGZGx9OTx+tcHrmtXQnRks5cscgMoJP5E1zml3bWXhnUjGt8ms/aYyt7DclYUhwSwKY+Yk457AV2VnpmtXXgca9ewC+08MVkljws0eDgOp/jU/nXuPDqnsrnzH1yVb3ZaGO/xR1CzT7OHaJEYELjgH0qR/ipqd75S+ZIcsR0NTxQ6VrRCTxx3qbQYp9vJU8YJHUg9q5+/0GO21BYLVtyA9OoQfjUv2VmmtSJKsndSuixPOAwycVUuLry/mpupFkPI5rOn8y5KIAQO5rGEYsJVXGyNeJxIm7IzTZKisrcxLy2TjpU0v3axdk3Y3je2prWv+oX6UUtkQYF57UVj1Nlsfefwj8B+Gv2aP2aPDvi7RLNJPHXi2yQx6tcYM0SyJuIjGPlUdOOvUk14/r+rXi2LGONri3nYh7iViPtDNz1OSB3Jxmu21z4hadP4S+H2nXBeSLRfCthEkI5XzXiDkL/tEFRXIQwXnjbxBbiaFhHM6wxRpwEXgfpyT716eJnyN8zPOwlJuPJFHZfAPwcVjn127BWe6ZUR2G07Qc9B0Gc8dgBUX7Tmrpa28VpHKxRSryAvhVQfN/Nc/QZr2PQNKi0fSreGAhIkVVUnGAOh/TOfoa+af2mNUEetLs5gyTGqgAv8Aw988jnr2xXiUW6tW7Pfrr2VFKLPNdL0t726MriR0ihBkkOSY1AyST2J7D6V0GgpcWtpdzKqRXfmGMAPtWPLY79sgc8cCsbQfEElzpM0cClo0hUNP1RmC8BemcnPqcfTnXvtOkt9PsTMg2yEGQRAsW/vbvYHJ56cfSvTk9bHhwSauTahGbTT5LmefzEWXbiUlUcgdgeTk8D8OuKvaC9x9mNxNv3DgxEiNAOmSODjoNuMmqF5dC+aRkjlWNSxgVRtGB9+Rs889M8e1YGk6lczXbWEYhQM2TIXK++7PBJ6/TnOMVNrqxtz2d2ew+GNcN9fF/s8RgjI8qzhbyy7545wO/GAOvNepwvLcxJEypH5p2oY5FWMt0Kghix75OO1eBeEvD0Ql80TO8okAT7O6oQAeVBPP0469cCvefD5hKW8fky52YUYDkoByW29Qe/41xVUotJHfS97VHZaHYorRyTWkUUcGFViN5GOpyM5B4/rXo2lx3MarHPIsYlIAWPACrjkdfqa4bR7uW2t4o4ALNFcMixx5GCf4ic7c+lbDeLETDGdCsQLGYrwcA5+Y9h3P14rlabZ6VKNju5HhtycOETHAJPH+Nc5qGueQrgMApzyx61wWtfEe2kcRQ3IlnGFzHkn8ev51Vin1PUfm+zskJOC82VU+5HWspSs0kj1qdOKipHTnVG1K5KxSYyeZDwB+nSta3j+zgbmIGOBkeormYbyLTI442k3TTZVjH29OPTtmrX+lCZZbhd69TjufWnFamtr7nWxahmMyJliDgAA5J61ftne5O+QMpU+mMH39a5HT3mmEYZTwcEEk5x0rqYop9wYOXj+82e3H/wBen9qxOnQyvFdwRaTs/wB4RnOOn+cV8O/ECOfUfG1/qkbHcm1NnUEIeDj2xX2v40uRLpk6xj94B69favle70MrNcTyDcJJ5BuI42lvWri+R3Rx4mPMrM8otvCHgyfUZrzVNJki3SjlZGEbEjksBwCcnPY+1HxE1lrzTUsLDyYbHaFjiRgwIB+6AuQB9TXb634WNyJHtDs+YEgDrjn8RmqegfDP7E7zXg3iRsk4wBzwAPrXesQ3a7PEeFhF3SPn2HSrjwzc3MLRhC+JB6Kp9PQ1VKhWx74Ld8Vf8Qah/aXiLUJgzBfOZFGeNqnA/lVM45qpycpXONw5Ho9ClNAswORk1AtkA3AFXwAenPtS7SOq4HrQpNCaT6FPydoqGZSFNXmxzVW6AEZxSQ2tC/ppHkCiq1jMPLwTtopuOpHMz3zStNupXsbi5HmbdPshCGHAj+yxkD6Yr234T6EweS+myJYx5iSyHofWuSj8OSQx+Ddil4rvw3pl1zxkNbqD/wCg17f4K0orbmNV2t5R2Yx6Gsce26sj0sHFOlFrYf4j8uxtJEtY0D252woRk5LZz9ATmvlD9pIbbQKkgnmUMJZQDt3AAAduMg8e1fV3i1GMIk80qoG92c88EZO0c4GK+Uvj61+mlASeS00L+bKzNkuW/iUkcAc45qcHZTQsakonl3gfVRm73XBkHl7IY0jJ+c8Bseg55OB6kV6HpepW17el5QJSIgsMM5AVVBO0u2cE5GcD+7nnivFPCepqL7/SBKy5yVJ+U8HBxjk88CvT7WSNojdSbhEVQb5o8RZyCQoyN3TBPb3r2JwUWfOUJ3ibX9sx2cmTOAJAVR2hZyyDIG2P8z7nuKw5rD7FFLdyf6LD0EspJdSW4AAHU9TjgAEmp7m93w3c5CGRlKI24KsSg5J3dAQMA46D1PFY8BF5cqGkDRoyhAg8svj+L5jkDqfX6GlGPY1ctT2DwJohtbWFoJI7gA7tkjiNZCOdxxkgfy9K+gdPu49O0f78WnTZXzJIZNyjkZUOp759Bn0rwj4d3ESQJc3k0l1IUZo90ihNvQfxAKMkcse3Gam8Qa/qHifUoN91NcwQBfK8ona2ON275iPbvzXlzi3M9qlNch3Wq/Eq3kv5Da3ire+Y0cTB0eQEA9EVixzzgYJx2q1ZX8viWJf7RuZIIH2yRWqRldwyM7xndgjqCoxXn1oIPD1nO/2G3t7ll3SrbN5SohB4JkCjbzzgZPNYus/F62imNpayTLHIfKd1j2bh0JDbQSp7eop+zRpGrJPc+jPDWqaXpN1GNkSozqgWOMxuG9yRyODjnrwM112q+JbdLS6mysaRAlpY13Bz6cdf59sZ4r5k8OePrJ9OSV7o28LuY44pASr/ACkrhep6fr2GTXRQfEiOfU7eJb+EWCzIDIwOADj5iB3yAABnlvY1Lo9TshilD4jsbrxvY6Tr1yZlZ3wChGSSMdh7Gug0H9oLwZrt9/Yx1K3XUv8An2k3RyH02hgAfwrx3V/E19qpigFgL2+Z/LUKoOHB+6H+VeQcgqSKzJ5tB8WX1tZ67ZQNdk+WlxE6kZX7yiTPY45BzURoNu9zu+uRktD63029tb0xGBgQx7Hof69Qa6ExSJaEhsImS3+1XzP8O9cuvD93caVdSyvCmJLa8nO4hc8oWHXA6H0r1K++J8TWa2isHOMEj164Nc1uWTubx/eO8TP+IevJo1pNNI+JMfJF1ye1ebNZK+mRB85LLnPqeaf4211NY1mCAN8q7X8gHP4ml1PUYYbJ2dhGFUHJ6f8A66kis7v0LJ0qx8tyPlZCABnGSeprj/iL4itfDfhfUb3zADDC8iknksPu/mcCsbWPiPF5hWF03YyWJ4OPQeteI/FbxzJriJpUZ3QqyyTMOQcH5V/Pn8K1hSd1JnmVZRcXFbnmVrNITuf5nPJJ9asmdz/CKbHAU4KHIqwLaQ44rrlUjfQ82NGVtSsGb0wafukPUkirgsmz6e9Srp7d2GKn2iNI0GZhRm9qhkgLAjJ5rbFgB1YUosIh95qftEaLDtoxreAoPu5+tFbX2aJOBz9DRVqpc55Uknax9/ax4Yji+D/wW8SRAtJdeGLeymbtvSMFR7dTXVeFnt/MtoS5dlRTJjrg8frzXY/DzwZ/wnP7GfgqzjQy6jY6JZ39qi9SVjBK/UrmuH8MzI9srALA7MAWXhgo6En65/OjMY3lzoWVzvQ9m94mZ4unWAM6NLDMmQr28YkQHJG0jjPP868L8bWdx4lhVnvItlwm1LGeMKmCM8FsBskHg8+mcV9B+OhEBOW2tGSGdtuQC2eMdweQR7+1eXNpdnrAeyu4DYmTdCXhBOyTdwCTw+/II71x0pcqudGJXNZHw7r+gDRNSukK7RAxc44IHULjPy46Y6+mc12dldt/YsUk13GLchfKj89Sre/HT1OOQAc8mvTPjh4JNjL5d3bI128QxLbna1wAcAg8jPc/rxXjHhDU44Z54HQT3hG2MyfvD25UDqRxwM/gOa+hhNVYqR83Uh7KfKdBNr0Uc3zXC3EbKfmkQgDnJYJ27YHbFeqfszfCVfjB8QGhu5Z7XRtPiF7eI0Zi3pkKsSk9GY557DOOenldn4TuLhJb4SBpY8StFhWORxkkHAwf4eo44HSvW/gT43Hw71TUIbqZ4o9SSNZJmDMIHHzjc/Hy44J6D6YqKzcYNxNaEFOoos+39X+EPhvUtCS0/sTT4rKJQVjW2CnpjJYfMTz1Jr5w+K/wD8QeHobi+8ISvq9vsYPo8rgXAA6rGTgOOnynBI4Fe8aJ4+up7WHzQPKK/KySh09jmp11YXmoxqgD7ULO/wDD7KT0rw51lCPMfWrDKS5YniX7KBs7vTrvU9bt1OrtdtbLb3MeHtwuPmKMOGOeuD0wOhr6pvvDVhqel7YhBcwMNrxSosiN9QRj868i8V+B4b6/TVtJuTY6n/y1fBaGXHTeB1PuOfrUFl491Hw1LFb6nHJa3HXyZD8s/vG/3XX8iO4pQxSluVHC2XujPFf7Lnw88StN9l0ttCvpPleTTXMYB9hnGDgdq8L8Wfsm+I/DF59r0K8h11bdSY7G8HlTNjptfGwn64HvX1DpXiKTVP38pQuzbsoeue9bE95FcYSRC7dc1h9YnF+7qhTw8HpLc/PjU/HWp+EZHtNctrjSr4S5is7qIx+WMHcwB4YnjBXdnPBrh7jx2H8Q6XPFG/lwSBUiKnzHzgjkdBxnA+lfpL4o+H+keOdKks9XsIdQtnUgR3EWSpP91uoP0Oa+VPiZ+xXqWiGfU/Bl59tjALvpV5Jh8d1jl6cjIw3r1r0aGLpT0n7p5dXD1abvTPJvGvxh1FtSa6sHYRRco7nHmAA8EenH8q0/Avxf1nxcjQx/ZoGKcuAxxz1OTivM9f07VNPklsNYspdNv4OTbzx7HUk4HHQ9QfQgcV0/giwt9EFvLFtjaaPNwjNlR0BYD0/l6GuipThyXQqGJqRq2b0PcvCelvaLJqF3LLcTvwZGA+X6DsKwPiprWp32g3VxauIbG1K/aJB1OWVcD1+9SWXif7a0enxIFuHlCQojZwSQpb/dAJPbpV/9o94PDnwpgsrVDEbi8ggz3JALkn/vnNeaqbc0ketXqOVJyW54JqniVItltDy7qS0hOdidyPc9qwGu0fLEc5ySR3rNjaOMuZJNrsckHmnPdQAf6zPvXXNc0nGGx59JxjG8nqW/taqcCpRdDFY0t/bqMbqj/ti3AxuPFZ+wk9jZ16a3kbX2lj/FTxMdp5rnH8RwDkHntUL+KQO1NYabZnLFUY9TqC+eMmmO6qOa5CXxYxPyDmqFx4onk6ZGPetlg5tnPLMaa2O6F2qdOKK8+XX7iTJyePeiuqOEaWpwyx6buj91/wBlvUFsvgN8N5ZDtRdDtVYnsPLGa858e+Hx4N+IWqWlvEYrOWQzwg8Axvzx7A7v0rvP2bFz+z18O2GCP7DtR83T/VitT41eGn8S+Co9ZgXde6OSXAGS0Hf6461riKXPGcTiwVb2NWL76Hg3iS+iuLXCxLMCSm8/KCOQM59yK851mURyJ9n8tXMi3wldtqlF/i57ncB7Zrt7u5WPT/MdDJCWIOFLkKeM+3OK4nxRaySyC5WJlt/s5KQyZBcIGkKZ6KCBj8q8KmtbH0dd6nJ/EnUh4k8NaZcXFsgnDOkvmx5WM7EYH7w4weo/EYzXz3430aLwrYW11ZSRxySxn/TLcspkU8MA2Mr757e2a+lvEUUltpDXhtyC5SR0wP3ij5j8p/i2npxjkc15xq3hkzaBc2Vza2zPAzTRyIARKPvEoCeNwb7rADPHHBrvw1XldmeZioe0jdnlXgK5v9fns9E0aJ7vVL1/Kt4o3PnyZGQFUHA7nJ2gAElgBmvSPFfgnWvBEH9m6vp7W6TRsGuy3nKcrlsurY3DHTkH15zW/wDsJ6CuifFXXL7ULISPaaY8dogXq8kirLg9VbaCBjP3/evuvX/C3h3xxo0tssMcckilXhlQZyeD14I6111ai9pyxMsJhZThzVLrsfmT8P8A4yax8PtalsLyVtR0APtjggVnkgTple5452//AKq+u/AfxS03xPp0d1pV2lzC/JMWSAOhB9684+Lv7LV1YiWDw/D5aPy9kuFSUdQEP8B9QcjNfP8Ab6H4i+EN759iJrWS2ANzZ3GFJBH/AC0GcAZH3hmuGtSpVlem7SPUp1q2EdqnvRZ+iel3K6tDH5YKwBhJI5O08HhQO/8A9auvfQtO8RaM9pqVoLu1ZQSkqD9M8g5NfJ3wZ/aT0jxaEtLljpmrxgb4Jm+Un/ZP8Q96+kLPxY+packNmYxMzpjzc7WG4bvx25xXhSpzpStNHpKSqLmps5LxH8P9e8ITGfw5I2sWRO5tPnk2zqvojngkejYz60zQfibbahdNBNm3vY22SQToY5Eb0ZTzXrts+xUkJR1ByACQR6E579a5fxt4D0XxSMTRBb1FylxH8rxj13DBH/1qW+xpGpzPXYsW+tQvCrEqSeM57+lX4boXMBBIwRkfSvF9Rt9b+GM7zX7DU9BQhTqKcvAM9ZFHVR/eHTuO9d1p/ia2uYI547hJI3IKtnqe3TtzR6jcdTA+K/wi0b4lac8d/aiF1UrHcR486M46q3b6HivjP4gfDzWPhVdT2upD7ZpckqJZX8YOxiDuAY9EcYIIyc5yM19vap4rTYTFIJFAJIU4OPQegHqfc1zWpaPp/jTQb/TtVtUu9PuY2SSOToQRwRnnIPOeo65rso15U9HrE5sTh1VjzR0Z8tfAEHXPEF3qRHmpbnbC7cDAOeB7/wBBWt+13cSv8OYHiJKxalCzHHQFJFBJ+pr0LwP8Pk+H8lxp0IklgyTDNJgtsz91scZH61F8evBy+JvhZ4msYIjJdC0F7aqBy7wMJdo+qhh+NdcK0XWjbYidOUMLJLex+fj6lPJgs2Cf8aia5mkbO6mFfmK5Bx6HOakhj39BmvolCCZ8S51JpczGYuHPBJp4sLh+gJz7Vp2drnGRzWzbWgAGRQ7LYaTe5zMehTkgYPPtUy+G5M/MCRXVLCqinbR6VPM+g+S5zSeHB3BH4UlxoCxxE9PrXSkAdKr3YDQtntRzPqHIkcSbcRuwoq3OgMrY5oreLujnk7Ox+3X7Luow6h+zj8PTbzpKF0W3XKnIyEwefYgj8K9Z8NXQM8tvMqywyAo6HkMCMYNfCH/BOL4tzal8PI/Bt20UP9nrvsk6SPExBc7fQMTz9fSvs/R7hjqLxbsDOd1ZTVpXY4LnjZnzf8RfCN34F8V6noJLPDuLW7N914Wzg59un1FcnrenSXSQmKIStCh3xBgAW2OFBPUDJGT1+WvrD47+Ch4m8Ix61axmS+0pS74GXeH+L8vvfQGvma5USMXLMof5N6n72O5x7c142Ip+zlzLqfUYWr9Yo2fxI8vkkvInS0vJGl88Sv5m0ZX5t6tjHH3hx6cAGuE8Vut1pem26yNFdW0haMQJuHlkgKBnG4DcVK56g16J4x0+8cvLCxhuJpCd5yVAjXcuR2BKjPscVyVyja7Z3ttLCbO4LFrW5kT5ZExj5h2Y5wfXdnr0yty2sD95NM4Twxe6l4X8YWuu6FeRaXNbxxgrOheMxYHyOeGC8c45HWvrX4VftE6P8UrdopMadr8CgSwv8rKfUeqnsR1/SvlPW9BuIbkj5HQpsaNl83OfvckjIzyVPrwa8u1a11fwjrcWpWM72+pW+5V2uQuAcgj1GByCcYHGeK6XTjiFvZmdKtLDvXWJ+rkRi1CMSSE+Yg++36EVxnxD+Dfhv4j2CpqNkkpjZSj4w6HOAQ3B/Dp7V4D8Dv2oLfxLLDpGqTxwaqqqJUV/3Ux4yY25zj0/LI5r6g0PX7XUDCXl3cblD8j8CODXizhUoz1PbjOnXhdao+Jfi5+xn4i8KLdanonmXdjBulhmtPlmgbP8aDn/AIGufcCue+Fn7SniLwBdw2PisPd6WArC7QN5iD/aBA6d8DPtX6UXF/BHEhXLmTHOMqB6dc15d8TP2Y/Afxhi829snsNWYh11CwHkyhgOCeNrfQjmuuOIhVXJiFdHDKh7OXPRdmSeDfiJp/i7QItV0e9S+hZcgo4YYPT8a1ofECXln5kS73JO5XYBgMYz1yfp3r4+1H9nv4rfsx6tPrfg65Hi7w6Mvc2NspScr3YwngnjPyE/SvVvhn8Z/DXxKt45PmsdUOFeDodw7Dp0/SuKpQdNuVN8yf4Ho0a/tFaorSPWr1FvwUI8yFsqFc7g5IwQV6cAnP1rwTxdb6x8JtTF3YRyXXhmT5pbdfma0PJLIOuzuVGSOoz0r2+LVEtMb5pmXGCViAwD7nioNYgtNaOxlJRxnkDAbseCSOM1hGSjvqb2ktDgvDuunxFaw3lne25t5MFWWTf5i/Qf4iuzt7lIbdlIRiwwzEYJz6YGK821X4Z3fgjWm1fw1byXWnyHzLrSkIOT/FLBjjIzkp3HK5b5T2GmyQ6/YRzRCNlK5zuLc+m3jv8AlU1Pd+HYcW57hJbrPEVnQ7n5kYISqn1B78e1Q6rpkokt1uUV3HO4Ps7fdPPTHrWjYWF4JQkYiVyOgYkAV0t5oTTaaGIVnADMG6HHAx+OPyzU8zS8yZOysfmJ8U/CqeDPGGq6JNbRwLDcMIJWADCI/NE2RkHKkd+xrixpzwPlgvlf89h90+9fYP7ZHwt+26Bb+MbGNmuNOVYL1SvDQEkI/ttY7c/7Qr5OtLiKc5O0Y2ggH5Tzg8epzj8a+3wtVYiiqi36nwOKprDV3T6dAtocYyK04o9optpaLJFuhIcLjIPUd/5VYCYwOgPAPYn0pvcFsMKH8KABmpGRtp4/Wo168kClcqw0qM1Bcp+6b6VYbOeACPrUFwT5LZGKdyGcncDZK3vRTb6dUnINFdEYto5pWuex/sv/ABSl+FvxE8PamoR7XIs7jzXIC28jhXbOMLtJB6nGDX66+HtWS+8u5g+ZHUMG7Yxwfx7V+HWhSMsVvb5/dOvzeuCDkA9hX6q/sU+Lbnxj8FtOuLlBE1nI9moVi2VjACnnnOMflVVYtmFGR9deHr9biDy5NuGG0huQRXzL8W/h+fAvii6tY4/K0y+JktW6qgPBjH0P6Yr37w0SYmc/eXJH4VP8Z/Ddr4g+G+oTTjbPYQteQSgcqyc4+hHFcNSl7aLiejQrvD1FPoz4uvIo71xC+2MxuCwznkfzByTXH69EtvMRGfmGyQSBDgKM7uQDjr+AGe1dZMMHzgAGJXqM8HBrI1KPz1DZI6HHXkV8+tHqfVTjzbHiniCW6ee3nvthVlDN5KZyoUtkL0zjHGR37iuT1fQG1aOKQfLbsGd0RiQMNwRnnpg4IweQcYr07xPEYxdJFtURIr/Mu4HIGRjPpxXd6v8As3WkdnpYj8Q3v2uWBLmSeSJGBdow2AoxxzjBJzjrXZCdtUcfsZVZci6nxF4k0OSy1FntfOtDEyyLI6FCv8W4cAL+dez/AAS/a7m0O4t9M8XNIqBlRL4jIHQAS+nX7wGPUCuO8eaPKL7U991va1lKtmP5ZMdTjPGfxryNrNLmfP3fm+uOP/rV6rhDEQ5KiPI5quEqe49j9afAnxB0zxM0E6XCSRFdoaN1YYPcH8uRXp8eorHCkittQnBJ5r8gfhx8S9e+F01u+mXZmtGkHmWk+ShHBwOflPuK/Rj4R+Prvxt4Utru4j8oTxK5j37sZAPXAr5zE4V4dqz0Po8NiFir33R63d3iyBpXHmRx/IVzyxP+c/ga+fPjB+zpaeKbuTxL4LCaP4qX960YcxwXpzzuIH7t/R8YP8XHNelS3slwjylmDRnOAeCMcjH9a07WR0szJuJ3rvI7fcziuSnOUHeL9V3O+UFbXfp5HgPwq+J89/fP4d8R28+l6/A5heC5UKzsO2AcA9+Dgjlc9K9cktJ4mil3G4jfqQwyB6etYvjvwbpvjqKe7uIvs2raegMd/DgOwUggHGPz7VL8LrqfxDozJdybprZ2j84Dl9o6mpm1KXNFWRtT5kve3NzSHQv5cgZcnDNnJxnn29vb61rzeDrW9Yz27/Y75jkXKqCkns68Z9j1p+l2SR3bqPugDjHXmujs8OyRlQU4+XHHSoeon72xy1xo+rwAifT7RyMbLm2mOG9SVYAr+ZqFZJI5Am9AQCeDkDjkV1MpbdNEHO1CSOf0rCSyQGV+Nxz29jUNa3Li7LU4zxFp1nqkeo6dfwC7sZkMEtvjO+KQbXUfhkj6V+cHxX+HM3wo8aXvh+6zNbxnfb3uCRPAzgo498DB9CDX6VarFt1iJtxzIGJA4GQDivB/2r/B+n6x8MW1idM32i3UXkyd3jlkCPGT6ZYN9V969rLcQ6M+R7M8HNcMq1N1Fuj4pspJNqMCY9q4VUPvjv3xWxNK01viMiSYjp0D+n41kWkeS0LMWAA579Qc1JGTuCZJyAcntyOn519XOFz4unNxiVZNdaOSSNyQ6nbt71QudRlclg5wPStDWdMinszdH5ZYwOR/ED2P0rnraVw5GRge1Y8lzb2qe5oxa5OmBjI96sHWy8ZDDOajto1lZQyjn2q0NLikXI+U5I9az0RrZ9DBnVLiQsMmitp9GRTw5H4UV1QmuVGbg2z/2Q==" alt="" align="texttop" border="0" hspace="0" vspace="0"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">به گزارش</span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><a href="http://samtosoo.ir"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color:blue"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="FA">سمت وسو</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">به نقل از </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="http://dana.ir/" target="_blank"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="FA">شبکه اطلاع رسانی دانا</span></a></span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">، سایت بی.بی.سی تلاش می‌کند از حادثه انفجار پشت صحنه</span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">فیلم معراجی‌ها، واقعه‌ای رسانه‌ای و سیاسی پدید آورد که دستمایه سوء‌استفاده و غرض‌ورزی قرار گیرد. از جمله، این رسانه تلاش کرده است با خانواده</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">یکی از جانباختگان پشت صحنه معراجی‌ها تماس برقرار کرده و مصاحبه‌ای با اعضای خانواده ترتیب دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">اعضای این خانواده پس از</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">رد</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">درخواست مصاحبه خبرنگار بی.بی.سی با اصرار چند باره</span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">وی مواجه می‌شوند که</span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">این خانواده نیز</span><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">با پاسخ قاطع خود، خبرنگار یاد شده را ناکام می‌گذارند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal"><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">بی.بی.سی بر اساس یک روال قدیمی بعد از هر حادثه‌ای حتی طبیعی مانند تصادف یا زلزله، از طریق مصاحبه با بازماندگان تلاش می‌کند رنگ و بوی سیاسی به واقعه بدهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">. </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">در مورد انفجار در پشت صحنه یک فیلم نیز که کمترین شائبه سیاسی نمی‌توان بر آن وارد کرد، بی.بی.سی در پی بهربرداری از آن است و برای مستند جلوه دادن خبر خود، به مصاحبه‌های اینچنینی اقدام می‌کند که در این مورد ناکام مانده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span> </p> text/html 2014-01-08T07:57:27+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) فدای لب تشنه ات ای پسر فاطمه http://aznooo.mihanblog.com/post/98 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">امروز روز پنجم است كه در محاصره هستیم </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">آب و نان را جیره بندی كرده ایم عطش همه را هلاك كرده است </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">همه را ، جز شهداء كه حالا در كنار هم در انتهای كانال خوابیده اند دیگر شهدا تشنه نیستند فدای لب تشنه ات ای پسر فاطمه</span><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEPERETFhwXExQaFRERGCEYGh0dHx8fExciJCIeJBweHx7/2wBDAQUFBQcGBw4ICA4eFBEUHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh7/wAARCADrAToDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDyi3t2V2lZd2+QbARxxzgY78Vs26+UkbsrEkkuwPC/nULJJa3EYijVyd29jxt5HSnzzulvG8m4t0EYbgjjnIrDnPoxyyLcW01wXEZwHG4gFj3bA78HmqEuoShFgiQPCku4jA3MMY/zj9agRJSfMKhI3YoPlx0+tWljhkITkk4wM45Pr6Cs5GsYlu31KVrRkMO/eflGeV56Vd0m5kEKFYwysNsgVB2/Wsqyhls9TMbS+Ysi7gWYAHsa2pr+GJFP7pJIxkonX6HvWbVjUj8QPbT3Ub5M3zBwODtA9sf1qtqtzDcn5U8lm+8MnBHeoLa+kZ2e4MO18gB8qFHUY9Kja3lS7Nw0YeOQ7tjPwapq4tig+ZoAyggq+FwvBHrnHPTrTIn3zPFclj5LYyTxj8O9Xms7i3tgdy8n5fvZUZOc4/Co7CK2gmYyE+eRu+VuPx/L61pGKZlOfYsQqZQroUSBWCmRhkcDJUe+KdcQq9ypUCQKPlLE5U+wPFaWlxXuqS2ml2kMdzdTyLHDDwAWJAxz0zxXuXhr4M+FLEWk2v6hJqWpTwLJJbq+LcZHJ+XDFe2Swz6dqfLYzlWUNzwJ7eASxsHAC48wO2N20knJzyOf1qvb3a/aJ7kMTLP8gxgZUD27fjXU/G3SNN0bx8bbw20K2BwptlyVQjqeemfqa5DT7SKJ3eSd3unG6RNhCID2BJ6/SjlDm5rM1tLvJodJldGSNfNP3l3ZHrj8W/Km3d48t9Hny1TG45yeCP7p9eap6iTLKsR2R7X2tuOMjH3cdzUFnFbwf6uI3E5Zguw/dA5xn6GhRuUnY2NCeQXzXJd3klZdpYDJKjCnqTgEn07V6dZ3t3b6NNqe77PfzKIDuIOOATtB4Hb8a8v8KwsFhJIMqrhgRjB2ghT6dfSvR72xSfS0eaYKrYyGYAuxGMDv0H5Cpa1JerOBm024uVnujJbxNC4URpEztIW6sWPAyeOp96dcaVLbM9nbTLsC7lCqVwMZ6nj+XSt670/Ub1NsVoXjVSI4oskgcEsePc45qWPS5be9BHmSCQgzCThnxkFcEdyQfw6mmkkDkczpdjcAtB56ExEhnBxtyTgfXGDXQ+Go5EieNvOaaRiA6joCM5zgZP8Ajj0ptvaf6TOtwuDIQ7E8Bl3HIwOeuOpOcVuS2n9n2TOI8tgHGT/EOmB0xxxUyQcxl6hZwG7wQtwCnyqGHynBBJzwoBrn2urO21WCywCsZ3SOAcAKRgA+5IOOO/Suhcu6xhoESLYYZzkEZDAnJ/vYzx1ri/Dscd5eRSXbszOePLAJx78+h/OhJlJnSG9Wa4FtDExlaPEaOn3umcE9AOMmudnv7gkpJAySmQoyupk+YHoB1B+grct7iSOeaOezVcbhEzygMUY/KCB1Jxz9aqXRtXvJ0+xu4iAYnJGD94pkY4wSfwpaAn1H2ckU5lhVJDIB1ZTjgc5znA9vrT7vTLqSzlAaPZtIARuOR79+2P8ACp7X7PbTXLLuUSPvQr0G5iwGDSatK4uD5YIHWOPodxHHPb/GjQV9TJElxdAW0MypNygUAYAyQSxPX8fWqiWhiabYr+WJMxuzDBAPf8v1pi3LW2rAFWkZkDlW9AOR9cgVfj89lM8eCCWysnQ8H/635U7GmoyGS6tds0EbzCVysu5sAcYJGev5CorSOS51KbzQFEzHbH04HTA5/L3rQslkQp5UJkjkk3Hec7T3PsMkmrcqLJe+dGBF8x2tH2PrSa0JcjFVFEp2x5kyTx0A6fnznGOlIpM0bCMyAZI+XnJB9PXNbIsfK3MTvRmyW3DJPPX25qjf5t3BTEmFO4FQ2e/J7fWtI7mTZn21oXm8pkkKn7roxyAOSfboenpUOpQQwHMUYSFB9yMfdGMAAY9/0rZS2ghBZiwQfNGFkydpA7jjPBz9ajnSGW6cwwMiKSSSDx16k9+P5USd9BRlcy2H2yZBbxsu9sSmRSpJwPlHqP6VqXViHRbZACBhScDB9eoPAz2FS6aUjvbhio37QVyowmcA/p+fNb2k2zTyO3l5ZFXJBBAprRCc7GdBp8FtGIo25C4TIHB/z2qNtPZmLHbknJ5b/CtO6mhS5liEJcj5S3YMffvgcmuKuXuxcShLwhd5wPNYYGahvUa1Hy2007tEIpgFY9VJzz1H1pqabq81wqW2l30+Fx8tu+OoxyBzX32iQxKBHGkYHQKMU8ypux6Vo6VzkWPa2R+fE3hnx3cuTF4S1yRC+flsJW79B8uKtP4N8bI6v/wimvoWAOf7MlIyO/Ke1ff5mjA5YAUCeM/xin7FB/aE+x+f58GeM31RY5PD2uPIBn5bKQe/Tb0qe68Pa1pt2YtU0TULZ06mW3deO/Ufhmvvp2hdSr7SD2PSl8yPHWh0UL+0Zfyn552elalqeqpC6yW8BLFZPJJBZQDtB79Qcds1f1pJtK0ywvLpCzyllnVnxghjt7D0r74lETAA7Tz3GaytY0iw1WVDeaJpeo2+wq8dzbo7e2NwIx14NEaSSsP6+30PhRNTtL6CQLF5Y2HjduJ/+tXPXWowWoaUx/O38JOCc+gz0r701H4V/DjUExceDdJhyOtvALc/nHtrzzxT+y78PtW8yXS7rWNHlxiNUmE0QPriQFiP+BCmqdhrGwe6Pnn4Q2mt6v4w0y60qcRzWdwlwxkQMMqwwoHGSeBj/CvoTW7LVL7VJrdtcsYFS4W0NxNDJ52ZD8oVA+GXHfcB3Ncp4a+CPjT4eeJ5NRsZrbX9KFu4/crtmDDDLmJjydy9mbr2qxLfapJD9m1K3dNs3nG2nj2FXGcAggdD/KsartujohNT1gy3d/DhNI0PUtWmng1PULNg8M8wDK6kfLlAAQ+7GScADBya8uGtWupaXex3mk6UZfM2GaGIRFCp5xs2kk4z8277xz7eo/EbXJbrRbzT7Ql5tQt1835iPLfaNwXuBhAO4PHoc+EaHp4tbqRppZnjeRsbkGEOW69zn8KlPm2Naa094xtWguLe5jZ9jRBsLKDlGI9uxwelX4L37JEhBLSs20BVzjHr6c1p3llb3doY5pI40WUN5vPqOQxOAMcYrAOl3xklkt57doUOTIHJwmfTA571stUOWjNzTrmR9UZ3nwhwi7c+uSzHA/zxXeJqwa0hS+eArhnQvjbGuM/1zn3ryDQpbprqW78yOQI6IQHGFHbk89j09+ua7I6rCyrZRxgzpGoVtnOcdMgAY4GfpSluTud9o18i3KzGf7QYjgiP7u4noccEYB68c5qO51mfUrZnb9xJuwWjGAMgcDBPqe2etczoUTRzQRPuSUguyqxCg+uARW5ePBEGkdXiVvvEHknvweQc1OrJurmdBeOLtZHZ58AjLDGMHrkcdfU08WavJ/aF0kkke5ysanAIB44Pc5HYmsS71CJFd7aJy5YKE+9gdu9a1re2SQSlCTMymNDJnGDjJA/LmlaxTNzUng0/RkjlvLa2Uru8hlDMcc557noc+grmbGKQ6i0rLHaq3PBAxjHA+vtVbVXlvZmXf5kAB+WNcO3HABx3/qKS1v4Y7hTDA0gDMz74yhjAwMdx/ntQtCizqF7bG9V5ZMMxUMQNoB56Z6ng/nWVPcRPO8sETokz/vEJy2ATzx659+9Mt4Xv5ru7vEWSBgNiA42DPbHUk1fSSJDFGH3Fl2qX+YKAc9O4Gfx59afKF9LFs2hSDzobu3EKtsO0EfOPvZBIPcEHpyRng1iavHcajLGiyrFFar1bPzYPHT698VtQJATDDky7mCgAg7ztUhuBjqT7VDcRW8EyIIpY2z8rsuSMkjIHAPGDgn+VLltoSmc09lfNqiOCzqIhvKwthRjIPHPJ46Y561uRKywRpLA0UhyWVwR+n5dq0LHUVtWnvLufz1jkAKxoCqqvAA9gd1c9e682o37w2gVUM4MblDyu08nuSc/pVKKGrtnRWkaTRKxZgBkOpJHPAGOcY74FTXEeRsXCsq5KlsYA4x+tQ6PMVyrrld/97oOw5xVmV0fC8Ro2dwHU9MfzqZKy0IYq7kiMksREeDxyf8mo47OCeFXuYlEeQVyuT3BP6deOlXIHhkhEqtuiHO1zjAPSoZYHkupdxkVVb5kVu3fnjn8cCmtiXKxTniWNIjkFT97Az6dP8arvbqJP3KMpXdwxwQM+n5DPWr93EA6yuv3dw2BuCeMCqU1yGlZjGynYExkcH0osNO463RHvHByiu+C3/PM9CePxNW0NzFqW2yWTyzhVO4gMR096jgiWYqRHghu3Qfn+NSagUWycBnik2/eAI+Y/dI//AFY4oegLct3myDLXEi7s4VMY5P5Z5rkvtemyfvGi2lvmIKnIzVbUbvVLu1FvfyWzvjIlIwCAAB+JIPH0PfFZaQTFFImkAxwPL/8Ar0rm0Y2R94S69pOXP2pzsJyVYEcY9OvXFUdQ8UaFZTtDLPcs6DkIAQPxz1rzs+J9cAB+y2OCP+fWPP8AKohq3nZW90PTZlIIJSARMf8AgSYNehyK54Tijul8feG/MMTtekgBj+7Xoenerlv448JTPtNzMh6bWj6V5bqVlpM8WYIrvT3OBlpfNjOOgywDf+PGsq70u7iTdbtHcclmKna3t8vT8jT9npcajFs96s/EPheb/V6nHkjOGJGB+NXU1bQP4dRiOP8Ab6V8029/LFJtYMjr95TnI9qvPqlw8whidlB/irJ2RTw66M+gbzxV4fslJN4sh9E5zWRJ46hkH+h2bderkdK8it5y4XPOVB5rVspmXjJHvVKKeoeyS3PRk8Y3Eg27EU9uacviC9klBJjC98f/AK64a3c+apJ781uxSqYw7EAevrWyhF9DKSs9Dr7bWicbuhxxVfxLaaLrtn9m1i3Dhl+SVRtki91bqDXLT+IrfT4ZLhmjijiXLSSNgLXnd/8AG/dqMlvDbG5gHSZmxk+y46VjUUVua0aFWbvBbHH/ABU8B+K/Bl3JrGmGTW9EyZGuos+dAB/z0Qc8c/MOOucVwsniP+1Y1uIEhjchS2zaquQO2BxkfqK9cuPipfGQzWsrRwsuTCjZC9Bwp7/TFYN34Z8P+Oo5Z9Pjh07XZGy32ZSPtBPOWi4LH1ZfmHU7ulcSUZt8p7C9pTgnVVzy+eWzbTZreFCt2XZeW4bnoeO9OihCWaShZ441PzKzd8HA9x0p+qQyeGLl9O1XTR5m7Kc5jkOfvK3fnrwDnrjkVU1DV4bsiNR5Ss+VBX5U6D8eeMVaVg5ubVFM6pBcXICMu2STPygApj0OM4749q1bA315fQ2UdtPcXNwSEEKHcwH0HoDWLomhf2/4otrK2uRBbyu26ZYiwjxnc2B7dq+prAaFZ+FbW209pfD1skkNrNq4zDcvjkkITu+bBJJPGSQpAzVO2xnKTjrY88u9Bk8Labba1rxj01jC3lLcygPL0woQDOSD3A+tc9cXX9o6YmrQStJbNhy07CLbg8kA8sOQcj19BXd+PvA+o3eorp92dRuri+u1igvbg/ch3KGOSTnjJwP7x9M1yPxM1bQW8FaF4S1SOz+z2jGC6Mdtvu/MUlhIr9wVZScEElueKSV/IpWsras5mW53Pvh53OdnQq7egOCOn9Kz/wC0FjujLIDAqsFQFMsxPTtkjnt61yFmb2zHkTywqVcMUkbLkccbTj2613Hh+ZNduZp9b1C33x2pnxcSyLLsUMuVMfDEYBwQSFHGcUa7Ftqw+HUbJblS0shdlMipnIB/DjNdhc+G/EX9kW1+2kailhPH5kc3l7k2Z6njjGO9ef3Fnb2Ws3HnXNtdowJjlinV0ZMdQxw3AHdVPtX09qPxc8N+BPD2kf2jbXV5q1/aLePZxEbbcTkybGY9AofaAAeAK2p0HNaHHXxEqbSijwW4uLaCER79oLbgWOMnPbA9qx9MuBN4weEygtGjZDk7SSAEHP1zgele8fETwt4V13SPEd1/Z40nVdNgedZYiric8v8A6sYyuCvzDGAwz0r5VsLm6F1JdQMQ5YLxyWPJ5z9f0pVKTg7MulXVWOh6vezRW7wrbsCscnklixY5UDJzyOQPpxVbWL5TD5jXiyXh54Iww9Ez/nmsLSo72WzikluUgJY4KtuA7Envnn3q1Fo8sZnu0uEwzbEafAbd03EHP+TWXLqbXSKI1PVVs5raVN8UxcBXPUHrwD9f8mo7CNS4DRyeWPnQ5A24IyPbpXsPwr+GLXvh658X+J0DaTbxtLbQbjH9sZQQGLfeEZx16tn06+zeFfDvw68X+EYtQi8LaPtceVcJDAFKOvBGVAPuPYito0W48xx1MbCEuW1z5ThupHUSwquAB1yOPrjNX4FS4VpZJ5CoGRhueOev619C+IfhD8OotLutQ8m806K3jaV3huWcgAZ/5abueK828JfDK48R6Nf6z4duiXDmP7LeMC7jGR+8UAA+238RTeGm4t9BRx9JuxxdrJGkSRiZsORuJXgdsZ6/lV6SRrTT3upJC0e/J49Dz9RmsK+tdX0/VTBffabKSKTBhniClCPTP3vXPSrt/DLFpWftzeRIjJ5DKX2j72c4wB1/nWFuXQ6JNPYuXV0ocyySxkZJCg8nHp2/Ws6M24DIGVWXJYkE7cnOc9+DWVLdXERKRH5lAEbP1HPbPrx0qfTzJyt2iKHIypI4P1FZvc02NO1uPuIqP2JPIGO/+feo9UZ4VQTIkMLNkbmzkk4AP+NJd4KlWzFGADj09s+vNZP9o/bncSXu6ZfkQGNSzjGOAPck/gKQ13LuoJFDgl4iu4dhkjvyaz/PT+5bD/gVP1N82A3zopi+Vjgk/wC1nvnjp1xVW3nYW8YFtJwg6yDPT/eqepase23PiVUUBEVgB2GazLnxPdOpMcEjfRQMVffwzextlVg9j5gqMeHNQL4AthnnJlHH5Zr1eWo+p5F6fYz7fxXcQQt5kEw3nDDPGPpTYPFNt5hR5DGT2ORj8Ku3HhW76yXNkg9NzH+lZ914K88EtqkOcdBETg1LhPoxqUOxVaa9eVfnF9aP0eM/vIj7jqR9M0ouvKfLOPk4JB71PD4FubYs9l4kQyKARE0HH57qo31hqCym3vjbicj5ZEbaT9VOM/hmoUGVzxl1On0+XeqyD7uO9alpdEttGDj9a4fT76WF2spTteHCvz3xXQ2tx+6XYQo/nThsJnW2Uxd+M5xwc1bt5y7lC+R0wO1cxbXRUAqcdsCr8d6IAJX5J4CjvWiMXErfFawlm8C33lggxhZeON2D/wDrNfPkMirg7sEHvX07kanaul6AYXQoYuxU9RXkXjH4YzwXBuPDriaFj/x7yPhk57E8EfrWdWF9T0cDiY0/ckclaXTPMiRRjcx57ZrehZGfzBBJE4xskTqpB6/yqO18LeJYHdf+Edm82LIEkTrzx7nkfSu08J+CbtLK4m1h2ikmRtsKMCUPqSDjt0Fc7ot/CdtXF07bnK3N7p3iTTzpmrok+PuzMMMpH8Wf69fqOK8y8S+Gr7wvekhmurOQExzIA2PY+/8AnjpXpHibQDoOqyatLOo05cK+5cvk8dOh5OKx9W13QLOBtNfy7u3Zc+YDxgjNXeytI5OXXmp7M6L4O2dnpPh6/wDEEsAEzbI+uAELszAA45+WNe/BPoa9d+FXjnw/qel6hHBYWNjbWSZlZZWSY7hy6grjliRwfrmvGvEvxC8M6f8AD2w0Xwzo6rqhhQG5chlhU/MW2Djcd3GRznNeZXXjTUnBRbw28ciKkixLsaTAxlmHJPesKcZ3crmtRRnDle57d4/8fRI0ogvZbJUkaSOO2fyJAu4Yy6HPt2/WvMr1r7VdSbxN4gsnGnXPyb4v3s4CqAA2WBBAyeoztbGcV5vcyTahlS0jLu53dSAenrXvXwE8Ppc6LdwX8HnI5T5WGcxjcMZ/A/mfWteTkXMxXTSUVY8o13SLBvtzWbwJtQyJI0gUbc/KvU5JGepyDxz35YJIJm2scFtqseuPSuz8baVHoXie+0tzJPZQzFAFBO4EZA+oNHgzwBqWvHzWWaK2HzK20nNWppK7E4vY5a51e8TT2tZpnlhABCOxwpHBx+HBrc8QeKpvF+rTavdNGks23eijCpgYwo7KOgFZ3i7w7eaPqUtlqEJUr8wYdHHYisTRbK5bU/Jt54YVCl2MzYGAMn8668PWjBXexzVqTk7H2breovc/s6XXi2FI0ub3RobZpFBDswxG+W9Cy9B68+lfKnhpXVgzocsTk8fyr23wVrz6n+yzqmmyRKGs9SSFizZHlu4cfqxFeI6gZbC8kXJVGAZCMkgf1x0+lOtSc4c8e5z4aXspuEjszcIypBbBtxOF2Ague2Bxk57c13Hgv4ca7q3irTLfVoJNKt5brZJ9pJR5VHMixo3LNgHJAwuDkivMdFn1OytbfUrISjUJ1fyJnOwQxqp3y7iflPOAe3OOcV7H+yldjX/i7c3mq65Jq17YaZJ5DMD5afMiAR7ucBSeMD+eeJQe6OyvPli2fQPxfeO1+HWo28eYkMAjjWNeFAxxgDoAOnpXlP7K+sXI1vWvD0rPte3+1KGycFWUZH1Dj8hXZ/HbxBp7eDNW0uSS4t72FRJEpjx52GHCnBBzn645rw/9nbxWbDxhfmSeNbhNMnVEkx5gIdDj3AGSPpXrUor6tJHhte9c93+LF19g8GeILLzkVrlVaEDg/McMOntWZ+y3eN/wjd7pM6pGyOJo8D5mDZBJ9cYH51l/tCTPFd6bNuX7DcIcMW4J/wDrevvVP4MXV7pWtWt6whisb6cWkfmHDye6gDkA4yTjkgVbpp4Z9zKL989g8ZeGtM16yktbyCPJU7ZGQNg+4PUe1eZaj8ItD1HTTa3ZuNKuUP8ArrJt0Up4+bYexPYEYr2y6ddyDox6ZFZuo2skwIRiQe3Tb7/SvPjJSjaRrzyg7xZ86+IPgj4mnvnfTb3Rr21VNqLITDI4x0K7do44zurz3xJoet+FNXjstch+xyuA6BnDo3YbWBIPOB7ZFfXtxmC7Fuz7C4Plt2c+nsawvFFhp2rabNpviLTkurVugI5jOOqn+E89frUvCxnsbwx84fFqj5GuNXNtuMlu0gOD8pACdffPOM/jVSC5ikCKqhjuw0bNs3deMj8K9G8b/CDVNJnbUfD/AJmr6Z8zPk/6RH3wyY+bg9VH4CvLntbZJXkZI45NwX5QSQfXtiuOdJwdmexRqwqxvFmpbW1pIqiSPIXJKkEg8e55/OrPl2f/AD1Ue2RXL3WoXHkkJG6sFB4BOcDrWe1xrLElbZGU8g46j1rLlNbn000kpILNkk45PWkilfzPmbaR1xVmVEVT8w2jqfeoo4lOR97mvRPLsiSYhwu6Yk+1TQ2vOeF9CaiVyCFO0jjHFSiQrjkDviqTsRNN7E8dqCu45DemR0qrPB9rUwvBHMndXUFf1qzHc5Q4JB78VZt5oihUxKeOT0PPvT0Zmro5bUfA9tcxNdWoNpcADBV2ZDjpkA/yxXIz6re6NdnTdSgljcAFWVshx6gnP+Neyeak1j5KHy8AKoz0A6c1zviPSbXUbcW+q2aTxgkxyocMnuGHT/PFKSXQuMtbM5bStYgl+7OQc4KsP65H8q147r51k8yOQ5wPmIGce9c1eeELq3kMmk3KXkS/8s5TtkGO3o36VRtb3ZKYpQ0UqHDIxKlT7ilqaKz2PStPupJJcuSigDPOeD9K1LiZPKDwAEDuf6VwWkXhh2v9oHGOwzxwK6eDUBcQIJfnH1pEuJo2wZyXLAZqf7UomEcKGRjwSTwKoWyQzyAFmHt/ntWzFCiQKsGxWIzkAE9apEOxzutF5J3hkt45EZSGDKCo+ua8B8XeD1trq5kUH7OJC6RoNpx1259Pf0r6N1GFUlkLXabmGAHBGf0rzLx9o76ohWC9txKCdiRMxLE564FYyV9zpozcdDy4SWeq+M9Tm02w/wBHtA89rG6AARRuQq7VPXy9o4P8NSeGPCyXJbUtUk2QsVZY44TKzFs4wmcnv044rF0KXUPC3iO4bULaUZSSMoykblZcAg9+a9t+EviPRNQvIrSSCOCRLdYlj8vhirud/wBcN+tclWTprQ9KFpamB8OvhNe61r4uNVtmg0+Jiyo0WwyY6ZHYd+tfQVp4ZGl6Y9vosNus5XCs4wo7A1uaYLcRrIGCAdPQmorvU0jRiGRSjEYXBLjFJTVrs55TlKVoo8jv/CGj+G9UTXfFFzDLBA7SOWO97iTHXb2A7D29ap+HrLUfGF3NeaTGvhrQgcRi2XY9x7gDjHv+Wa2vHPh2fUdVOo6rN5tm6ho7c/xN2B9BVTS/G94lrJpejeHbmabOxJZB5cY7D3I+gqVUu+VI35NL3NW+8A6HrWlPYXs8uoFVIDzkNIp9Q3Va+ePil8OrvwbcC5glNxY7/kdl+Zc/wt6g19ZeBdHltLe6vL0+W91L5rRtLv25HIzgd+nHArnfjLo0GoeHbqFlDq6FSuefY/nitU+RamHMnKyPmfwZqUkek6jYQmS2S9C+fEr/ACNhiQR684NY+pTFp2Mi7njBQNgfu/mALc/U/Tg9qTQGFul1HI5DxHhQMkgEg/zpL1Yp9SgujuNvclRKRHuxtZSTj6An8K9ejVX1dxXQ5atL98pPqaHxPN1YaRpdtbvIsF1EFbCsAyJwoJOR98zDAPIRTjnJ9N/ZACaFrMWrSgeZfSCElh0j5H8zn8KzfHelp4s+FiXdqkj3WkgumQQcbmDYVQf4RENvHLZzxzW+H+pSaLYWu5HWe0UbkPBBXqD+IqMuiqylcnMW4pW2Z9bfEDTrS+inM9lFegxn/R3coHYdDkA4+tfNEfgPxHqlrD4103RHVftEsdubVjKxQOVPAy7KCpGTz3xg16V8VPFd3pa+EfEyTsiXGnMl0fK3jEyqxYJkZ2sAcZ7AZqfQtbtPB+j2Uq3F7DYyO0tq9oTcWdyGzlcEbl/vY4IPqK6qblTp2PLtrczIbi7+IXw21LwxewsviDQG85Y3+VmUZVlwehHI/Kuk8UaQmleANAutO3peWkcU7qHG6MBEVuP95B+Oa8gl8RSeD/jKdatJTNpfiKCY20k4IjJmVgFbOCMSAA+wr6O+ExbUvhhost1ZwrDLYIzxFAQxYZIA7DJNOrLkd7aXFyu1zr9NvI9Ws7PUoCTbzQrJGe5DD/A1dCsT2A96zlu4rK1WGOBY440CpGg4AHAAAqDVvEun6Jpg1DVXFpAxwu/7zcZ4H4Vwcrb0QXRJ4k0e31SxEVxvBRxJGyMVKsOhyK5STVNd0fw5Fea9bQXCQ3HlXLRjc3ldBIOeTnGc1l3/AMYtIu7gwafaXMkQfZvIHzE9CBnOP1q/P4q02W9stI1VksrnUlfyrWQneUVS2XUAlRtBPOOldCpzhFc6M203odBB9i1GzeSwlGHGUcdPqvYjpyK4D4h/CrSvElhdzvDDaascmK8jXG4jp5gH3h79fStS08P6VFqENzpGvQWaJN5kltFMzxNn+IDIKsR17c+ldzqF1bx6e9ykT3gRc7IsFmx6ZPWpnFLTuXCTi7x0Z8AeK4dS0LV7nRtXszb31u+1w3KuOcFSOqnt9KzdszfN9pK5527ent0r6b+KsngDxhaPaX+k6pFewZWGUhEeM8Z5OTj2PH0614v/AMK50L/oadXX2Nmhx/5ErmlhJ30R7NLHRcff3PcFeG5iZoeTuBKg520gGFdlHSuROozWgjuoyGA4YKeHXPNdfolza6hav5JDK69D1UjnBrljUuxzpWRUUneMtyaUupkGW59zVtrbYrjAyOeTzg9KpxwYdmJHFdKlcxbsWoFIQgZqRBIcADA9TRaspTdjgHrSyyBIwdq4B5qjMdJMsagbzn2qul/PGeOexpk2ZGATAOelJ9mdn6HFZXk9jRW6j5b9HU+bbxHJx8oCn8xzWHr+iaLrjxvMb22mj6SwuMkehypyP5V0IszhVK8ueMDmrFvpUpJxEefUURjUuJygtjjYPBunqMQarqGR2kRWz+WK1TpGoaZa/aQDdWw4LIPmX6r6e/NdZDpQtlEkzKpzwvcn0FaayJBYMWC7s8LW9tLyI57uyOLsdTtTb+cXHHc1DH4juru+8jT0ErjnJG78fpVH4meH7i5Ed/oDC2Xdm9g7Fe8igdx3XvVvTNLhNrZ2OmXix2sqCSby5MTXHTO5uqr9Oewx1qH75WkTYkWXUIXiuQr72G/yydz4HKg9vc5wO9H2prS2XT7YJHErE7YOB2woPcADqepzW1Bptv5KQxuYo1UKQi4L47Y7KOw//XTjY20O51SSZ1GNo5/SnboTzo8c+LXhE+ItON7Ey29zAP3bD+LrwR6V5N8Ozqsfi1bV3+yvaMJJW4DAA9s9uenSvpzVtF1rWZWSGe1sLZeGKjzXXPsp2/8Aj2a4PxB8JbFruTUdO1u4TWIkJjdgBE/+yygEkH65rnqwTujsoV1Dc07rx9rniTT10rwlaFTFgS30h2xj169+mMetYWqw634Ya3vtY12aa6ncKiRgkMTjgL3qp4E1i/trKfQ7eC3ivrGTZJbiTHzcdGI/pWpBo3iDxLr0Wp+IYPIhtOIIclgST+p964bX0aPRjaOvc+gdJWz1zwrbvJEj+ZCBJxyGxiuWktNN0nUFhZNgJ6liKveBLo2lxNZyuRCqLgk4H+eKreONS06CTekC3kgUlsMAqqOpYnpWnMmk+pyRpyjUa6HQxvCLIeUMIAOtct422vpU2/BG2s3TfH+i2mmRrPOnzKdsancRycDPftUGt61BquiyTxBtrgt83BAom7pDhTak7nzxpmhG48amyJZYLqZ4HKjg8Fhz65ArNk0q68Pybbm386KB/PjDkgPsY7l/EAjjs1drp1oz+OdNRJHj/wBMDCRV3EDBzx9M123j/wAIrZeAY7eNrq7EcLXqSOFZl/eEEEnGQVYDGf5V6WDlpqjnxklFpXKcM8fhrWTbBreXTJGeSOU79pCqzLu3cElolQ9eVri/Fejy6TrU0Niii3lu3tY9rYUtGqh2yxwASSewGD6V1GjM3jL4dWdxb7jeWR2T7mZEOCgm4zhuSXAzn86LyA2d9b305VoorG7ZHJzFK0krJlScZbEpGOvBNYwxEsHWuupraOIp8st0XPFF4dY8H2ljBqEOtGCxQMyQGM2qKAduTjcMDrj0qX4JabrWtPJowQT6FOjCdLjdshbja6FSCHyAQe3WuQuns7bUNZgZVNtbyKBgBCoPYAYHoDkc89zmvSbD4ianpsdzoOh2mkQLawRtaMbUobgkgfMFYgEqD9Se1exLE0pUlbc8l4OrGTscp8TvD93LYap4R1idZ7/ToP7U0ufAErW+7a6v/tAANnuFPvXqX7JPji313wAfDl1cAanpLFChPLQkkqw9hkj249a8u+LeqXGk/Gm21TVbqC4xZx2s2xSiMVXbKhz0DFn/AANec6h/bvwm+IsGt6W85ghcSqRwJ7d+QD6gj8jUTTq00yVFp8j6n6AQ28byjcB8vzZNeD/Ga50i/wDEnlax44SWSOTyodI0y3MsoyfunDYDepJFO+PPxH1W38JaGng6/wBra7bif92AZPJdQV55K5z2/OszR4PD3w68KskujrdePSXZ55nWdomyQsh42oOdwj+990tzzUUYSh7xzyiranZ+Hvh9qUFos0RGhK65YRMs1/ICOjTMNsP0RT9ag1TwHra6fcWHh6y8OaO9wpE19cXMlzeyKQQwMjISM5IOD3NeXRfEHxk4KXesSvK/95fmI9scDmul+H+jeNPFWt2WpTvdSWsEwc3EjsqjaecZ69+B610uEo+9KRn5WOKvra+0PXp9Nk8TWYvLSQqXljlWMsD0BAJIz3wBV6DxN48tBm38UaJKOgjTUVX9JMYrofj/AKLoUmrJLFqEEupYP2tYGGI/7uT/AHuvHXivHLjSJR83ymFMEMflH4Vq488FJamlNrZnrFhqN1rdhdT+KtQ0uTUEC/Zmt5YmkJyAQTHnPHPPpWd5YX5RJEQOMkDJ+teaR3N1YyjfNviOeV9DwBW1Dr37lOJB8o4xWCm4s3UEzh/Avje5UC3upQW+6C33H9iPX3r03R/ERt3F1Ys0UwOWQcg+2O9fN8bNaXCtyuCQyd89Oa6PRfFc1tMsN0W8scLJ3T6+orwqlHU9xy5lc+nNL+IOkXj/AGbUpVtJj1Mgwp/HoPxredkmgMkDbouzL0r54t9WivbVncrJhT82OCPX9Kv6J461Twpe2csKvdaZKoE9ozYDL32k9CDyD0qE3HQxcFI9wWbykVMdTS+ZvQgYz3z0FZema/o/iKzF/otz5qg5kibh4j6MP69DVh7tY4izAYPU1pKfcyUDUgnjgB3oOvHentrNrECRtPzdxXMXWrLLbslvGWYZyQe9UbOxu76SBbuYp57fu7eM4dwOrMf4VHfvTjUk9Ig6UUryOpbxUWufIs45LiXHEUKFm/TpW1Y/8JDdqHnaPTIPWU75PwVTj8z+FSaLZQWMCwWkUcMajBKKF3H1PvWiHye4GcZxWsYtO7Zk5LZIW2jjjI8t5pGMZ3TTHLN9OmPwxUUknmRiCOIoiueT1PvVjzBuZncE7T+optm9iYizhnkz91TjNJ+oJK90R28BEu7AJPQ1wcEp0HUfEVtB8jWciyJDjlomG5ec8AZYAf7NepL9hSNSpZgCDgn0Neb+OrRBr15rUeoQx291pRsriMcOZBuKFffL0+dJ2RSjzXZp6Lq009wbaSdvNSPfJGuP3Y9WP8Pb3rYspLjXL4W8BMFlEMnqNwHf8azfCHhWJdIjsLSVIYFw88jPuknfu7H+nauwtltLGEWsLoVIwzE8t7cf41o7GHNroYmo3WoTZstIgYWyEh3J5kPqWqgbG90+SKS7UKZAe+QMc9a2r7yo2LRTJEo6EruP6g1zOp6tfGcebL9ojX7hdBge1YzaWppBNo808deHJNH1dvFOkTGadZC88QXDyJ+HBIxx7DFdn4Q8UQanaxSkh1YAlQeRVPxJcS30bRS48gtkFExjA9a8m1B9Q8Cak1zC8k+lzSZbP3oGJz/3yf0rmqxctUenhpq3LI988QyxXOj3GLiS1RVyzR8E8ZA/WvK9Pgk1LS0uvEWqvbafuJKhyJpQCQCewB9T+VW7fxDZ+JtBa2hvCocruAbkjIyP0qxp1toWnzG/vIk1G+Ti3jyTHCAOCq+vuRXNGKveR167FnStKW7t8afYR6Zp/wB1J5cmVwBywDH5fr+QrYmKpafZYgrbV27geT9fzqDRV1/Xbl7y72W9on3VPBf61reKp7HSNNMsxVSowCW4/wA9Kt2epnJW0ON8H6fJdfEy1jUSfZ7VZJrrbzlQpAX23MwX8TXYfGHVbW30jUZrq4CRpCbezgVsB5MDccdSFbdz0xn2rkPhpqj2thr3i+eFx9qZYtPVsAFFLAyevVsDHcg9q4LxFqZudav57mWctFZT8luELoVA/wC+nRfxr2cJRfs7s8bFVFOrYm+B/i99F8Rtp166x21yhfcQWCDb8oAA+9kDk44Zs54Nenaxop1bS4L3TTHLKLeBpIphtjLSc74gB97coOP9qvB/Aj7tZuLuMlXUCOPgEEBeevXvXrXh7xq2l6R5FzbPLFA9tyLhA6bGJJRSBwQenODirr4VOPM1p+RMar57Lc5HxzYarHqes3MbecLmVCzCLyiWL5ICnHf+dXo7fxHb69qF2ls9vPZ2kTh2ODCcHaRn3U+tempquj6tZIY3hvX/AOEhjby51QSqjGLI2nOAen4VNqnh7wzfW/ie6TTrqCeydbeHy2yrxlWyMlvdvpx61xQoTS913OtYtJNTVjzDxTZ6rqGt2M2sOLgzRTT/AGr+CYHDGTOOh69Kyo9dt9Y8ProOsPtFrJstLoqWCRE8xv8A7I6g9v5ek6lbJ4LttLurIXd8NQgS2MUqKIzHJtyjdcjAxxj+YPSfD7yNX1G90nT/AA5o+m2x3JLMliAkp3YQEgZzntkda9PDTcIWaPMxMoyneLOG+CGiQ+F9T8ReJ/EFlLqEWi2kMOjTyPmPzZAdioe5C8gj7oJ9RW7b/ESBYVF34M0S8kyxklckM7E+pz69STnFdx4x8B621rbeH/D9hp1jodkzSMrXAxLKx+dyCSR3ABzx+Vc7c/C7WrSx+0ulnMindthkGfpyK6qPsWrt6s45zbepQb4jaZFEslh4O0C2u8bgZrfzAD7HNYOufEnxnq8Uqalqc8VmeBDbII1AOflwvP5muytPhnq2qol20dvaxoB8ruAGwMchckdO+K5/xJ8PtW064uHuNJZoXOVaDLrjvn06VSjTbsnqSqi7HBX0TwR+essgKkkI5J9cDHeoI7+6lTbcA4RenGMH0rpfs8IMsCLHuzz5gwV6+vpmsyGzdY7h43t542YHywAG6dfYVtyOJSkmYs1vDcGQpJISOgIJ/P8ApWWbKRTtEjDHGM//AF66uP7LDBc+asnmpg4H3QO2PXk0gCMAdsLZ5yW5Pv0rKpBNm8J6HgTN5uV2lSw2/wB4lgcj8+Krzl2kBnd3JGQ3U4p5ZeCoKndlWU4x9B19KjOfOKuTGoJ4/u14srHsFvStSu9OkxBLuQHJjJyrfSuiurldUkjzIRFHCuzLY42jPU+ua41uu1SWA6Z4qWC4mjTYoLL6EZx9Kykkyoux6p4Pnm0rVIbywWZZgDtjD53ggfKQCdwPp7dq9UF7JqK26zQTWEtwHZbeUfMQoOSAOowMjvjtXnPwAhvLnVry8aC4iEUAAkCkjlhwB3yFNejape32puovdLeK6sJt0UqRNll/hZWAyPcc9wRik6XNqYyqcsrGFb+JdIv7ldN065a3i3Mr301rIyuy/eVFA6jIPOOOa9C8HvoOl6eJVvp7m5nHz3V1nc2D90ZACgHsMVxtykZs593h6QhpxdSTW8ZV/MK7d6q3GcYDDoferFjrOnQuN6X1sxAyDbOAf95SCD9Rg+5peyad0HNzI9Hude06ztN5uEUufl/2uew71QttW1O+cm1tjbx5/wBbOMbvcL1/PFcrb+MvDlvK4uNQ02CbH7szW8kePr/+ur1hrl/fTBTf6T5bfc+zMWz9Aeanlb3El5HWwSX4jxPdb19QoFWrZzyVZzjueK5RbTxJLNuindkHQGAJj8WYU3xAvia2sftVze6fpsEeN01xdLGD6DhWOfaps0XGx0+p6mItPlLOAMEZJ7Y615ZpXh6fxV43XWJ/Ok0+2+WEBjh/VicEqOMZAJ9h1qO7ubTWZEt7/W7i8tSfngtMxo/uzSFCR7DA9q7nwfb6G0aeekccaH92jagQMf7illpwUXrcqopKNkjqtK0vULu7FnOl1babCgH7h4oY8D0AZpHPuwXNW7zTPsJxaXpVP7kwPJ/3uf5UsOoaJAqLFGuMdFww/QmpptTsZFUtlAy5UyKy5+mRW3NFo5eV3KlrBfTScMI8cnbIp/lUmrW1usca3JWRyDlsgN+nWs3UJrSXISSIHHQSAZ5qm0duq7mnH/fYrNs0USK4srYxNht0Z4Ze4+lcN8RdGjm0e7t1XczISD1zXazvacql0q85I80Vla0ltdRIo1BGfaY2hLjOOxoTvEtXTuj5wsdO1i0muLvSUcwWrYmw+ApVQSB9T0rprHxg1hNAmtwSQt08zqDjg5xW34Rhs7W61ixuXkeRZzK8KtjzQuCMjqcZb9Kn0vwHpesyRy63NLI7uHe3gU/MpUkAE9ACex5pvCxqRTZ0RxU6bsbsHxU0P7ALaOTeOoKqeT7Y78dKw7iLW/G1w1xfrPpvhm2fN1dTZV3HGURepYj8u5FeoaH4M8Nx2JurfSLezhgxGLm4dn5HGxNygfioPqQa1dZvNIGif2hdGVNJ04M+y3t/vPj/AFh3cYBIx15IJ5xhwwkIu7dzKpjpTTSVjg5XjuroJDLBb2iRp5NrzmJEGERhjjAyceuSe1efeJbO0nvJvOf7PFdIYDIASIwGVlY45x8vOOcZIBIAJ4U8R6hrHiObUVieSIu28k5ATHA9PToMegFdB4o0VbmB7qBChDfMQuQR9PbuK+hpU4ukkeJUk41Ls4vSNOk0S/8AIkT0IIIYMCMhgw4IIIOR1BB71vW0b3EoKJ+8R+GA5XnIP8qbo9s93bpp986R3NuQtpP0R1J/1Tntz91j0ztPG0q64a5sVlYWdwJC5UhVOVI+9n06EVrDRcrFNtu6HzaJd6jrfnWytE0dyks1wjeXjBByoC8t1xz1rbvE8T21trJh1q4uReqoVHVXBwGGTvb5TyOlc/pfieW0i23AlKDhQw5Fbljr2j3qoX1CCEn74lbBH59a554Gg3zbehtHGVoxtv6luOy8aeLLzwt4bhnsd0flLLOISPK2gfMcgKSME/Kea+iPDWg23gCxl1XWNdgntrcEMIbURBpCercksRzXknwz8a+FNH1dl+0vcXkg8q2ZYmI3NwAPfnGferPxsms9Ku9M8JWE0qW2nQb5AZCf30hLM7d2Y+vv71zToe97NPQiVRy1ase7WmsaPcl5N0ZRzu3dQe9Wbh9NvrN42niMT9ckDFfJ+k3+qzrFp+m3E9wZmwiRA7mOMAYHXsPwr3XwL8Mv7PittV8QzPNdwqrLbhjsR1ORu7HGB+Xeoq0VTtqZ2TOtnis1AhgkjSNfvAv1PuR0qrf2F7c2oGnfZw7ZDusn4gj3zzzXm2i+GNTn8SzXuqanujknkK2kTl2UFjy3YcU34k+OrPwj5Om6I0M1+5JupF5EK9lUA4z/AIe9aez5WrPUyUeZ6DPH3gPxZrOoIbHTLVAEXz7h5EQzNgZxg52g569cVx2vfCvxNplotz5cDqikt5cq+np1rntT+Jvi24Lv/atym4n5VYrgegrAvfFWt3kQ+03d3Ox5xJMSPyrqjUqJWbNVSLn2e5WAxlX8xQd3bBxjvVJZiqgfvDgYzzzWeuq6pOWgTaA/G0jJPXI5p5GrIShgiBXjBfp+lE60TeFHTc6jwN+yL4u1KSObxVqVnoVsRueOM+fcduMA7R35yfpXtelfsvfCPTo/9NstQ1Jj1e5u2H6IFr1Cw8b+Gb1iseqRRkDP7w7R+ZqVtd06WQxw6ks4xkmEpJ+Hykn9K8DmkdLlN7nF2fwg+EeloBZ+D/Du4cKbpDMf/HyauQeFLPTSZPD3hnwhCP8AphZRIxP1xXT3epeHpZGhvL2wLL95ZSqkVganpnhq7G6z1KFHzgCG7XjPsxx+oqrkq/U5rxHB4jgBnvdPbYv8SICoHpkcYrmJNR+Q+bbY7ZXIrvF8P6mltMdO1550ZSphwGyPwYiuR1LS9bslka80y5SNRzI0eVHvkcVcdepcbMzftVox3F5VJPpU0afaF2q8bqedrjGf51SuHhmUI0skX+6lUpdPbrDcShTznJBobZqlFms1jCybJ7GOaM9UZQ4PPpVaTwz4a3F10q1t5T1MSBf0FZHmaha8RXDHnuf51NB4hu4Xxc24kAHJAqPaX3QKm+jLy6DbgD7NNcxDP8MpUDp26VleIPCqaoYTfSyXAgJaNZFDBWOBux64GM+9bNnr+mTcGRoH9DyP1q/HKsi7oZkm9dp5rGcIyNIuUDjZvBdo+37PeRwSg8GSEFfxxWhb6Jp8McY1LTbGN0OBcQwebG3ueA6/iSPet24dACJounIOKrSKvIjYYPbNDXLsi23Lcybn+x9PnjEr6W8efmEE5L4/3ecfnWqnjSAFY4BJLhQihYjgAdPamPApIYrG4A9Oc02SO3VWL2+0gelZuUntoWoxsOufEqyIXOnTyAt3QYFVDr6ujbNGGQf49oq1bSW5jMYA29gar3KRhmycZ7UWl3BcvYZbapJmSR7KCHCckAc1g+IWjmilIVTJNGTI3sAcVfu444wJpXLqh/1Y71mamxFjcyOMO6bR7Z4xQk7WY/dTujxC/vG0XxTcXcBY7QAgYbgrNx0PUfKAR6E16X8Ktc1fxvr8mlQ2Jgsol828kFw4RFz0VicLkjjg7QCecV5Vq6TX3jCe1gUu7soQAZ+bdtH86+ifBNhZeCPBS2kUBuNYu2U4JyhZlABOODjHA5xyBnBNdlNNLyMa0r6I7WW4h1LXLfS4LVXtLf8A0eMqhEY7NgenPJ4+UEDJYGvLfj74lubHSp/B8Cm2u9VuQBvkCgWkZwMAH5S7AHHdQKt+NdcvPBXh28uZNakF2WwfKHLdN8YIO4M7hhu7KpI6CvDPGj6t4k8Tx60t4bi6ltLeZt7k7X8sEqM9h/U1om3LlSuZRhyrmex22i340O2ittPMYMSFXY2cpjc8HIZNxb6lRXaeCfiLYXMM+ha9GjebuInt+XicjvERvI467e9cZ8PtU/tANbXI+zTIpLnbnBHoOtbeqabHerPdpbxXtuhAxKoJI7dec16/s5OK5ZHmzlByalEvRpZXMrLYXUFxCoG5ljIbnrleo7DFXZ7u4Fx5NzCt/uO3Lrsm7YG/G1/+BDPuK5/w94Y0vW3kjsNSl0TU7bDW8bsSkjE8/wC7+Rz6VZm8X6t4ZR9P8a+FJbwJkR6jp83lyL7nAKt+VVKdlaZkqevu/iXbaPR7i+WzurC+DurHEMUcm3HqocnHv+ldFpfwj0LxDdNBa3kZdMeZsm2FM/7LKCfwzVfwb498BM0upW0t3I0StJJBdxAz3GFO2NduRye7YwO1cv4g+Lnjdmb7Hplro+nhvMENtZZUem4kEk+/8qmUm/hGoO+qseq23wn+HvhHVre8bVtTlu7Z0lQEoELBhgAlfX3rzn4wyPL8SdckmJYC6ZevYAD+QFc9pvxX1O7vlXXb26vEkG1ZY4x5kIPHI6OPYkEdm7V6JceHF8Z/HGTSkDS2c8wurp+mICA7Y7jO4KPQsKzi3B8030KcWtzvv2ZfBK2WmnxZqMWZp8rZK45Vc8v+J6fjXsWrPF5QRyBnvVe8vtI8P6I00rw2enWcQUEDCIo4AH8gBXzd47+JOpeLdWntNNupE00NhYoiUJXp8x759K4bSxFTmHbQ9H8Z+MvD2n6XeWtrqMAuxC5iEJBOTx0HH/668AvtOk1Oc3M88TliSFyCcdx7GnzaZeyTFFtyRn/VopJ/z+tdNb+BNZvYmvRbTpbLH8zvEVUDPJBOO1ejShybmd4x2ZxF3oToFdWTaBhSvII9apJazwykN95e+M5rsLpIoEDWkm+CFQg3L2x3P1rn5nQXBkAYoSM8VqrME5PcrRxIgaYoTjBAGBjrUrXAdi5twSxyTmq2o3hE7lCBEwxjI4NcfceMLJLiRBcD5XI7+tYzcI/EbxUmtD2PVvC/iZLNbjXNTXRi43R2Jw87Ajq6gjYD6dfYVz9qfFEGp21nFpV9JbTSiNLuGJpIlbBI3Y6dPUV3GtXS3l/JPMCXc5Jd9xIzn6npV7VdXvdM07QZNPils4Vik/eq+BKxbk4+m3r1zXhOKXU9eM5NWsef3/i2/trhbHXY52UZCM7Ngdsqeoq3ZayJYRLZ32Dkgxzt19tw/qDXV3/j/WBAi7rR1UYG+1jbHPutUoPFfiK5IVNRlhjHRIcRj16KBT5lewe9a9jn9R8V3+njzGt7rYD9+IFh+a/1q7YfFbV44TFFfX5iYYKktj6YrRubFdSm+eIm7mbG9XIdz9OR+QzTNV8G22g2Qu/Ek8S3RU+TYWwY3EnoXbOI/phiewFDglqmLni9Ghbb4gNK5+0hXJJGZI85/EitW18T6bcofMESj0VyK5Hw54P8Qa07XYiXQ9KjfEl1ft5vHUBUAUux5+UH64rpPiV4N0vw38P4fFNtcXf2doyfMu1QZccD5VJwG7darXuRJwbSsaq32jSAFZjk44LDH16U5odMlxsu8n3xXgPh/wAUahrV8llY6fJ5rhmDecoVQBkkkngCuhj1HxBb3CRQ2Et36NC+R6d8Hg+tFmPkV9GeoXOlWrKcTRHtkristtLuYZN9pPIvP8D5/Ssvwtrt8PEtlpGvaXcxJdtsXYyuVY8AkDJwOp9q6C8tbCbUGs7e6aG4OARKRFg+2Tz+FKVII1GnqRJqWu2g2OUuFA4DjBqWLxJbnm+06WEnjenI/SoL/QfFVhG0kJaWNBu+fBGKyptR1e2hZ9R0YrHgMJACA/PbPXrn8KzlTaNFNSOrtdU0m54hv13nop4P60t4ZQoeJ96dSAc5rhBqmiXTfvYlRiMYkFNMqQAfYLt4sfdCOdv0xUKMuqL0O0EjFgskYXcM5HWo5HODsfgdfWuQi8QahAM3caXK56qdrfkavWuv2dwD5Um1+6OeRTURO5pXUpLDdnPoOlYWu3REHlljx83X/PrTLvURvJDcc9657xFqSrp1xKH5VGY5PtVcpKMD4X2kd14p1PWZmZREwgt2GcmRsg7e5IGenIBz2r2PT76C3u457KwCJaBorOPoPMx88zepAz6nnB5NeW+DNYj0TSoIkVIR5ZkuJNuZMMSTj0JyQO5LDjAyNzUdeOkaFFf3KOL+9t2SO3jb/j1tznGfwy5Pqv0rqtZGMveZwPxG1QeI/EepPLe5t7TEUJdyQ3y4Zxn1wOOtc/4bun8nIY+YHJDdhjp/StO58O3moaGl5pltHtuI2uJt0gUxqHK52nnHC9O9UPCEBjUvMu0xndg8HJxTwqaqjrtOmeleE47OWVL/AMww3hHzxAdeoyPaugG+1bfzIpYHcDz/AJ4rzfwFfx3F9LaFj5sEhkibPqeV9xk16Rp92t0pOxdoyD0zXuUpKUUzx6sHGVkIbeGdxLKW8xT+7ZDggjkYIrs9Gv7fXrH7HrEbSyRgKzKvz4PAYDufWucgkghGFCrxyMcCk0y7NtfpOmQQw69GHcU5RuY8z2L+v/Biw1SF7rSLqyu2+8qhvLl+nsa86Gk+JPCOpSrZarqVjMBh4ZJCQw+vUfUEV9DWV/ZPZI/2FYpXXMU8JIKn0bmqviqxh1bTXGpWscrom9Z4x84+nrXMmk2pI0jOUep88t46uMbLjwh4a1GVcgvcLdNJn/gU+M/TFex+JPGNx4S8N6X4r0u3FpqHiNLLCgZCW8NuheMBskAu+3rn5eteTePvDkVvdPLBOZT27MMeo/lXr3hzw1PrXjTwL4e1UgroXh1L6TehcCZmBQMM4IBZDjvtxWdSKg79DbmTS0NP4sT+LfF13pHhbTtLuVjFtHeXEflklHcEgOeg2j17kn0rs/h98J9I0TSM62wvbyXBdFk2xpjsCMZPYmuN8cahq3hyS8sbHxt4i1TW1QTSRR2KmJ9wyMAHcAOnf9K8rfxf4/1u/j0qK61GW5kbCR5O/OBxtX6GpXM42joZctz6/e10TRtPmutP0ywSWKIlVVFUnAzgnGa8Z+Ket67cxFrzWrYQAKRZ2zHA9yMc/U1iJbL4H0tdS8X6rLqPiIxP9m0tZcmLcpXdL1wMHp1rzFL9pV3zAHf/ABH2+veijCN9XcOV9C/e3UqzNAJQUYncFPB9KzLq9gt4T5qYYdAv3jRcSxqqPKwjHv8AzrgfEmvfPL5PMY+VWBPP0rerUUFc1p03NjPE+sz3LPaxuVaU5cqcYUHp+NYK2NvtHzJ09v8AGo9MsZ9Uu2d84PJGcD8a7GHwEZIUkW4scOoYfMe9c8FKouZo7JThS0bPT72/MK+ew8xVYKE3YLk9B/8Aqqe71uaS1R7mC3KYBkjRSu7GABnqP/rflz/iDUrCHUN+nQ2d26LsjM28rGe5wPlJ+oNR2OrStPDPqTRTpHMrOkUQRCqkHaM4xxntivGbhY9DlnfY6LxMv2O6+wbo22hXU7skKy7lDDscEccU6wmWOAMZhGPXNc7qN3JqOp3FyttFF5kxmkYE73YnqT/gKvQwx7USSUYUZJY8e9Km7ajqR2R1WialLFfK9jO8bg83HRxnj5fStiW48MpqAv8AVbu7vZYjuW0jj2lz6NITwPcDNcUNQ5EdopRMckHDN9T/AEFLvhUb5plRepyeRV+0sZOktzsl8TN4m1yJtRK2Gj2ikukCYWJByEQdNzYwM9+TWV+0L4vl8R/CeW0hhisNOtp4Y7aJXLEBWXlj3I/rXK32pGeIQWuI7YHjHVj3JqTxnBFe/DfUbaX7sUDTAjnDKdw/lQp8zG6Si0cH8JZ4Vurm6meL/Q7bbF0AO9jwVx8x5OST0wPTHX+BNQitry+s7uJrm53JN5iKMDBIxuPI69Oa828DXUTR6phFjYwqQDyvBHHv2/Kuk8BgzeIbu9OUWBVTGRhnznOR1wBn8a1ctSeXQ71bsH4hW07QTK9rbyXLszkp2VADjOBnr2wa15J47jVbhtUEXk3ALrhlbax6A8gdj0BrM8HadE73mpyXEmZW8tgDhpAqn9N7Nn6Uus20unrFHAysjktJlcqik5AwOnPv+dT7VJMTpNuxsm8v7WWKPS9eMduVVkhlBl3AHpg/zyOKuWOuzyx/YpZ4JhGZVSKLALdSMLnkY3cZ9s1w+qXTLJa2sbRCWSRUwg2gZ9QMcc5I9j9amhudMtNYMk0j4yy7t+QqL1AH8PzEj6ZrKNV1GauioK6OmOj6C8BMumlp9uWDW8pXP/ADgDr37VkPoWgJc4mY2hC52/a/LB6f89MHHPvU19rhvJ7UWMAUE7d7sS+B3PvyeK2767U6X9mvLmZrgchdoz0yM98dfyrpUla7Obld7GRf6X4ekgikspCr/dlSK63gEA85564z+J9Kx4NH0eW6leeS5GwZBVgMD61W1x45bmWK1g8jyY8u8IKleeeR/niqIvbr7AfJu/MbHAZVO8fhg/rXO6vvWsbxou2jN248O2txatPZXtwFQ9Hwwb2HSqZ8O6bPBNa6pDcFJUZRLHPhRwOvGRn3GKf4V1KSKxd59oKYHlgjnnt/ntVo38E00se4xu3zqD37c9ugxUzld6FKLWjMXU9AtbUIbdV8uMhxFONjSOMbQWHVVPPuRXnvxJ1e5PkWhWRZpoMzyyLhmUnAUdgMKOB2wM+vp+tW73FhE4vHn2kgRAhSGxt698Zzz6VyPiDwpf6nZi5muI3eJPLCldoOOevY9T+dXCvzy5ZDlSS1Rl+EPFFtavprRzhJ47b7NLBKjeU67vm+6QTxzwc8etekWOneGdekdfE7xxXt7Osb39tJ5VtaAjKbTI2QCMAEqctnJx08OtbJUbecM7dBW6mt3Flbpaz2NxOoXy3mjclljzkcdyp6HNdc6E4rm6owjOMm4o7LxL8L7v7Xq/if4c3Daj4d0kc3Msw3TMq5k8shQrgc+ncDOKz9F1SREDRZGDtcHjB9DVRPiKZ9IudDuNa1FbC4I3wyblWRuM7gpPynHIyPXuRTdLvNEv7pLKS6g0vVmyBKJQ1rdY+7uP8AA5556Hv14eGxbpvllqRiKHPG8TsbTWY5kClyHzjGQOPw71pWtyjZ3KSpGetef3y3GkMI9SRY3A3buzDPVT0I4OCKs6f4r0i4YWjzusg+U4GVP417Ea0e55Tw8uiPoH4S65YPczaXfGPyLldse/gbgOldzq3h+WN2n0+RZkCgeXu7dq+WImjmGNP1BkKN5i/Nggiun0n4mePNFAjF9a3kAAX/AEgc4HuCP1rKrBqXNFkKk2dT8Q7fSLS4ji1RGWQOGQRHLuuQNnQ9egrsfAvi6wsvG/iXxD4om06y2aTbNCsMgJVVDebGPVlZQCOxxXz94m8Q6p4k1b+39bnAkxsgMZwFA7qB2HY/U1ofD/T9P8UajPpur6mNP0q3iaaZ1dRJICVQome7ZGTzjANc9X3l7xvGnZansFv8Qbv4jaxbJpNyfBGjXsr239oi38y/v2QBvLDY2wDDcEknJOM4Nem+DfDnhrwras+iWLtPIT5t/eMXnmYnnLsM8nsMCvBbPwD4SfTdRh0rxPr9pd3EyvbyXNvIsccolRlYAAAkthQBzkkAHFdvrPxGk8M2UFrqun/8JHeWSfvZ7KcJwsZcvsPRgiliD71m4rl916EVIu9locn8X/D1tbeJ7i6dkkluHMskmedzEn+WBXJT6XK+nQtA0Sx5BZt2D3zkfhU3i/xpaeKNcfU4reRLGUqVjlIz0AIJBrK8SatJPasLFVgYAxpGWyEycZBrq+whKEk7M4LxxrPlXT2NrkhSQ7ZzjHauJZzfXPmSMFjXrk8VseL9PubS7trNJg8sxJkGf4j6/rXReF/A+lkRyandzXJI+aKM7FH49T+lc/s5VZ2O5Tp0oXZQ8O2ss8cdwiKljFIu/eOZvZa6kXurY/d2E+z+HEDdO3avQvAtjpNtr+n266QJ7aKRR5MYBbGR6g9uwNfTCvEqhV0Z9oGBi04x+VbVKioWX/AOKVVTd2j4mlMEAJkKjPbPJqAz+Yd8rZUHOM/zrGNyHclvmH3txfOD9KsC4jCdQeOgANfObH01zesrpTJhemM5zV5rpFYeYxyB0rkWunThXUA9u4oW9czFnfex5JYkk5+tUpWIkk9zU1XxBPCZI7QqMcjsT6YrOsr3Ubwb5XkbLjeC3XnmiSC3uQkhMZz2PPNQavqVtp9kI4CDKQRnpj1rN3k9TWNkrJHSW2oWgtfKE6tKOoz933rYSQ3+iXWmPIv7+J4gd2eqkV4xHczGTzclc8D5jnrXVeGNV8m9TzX2qRzubp6VfM0Q4J7mB4XuIdLluoLuMxzujQsr+oIyPauh8OXbWVoSNoEx3sSwBLMOPXtngenvUHxHjiS+sbu3SITXaujMpBBIAAJ/A/yrAt9XknaJS7JEkgdowT8uOBz1P/1qcp31QoQXU9e0zU/slqnkygKPvfPnnHX8zQ+sH7MZrhQwfhdrZbA9ce9cVb6ii24CqQpUxjY2SfY5NV9X1S9WG6vPJjjOFJGTjI4z161jvob8i6mymu/2hqlrHCArQKxkPXnYRuJ/HvWmjCWxkWGHZG43F5GG585AODzzkH6/lXA+FbkxWN1dMCs8mV3bjlgemOfU12NoyC0WeaTEhxgEd8e3X+QrSMuSWplOPNHQ6W2lg0u0F1etiTyh5al8oh4yfm6nrUsOsteTvd3aNIiJtTHBfnOQM9s1xM19PrGqLby+UbeFsuyH7xBB2j9P5Vsvqtnp22789Q8XzIi9vYcYx07+tJVWifZKxo3j/aJmubSaZZMna6MV2kgg/lk5/Csi5dI5hvIUIMN+Xr+NOtr6Eaf5kSHa67pG3kZY+2B61nSo0254ySq5kkwuTnPShSu7lOPLojXsLqKKyMix7s5IXJ5wQe1XdIvI1uop5rfzYxKquAMcZ/l3rDWMRWEHzncZeFC8kHI4xyabDe3EUb7HREVt4OwA9M4Y9e5447VLnqy+RSRs3ZmubhFtjErIdzPuwF5IAJOPT9DTLzWDF5WmrFIoJGJONrMOT0Pbjr61jwTXUbGV5QoZ96qv3Rkfd5B4xn6ZrO1vUIre2lYzBmR90rBcbj1Ht7cVKeoOByOp6hFHrN4qH5BO+zHQfMcVuaLrOmAss5+bGMlcg+9cFJl5GYnlmya0tIjhWeLzJQ4ZgAi9fxr2sPiJtpM8qrTjZs9FbR9O1K33y2ySLyQ4GGI/Csy58EWD5+yzGLI4EjFsfl/hVjRLhGBtrchIySW2HgDPTOKlutauLW7YWrL5S4G3bx+frXqKlTa5pRPP5qkXaLOfe21bw/ttdWj+16QzYbqyR57qSMofpjPvVibwxINPtPEGhlJ45lLmDPPDYOASSMH1/Wte68T2kqtFqNsrBhyEOR78Gs7S520uae50ApPHKn7ywuMqQQQwZMEEEEDofb2rgrUEneDOunVbVpokkllgmJb90znd0x9cZNQRztc3DRyykpuBkLN2PRRVC48Y3LC4W40q33yODt3OAuBgjaSfY9qgjvNJvgMXE+nStksj/PHu/wBk+/vgD3rNYvX3kW6HZnV3V5DdOkf2lVVRtXOAFHtmvbP2RPCVvqXjabxCkzTW2lwkDByGlkGAD+AY4+lfNr2c6ANmOZezKflP49DX37+zJ4Wi8LfCLSFIBu9RjF/dPjBLyAED6Bdo/D3p18XGcbRWrM5U3TVz0O+sbG7jj+120MwhcSR71B2MOQw9D7180/F7RrO21eZdBu2tIIEaEWwCvEFfaXADDvtAJ9OOgxX0Z4muZLfSpnhK7ypCZbHNfL3xJurm2WeacEEkszE4rxcRUnC3Ib4KlGd3PY+e/E91qej63dTNdb5rmRpZCmAJCTkkDHB/CqEvjGZlPlI2ccmQjJP4elUtauLvxPrzvbLlAdiZOBjPWvWPDPwn8B6H4Qg8Q/EXxaIbidTJDp1mAWZe2WPJz9Bj19PWw7qygnJk4iVKErI5b4XeCPFvjzWm1Kx0m5vQrbfNK4iU98seB+dfRFj8KPD3guwXVPHviVIyBkWlp1c+gJGW/AfjXmsXxLufE13pXgPwLHJ4d8OWZEkskLbWWOP53mkcY6AE4zycDmsLxd4j1DxVrk93JdTTxGQ+UZWywTPyg+/riuyE5JcsGcFWMpyvJWPXfD/jG91/xAPDfw70K00Wybia9lTfKI+7s56fTNe2Nr0UDGAGWQRnYGDrhscZ615v8F/B/wBh8HK8uLVLwrcXV0xC/IpBVc9h1P416vb6Bopt4zFbK6FBtYhjuGODnNc9edOMrNmfK5bLQ/PHxHpSaVHeTwyXF3BHciOK4EQEbIQc78nKP93Ax6+1YS6ptGFZR9K+wtT8L+HYFSxXQbS7tJpBA/mgDzBjIJP1+leKeJPgLem+1K90y9jFpy9tboA0ikt9wjOcAY5rxFUTdmfSczex5Q+qOMgkfzpU1jDDjpXS3HwV8cC5a3trWC6kEYkKpJg89hnGTV2P4JarBFG+s+INI04sGZkMpdlA47dST2q+ZdyHUd7WOTXWYgDukxz+NVtQvbSdlKODn72etdd4o+D2o6fbLcaLrVjra7N5WP8AdOFJIBwx5+nWvP8AUNE1fTmRb/Tbu2LjcvmRMu4eoz1FCdxOrNdC0t2AVcMgZefrTxqkolO1lUYwOKxSpB5BBo5zinYft/I39e1k6ibEnZ/o4J2gHrx1/Kqd1M1tduYwAHw2Pr1rOBIHNX/JnuraFo4nlkLEYRSTjt0+lFrDVS4+DU5Y3DhBkf3Tj+VbPh+4XU9SH2vcEiTKIoB3N6kd6ydL0LXNUkMem6Nf3jDORDAzYx9B7V7D8Bn07wfp9/ruseDL3VNfklNrp0V1auIEwuW6jBbr9APelK0VdlKcpaI5+PRLvVL5Lew0y6nMpA3QQMSOoU4BJ6kf16Vu3fwZ+KyRzOfDN5JCo3eaZAWK46Kuc5JPTtX1V8FviHo3inQY5bW0t7a7gQLdw28QRYSOpx1254FegDULaZVflSQ3DjB468H6UrxlE56mIqU5W5T8/b/wt4q0OSOyvvCmrRPGmWWO3bGD74qpFDeSOZ9XiYMjfurYrtOf4SRxjp0wK++7jU7qW6gbTYkuonyJWc7VHT5t3cDkYAOc1Q8TeE/D3iFBLqnh7Trq4RfkYtsOSMfeAz3rNJFxxj2kj4WaWaV2gUM8zMWLbsAL6c+mc1NkW8Dy+YZAAI93qc/rz61t/FTw3/wiHjK70a3lhnt3UTIY5d2xCThSeuRyPU4zXEpLcea2ZW8hydq9gOx/n+tOLb0OxqO5qrdFELui70fdHkE4I68e/eqa33lIEWUlZHVyu0HcAw4wfoP1pEMtzbsbaE4jPzHIwc4/rmqdvn7UZmAeEwbl56Ddz/LJ9qbj1J5ki5eXZvN0ZlkVAcnHY/Suc8RzKtrHEpC7vm5B5BwRwTxWpe3EVtEz79yKpAx8u71P+fWuSvLue7cNM2QvCqBgKPQVUUTUlZWK2MHOa19NsluLcTI5WRAScfpWVirmk3klpPuXJUnBX1rsw0lGepxVItrQ3/D1yyk2shaNwdyKoxvP+c8Vq/YrgkyOjICd2K56OW2vJA89wkD5JG7qtdbpNyLlGjSR7swpuLRpwfQc+pIH417lJq2551WLTukVjY21sr3dwilxEWjUjgZ4BPueSPYVjQ6tbBETU9LjmdFCiVPlYgcZPr+NdP4jsblbZRMpkupGUvtH32PGFHoOn4Vh/wBj2dvG82rznzD922gwSB23N0H0H5iiopX90mnJP4hNZu9C1eziiSz+z3O4hJgRx/vetcje2s9pceTIpBJ4PY+4rufDWn2F89wJNP3WhX92VRsjaeTuHOe3WszVbO2+aJBM0YY+X5ow6egz3rkqUHON1udMKijLlPoD9lb4dfDp/BB8W+MZZLu7ubx7WK1Z3WNNoB+7GcsSGyc8AV9Valqtl4esrGCK2K2e0QxiPogC/KOe2BXyj+ywsuv6Le6HCivPpt9HeeW5Iyjo6MRz6qn519I+N5bXTPBiT6xdRxra+WXd3CgkYB/HGa8uV4v3iKt5TsU/HOpw6hpyOsV2oK/KVkC7T7/KQeleIePNKtr7R7q1lWWUyRMuXlbjIPPGBXpGk6+/jq3W38MaWzwL967uG2IP90dT29Kx/HPg+/06yLajesyyZGbc7R9OhP61NotXRrBSg+Rnw/DdzabJJCmPMRip9Mipt1xqZWa6ujIxPAY9PwqTxtYRaZ4r1KxgBEUU5CZOeOv9a3PhNoB8R68mnRKXnlmijiTsSxI5/HFdVFuTUbmtVcsXI9I8DeD9W0v4Xi+06y3XPiK4+zNKSMraowyo/wB59uT6Ia9K+HnwTfzVudenFvFC4eRRgqUBBPzZ4z/KvV4PBUaaVpOhwXcS22nW6wzLztbC/McDHVua8X/ab+NMto8vgjwbdGJlBS9vIwVYdii/4111Kypx908qHtMRLlR7b4pSR57a00+Qf2S0KPbxw4EZUjjAA5/HNddp+m3KWFupeXIiUdT6CuK/Ztlh8RfB3w1eXh825sImtWJOfuMQuf8AgO016t8teQ46tnXObilBdD8/fHHxd1nxlra3tlb/ANmQxFPLSMYGV74A/wA4ro/DHizXrya0gstOkmu5H/eEjKt0ycjpx2rjdNsozf3n2m2kiZQSmxeBjkcd+MV6Z8MZtQ8PsWNpBKswyJCQGQeoOa5p8j0PWacVoejJqd1pf77UovmkQGM+WQC3ooxXQImi31hFcTWNpctMBIwMAOc8dfXrXMRavbahrMdjdzArKUkXeQ4Vu/PYew961bjX9O0rSJL3Vr2zs4RIUijzndg4GB1HQGpV47GLVx+qfDvwZqMUc9/pXkXO0sxtpGXAz35x6VFYeDNMtC0tveX11K0YijW5xMEXPA57f0rRb7FNok19FfiZLhUK+URkAcgVcsyps1t7V180jPzE4QVpdszTa2Zy9z8LvCetakuratoGm3JihaLyjb+SXfOSTtwOvTOanh+Fnw3XUkuZPB2mPLGoVU2kR/NxkjoTXT3xu7J4/L2zy+WGI3lQTWbol5qKSF9TjZLieQlQDkKvY8UnJ7IerV7mJr/ww+FVn9nuZPBdsHglUIkQba5J7gHkZ9a05tC8OeCNNfUtF0PRdNjeICXzYSzgk/wndjv04rl/Hvj6XR9Wmtra1nuo4++7d83+HtXifjDxrq2p6krT3bzRupYhgcJz0x06UnKTNYUW9Wz2DxR8coNBaPSPCWmWck6uyzSNHiPOeq7TzzVzwD8QvGWseL7nw5rOjQmRw80N15TJHGhwDwRxj9c189aNM8+u2kdxB9qslfzmwAhfnhc8e1fSWm+LbZf7OkvbeNmdJJLycKxS3XsingEnA65NKbdkmy5U4x+FEvhrSND8G6Nc29jeXUeo6ldia/ktYgzy8nhScYXuevWugh1jTdCt7nV7qe4ur7UJI2+yqcPGg4wqkZA6k+9ePeL9V0W6u47i2fUluPPb90zsqqCeMEZArurqKe5bw2I9skbogOMyFIRtJz78EZ9qy1uKUOjO/wBRudWurS3h0uGOzgIBkFxjdEhBJHU5J4/KvMvG2ifEPTrmSLSLybULa7CwlQw3xYPDZ7Z68HvXqWlhVlSSCMym6CgqyYO0dweg61paPYah+9k1N4JXdsjYoBjHXHv2/Km6bkzFVfZ7HyPceB73VrqZG8Q2qayhYTWVy+xvM5wiseGJ6+nNcV4l8L694SmiXxLoskTz58vc6sOOuCDg55NfcWpeBvDWp363MmnRLNEWbzI/lbJxySOp4/nXA/EP4T6n4gn/ALOtrkxaUzRyF3ZWKsPlJORknBPQ1cU4LubxxUZvU+RHvi9qY44mjTOd5PHXIP6VmT3Jlv1iO5Y47YR4Y5y2d2cdPQV9O/ET4CeH4bWWPQNQktLlpUEAu7gNC3Iyp75ya39E+EPw+8LeEZ4vEGknV9R+zpJcTs+0u23JWPBG0dfrWiqLZlupFpNK58W61dmWUQgtsQc5Ocn/AAqkoUo2EJJ6HPSvaPiR8JrGe/vb3wHMz20ErpJaXMg8zeOoQ9/TBrx28tbiyuZLW7hkgnjba8brhlPuDWlNqWw3fdlcZLEd6NpRwWHHvUgVSAF4b6jFIq7j8xJJ4AreOhlJdy9Y6c19LEiEfvMDcTgCu80K2ttJ06fN88MEYIaQDAyTgtnv3UL6jPavOIJLiCcRoWU7sY9810mqfaNZ1i30SGZktbZAZTn5UwMu5/M/pXpUakbXitTgrxd7N6HQXt9FrVjLcWsFxFZw4V5c/ex/CM9zn39/ei1t9oljittHViwCopctzjpkHk+ta3jotbabp+h6WjFMKqInfHGPz5zXb+A9DNrpEKrFC1wseJbiX7u4nJAP14464r0VCXws891YwjdIp+D7Waw0ScNcNE6AruiBiTP91SAMAeuKpW82saoZbKC/juy+QI3bzWUZz2UgeleoaV4W8Oa1dxWV54gtJ7uRGY2shfy1AwOdvGeR1Jp2q+BLfw9q5j1DX9KtYYo1nMcKlBGhbYCT0AJ6cEnmp9xe69zNVHc8chl8Q+ENTmks7xdNvSmx3ty8DSIcHDAqAR04OR3r1DwR4L8b/FPQYLrVfEEs9jDJseCecAA53cBQeCMV2fiOTwDqttaaKbm91KW5BAfTrdnmjAA53D7oH656Vc/Zg8KeLPCF94jh1i3ul0i5lVrKW5wkj4GMlM5GQRn6V5WN5JKx34epKCb6npHwp8MP4R8N/wBm3CxmYPktGcqQAMc/nWB8Y7kiOOHacYJGRxmvUIkBXJANUfEOkWmq6dJbXEMb7lIBK5K+49DXDy+7YmNT95zSPzZ+LFozeOtVusrtMq4C/wC6K0/gpdT6Hrl/4gjuI4Ro9vFeHcCSxNxFEMfjKCfYGtD436Nd6T8QtU028heMo/mBmHEi8BWB7jiuFsNbn0q4v4YPLeO/txbTh1yBGJUk498xrWlCfK0zvqx54NI+qv2jPjL/AMIh4atvDnh4CLxBq9qtzdSZybOORc4J7uc8egGe9fKWmrJdXVrLMzyyTElmY5LHcSSTWVrupXeratNqF5O80srcs7EnA4A59AAPwrV0qQQppUzHCi4defov+NKtPmbFhKcaasfeH7IiCL4XyRAjC3jH81Wu4vfE8EN5NCScxyMp49DivN/2WdSW28C6wk/yxW06yFj3DLn+lJdXvn3MszMAZHLEEepzXNWqezSIVLnqSPljVdW8VaFcyWc8omEEm1S8QLEY2/iMVtab4m8Ra7qVlDHAoJZUVVGMk4BI9Kz/AB4St3DKGbfKWLnPU5q18MiX8UaduJOL2Ide2aicYtXsd6lZHvSafZ6RotoTZq98HChyC25+xP41Q0fR4NXivJtRitpgki5ByATjLEA9PSrPj6/u49AtfLnZN10ykrwSPwqu4FvYMIgADbIxyM5JU5PNZR6Mg2dKsIRpc1zpzwQ2yjCRlzjIzWlY3FtYSxXmpSxwrIAAGIPPXIry7Tr27tLv7Pb3EiQl5Ds3ZXj2NelaFDFe21tLdoJn81Vy/PGatSvsRKNty14s8X6DDPBB5wJnjz5pbaF9sdfyptvrelwpabb12k2BzGvzfKR1NYXxB0bS3hlZ7GEmJWEZxyvPao/DlhZ2fhqOa2gVJNp+fqeo7mlK6d2Soq2hJ4w0KTU2lezhisHuFOJOM4x1xXHal8DZ1sLeS98QRxB+TII8qBjOSR05Ir3XwtGk0LvKodsFctzx6VBM7GSe1JzAQF2dsc8U27ahGrLZHyXr0yaLbjw9fWBmmin8y0vUHyyqARhT7+ld78OtWsho32TUITZWhhd0t7r51aTHBA+vr6V6Xq9jZLd+V9jt2RIgyK8YYKcHkZzivnlLu5k8W6rE08nlpKSqq2AOnpUt8x0xfMe5aZ9mv7G3t/D62yRW0DG/uTb4UyHAJXI/h9K9E+GttHNo4nEyXIB8uFwjKwTPcn1zXFfCwC98HWkV1+8R1IYHjd8564r13SYYrTTLW3tkEcSIAqjsKqMFc5cTKysWgoRVijULgADjgU2ecR7YFUs2Cc5wOPWnSM32wDPG3OKdMiBkYIuWzk45PFbtaaHD6mR/b1t/bkmlwq8s6qrS+WMhFbkE/XBFctf33iDxFpeuWkIn06KwnGy4lzH5qgZ49B716Dp9tBDM08UKLLIAHcD5mA6ZNQX4E8k1vKqvE6YdSBhuvWseV2TuaqcYvY+SvHupeKNM1u1XxBNeiyDg+WDuSRe5zXtTaRa+JtF0nXbC3urm3S0WNklvGTeijgAYOWJ4J4yKra5oek33iaa2urKOSEKSEyQB16YNeceM9Z1Tw0vh/TdCvZbC0Or7TFGeGBHIOeo571io3VmeldzS5dGQ2vgP4gWlxPrU2ltGkmfKQTAyFSx4I78eteD/ABi0y7svG0r3C4kuURymwq0ZAAKkHuMfrX2B4C8Sa5fS30d3qMkqw3sqxggDaAhwOB0FVNX8F+F9d8UwXmr6PBeTyWM7u8jMdzZxk89aqL5JXG5ys1I+JbfTpZ1cvJHHsXccntW74d8Datq9uLqOSFLYE7WLEswHUqo5NfSni74deCrfxbbW9v4ftoYWtCWRGdQSOeQDXm/gIfZ0lggZkjimcIAxyBu6Z6mumnXUmKUdLnCW/gvTxLPLJqc5aJ1KhYMZ9cjJI/8ArGqhUafDJGgbzppS1y7dyGOFHt/jXqGt58i2mDMshkwWViucEEdK8y1C4nuzPNcytNJ9pkUu5ySATjmvTwUrzscWJheNz0jwzY2d4LbU7wedJ5Kj73TIOR+P9frWxJ4qa3u5LG+sxbWPmbYGUcYHGT+PpXlesarqNhDphs7yaDbbIQEbAzjPTpXZafcTX9hL9sfzsIMbh04r2I1Lu3Y8mVDlXM+p694Bv/Bs9zY6JpX2abW5bjzpsRB/kRS5VmIO1eBnGD2zXrHh7wnoOqyx+Lb7QQbm6hjZI7rLEBR8p2HhepIzk89jxXzb+zZZ26fEbVXRCjPZJEWVyDta5hDDIPGRxX2RMxULg4woxivJxdaXNpoaKlGJBJDBaBZEtIoycAtFGM/TpWTrravAJDHZm+tWU/6p9si8fr9Rz7VtJ84cNyMnr9aW0ATT4FXgBcVwbmifKrnkJ+KI8Ha09vrkN7LYTzHfII8/Zs9D6kY46dq9esb611XSoL/T7mO4tbiMSRSxnKupHBBqlqOn2GqQmDUbK2u4sfdliDD9an0HTbHSbUWOnW6W1qmSkSZ2rnk4HalGMo6N3LrThJJpWZ4H+1r4LvNb8Of2vawyy3FihdHSPccdWH0xn8a+JL0ncBuDFeMjvX6yXsaPA0borIVwVIyCK/ML4z2FppfxT8S6fYQCC1g1CVYo1JIUZ6DPaqUbG+HquUbPocaa2ponk8OadLFk7ZZFbA6NkEZ/DH5Vimr+majfWIP2S6lhB5IVuCfpSSuzaG59ffs6eI/tXwg13TrfyYNVgnWSaMxl5JYSFXcO3ByO+PxFXMXL/NtuTnnODXgP7Pfi3xLB8VdNig1q7iju1kgnRHwrp5btgj6qpz14r2+eWV55HaaUszEkmQ8nP1rjxSu0zeknFu3U/9k=" alt="" align="left" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">(آخرین برگ دفترچه یادداشت یكی از شهدای گردان حنظله در كانال سوم فكه كه در حین تفحص به دست آمده است...)</span></p><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b> <p></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-01-08T07:27:55+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) اینان چون دیگران در خاك نمانده اند http://aznooo.mihanblog.com/post/96 <div align="left"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#943634;mso-themecolor:accent2;mso-themeshade:191" lang="FA">اینان ، چون دیگر ابنای بشر از خاك روئیده اند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#5F497A;mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191" lang="FA">اما چون دیگران در خاك نمانده اند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#76923C;mso-themecolor:accent3;mso-themeshade:191" lang="FA">و سر بر آسمان آورده اند،</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#31849B;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191" lang="FA">و فقط هم اینانند كه از حقیقت با خبرند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Titr&quot;; color:#E36C0A;mso-themecolor:accent6;mso-themeshade:191" lang="FA">و دیگران را نیز اینان خبر كرده اند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#0070C0" lang="FA"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABrAKADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+iiigAopGYKMkgD3rIk1+H7TFDFyHlWMOVYgkgtwQPQE5PFAGuTimNKq96rzSOy8HFUbm6FvEWKl3IIjiVlDSsFLbV3EAnAPcdOwqblKNzQa6GeBUZuWPSsK31+Ce7ktQv8ApMUwikhDZeL5UJLDoQDIgJUsBuBz1rO019auJHkhhktLJ5EkT7bN5srqz7n4OSnygqqZ6MDwQRU6lWR0s+rW1u7pPdwxGNPMkEkgXanPzHPQfK3PsapDUrm8YxQBxEXmgkuo1CmF1+6yhvvDIIzz8wHGM4qmwkXXJbkRwyRzMkhllTc0e1GTYvIIBDEjqMtJnqK0X+UgswVfUnpRcdrkdpHeieK5vLuOSYW/lMsMRRC27JYZYkdAMZ9c54xNJqgWRolcGRQCy55AOcEj0OD+R9KybPWRfCCW0t53jlyQ0sZRdvlh1YNyCDuAx1zn+6RTLOAWtuElkWS4b57ibGDLJgAsfyAA6AAAYAABqFkbtvfTMclcip11SIuUJG4dRWVaOdrfPx7U9I40JZEyzdTQ20CimbkdxHJjDCps1hFXRd28D2qRL54nG4lgaan3E4djZoqtBeRzcDrVmqTuZtWCiiimAU13CKSTgUpIAya5bXdVuGultrW2Y8EGaSULH16YBLE9+gHuKTdhpXZNqeuRCzuGEqfuiVbb8xDBdwAHUnBBwOa5nStbS0+1JKV8pZkaWQzmPZyMcgc9uOM5x35ZcaNqkVq7y3EUK7pJTJFhpGdiBnDKR90EDk7VIXBxuqho2nqLgSylppQciSQ5Kn1A6KcegFYtvmN4xVjpbe716+Es8bJGks+IopcKY4l5UkbM5foynkBgRggir11pMd1qInmlZYxtkWKMlN0i9XYjrwEUegBHIOKoabe2un2Uyyxm1+ywm4lhOGKR5f5/lznOxj68HPNW5be7mujcxW9hbTMvl/bMGWUx5ztxtXHrySAexqyLElmunWU8llbQwwNAiEhECgB2bA+pYMcepz3qvc68kdzd20dleTtbRLNIYoiflYjG3P3yfnIC7s7COuAasWh3CSStcarLKjTCYYiUEsroyluxOI0XgAcHGM1R1LxLo+kO2m29vA5VBG0IAChQMBTxzxxj0odgN21bUrieN5tltFDI6SR8OLhcfK6kcpzjg+rAjoafePZJHJDdyRPHMf8AVTsGB/2cHtxnH1rm7bxbd3lo8sttHboThX37s/5/z0rlNT1ST+0fJLCQXHOSTlTjjkdO/p1pDeh0+qeJEjka3hdYoVwBs5LAdhj7o+n6VQg8UQLcRwPYrIz8KS24/wDfRz+tcVcz7A7RyuHU4KSksR7dePyrNmvnIbbG6FhggdD9D2qkiJSPRr3xTpSbo4pbm01Eg+SSxZXbt90k7enQfhVDQviVdy3jC8Es1uZAswKqDbdMlSoG8Y524yK4PT9Yk067mklHmNNGY1kcZYe2ex69KLu5S4s0MZ8vZIJN68MrD1x2rTkRlzs+hRe2kkcMqTrJHMoZGVshge4qQsX4RMfWvGPBGq3TanBY3hkitWlGx15QSt0I/uq2cEdMke9e0uromSw4H51g1Z2Z0RldXG/vV2lHC4rTt7sLtSRwSaybf54zuanlYRyDlh05oV0DszogQRkUtZ1jdgqIznNaNap3MmrFHUbgRQsM4OK4qW4zeRsSdu8D9au6xqoDuizRuxYqyq4JXng1kfO8kODg7hzWFRu5vSSsaGp6tFc6VJF5dxC7O0MbCMNvwwQyDGRtDd2x2OMEZwdNjv5N7vIts/3oQvzFCUIIcfdbDHIx1wK6zVruKDS5JJnwqoSSewArirPWLS72W9rNO0twnmCS2i3mOPcFLEHp1IyRwQ3GRiq3egXstTptHsbPTfPW3Rv9IkMspkYuzsRjJYkk9O/vW15gLck1x1vb67NcyXPmx2qhgi27bSxAwPMLDcNxXOFxtBwMHG47Fm8NhAIFLELuILHczMSWYk9ySST7mqasJa7GV428SCxhNlay7bjG5myeB6V4rqGtSXMoAmRDuBO0H5z3z61p+JdZF1rF+ZzJG4kK89gK5X7GrxLNG5abcTtIGOD0xVRj1MpSd7Hos11LZ21jYR3CxhEU7AA0rMeWOP4eTSiUahfeRudo4x8xdidzfnWNrF5HpyLLKB9snhSSViOckDJ/M/zqzoitGiyFyWb5ifrWE5WidNKHNPU2ZvD6X5HzlSo2hh6en0qS18FRZBa+kx3VQMfrWbqGpy3E3kxyNHbxf6xl6sfSrGm6zISsX2VNg5DZwT2APPPr2+tRCUras2lCDexX8Q/DmS4jEmk3jSzR5Zkl4GPTcO/4flXn4u7nTblre5RoplOHVxjP+fWvd9MvIktSC2T375rldb0W31i8klWON04zkdDW9Opfc561BLVHAWmsvE37iZ4g3G3IwPcen4Yr6R0m4a+0OylkkEk7W0ZkIbq+0ZP49a8Oj8J2o1GKXyfLRJlLFScADk8H6V6RYST2VpEiy+THLGYioOCjEnG38Cfyq5NMxjG2h2NvtWBTJ8h77u9TmWJcFBuA67TmqdjBP5QNwsSY4WNfnwPcnqauhgnA7ewqGWhVuCmHEbYrbtZTLECRg1gSXCEAMT1rQ0y6EjFQwNEdCZWZ8++K7maPxLcupKsr5Bru4tQkexsXRF+2XEYIVvuqQBkn2GR09R06jjfHiQQ3kmo+YBHKcKO5PpV3SfF1m5hkigkl8pNjBVJIBC8/mv6+1XVi9NCaL1dzU8a2uoalpAhF5MjJGzZiyC7jaR8q9eAwx/tdDxip4Z03+xbeOBzI+yNJf3q/xsGUnachSFAHHY45qS/8Z2Vs6S3VvJGG+6WXg/j0osfENhqoubyO5jRQEQxk8qFLEN+JY/lWajI2vG+p19vI7R5U5z70jRSM3zDism11u3WCSSF/N8pdzAdxjNXdP8W6ZqsCS2jiRWBzjqCMZBHrzVKnJi9rGJ5r8S/Ct2bo6tYxPJGQPPRBkgj+LHpXB6elzLv8tvlGBlq+n4Ehuow4UYNcr4v8G6ZPp889ratBdSFQXthjv1YDjA7nGafvJWJ91u547e28t9GnnOGmVPLb5vvL2/L/AAq9pOoXljZpbiLzJM7UduAB71mX3h+bTLqRHZ2cjk7zz9PatVrrSrO1Ki6bzym4wlw2CO2TyOvT2rOVmrbmtO6fMtDa0bbqFxPayqjNLkqckAn8RWqdFbTE86ZGDA87TlRXGafq6LeoUBSRCHGD09ia6fXfHRWOGBUbOPnyMBuves3F35TojOPLzPoW7nVUtLYbdpJyTg8ZrIm1Qs6skTITyWVsZ+tc3Pd6jqFxIbdGVBztIwAO2as6dfy31uY5Lc/L1kxWtOm1uc1erfY7S1vvPlgh3bgGyTnknHTH/wBauv0Yklrp2URRsQrHnJ6YH0rgtIeO5EZTzPPM3kRDGAARyfc4NeiW/wBmth5e1WEAA/2Y/b3NXLcxh3NE3crYZPOCdskL+lRmZ8f62RT/ALRyKqfbHmOYxhB/EalDfu97nioLuOe7eNR5hBHTcOn/ANatTQpy16MZ5rHUrMOF+X1rY8NQD7YzIfkHY9qa3Jex8z6l4hl8QSQPJiFI4lQ7hnJJ+Yj8eK9Dkul0f7Hp2m2NkI2ZY184kylum4qo9e5PJzXmVxaR2fiWA24eSx85JiNpOEzk5+gBP0r0CT4kWUGmTvDYrJqLOEtwBxkj5S30yenXpxWspN6CgktTP8YPqEmoX1reToIokWS3iitdzSK38XqACMHmvP7OcxXTwyHyvMIR2JIAHHUVpXN/q+j6vHqksrtcFAGEpCtjGMFck/mBnqeawLu8mvrt7i4bMjnntRF2CVj3LSp9Oj8MSR6QRPtj2tKf93q3pxnivN/BesLpniE2rgtFdOIflPRi2AfpXN2ep3enpKtpO8fmpsfaeorQ8HiD/hK9O+0EbBJkbumQCV/XFap66GUldM+m9JkzaqOPwrQYlhxWHpkjLZjaOB3q4L9QHUXCxTxlSQ68FT7/AP1qwnLV3NqcHJKxjan4W0fxBOl0bYO0edyKPLJPuw59eOPrXFeLPh5HYxyanodsgcDMluzFuPVSe/sa9Fl1CFnJgVVV2yzIoGT60yeVjEB1A7msuc6PZo+dhYateuUucpG7AljgjHbGK6OTwzJe2Ub2ty4lQZ2PyOO+e1dg3h+xm1RC88kNuSzTBBkg9gOCAOnJ9Kh1HWbQ276RY6WqRRtgPsDyzEEdCOnf149KpzW5mqUr2POpr67gs/sUmUx/rGxzLj371paJqsdrpsm7bxwwz26/1rtLzRTPYLd3MLmEKFjheIZjz2+UjA/CuetfCNiivPIg3MwwmW4557+gNaRaUboxne9pHS+GLENqSAA7oIBtXPSR+Sfw5/Suw+y2qNHDcXcMMYPEZcZY+prz+C4v47m5ktZBEkpC7u7cHgd+/atez8Pals+0sViJ+9c3TfN/wFe1ZNlpWOzeWyhAUOr46KOlQbJbucea6pH/AAqK5XybezY77qW4k9UGB+dWor+6ZDFawtGG4LklmI+tK4WOiuLmOEC3hO5jxgV2fh2xNrYhnHzvya5bwt4deSVbq5UnByM16CqhVAHQVcF1ZEmfKM8yNaGW3ZXzE8TFcEEMuP68e61mW+m6Va+IEs9UuGFvKolWZGG0sR8vPbAJ/Gvd4PCHh22yY9CsMc53QKenc5FZN74f8Nap882iWAtYgSLlwIECjGT1GRz1AIrflsQ5XPn7UjbW2t3PkIDCjfIjnIPt796zpA+RIyFVfJUkYH4V9F2XgbwRqMe3TIrW4jjbMqxMHbJ/2jlwOOxHfGKktz4etdRk0yaHWLU28q20Tvc3LRSEgEKCGwOD0OKWg7SfQ8MvvDf9naXZ3txqVnvuIvM+zBj5qZGVBGO4wc9s813fhXw/oVxo9tfjTxvaP55pzk7hwSAeB8w4Nei33w38NXkj3E+lQzTucs8k82Sfc76sX3wz0x/DbafYT3GnRhGZRbSGRdx56PksM9gR1rSLSMp3ktDj/D/ibT9O1qeOSCGWNIiq7X8obs/xEnAHHU//AFizxF8Q7KSaCGwtUkCMGmu0Rlx1ysYJyV5HJAzjpyMEfwqt7bSrn7bfldREYMbPyoPXkDselcgvhTWn1Q6bDYmW62h8I4KKmcbi2cAVjNc1zSEnC1j0rT7yG8iDI3ynkYORWvHypRsY9c1wGl6drPhy+W0ukNzbCMSM8KHEQJI+u3IPPt2rtvDN5Y6lNqHnwG4a1kWOMSIWiORk47Eg8HuMe9cqpu/KzvdaLjzI5zxTGqQGWMcD7xFcS9/JblpIpWjDKVkOccd/5V7iljaR7glrAm4chYwMj0+nauP8U/Dmy1W3lk0xY7a6PLIeEbnt/dP6VapIyddnm2n6s8UrSW1xnd94Bshh6EV0D6zaXFq32dHjnYZYFsgYx0/P9awY/Auow3zQG2vYXRsbpF2IR6h8bSOfWtxNHs9LKiaWR5SoXbuyAc/3toHpxj8a0lDlRip87Ol8PXe+1it1hjSWNSTJs+YcnJJraa/tTiJ42lVeFBPX3rFtpLnStirpF0LXOXkMTZf3JxXVafY2OsxiS0YBj1GMEVmht9SnGbd8bLRF+tb+jaQ13IHMQVB3C1oaZ4SjgcSTvv8AY100UKQoEjUKB6Vaj3JbEggSCMIg6VLRRWhJyxtzJI0TJuQrkqRkH/8AXXJeI7W8OpQX1rC8q2x27DGrK3qORnHA78/QV6l5Sc/KOevvSNBERtMa49MUSbkOD5Xc8bv9f8RJZNNFY20DiT5XlIAZevbJA7Yxn3re0LxVLrdni3sni1BWKtC+SgHUNk4LLxj+9/s137WNoTuNvHk99tPjtLdG8xYlV/UUoprqVKSfQxfJd4V2h04zlhg/r/Wsu+ub6zKmGNpbdXVnWMbmCqQ3H1wRXabV9BTTFGSSUGa0U7GTieWeL5dbiug9tBJLbbOTHGQSM5ADh81yKeJb9/E73l3m1gMPlbfszxkcDgBSwIyM849q+ghFGV2lFIHbFULrSrCZSZLSFj7rUoLHhdnb3uveKbo2lyxim2bpC3EEargkY/iYngfWvRIraKwiS3hj8uIZ49zznPeuostJ0+0jf7PaRR7my20YzUs1rA2MxKamWpa0OeKkgN1GM1FZM25lZDuZs11EdrBtI8pcVMlrAGBES5+lTYLnKnTftYeR4RIzHA3E8KOw/wA96rjwIvmLcKsZlLhnDqSpx6A9DXeJGi8KoH4VJT5QuYy6ErsrvKwI7A1oQ2NvA25YkD/3gOTVmimlYQUUUUwCiiigD//Z" alt="" height="121" width="210"> <br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#0070C0" lang="FA">سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Titr&quot;;color:#0070C0"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></div> text/html 2014-01-07T07:39:24+01:00 aznooo.mihanblog.com منتظران مهدی(عج) لیاقت http://aznooo.mihanblog.com/post/95 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">قائم مقامی كنارم بود و می گفت نمی دانم چه كرده ایم كه خداوند ما را لایق شهادت نمی داند . </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">گفتم شاید می خواهد ما خدمت بیشتری به اسلام و مسلمین بكنیم .</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">پاسخ داد : نه من باید شهید می شدم . و الان وجدانم ناراحت است. آخر در خواب دیده بود</span><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAOAAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAEMABwUFBQUFBwUFBwoHBgcKDAkHBwkMDgsLDAsLDhEMDAwMDAwRDhAREREQDhUVFxcVFR4eHh4eIiIiIiIiIiIiIv/bAEMBBwgIDg0OGhISGh0XFBcdIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIiIv/AABEIAQAAqgMBEQACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APLbu9uPtEn7x/vN3PrWljQqNfXP99/zNOwCDULjoZH/ADNFhXJFvJ8/6x/++jTsFywl7NjBlbP+8aVguDXU45Ejf99GiwCC6uepkf8A76NAFi21OaKTLuzDHTcaQmrj5r6STMiyPyeRuNFkCKr30/QSv/30amw7kH2+cf8ALVv++jRYYo1C47St/wB9H/GnYLkqXlwRkyN/30aLDHfbZu0jf99GpYAb6ftK35mpBIT7dccHzGx9TQhtDvt0+OJG/M1aYtBRezY5kb8zTFYVbycj/WN+ZrNyKUUOa8n4G9vzpXCwn22b++351SYuUu/bZ/8Ano3+p9TTCxnX0YSWTYM/M2fTrWyEzLbJPSgljBwaAJUOTzTQhC21uKGCHebkY71mUPWXAwetMkHkH3h070hipPklR3oExr8d6LCISRQMA46mkMcJSTxmhsCQOcVm2VYaZuw60guPDZGSeaoVxQ/HXpTuOw5WBPJpNlJEpZQPQVnqUDv0A9KpIlsi3nv+dAF3cf8AyDVEkty2ZHHYsc/nXStibmdeoYwAo49RUjKDMwPzUriDfxwKLisBJ4JFK4xF4GTSAkABHBoBiuQB60CGxuT0600xMfvPei4B1OT0oGEigjipaGNTI6Dp3qWA5mYnHQUh2AKAc9/WgdiRMUIGDKTnHQUmNDC5UY70DJ4I3cEv0PQ1lKRSHSYBAB3Y4GKpJktibOcd/wCVbcpnzF7aPX/lhQK4yaT96/8AvHmtUy2iIuG4P4ZqiSncRMzbh1rNjK5+U7W4pAKCBgA/WmIXgnFIY5Rg4p2JuPaLK5Azn0pMCELsbnrSQMl2k9gaoQoSpY0TJCGHzdqEJky2oIG0e5xWfMXYiliVTnp6AUXGiI+4pjHpEW5AoAsLAxQkDketWoXJcikyOG+br7VDQ7ku5ghBbFHKhczG7woHOB696ewh8bM/Cjj1ouKxp+TJ6H/UZpcyHZlOeQeY+f7x/nV3NrEe7JzRcVhcBhj0qkxSiQS25J3AZ9qGSiAQdcAg0h2EKMByKQi3apFKQj5yep71VybG5aafaHy5bZy+z/WK3Bz61w1asldNHZSpRbTRTv8ATZF8ydlCgtlMd/YVrCrHZGU6UtzKZWj+QjB9+a25jDlY3cy9KGNIkikckVmyi4JSRsBwe9CiDY3yw3T5mNMm5DJHtzuouFwEyouE61cZWJdxrXDbdobk1bkCRXeTjA/E1m2UkEYkk+WNS7HoKm4FyLSZwu+5OP8AZ61nzFWJXkSEbIR/wKize4E3mSf3j/qc9aqyEU7ggzP/ALx/nWpoR7iOO1SWmODDigrQlDDoaLsXKh/kBuQaLiaJBBHIu09e1LmDlRbs7S2VowwBBYfNjB64NZ3bL5LFy3tfLvGhh+Uk4x6nHTn1qZwu7BCRHPIZY3tmP72Ikxhu4HVfqK5krM7nFSV+jM1rQznfGOnUd+a7o7XPOqxadmRmzD8IwyOoqpSSMlBsqsCh246dcVKY3EQBwCxUgjpRcOUSOSRs9Rg9elILEsu9+x570NkpFdkkOVHAHWqTHYbHavIx28460MEXItPjBHmnJPO0dazchWLy3cNsnl28OD/e7mod2Uo2Kzzzztj19egotYrcPsxGM9T1z1pc4+Qv/Z0/un/UU7sXKY9xkTPn+8f510kohJ4zQUOHPNIpD89jSGODN2YikIsRlj0qWUmTBpFO1sg/e/8Arj+tQ3Y6qaUlYtG8dmjlb76H5ufvL/jWl+b1Mp0WjQlgi1aE3Vudlyv+tXoCR0b2NKcbrmRrSrcvuyK1tpGqzs5t4sMvDkHGfwrnbsdD5WrM0bDSdNfy7bVrSS1kiYt5sT7hLkdG7/lTlXicTw0ujuX7Lwraq9yxdZY2+aMDknvjnHT3rOVVSfusy5HH4kZ8WhRpfNHellQ+w7jiqnUsrLcUV1Ek8LG2cTRsCC+VDcqV7+9Sq6ejLs0WU0eNw7xRAumSR7e1TySaumV7SN7MyLjSPndQvXoauNey1E6dx1horzSCIfdBwSAep6ZNEqrei3YlBLV7G/YeFAkhlvMeWPuYIxUuEvtaB7WP2dTP1Sws8PFbr+8DbmZRyf8AZz7Vyxcoz1eh0tKUdrMw47C5DHCkDOM9812uaaOVQaZv2Xh9yVab5QOWz/Wsm22a80Uu5p/2JpX99vuY6H/OKftV/SM7M89unRpXA6bj/OvTOcjWJXGQceopFXEEBPIpBctW1hcy5xH5qqMkDrUtl3RItlHJkxnYV+8G60CuXoNKBCk5dG7qcEH+VQx3NJvDFzJB5lswlQcgNw+R1x2pNNhCsoswp4JrZmWVc46r0b/vk81CZ6qkmrliyjuIpVmtHaPscYPHpzxR7W2wTpRa1OktTJKyh+X7sE2fqrVm6qe6OR0rbM3reB5uFUZQZJKt298Gs3yszcmi+uk3g5ASVyAcI/I+obFQ6PYft+hE9mkkgS/tzDKPuOQV/wDrGq5e5l6aFK+0zUcqq5e3b7s68gf7L+lZxjZ6D3VmaNlp8a26RqT5yjLEjqT716NGDupHJVmrNFK5trO4ud7KXaNShQABGz3Y9c10TwqcrvYxjiWlZblhofsVsBHa+WnUJGpJ55yTzXNF04N8urNXzzXvaIp3kNxdqkTu8cY+ZlA+Yn0ArknN3bkdUYpLQbY6X5f+tgXCkkFz83tntWfLKWvLoW5pddS5LbxSyZWBGk4yQOMjp7Vcaaj8N2ZyqN76DGtwOZm3tnhBwo+tdVOhJ/Ec8qqWxY8iP1H+r9utdPsUZe0Z4zOuJnz/AHj/ADpm9iNFbd8p5oHY0oYA4BLfNjtU3Gol+2bysKDtx/F0NCVymXml06VSs4UlsEyIAGzTsRqaenJbQkLHKjRyfdVjzUEs37GPb+8hBCg/Mo5GR7VKlFu2xDT3DULayvIXS6tQykfeUDeP93PStlSvoEa7hqilZaHpCMn2FiJsEmORTuJ/2c/KeK5cTRlD0O+hjefR7m7Y2ttv8qZBuwSJHIQAD2Uc1xGspsvwWcLo7jCxA4LZOSfQAH9aS8yGx8Nn5ClojkuPujoR159xWqZm0XreUP8A6LKEnT+NCF2Ae2e9W9tTO/YVbWKzYzwEnT2BW4gc5KAjqD3FZxvdWNG1Z3OXju7i62xxIFWMYXAwfxr3bRPJbbLNvbzREk7R/tcZqaiTFC6LZORhmJP6VyqCXQ35myMqcjYuPQ9TWLoRer/H/I19o9kRGBGbErZ/2SR+tU6Md3qSqj2WhHLKkQ2QjIHVl/xraMLmcpWKhSSTJI2qOua2ehmrsMR+h+5jr3qOZF8p5DcgiVyP7x/nUnUMjA3Z6GhjRdjuFjxvXp3qbFDpJ0kGBxTArmVxwOKBFiC5DALI+zBHXkVLQHZ+HtahRzEzZVehYnP/ANevPrxla5dNK+p10X+ksHQqYz0FZRxNlvqVKhd7EraeUuYrmMKDCc4KhgQR8wwfatVj/daetzP6q1JNaWLU9uCVu4QBGpz5cvTPX7orGMlLVHRsPiuDd+Vv2hy+CpyFwT2XjI/GrshJj3kUEmNQIU4DYBLPjHvTQmyUBbeIeaPnOHC4AOPX2FaKNzJysV7u9uZ7ZraKOKKJ8b2Z8ucHI7cV20qUIu+r+RzTqSasVILV1XKspfuVBY49+K6JVUujMlBj2CJ98kn06VDqX6D5LCKRn5F/OsJyci4qw8xzS/eJ2j04rllJRdlqzoUW0RrbRpnEXTqzHP544rdcztdmTstkPWz3fMwxnsBXTFWRluR3UdtDG5ucqFGVUd/as/b2Zfs7oyf7Ttv+fb+HHX+H1qfbyD2cTyGdiJn/AN4/zrY1GoAxx3pDRbiw4KkDIqSweAr8yg49uopoQwoQCeqnv0pkgkCvxnae1AEsXmwOBn5gcqRUyQ0dto3iSNQqXyNvXADDv9a8mrhLu6OuFbSzO6tLpLiFZYyGQgEEHsa8+VGSdjZTRoW5DZJYAdDnBojJx8mO1yKS1tWmWQspC9Qozz6/NwPyrd4lrpqR7JEohs4FTLl1DE5JxgtxyBxV+1k9UyeRbMx/EVneSXAurFhOCiqyL/rBt4HA6ivUwOKVuWW5wYug94kEGi601sszquWAKx7gH59q7vr1Hmtf/I5lhanLexv6NaT20Eq3yGNh8o6YYfUV5uPxMXbldzuwtJq/MRyWtsHBEZIUnBOe/Y15LxtTqdn1aA2WN4VHloCh6KnUk+ua9Ck4zWr1OSonF6LQPLdRuKlAeobmumny37mUr2JFR5Su7hAcZxgCtW4002lqQk5bkGpXEFpGYlbMvcjjAry545zdlojtjhrI4nU9YgNwfMJfAxwe3T6VvQjOUbmFVRUij/a0P91vuZ6/weldfIc12cVNaZlf1yePxrpNkVguxiPSkMnTa+M8HsaVguXrOUK22dfMQfnUso0I0sZAyEfK3PuKSYmgk0KN0Lwn346U2xIojTblWP8AGo/OsnUtuXy3L1nG8coEoyo/Ss5TRfIdtojFIGRGbB5C5yPwrNNSZMk0am+YKCDyRjPINXKin0IU2iP7RcRZySe4Brz6tPleh2U5cyKjag0jiO6DkDuh259qUYXLk0i9Et8zq9sj7CBgZHA+tYui29ClUSRpSPOZAZpQrn1PFT7Go3og9pFbjZmus5MmVHQg/wA6qOj1TE9epLHKvlmR5MkYJX+In25rop4RzeiMZ11HqOOolciJfxbmvQp4G3xM5J4rsMa5O0ySDcAMkDjP41VWMaMXJLYiEnUkk2Q3XiCG2tSluP3r5z3A9OtfP18TKerf3HrUqKjocne30swdZ5BG8wwrHjn61thIKWpGIlynIXVrcW7OHYER89ecV7UJp7HnNdxv2uL+9/ywxW12RYozvmZ8HucGrehrEiZQR8wB/nU8xfKRpgHYw/GncmxOoKng/jSuDRdhmH8WM9nFSwLkN8Yn5Ypnp3BqGx2L8N1HLw4UkdWHWk1cl6GhBaW7kbsc/wAQ4Nc86bWwo1tbM2NPntLRxbysYy33SeVP0NczutbHRdM21WOUZjIbPQ12UcRp7xlOn2Fa1klXYoB5/iz+laVKlNrUmMZrYzGtC1yYryEwhfuSfeB9vlBqPYwavB3Gqsk7SWhfM9uoVYrvyxH8kkQUjJ9SCMitYQnH7F79SJVIv7VhU2Tv8g8wt0Y9Pwq5TcVd+6SoqT01J/sUzZymdvJxjpXP9Zp33NHQn2I9uOAMYrsUzncBHRl+YgAEZrD65BO19S/q8rXsU7q4mVsI+OOg5+teJjK8nN2eh6OHpxUVdHP6ncSRRCXcpx90ehrHDUVJ2ZtVm0tDj9T1S5vtglG0xMfmU9ffFe7SpRhokedOUnqyg73U7GSSRiW+8Seta2SI3LP2Q/3T/qPejmDlMyaTbOxU8biSPxroYIUXCnqfzqGiuYcWB+YdKixakM88K3PIpDLSOQMKwIPNRcvkJVkOMMMj0qlJEODQqSFXypOO1Jok09O1S4gbYTvQ9FP9KV7Gcqakab6h564lXI6ehGfQ1N0JQaIYNVvbNfIilYRdvUfjVaD5WdRpHisFkhnUvkbd/HB965a1K+qNac3HRm/Z65ZzSNtbGw4YNx+Vc7jJI2jOLC60/wC0Xnnx4l87B3AYx2wfpXp0MTGNNJu1jkq0HKd+5LPb/YMKsg3sOuOK45v2++yOiK9nsQ6ddyNcBJ27kD3/ACrza9BR1R1wm3uWr0Rn50OS3UDj8a1p4q1LlaM5UrzuY013FDL5ckqhn+Ubz1Ppz1rhhScm77HRKaSOa1XxDDEXgtsSHBVnHA59K9SnhUrN9DklVepzjG4nXJJ2+vauyMbGTkNFg787cj1PFXzpepHK2SG2SIrx5kn90dBSbuNRLPl3H9xf9T69vypaDszh7iUiZ8f3j/OvQOa41Zm6Dk9s0rFXJo5XGMDGaVh3JTInVh+NQ0WmSxvz8p49KlxLVQtxzFRjGc9jWTga+0JkaNvmXg9CDTV0Zy1LcAIO4Y9jRKNyL2LiyeX95SueuK55UmWpoR3tpON2D2yKFz9UN8pNbRxoQS/B6is5zl0NIxT3NEMuAY3OB27VzqvJaNGroroa9rr88KLE03yLxkHnH071Sd+hnKJNc64ske77QsjAccEH8c1LlUtZKw0o31KP9uGALMG565BycVksO5aPctz10M2XxBq08zG3BWNj05yfxrtp4aEVrqzCc3IpTabNfSCSUOHPLFm3c+1dHPZGKiW7fQlUjcpJ9W5P5dKylUfRGqj3NAaRsUHYEH9+SslGpLdlc0ELHpYlJSONpG7u3CD6LXRGFjF1L7FhdNtbZeF86Vf++Qf5VMmNNln7NL6D/VZ/+tWehVzxKdszSD/aP869Y5URY5yOtAyVZiBgikMnjnQn51OO5pWGSpNbHPO0/pS1EXoIjIvyOCKiTKRMsUnIaNuO+P61nctFyzMoYBFLY7EUc1hNXNuGNJE2zxsOOPTNWpJmTi0VZ7K3IPlsQ30NNxQczK0dpchsRsD/AJ9KlxK5rCsdRh6oT67eal0o9ilVYwNdytgqQT6qRRyJD5rl6206VsEhmz6f/XpMDXttIzjIx9cVm2UmbFvpFuqgkc+9SlcTkXVs4l4SIH36VaiZuRPHbtjjan0GT+ZpiuI1tCT8xMrD8cVLaAbIg27VYKvcD/GspSsWjPvJ0iXZENz989vwpRpuW4OdiL7Y/wDz1/5Z/rXV7FGXOzxS6j/euVP8R/nXWOxDtf60DGlwOD2oETQzooPmrkelIq5ZjFtMeBx7mp1Hoy7a21ru3R3Bhfru5A/lUNsLI37QTFQonhuFHVt+xh/Q1i7dUUmzWt1wAGVc+uUGf1FYSsWmzWt0Vk4cH23qf8axckh2JjZQuPmjQ5+n9DTVXzFyjv7JtHwfKAPs3+OaFXfcORANHtwchfzc/wBK1VdkOCD+yUJ+XaPzzVKs+wnAtxaf5eCZBgdsCm5sRbVI4/vMPwArJzSKtcnVxj92pPueKj2z6IfJ5jHlOcFhn0Jqk6jIfIuo7ef42z79F/8Ar01B9WQ5rohv2qFFOOS3fuT7Cto0bkOoUpbhRu3nbgcAHLH6noKcKUSnJmPeXAPyKwAHLHoPr7120qV9WRJkfn2f/Pb+DH4+teh7N9jK55TcNiV+P4j/ADrgOhMg3qTjp6UDGPEScjrQJjMmM/MOPcdaANPT2s5h5bLhyeobB/Xis5XLVjdhsNOQAyswY+uCP0rnlORqox6istrG4MCggdc+tVFtkysizHes0flxqF5xlRQ6bJ9oi9a2rYBeXZn1YD+VQ6Ye1Nu1SBXVPlc/3skj9M1m6Qe0NRX2gYBUDrgY/wDQqf1fsZ+17jJNQhjIVmAPYFvmP4VXsLIh19QGobR0/ToPqaXIuw+d9wGpW7EITkdzk1hOn30N4y7D21BUPmBcxgcFjgU4U7kSqWKNx4qhAMa7m/2UrthRijm55y2K0viK3V1EUTuzEAluMEjPTjpVOVnY0hh3KLY5tZ819il/Owflxjgc5pWVr9AlSktyG51G4hT52VGOMDOCfr1J/AVVNuW2pMoqO5n3Woak6qIk2xtyDjBbHfmuqnTj80S+be25m3NzcltjucjhsDCr9PWuuMbagncTzZPQ/wCpz+HrU+0ZfKzjbhm85/8AeP8AOuEpEBOTQMRWkDfKSaALAmUjbKu4UDsTRLCrhojsz1/yadiW2attC55Eh/D/APVRyohyZoQ26qecn1zxVeiIL0cMBIUsF9dvJqGmwukasEdhCgdYC7/89JDn9Ki1hc7ZKdaWFMKAF6bVAGfbisufXQ6qeHclqY+o+IbyRxDany0b77EjK4/qatztuaLL5y2t6lfTrvUJ5SqxC3hU/vZidzy/8D64os5RujinS5J8stzWmnkkHlhgBx/FyfyqHJI2jTuIZETgsTwASa53K50qk7EUjTz5IO2EfxMccVrGVjN0ebYRAr7EgRtiuC0p4Bx396z3fM2dkLU9ETzCBrkSSPtI+6vVm99o5/OojfoU5XdxLidyTFbp5RkGHYcsy+57VvSha19SJPm3K5gVAZJm+f67jx0yx/pXo30sc/s1fYhutRuHQoSpRgV5XkcdvSsVyrbcuTez2M2SbCiPHPf3rdTZzSSJN8nof9Tmncdzk5wTM4/2j/OuczGi2kfhR17mnYLky2E+cKCf9qnYOYtw6Vdyt/qmPuFOP1pJA5l1dLnjwXjKj1K4qo2ZnKVjRt4Zyojhidz64NaamPOjXtfD9/cYaTEY67RycfhWcqiTsUk35Gtb+H4bdfMnckDjHTn9TRzK9uouV2v0Lt0ttFCY/LVZP+WZPIf6KKSl16Cdlp1OQvbO+llM0UalmO1YgSXY+u0cAfU1nOCSuehg8Q78rVytbWF9FImbZ3aVtgyMq7HgjPeuOUJM+jo4qlFHRaL4aj8kveO6lXO6FflwhA+fcN30roUJx07/AJ9jwsZWp1HeP2TpNM8PaWhWZrSSWIkLud+QzHvjANctaDUtZakU56LQzvFOm6dYxxz6e21zJseHO4YwTnd6jFQnJbnRGzZzm5pM9CBwCcfnVyq2Vio07u4hl8heDx/ESevtWSk5FTgimt0XlMgG1QRgCuiKsjK5JLduZMt+tUnqV0IJZjIeGzt7U3VKjEqTyOhOfTNEJkVIWIYjvbex+lb89jBRNHI/8g1fOyOU5KQBpnx/eP8AOmjAnhI4GcKO9UiGaVvLhl28jI6DP4Vo2ZGxGZpeBG2T2Y/0FJITZs2KRov+kRjO7bngDB5HXJpOk76FJrqacUYOHjTbHuCqwAAz7UqjjBPrYuFNya8yeQyqygudhIG3PANZ0JKUG7a/muhpVp2klfQfh51/ekMwHGMdf5V59TFunJKK3ud1PBqom5dCwtgk1orW6Bp1yU3D7xHJGevIHFaxqVFX5X8PUwdGn7K/XoLGHW0H2dTiViPMJyQeP3f+ySDkGuhYdSq80npHoT9YkoWju+pcKQwywpINsigGDA4DCuWVGbi5R6vX0/yN41oqSUui0INMuYllvgsbTEy7YYV6HaSSM/3QTXXiIylGDb5dNX/XU5aU1GUktddDTgjup1le8IxLGyLGv3V4yP1rj9rTi1ydHub+zm7uXVGZfWsOrQPCADHF8sUgxu3hQW2n2PBFXiL6cxdKO9jkbrS2syTJKoiCiRnX5yAV3Lleo69envXKoPmszZS0uirDpV1qaCS0G62blZ5AVVv93jJ+oFZVa8Kbt+RdKnUqdCFtImgVme4i8tcDEasHywypy3BBFaU8Rd2sb08E5Ts39xla3u0/ylgk3+YpY7xjBHBroguYnGUfY2S1uV9MvFmkUOAfWlUhZHPRqXepdvYMrkcAjP4VnTlZm9SFykAEAyeBXRzHPyl/cfT/AJYbqXMx2RyszhZZMddx/nXaeaKr5I/lTuJo29LwxB6svPPT607kOJ1emKbn5gmAMgfSuepiVBm9PDuexow6crSiSchUUYIJ4oqYzljpqzWlheZ67Fi8nil2WtuWV0U7EPAf1x7+1c9BuL5p9dy67UtI9ByN9otwGIDn7wPZx1/PNejGLjO66L8On3HK/ejZ9fzLFpiEyyOR5ZHC5zzWVWgqkUrPmXWxpCq4SburPodFaiK2itlHVGAY+2Cc/rWVNtyk31FJWSS6FG2V0ubiGBVaJjkbuEIyBgE8cE4reso2TfxLtuRTvdroM1JLhoglzbsiZKiQEOqsP9pc/rTpVkialNsbocEmmozqqPNIfm3hiEHAAA49Kxxco1fdbdol4eLhqt2aF/qYstPubshGeCNpDtBC7sbUXvyWNeYqabSWz/pna5u2u5zukZjhQWshkU5Z4X+8rk5bH4k8flW9Zp7m9OGmhynjia6stS02JVRrVkO0SdHKMdqSjodm75c9eKFBSjfqZuTi0ug7SvE89vFJDaW25I5ZH3O+1QDgsMAYwGzXBWwqbTb3PQpVt7LQS4vY30aEQr5YlnYyREliCF+X5m52hTxVQg1Ud+x24SS3OS1u5M0yjqEU4PvmvTpLQ8nM6vNO3Yg0ds3fzcDBzmqmro82m9Tp7tlSKMsRgrkg9fauNR1PQc7JGK8/zcdB7V0KJyuepf8AOf8A8l6fKHOzl5hmaT/eP867DiHQod+MdaAsdLpkSOAvRz1FZSbKSOoguFs40jTlT948A1xexc5HfGrGECWXUArZwXB6Nxx+RNOWDn3QLGQ7MpNcG5mEqMF2kYYnkY7120aCpx1PPrV3OV0bNteRTKrTkJK+Fdjwr/3W9m9RXTSTjpvHp5eX+QpyT9ev+ZamiRXCM+xWKkuQcZzW3t1bbXsZezuzQS4jI86Z12E7VUsCpI+h5rgUr/Dp5/5G9rbkX9rQx3e53VAYdpwfkAVg5VfQfL0puCcd9QUnfYuw3Us9t5ltdltxLgYDKynneo7++KipGEZrmXu9/wDMqDk1o9QEszEKwRQTl3YMxP8AKuWvVh5v02NqdOXl8ylrlx/oiWUJUqXE0oZRhhHyFIOfvNisqfvPm26GqWtl6nOyztaSedZHYCfngz8v1XP3T+lbx1VmVJ66aFHV5BrtrLp14AXB3RTkYKt/Cw/kRThG2wqr5kcQl7eadutnHmKAVOzke4NXOknqZQrSjoN/tmVsI28KDuGfXAX+QpezRrDEuLKk03nOWz61qlY5qs+Z3J9Nfy5t/X1Pt9aTJhubM12LhOnPRfpXNbU7rrlKhAB9fWtEYaFzb7/8u+asz5jAdgJ3443HP510GCN/TNFmvAHgAdzzj/8AXWU6sVuaqlJ7GyukS6cd99+43j92OpI/vcVn9Yh01NI4WcvIvQfYp4zGHc4YEycD8OQa454qcJXSPRhgIyjZsvRz6dChWUblGThgM5+orklWqTd+p0rCRhG2jXoU/telM29Y2B5ydoH9a73iZpWt+J5iwWt2/wABTf2BJyC3YjKjj8qyWIq3ukaPBU7ayG2d4t68lijNv37SSckw9c57eldkZu3M9zllBX5UPaWOOyEwdVn4kkjH3AueV9s5xVJu9iZRVr9RltJNcTpdEGGFVYrKwJBY9D7jPWqk/vCFN220LMMt9BlbKUJbO2ViyAY2P3lRiG47ikpu1glTV7j7i51FY9n9ozrjsPLBP1ZVya5+VJ6JG3LdatkLX0siKJ5TKVG3zGwox7nvVb6DUVEzri7ikB+zHzNpw0g+WMH/AHz1+i1pGBPoZ1xqSAGKNhJcTL5aKvoD988nAHvVpW3Jk29FuSwWtmLcRyRoXHJJ5JJ6nNeVVxFTm0eh6tPDw5dUV7qHTEwHjQljwAOaIVKstmVKFJbozpYLE5NshL5PyqM811wlPqc04U+hKsZECGRQrnnaBg/jUyl72jM1HTUhlkEY2x9fatIoxm+hUaY4xnHrWyRzuWhb8/8A9EVVjLmMhsfaWyf4j/OtRROn0TV309lkXkL2PeuKtT5j0acrI277xD/a9v8AZ5ooxg5VuQRisIUoQ11NFUk+xlQXEtsz5DNuH8IHUdMbaKkYySOmnW5SBp7uViSpT13EL/OrShEynVnPYpX0pOIjICq7d4BJ5bhcFQR1reLW6OSons2Stb6iB8pgB9C5z/Ks/bw8y/Yyb6F/S2mtlfzSI3b78sbBmcg8D5gNq/1pSxEezLhhJPW6GXiXNwVjhuFghGMgnc52jaMt04/nSeLS6MtYF9WkWrW6v7SMIuovLjjbKokGPqfm/WsHiW/sm8cFFbSIrjUdZjkLwvb+WedmxlH6GtoV4vozKpg5fzIrXl34glh81JIo1/iWEbnx3xuOT+FP28G7Gf1ScVe9zHS3u594lnmbn5A6kIfrnOK1dSxMaPNu39wsttKAPPkckfdUElR+WAKFWb2NXh0tyWCWKFSIlwe7gYzWc4t7lpxjsP3sVd5JtoGMKNxJz6Yo5V0RDl5kPmZPm9SBx9Ku3Qzv1BblEVm5LHvQ43JVRIiN8Xzg8DiqVNIyda5GbgsSF5xVpGDmQs5YmrSMWy3hv/JemQZsxC3Dlh/Ef51ZSZImoOnA4QetS43N1VZMmrRjkk5qHTNfaobLqzAZVzg9DS9kiHUI21SY7X835QPuHpin7NCdVkKXr+YWJxzwMYH0NU46Ec2paTU7iTGM46E9B/jWfskae1ky19sTy/8AXFmzzjAUfhU+zV9jZVNNyOK6fcBkKnqTyfxNKUCYzd/Is/2muNkfODhiO1Z+xNfb9iKXV1ifrz33ZJ/KqVEh1yEa3O7nyyBnpnoKr2MSPrEr6E41GQxZkl4P8Tdc/wCyBS9iuxpGs7ascjwTQtKJi+Dsx0YEeq+n40KLT2Hzpq9yB22tw4XPRT/QelaqF1qYuproLFd2xwlw2H4ORjG3NJw7FKquoj3Ft0iLDrwDnjsadiXNFSaTIAVuTyQetNIylIrqT2/GmZXLCkjgjt0oC4Lkmgk0P/kemSZF0T58n+8f51ZRVZieKYxVOTg4x3NAyNiGYsBx2pAN6cigQE5x2B6mkA5JWHRvl7UDuSicrg8HPSkPmHiRrl9hO0dc9qQ73FlljhQQwOWb+Jh0zQJu2iIfNLMGbqeWpiElkV2B7j+VIGxWmYngjgYGPSgdySG6MAG3kn747GgadhjSSPKZGyN/THpQGo9Sudx5z26ZxQIkEjH7g2dMkGkO4oBCb2OSTwTz9aCQTdnpx/OgRMu+Q4wcmgByDDY9KBGpgf8AkvTEYlz/AK1/94/zrQCqRzigYjleAnIA/M0DGCQjjgDvSGmKSrDag+p9qAI225+XgUiWHA6H8KAHFgzZ4yRyT6+tAErsDEAM7eOPpQNsg75NIQA85z9KAAsT17dKADpzSGHfJoAlLhtuPvd/SkVckClSF/iPU/0piJArcAd+1IC0EAUH+FeBnnr1osO4u5FHr1we9ILkiTqoULkE9TSsPnsIDuYt6k81Rm2aOD/5L1RJh3P+tf8A3j/OqGVmzTKGH7tAEZpAAODxQAGkIUEjjHyntQFxD14GKADccYzwO1IAoAAOeaQCkUwF2jb70hiYBoAkRTuGBzQMmDsSC3akFyRXGRxzimBL5kmNg9aBB1AB6A8k0gE/i46UCLEWV+lAGrkf+S9UIwLr/Wv/ALx/nVgVWoGRkmgCNqQAMmgAxmgQv+cUgFwR1oAaOtIB2D+FABgYoAUDvQMdweKAADkUhj14Oe9AD94xjvQAu/2pAPR8j3oEODUASLzzQBZiKsu3v2NMDR2e/wDywxTJMK5/1sh/2j/OrGVWHegCNh780DGEUgAUAFIBc0AGRQAnGaQC5pAJnmgBVHr0oAcKBiHj60gFBYUDJBzQIeAOKAHAelIB6qaAJ0Gcjp6CmA6PIcE0CNnJ9P8Al2piMq4sZ/McmNsZOOD61oIrfYZzn9235GmFxjafP/zzb8jSC4xtOuM/6tvyNA7jf7OuP7jfkaAuH9nXH/PNvyNILh/Z9x/zzb8jQK4v9n3GPuN+RosFw/s+4H/LNvyNKwXD+z7j/nm35GlYdxDp9z1EbfkaLBcP7PuM/wCrb8jRYLkn9nzf882/I0WHcb/Z9x/cb8jSsFxw0+f+435GiwXH/wBn3H/PNvyNFguPGnz/ANxvyNFguP8AsFwBxG35GlYLkgsrjbu8tuPY0WC4otbjr5bcexosK5O1lKqo6ofm9qdhmj9nm/uN/wAenoaZJ//Z" alt="" align="left" border="0" height="216" hspace="0" vspace="0" width="170"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">م كه شهید می شوم و امام زمان دستم را گرفته و با خود می برد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">در همین حال یك خمپاره 120 كنار ماشین ما به زمین خورد و این بنده ی عاشق به شهادت رسید</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">هنگام شهادت لبخند بسیار زیبایی بر لب داشت كه همه مان را مسحور خود كرده بود. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">گویی مشایعت امام زمان او را چنین به وجد آورده بود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b><font color="#006600">شادی روحشان صلوات</font></b></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->